‏יום ראשון 22 ינואר 2023

‏כ"ט טבת תשפ"ג

לכבוד,

המשתתפים במכרז פומבי 13/22

 

הנדון: מסמך הבהרות מכרז 13/22 – לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול המועצה ראש פינה

 

  1. תשובות לשאלות ספקים
  2. קריטריונים לבחינת אתר אינטרנט
  3. נוסח כתב ערבות חדש

 

טבלה 1

מס"ד עמוד המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה פרק וסעיף רלבנטיים נוסח השאלה תשובת המועצה
1 4 רכישת המכרז חלק א'

ס' 11

נבקש לאפשר רכישה מרחוק של מסמכי המכרז מקובל המציע יתקשר לגביה במועצה כדי להסדיר את התשלום
2 5 הערכת הצעות לקביעת זוכה במכרז חלק א'

ס' 16.ג

נראה כי נפלה טעות סופר –

בטבלה בסעיף 16 מצוין כי רכיב האיכות הינו 50% ואילו בסעיף 16.ג מצוין כי בחינת האיכות הינה 40%.

נודה להבהרה

טעות סופר המשקל של האיכות הינו 50% סעיף 16 ג. יתוקן ל-50%
3 11 כתב ערבות בנקאית למכרז חלק א' נספח ג' נבקש לקבל תאריך מדויק לתוקף ערבות המכרז בסוף מסמך זה נוסח חדש לטופס ערבות המכרז
4 165 הסכם רמת השירות חלק ג'

נספח ג'

ס' 8.1

נבקש לעדכן את שעות מתן שירותי

התמיכה לימים א-ה בין השעות 08:00-16:30.

כמו כן  נבקש לגרוע את ימי שישי וערבי חג היות ואינם מוגדרים כימי עבודה .

שעות התמיכה תינתנה בין השעות 8:00-16:30 וביום ששי בין השעות 8:00-12:00
5 168 הצעת המחיר – מערכת הרווחה חלק ד' הצעת המחיר –

ס' 1 (4)

מערכת הרווחה הנדרשת במכרז הנה מערכת נלוות ואינה חלק אינטגרלי ממערכות הליבה הנדרשות במכרז –מערכות פיננסיות, לוגיסטיקה וגבייה. לפיכך נבקשכם לגרוע רכיב זה. לחילופין נבקשכם לאשר הגשת הצעה ללא מענה למערכת הרווחה. לא מקובל
6 169 הצעת המחיר – מערכות כח אדם, שכר ונוכחות חלק ד'

הצעת המחיר –

ס' 2

מערכת כח אדם, שכר , נוכחות ובקרת מעסיקים הנדרשת במכרז הנה מערכת נלוות ואינה חלק אינטגרלי ממערכות הליבה הנדרשות במכרז –מערכות פיננסיות, לוגיסטיקה וגבייה. לפיכך נבקשכם לגרוע רכיב זה. לחילופין נבקשכם לאשר הגשת הצעה ללא מענה למערכת השכר. ניתן להגיש הצעה ללא מענה למערכת כח אדם שכר ונוכחות ובקרת מעסיקים.

טבלה 2

מס' פרק/נספח עמוד סעיף שאלה   תשובת המועצה
1.         חלק א' 4 5.1 נבקש כי יאושר לא להגיש המלצות כתובות ולחילופין יאושר להגיש רשימה שתכלול את הפרטים שמופיעים בעמוד 13 לא מקובל
2.         חלק ג' 184 11 בסעיף ביטוחים נפלה כנראה טעות סופר והסעיף ריק, נודה להשלמת המידע הרלוונטי. הבקשה נדחית זאת לא טעות
3.         חלק ד' 196 3.2

מע' פיקוח עירוני

לאור מורכבות המכרז ודרישותיו ומשקל הצעת המחיר נבקש  לתקן את מחיר המינימום למערכת זו ל-1700 ₪ ואת המקסימום בהתאמה. מחיר המינימום למערכת הפיקוח העירוני יעודכן ל-1,300 ₪ ומחיר המקסימום ל-1,700 ₪
4.         חלק ד' 196 3.4

עמדת BI

לאור מורכבות המכרז ודרישותיו ומשקל הצעת המחיר נבקש  לתקן את מחיר המינימום למערכת זו ל-400 ₪ ואת המקסימום בהתאמה. מחיר המינימום לעמדת BI יעודכן ל-300 ₪ ומחיר המקסימום ל-500 ₪
5.         חלק ד' 196 3.6

עלות חודשית לאחסון אתר המועצה

לאור מורכבות המכרז ודרישותיו ומשקל הצעת המחיר נבקש  לתקן את מחיר המינימום למערכת זו ל-700 ₪ ואת המקסימום בהתאמה. לא מקובל
6.         חלק ד' 196 3.8

הקמת אתר אינטרנט

לאור מורכבות המכרז ודרישותיו ומשקל הצעת המחיר נבקש  לתקן את מחיר המינימום למערכת זו ל-35,000 ₪ ואת המקסימום בהתאמה. מחיר המינימום להקמת אתר חדש יעודכן ל-30,000 ₪ ומחיר המקסימום ל-40,000 ₪
ביטוח  
7.         חלק ג'  נספח ב' אישור קיום ביטוחים 188-189   נבקש כי פרק הרכוש יוסר- אינו רלוונטי להתקשרות.

 

הבקשה נדחת
8.         חלק ג'  נספח ב' אישור קיום ביטוחים 188   צד ג'- נבקש כי קודים 309, 312 יוסרו.

 

הבקשה נדחת
9.         חלק ג'  נספח ב' אישור קיום ביטוחים 189   שינוי ביטול הפוליסה- נבקש כי מניין הימים ישונה ל-30. הבקשה נדחת

טבלה 3

מס' מסמך עמוד סעיף תאור  הסעיף שאלה תשובת המועצה
1.         מכרז כללי פיצול המכרז נודה לאפשרות של הגשת הצעה למכרז רק על החלק של  מערכת המוקד אין אפשרות להגיש לנושא זה לבד.
2.         מכרז כללי עדכון מחירם נודה לאפשרות לעדכון המחירים עבור סעיף מערכת המוקד כך שמחיר המקסימום יעודכן בכ- 50% מחיר המקסימום עבור מערכת המוקד לפניות ציבור יעודכן ל-2,500 ₪ ומחיר המינימום ל-1,600

טבלה 4

מס' עמ' סעיף שאלה תשובת המועצה
1. 4 5.1 נבקש כי הניסיון שיידרש יהיה בשירותי יישום, התקנה והטמעה של מערכות נשוא  המכרז ברשויות מקומיות, ולא של מערכות מידע לניהול רשויות מקומיות באופן כללי. במצב הנוכחי, עלול להיווצר מצב בו מציע שאין לו ניסיון באף אחת מהמערכות נשוא המכרז יוכל להגיש הצעה, ובלבד שהיה לו ניסיון באספקת מערכות מידע כלשהן ברשויות מקומיות. לאור כך נבקש  כי הניסיון יהיה בהתאם למפורט:

פרק 1 – בשירותי יישום, התקנה והטמעה של מע' הכנסות  ופיננסיות, רווחה

פרק 2 –  בשירותי יישום, התקנה והטמעה של מערכת לניהול כח אדם ושכר

פרק 3 – בשירותי יישום, התקנה והטמעה של מערכות  נוספות (רישוי עסקים, פקוח עירוני, מערכת מוקד לפניות הציבור)

לא מקובל
2. 6 11.4 לאור סמיכות המועדים בין מועד שאלות ההבהרה ומועד ההגשה, נבקש דחייה בת לפחות עשרה ימים ממועד קבלת התשובות להגשת ההצעה. ראה הודעה באתר המועצה בדבר הארכת מועד ההגשה
3. 9 16.8 נבקש לוודא  שהצוות המקצועי יותאם ויכלול  מדרגים בהתאם למערכת הנבחנת.

כך למשל, לפרק השכר אין צורך שמנהלת הארנונה ופקידת הגביה יהיו בין המדרגים.

המועצה תתאים את המדרגים בהתאם לשיקוליה
4. 13 7 סעיפים 7.1.6 –7.1.8  אינם מהווים חלק מתנאי הסף, לפיכך נבקש להסירם מתכולת מכתבי ההמלצה. מקובל
5. 13 7

7.1.6

חברתנו מספקת שירותים לאספקת מערכות נשוא המכרז מזה שנים רבות, ולא בהכרח הגורמים שהיו בזמן ההסבה מועסקים ברשות.

לאור כך נבקש שבהמלצות ירשם שביעות רצון מהספק בביצוע השירותים.

מקובל
6. 15 שורה אחרונה נבקש אישורכם כי תוקף הערבות הינו : 15/4/2023, כמצוין בסעיף 7.1 .  תוקף הערבות עד ליום 15.4.23.
7. 20 1 א'

ו- 1 ג'

 נבקש הבהרתכם כיצד נקבע הפיצול בין המערכות . האם כל נושא/מערכת יקבלו ניקוד מחיר וניקוד איכות בנפרד? בסעיף 1 אם באחד או יותר מהמערכות יהיה פער של יותר מ-20% בציון האיכות, המועצה תהיה רשאית אך לחייבת לפצל את המערכת משאר המערכות בסעיף.

בסעיף 3 כל נושא יעמוד בפני עצמו.

8. 20 2

ציון עבור מחיר

נבקש הבהרתכם ותיקון האחוזים המפורטים . אין שנוי בסעיף
9. 21 4 הבהרתכם, מקרה ואחת מהמערכות תפוצל. כיצד יקבעו המשקולות החדשים ?

 

משקולם של הנושאים הנותרים לאחר פיצול יקבעו בהתאם למשקלם היחסי מבין הנושאים הנותרים. דהיינו, אם ירד נושא שמשקלו 20%, המשקל של שאר הנושאים יהיה מתוך ה-80 הנותרים
10. 25   נבקש את קריטריונים לאתר האינטרנט. ראה למטה תחת כותרת "קריטריונים לבחינת אתר אינטרנט"
11. 147 34-36 דרישות היישומון מצריכות ביצוע פיתוח נוסף הכרוך בעלות נוספת שאינה חלק מהתשלום החד פעמי עבור האתר. לאור כך, נבקש כי תיווסף עבור היישומון שורת תמחור נפרדת לתשלום חד פעמי. ראה תשובה לשאלה 6 בטבלה 2
12. 188 הערה כללית נבקש להפנות את תשומת לב עורך המכרז כי נוסח אישור עריכת הביטוח אינו תואם להוראות הרגולציה. למען הסר ספק אישור הביטוח שיומצא ע"י נותן השירותים יהיה בהתאם לחוזר הפיקוח על הביטוח מס' 6-1-2019 מיום 15.5.19  בלבד. הנספח תואם את דרישות המפקח יש מקומות שדרוש פרוט מילולי קצר

והדבר נעשה קצר ולעניין

13. 188 שווי הפרויקט נבקש כי:

א.      המילים "שווי פרויקט" תמחקנה ובמקומן ייכתב "רכוש- אש מורחב".

ב.       קוד 311 ימחק לא מקובל.

ג.        קוד 312 לא רלוונטי למתן השירותים ולכן ימחק.

ד.       קוד 332  ימחק לא רלוונטי לסוג הביטוח.

הבקשה נדחת
14. 188 צד ג' נבקש כי קוד 312 ימחק לא רלוונטי למתן השירותים. הבקשה נדחת
15. 188 אחריות מקצועית נבקש כי לאחר המילים "אחריות מקצועית" ייכתב "משולב חבות מוצר".

 

נקבל גם סעיף משולב
16. 188 חבות המוצר נבקש כי לאחר המילים "חבות המוצר" ייכתב "משולב אחריות מקצועית". נקבל גם סעיף משולב
17. 188 פירוט השירותים נבקש כי המילים "מכרז…. לניהול המועצה" תמחקנה. לא ניתן לכתוב מלל "חופשי" בהתאם לרגולציה. הבקשה נדחת
18. 189 ביטול שינוי הפוליסה נבקש כי תקופת ההודעה תעמוד על 30 יום, כמקובל. הבקשה נדחת
19. 195 בולט ראשון נבקש לוודא כי במידה ומציע מגיש הצעה לטבלה מס' 1 הוא מחויב להגיש גם לטבלה מס' 4, וכי טבלה מס' 4 אינה עומדת כטבלה עצמאית. מקובל
20. 196 טבלה 2

סעיפים 1-2

כידוע, במהלך השנים עלויות השכר ועלויות צד ג' עלו באופן משמעותי. טווח המחירים הקבוע אינו משקף מס' העובדים/תלושים ואת תכולת השירותים הנדרשת. יתירה מכך, מחירים אלו הינם להתקשרות פוטנציאלית ארוכה בת 7 שנים ! לפיכך, נבקש כי המחיר המינימלי לא יפחת מ- 3,000 ₪. מציע מינימום של 2,300 ₪ ומקסימום 3,000 ₪
21. 196 טבלה  2 כמקובל במכרזים דומים, התמורה למערכת משולמת בהתאם למספר העובדים/ תלושי שכר. משכך, נבקש כי במידה וכמות התלושים תעלה על 10% מהמספר הנוכחי, כי תשולם לספק תמורה נוספת יחסית. אם כמות התלושים יעלה על 15% ממספר תלושי השכר בעת חתימת החוזה עם הספק, יהיה הספק זכאי לתמורה נוספת באופן יחסי
22. 196 טבלה 3 נבקש  שלאור העובדה שכל מערכת נבחנת בנפרד, תינתן אפשרות להגיש הצעה רק לחלק מהמערכות האופציונליות. מאושר
23. 196 טבלה 3

סעיף 2

נבקש אישורכם כי המחיר מתייחס למערכת בלבד ללא  ערכת פיקוח . המחיר בסעיף 2 מתייחס למערכת  שכוללת מסופון אחד לפקח.
24. 196 טבלה 3

סעיפים

6,8

נבקש כי תיוסף שורת תמחור חודשי ניפרדת עבור היישומון . ראה תשובה לשאלה 11 בטבלה זו
25. 196 טבלה 3 שורות 6 ו-8 נבקש הבהרתכם כיצד יקבע ניקוד המחיר לאתר האינטרנט שכן בשורה 8 מדובר במחיר חד"פ ובשורה 6 במחיר חודשי.

 

שורה 6 תהווה 40% הציון ושורה 8 תהווה 60% מהציון
26. 197   כמצויין בעמוד 180 סעיף 5.2.1, נבקש  כי רישום למוסדות חינוך יהיה בתשלום נפרד. בהתאם, נבקש כי יווסף מחיר לכך. הרישום למוסדות חינוך יהיה כלול בתשלום עבור מערכת החינוך

 

מכתבי השאלה וכן מכתב זה הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם וחובה על מורשי החתימה של המציע במכרז, לחתום על כל דף במכתבי השאלות, בחתימת ידם ובחותמת החברה ולצרפם להצעה במעטפת המכרז, כחלק בלתי נפרד מחוברת המכרז.

אישור המציע במכרז

שם המציע (מוסד/תאגיד): _________________  חותמת המציע:

חתימת מורשה החתימה של המציע: _______________

 

בכבוד רב,

אורי זלצר

גזבר המועצה

קריטריונים לבחינת אתר אינטרנט

קבוצה מס"ד תכונה
ידידותיות 1 עצוב כללי של האתר, תפריטים ברורים וניווט קל בין תכנים
  2 תהליכי עבודה, התראות על פעולות לא נכונות, מסכי עזרה
פונקציונאליות 3 עבודה עם לוח/יומן אירועים כולל דחיפת נתונים
  4 עדכון תכנים כולל טפסים דיגיטליים על ידי עובדי המועצה לפי הרשאה
  5 התאמה לבעלי מוגבלויות ודרישות נגישות
  6 יישומון לתושבים
7 ממשקים למערכות אחרות כגון אתר תשלומים, אאוטלוק וכו'. העברת נתונים ודיווח למערכות חיצוניות (יצוא, יבוא וקליטת נתונים מבחוץ)
כללי 8 התרשמות מבשלות והתאמת הפתרון
  9 התרשמות מהניסיון והידע של המציע ויכולתו לספק את השרות הדרוש
אחר 10  

המדרג ירשום נושא לפי בחירתו

 

למטה מופיע נוסח חדש עבור ערבות הבנקאית למכרז – המציע ישתמש בנוסח זה ולא בנוסח המופיע בנספח ג' במסמכי המכרז

 

נוסח ערבות

לכבוד

מועצה מקומית ראש פינה

ראש פינה

א.ג.נ.,

על-פי בקשת _________________ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________(להלן – הספק) אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 30,000 ₪ (שלושים אלף שקלים חדשים) (להלן – סכום הקרן) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן (להלן – הפרשי הצמדה) וזאת בקשר עם מכרז פומבי מס' 13/2022 לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול הרשות (להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של התחייבויות הספק ושל תנאי המכרז.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת נותן השירות, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנותן השירות בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכם ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

בערבות זו "מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב ערבות זה (להלן – המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ינואר 2023 שפורסם ביום 15 פברואר 2023 (להלן – המדד היסודי) יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 15 לחודש 4 לשנת 2023 ועד בכלל.

בכבוד רב,

___________________


חשוב:
הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים.