ההנחיות נרשמו בלשון זכר אולם מתייחסות אל בנים ואל בנות כאחד.

 1. הצהרון והטיפול בו

  • צהרוני הגנים מופעלים על ידי מחלקת החינוך, מועצה מקומית ראש פנה.
  • פעילות הצהרון תתקיים בכתות הגן האורגניות, ומיועדת אך ורק לילדי אותו גן.
  • במסגרת הפעילות בצהרון במהלך החופשות יצאו הילדים לטיולים. הרישום לצהרון מהווה אישור לפעילויות אלו.
  • השהייה בצהרון אינה כפופה להוראות חוק חינוך חובה.
  • מחלקת החינוך מתחייבת כי הטיפול וההשגחה בצהרון יהיו ברמה מקצועית נאותה תוך הקפדה על הוראות וחוקים המתייחסים לשלום הילד ובריאותו ותוך הקפדה על כללי זהירות נאותים.
  • רשאים להרשם לצהרון אך ורק ילדים הלומדים בגני הילדים המוכרים הרשמיים בראש פנה בשנת הלימודים התשפ"א
 2. ימי ושעות הפעילות

 3. הזנה:

  • ארוחת הצהריים תוגש בסיום יום הלימודים הרשמי של משרד החינוך, דהיינו בשעה 14:00.
  • בצהרון חב"ד אין אספקת ארוחות צהריים מבחוץ – על ההורים לדאוג לארוחה עבור ילדם. כמו כן, בחודשי הקיץ לא תתקיים כלל הזנה במסגרת צהרון חב"ד.
  • לספק הארוחות אין אפשרות לתת מענה לרגישויות למזון – על ההורים להיערך בהתאם.
 4. בריאות

  • הצהרת הבריאות עליה חתמו ההורים עבור צוות הגן תקפה גם עבור הצהרון. ההורים מתחייבים לדווח לצוות הצהרון על כל שינוי שיחול במצב בריאותו של הילד לעומת האמור בהצהרת הבריאות.
  • ההצהרה על מצב בריאותו של הילד הינה תנאי מוקדם לקבלת הילד לצהרון. אם יוברר כי ההורים לא מסרו את כל המידע שהיה עליהם למסור בעת ההרשמה, וכי אם היו מוסרים את כל המידע היו מתחייבות מכך פעולות כלשהן, תהיה מחלקת החינוך רשאית לבטל הסכם זה לאלתר מבלי שתהיה להורים כל טענה ו/או תביעה כנגדה.
  • ההורים הם האחראים הבלעדיים לשמירת בריאותו הכללית של הילד וידאגו לכל טיפול רפואי לו יהיה הילד זקוק או שיש לתת אותו על פי כל דין, לרבות חיסונים ומעקב התפתחותי.
  • ההורים אחראים לקיומו של ביטוח בריאות וכן יישאו על חשבונם בכל טיפול כאמור.
  • במקרה חירום ובמידת הצורך, על פי שיקול דעת צוות הצהרון, יפונה הילד לבית חולים. פינוי שאינו פינוי חירום יבוצע ע"י ההורים לאחר שקיבלו הודעה להגיע לצהרון.
  • הוצאות שיגרמו לצהרון כתוצאה מפינוי ילד לבית חולים, יחולו על ההורים.
  • ידוע שילדים הנמצאים בצהרון נוטים להידבק האחד מהשני. לא מוטלת כל אחריות על מחלקת החינוך והמועצה בגין כל מחלה שהילד חלה בה בזמן או עקב שהותו בצהרון.
  • צוות הצהרון לא יהיה רשאי לתת תרופות בצהרון.
  • ההורים מתחייבים לבוא לקחת את הילד מהצהרון אם יחלה במהלך השהות בו והצוות החינוכי יחשוב כי הוא אינו יכול להישאר בצהרון וזאת תוך פרק זמן סביר.
 5. ביטוח ואחריות

  • מחלקת החינוך תודיע להורים, במקרה של תאונה לילד בעת שהותו בצהרון ועל דבר זכויותיהם על פי פוליסות הביטוח הרלוונטיות.
  • ההורים משחררים את מחלקת החינוך/ המועצה/ הצהרון מכל אחריות לאובדן או לנזק שייגרם לכל חפץ שהילד יביא עמו לצהרון.
  • מחלקת החינוך מתחייבת לשמור על תקינות הצהרון ועל כל כללי הבטיחות על מנת להבטיח שלומם של הילדים.
 6. קשר עם ההורים

  • ההורים ימסרו לצוות הצהרון כתובת ומספרי טלפון שבהם ניתן יהיה להשיגם מיידית בכל שעה מהשעות בהן נמצא הילד בצהרון.
  • הוראה ו/או אישור שנתן אחד מההורים, יהיו תקפים גם ללא אישור השני. ההורים משחררים בזאת את מחלקת החינוך, המועצה ואת הצהרון מכל אחריות לטענת מי מהם בקשר להוראה שנתן משנהו.
  • הורים המבקשים כי כל הוראה תינתן ע"י שניהם, יודיעו על כך מפורשות במועד הרישום.
 7. תשלומים ותקבולים

