לכבוד,

המשתתפים במכרז פומבי 3/23

הנדון: מסמך הבהרות מכרז 2/23 להשכרת נכס מקרקעין 

מס"ד נוסח השאלה תשובת המועצה
הערות להוראות ותנאי המכרז (פרק 1):
1 בסעיף (3) השוכר מחויב בקבלת "רישיון עסק" , בסיור נאמר בע"פ ע"י ענת (רישוי עסקים), יגאל ומקסים שאין צורך ברישוי עסקים לגלריות וזה בהסכם "כי צריך".

לא תקין – יש להסיר את הסעיף או לחלופין לכתוב שכרגע אין צורך ובמידה ובעתיד יידרש זה יבוצע ע"י השוכר תוך התאמות של המשכיר (אם יידרשו תוספות תשתית כגון ספרינקלרים, שלטי בטיחות, הנגשה וכו', זה יעשה ע"י המשכיר)

הסעיף עומד בעינו. מובהר כי קבלת רישיון עסק, ככל שיידרש יהיה בעת הכניסה למבנה או בהמשך בשל שינוים רגולטוריים
2 סעיף (4) תקופת השכירות – בסיור הוצגה כוונת המכרז לשינוי גישה ושהגלריות יהיו אבן שואבת הן לאמנות והן מסחרית, ואנו מסכימים לכך בהחלט, כיוון שלשם השגת מטרה זו תידרש ע"י השוכר השקעה בעיצוב הגלריה והתאמתה למספר אמנים, השקעה ש-3 שנים לא יספיקו לכסותה.- לא מאושר

אנו מבקשים שבסיס המכרז יהיה כמו בעבר, ל-5 שנים עם אופציה להארכה.

 

לא מאושר
3 סעיף (15) – המציע לא יכול לבדוק את המצב התכנוני והמשפטי של הנכס וזה באחריות המשכיר שאין בעיות משפטיות או כשלים תכנוניים בנכס. לגבי מצבו הפיזי, נמסרו בסיור כשלים שנראו בעין והובטח בע"פ שיטופלו :

1.הגג בפינה המבנה (בחזית בין הגלריה לבית הפקידות) לא אטום וחודרים דרכו מי גשמים, זהו גג אבן שמחייב טיפול לפי חוקי השימור.-

2.הפרוזדור/מחסן שמתחת לגג חייב תיקון יסודי של הטיח (לא רק תיקוני צבע) עקב רטיבות מתמשכת לאורך שנים בגלל הנזילה הנ"ל.

3.רוב מסגרות החלונות פגומות, חלקם רק תיקוני צבע אך חלקם תיקונים מהותיים של אטימה וסדקים.

4.לא ראינו את לוח החשמל של הגלריה בסיור (נציגי המועצה לא ידעו היכן הוא) וכיוון שנזדקק לאספקת כח מסוימת ייתכן ותידרש הוספת כח.

5.ישנו מזגן בגלריה לא תקין, או שיביאו טכנאי שיסדר או שיפרקו אותו. הבנו מהסיור ומהחוזה שאם ברצוננו להתקין מזגן שה אפשרי, ובמצב כזה לא נתקין מזגן מסוג כזה (רצפתי).

6.היה וישנם כשלים שלא נראו או לא קיימת אפשרות לבודקם (מצב היסודות, השלד, הגג, מערכת החשמל וכו') על המשכיר להיות אחראי לתקינות הפיזית של הנכס (נמסר שבקרוב יחלו עבודות תשתית בסמוך לנכס להתאמות נגישות מהמעלית החדשה!!).

 

1. סעיף 15 עומד בעינו הנכס יתקבל AS IS למעט התאמות קלות שיבוצעו ככל והמועצה תבחר לעשות כן ואין כל התחייבות לכך

2. סעיף 15 עומד בעינו הנכס יתקבל AS IS. עם זאת, המועצה פועלת בימים אלו לביצוע עבודות תיקון נזילות.

3. סעיף 15 עומד בעינו הנכס יתקבל AS IS. עם זאת, לעניין האטימה, המועצה פועלת בימים לביצוע עבודות תיקון נזילות.

4. המועצה לא תממן הגדלת חיבור חשמל, השוכר לא רשאי לבצע שינוים בלוח החשמל למעט באם יקבל אישור בכתב המאשר ביצוע השינוי ומאשר את הגורם המבצע. יודגש כל עבודה בלוח החשמל תהיה על חשבון השוכר. יובהר למען הסר ספק כי רק חשמלאי מוסמך תלת פאזי יהיה מוסמך לבצע

את העבודה ככל שלוח החשמל הוא תלת פאזי.

5. סעיף 15 עומד בעינו הנכס יתקבל AS IS למעט התאמות קלות שיבוצעו ככל והמועצה תבחר לעשות כן ואין כל התחייבות לכך

6. הבקשה נדחת – לא מדובר בשאלת הבהרה, למען הסר ספק ככל שידרשו התאמות הדבר יתבצע מול המועצה בכתב.

 

 

4 סעיפים (19-20) – במקום להתכתב בדואר רשום, ניתן להתכתב במייל ולאשרר הדדית את קבלת/מסירת התכתובות.- לא מאושר
5 סעיף (21) – בגלל מה שנמסר בע"פ בסיור, סעיף זה מחייב שינויים כנדרש לעיל במסמכים הכתובים. בנוסף – נמסר בסיור בע"פ הרבה מידע על תיקונים והתאמות שיבוצעו בנכס, יש לרושמם בכתב!! סעיף 21 עומד בעינו הנכס יתקבל AS IS למעט התאמות קלות שיבוצעו ככל והמועצה תבחר לעשות כן ואין כל התחייבות לכך.
הערות להסכם ותנאים כלליים (פרק 2):
6 סעיף (14) – בסיור נתגלו פגמים רבים בנכס והובטח בע"פ שהם יתוקנו לפני כניסת השוכר – חייבים להוסיף נספח כתוב עם התחייבות לתיקונים הנ"ל, ראו רשימה לעיל סעיף 14 עומד בעינו הנכס יתקבל AS IS למעט התאמות קלות שיבוצעו ככל והמועצה תבחר לעשות כן ואין כל התחייבות לכך.
7 סעיף (20)20 – רישיון עסק – ראי הערות בסעיף 1  להערות למכרז ראה תשובה מס' 1
8. סעיף (36) – ארנונה – ראי הערות בסעיף 3  להערות למכרז – כיום הגלריות לא משלמות ארנונה בנפרד והיא מגולמת בדמי השכירות במידה והנכס יחויב בארנונה החל מהיום, יש לציין את גובה הארנונה המדויק! גודל הנכס הינו 42.26 מ"ר בסיווג 930 בתעריף של 38.97 ₪ למ"ר – הנתונים נכונים לשנת המס הנוכחית ובהתאם למדידות הנוכחיות המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מדידות מעת לעת ובחינת סיווג הנכס (מדובר במחלקות שונות)

 

9. סעיף (56) – הסבת זכויות – מכיוון שרק השוכר הראשי חתום ואחראי מול המשכירה על ההסכם, צרך לאפשר הסבת ההסכם לאומן נוסף שניגש יחד עם השוכר הראשי למקרה שהוא ייאלץ לעזוב את הגלריה (כאמור נדרשים לפחות 3 אומנים מראש פינה לגשת יחד למכרז אך רק אחד יהיה השוכר). לא מאושר.
10. המזגן- האם יוחלף למזגן חדש, עילי? הנכס יתקבל AS IS למעט התאמות קלות שיבוצעו ככל והמועצה תבחר לעשות כן ואין כל התחייבות לכך.

 

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם וחובה על המציע במכרז, לחתום על כל דף במכתבי השאלות, בחתימת ידם ולצרפם להצעה במעטפת המכרז, כחלק בלתי נפרד מחוברת המכרז.

אישור המציע במכרז

חתימת המציע: _______________