  • על פי חוק הצהרונים נקבע גובה שכר הלימוד השנתי שישולם עבור שהיית הילד בצהרון בגנים רקפת, נרקיס, סביון וניצנים:
   • לתושבי ראש פנה, הרשומים במרשם התושבים ומתגוררים במקום: 7,462 (במילים: שבעת אלפים ארבע מאות ששים ושניים) ₪, המחולקים כדלקמן: 3,381 (במילים: שלושת אלפים שלוש מאות שלושים ואחד) ₪ עבור הפעילות, 4,081 (במילים: ארבעת אלפים שמונים ואחד) ₪ בגין הזנה.
   • לתושבי חוץ: 9,293 (במילים: תשעת אלפים מאתיים תשעים ושלושה) ₪, המחולקים כדלקמן:5,212 (במילים: חמשת אלפים מאתיים ושניים עשר )₪ עבור הפעילות, 4,081 (במילים: ארבעת אלפים שמונים ואחד) ₪ בגין הזנה.
  • ל פי חוק הצהרונים נקבע גובה שכר הלימוד השנתי שישולם עבור שהיית הילד בצהרון גן חב"ד:
   • לתושבי ראש פנה, הרשומים במרשם התושבים ומתגוררים במקום: 2,608 (במילים: אלפיים שש מאות ושמונה) ₪
   • לתושבי חוץ: 3,422 (במילים: שלושת אלפים ארבע מאות עשרים ושניים) ₪
  • את תשלומי הצהרון ניתן לשלם בתשלום אחד במזומן או בעד 10 (במילים: עשרה) תשלומים, כאשר התשלום האחרון ישולם, לא יאוחר מחודש יוני 2021.
 8. דרכי תשלום:

 • במעמד הרישום נתתם מספר כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק. כרטיסכם/חשבונכם יחוייב בהוראת קבע, בחלוקה ל – 10 תשלומים, החל מחודש ספטמבר 2020. באם ברצונכם לשנות את אמצעי הגביה, יהיה עליכם לפנות אל מחלקת הגביה עם אמצעי התשלום החליפי. במקרה של תשלום בהמחאות – התשלום האחרון יהיה לא יאוחר מ – 30.6.2021.

יודגש כי קבלת ילד לצהרון מותנת בהסדרת תשלומי הצהרון ובהשלמת חובות חינוך קודמים.

  1. במקרה של החזרת שיק (המחאה), או כל שינוי במערך התשלומים, אותו ירצו ההורים לבצע, יחויבו ההורים בתשלום העמלות כנדרש על ידי הבנק.
  2. במקרה של פיגור ו/או היעדר תשלום על תקופה של חודשיים ומעלה, תופסק מיידית פעילות הילד בצהרון ולא תחודש עד להסדרת התשלום. על תקופת הפיגור יושתו ריבית והצמדה כנהוג ברשויות מקומיות.
  3. התמורה: שכר הלימוד ישולם בעבור השהות בצהרון והפעילות החינוכית הנערכת בו. לשם הבהרה, לא ניתן לקבל החזר כספי עבור שירותים שלא ניתנו בפועל, כגון: הוצאת הילד מהצהרון לפני השעה שנקבעה בהסכם וכו'.
  4. החזרים כספיים: שכר הלימוד ישולם למועצה גם אם ייעדר הילד מהצהרון מכל סיבה.
  5. על אף האמור בסעיף 8.3 לעיל, נעדר הילד מהצהרון מפאת מחלה לתקופה העולה על חודש, יהיו זכאים ההורים להפנות למועצה בקשה להנחה בשכר הלימוד בגין אותה תקופה.

9. סיום ההסכם

  1. ההורים רשאים לסיים את שהיית ילדם בצהרון בהודעה למחלקת החינוך לפחות 30 יום מראש (להלן "תקופת הודעה מוקדמת"). ההורים ישלמו שכר לימוד עבור תקופת ההודעה המוקדמת. יודגש כי לאחר יום 1.3.2021 לא יינתן החזר בעבור הוצאת ילד מהצהרון.
  2. מחלקת החינוך/ המועצה תהיה רשאית להודיע על הפסקת פעילותו של ילד בצהרון תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום, אם ההורים לא קיימו איזו התחייבות מהתחייבויותיהם על פי הוראות אלו זה ולא תיקנו את ההפרה תוך 14 יום מיום שנשלחה אליהם התראה בכתב על דבר ההפרה.
  3. הודיעה מחלקת החינוך/ המועצה להורים על סיום פעילות הילד בצהרון כאמור, לא יגבה תשלום בגין התקופה שמיום סיום תקופת ההודעה המוקדמת.
  4. מחלקת החינוך/ המועצה יהיה רשאיות להוציא ילד מהצהרון באופן מיידי, ללא כל הודעה מוקדמת אם יתקיים האמור בסעיף 9.2 לעיל, עקב התנהגות שאינה תואמת את מסגרת הצהרון ו/או עקב התנהגות חריגה של מי מההורים, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט של מחלקת החינוך והמועצה ועל פי המלצת צוות הצהרון. הודיעה מחלקת החינוך/ המועצה על סיום מיידי של פעילות הילד בצהרון, תוחזר להורים כל יתרת התשלום כפי שתהיה באותו מועד.
  5. השתמשה מחלקת החינוך/ המועצה בזכותה כמפורט בסעיפים 9.2 או 9.3 לא יהיו ההורים זכאים לכל תשלום נוסף מאת המועצה ו/או לפיצוי כלשהו.
 1. שונות

  • ההורים מתחייבים שלא להביא לצהרון ילדים אורחים לשהייה בצהרון, כניסת ילד שאיננו רשום בצהרון לא תותר.
  • ההורים יהיו אחראים בלעדית להולכת הילד מהצהרון הביתה.
  • ההורים מתחייבים להודיע לצוות הצהרון על הוצאת ילד מהצהרון ע"י אדם אחר פרט להם.

הצהרת הורים וחתימה: