המועצה המקומית ראש פנה

 

מכרז פומבי  מס. 05/18

מכרז להשכרת נכס מקרקעין

גלריה -"בבית וילקומיץ"

 

מסמכי המכרז כוללים:

פרק 1: הוראות ותנאי המכרז

פרק 2: החוזה, תנאים כלליים

 

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-6808600  פקס: 04-6808613

אשת קשר: ענת שרון פרץ

דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il

 

פרק 1

הוראות ותנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה), מזמינה בזה הגשת הצעות להשכרת הגלריה המצויה בנכס הידוע כ"בית-וילקומיץ'", הבנויה על המקרקעין הידועים כגוש 13939, חלקה 39, והמצויה באתר השיחזור בראש פנה (להלן – הגלריה), בהתאם לתנאי השכירות המפורטים בפרק2 למסמכי המכרז.

תיאור הנכס :

 

 1. פרטי הנכס הינם כדלקמן:

תיאור הגלריה:     מתחם בשטח של כ-11.06 מ"ר המצוי בצד הדרומי בכניסה התחתונה בקומה התחתונה בנכס הידוע כ"בית וילקומיץ" והידוע כחלק מחלקה 39 בגוש 13939 ברחוב הראשונים

(באתר השחזור), כמפורט בתשריט המצורף כנספח ג' (מסומן ה') למסמכי המכרז חלק בלתי נפרד.

 • כתובת הנכס: רחוב הראשונים -אתר השחזור ראש פנה.
 • מיקום הנכס: בחלקה39 בגוש 13939
 • זכויות המועצה: בעלות.

 מטרת השכירות :

 

 1. ניהול מקום לממכר מוצרים בעלי אופי גלילי, לרבות מוצרי שתיה ומזון, וזאת בתנאים המפורטים להלן:
  • המוצרים יהיו מוצרי מזון ושתיה המיוצרים ע"י הבעלים. ניתן יהיה למכור במקום גם פרטי אומנות .
  • מוצרי המזון ידרשו להיות בעלי אופי גלילי כגון יין, שמן זית, ליקרים ריבות תוצרת עצמית וכדומה.
  • אין למכור מוצרים הדורשים חימום או קירור מיוחדים לצורך אחסון המוצרים , כגון גבינות וכדומה .
  • המוצרים ידרשו להיות סגורים באריזות =ללא אפשרות ל"טעימות" או למזון פתוח.
  • לא יתאפשר בישול במקום.

תקופת השכירות :

 1. תקופת השכירות הינה שלושים ושישה (36) חודשים, אשר תחילתה 7 ימים לאחר מתן הודעה למציע כי הוא זכה במכרז, ועם אופציה הנתונה למועצה להאריך את תקופת השכירות לשתי תקופות נוספות של שנים עשר (12)חודשים כל אחת , עד סך כולל (כולל תקופת השכירות הראשונה) של חמש (5) שנים.

 מובהר בזה מפורשות, כי בהתאם לקבוע בסעיף 11 לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) ובסעיף 190א(ב) לצו המועצות המקומיות (א) התשי"א – 1950, נדרש אישור הממונה ושר הפנים ו/או מי מטעמו להסכם וזאת בכל הנוגע לתקופת שכירות של 5 (חמש) שנים ומעלה.

היה ולא ינתנו האישורים האמורים מטעם כלשהוא, יבוטל הסכם השכירות אשר ייחתם בין השוכר ובין המועצה ולשוכר לא יהיו כל טענות ו/או דרישות מהמועצה בכל ענין הקשור לאמור בהסכם השכירות, לרבות בגין כל הוצאה או נזק או הפסד שנגרמו לו בגין ביטולו של ההסכם כאמור.

 

 1. המועצה רשאית לבטל את ההסכם על ידי מתן הודעה בכתב לשוכר שישים (60) יום מראש, במקרה בו תחליט המועצה על ביצוע פרויקט בניה במתחם הסמוך לנכס, אשר יכלול בתחומו את הנכס.  

 ביטלה המועצה את הסכם השכירות במהלך תקופת השכירות הראשונה בלבד כאמור בהוראות סעיף זה, יהא זוכה זכאי לפיצוי בגין השקעותיו בהתאם לפירוט שלהלן:

 

 • המציע יציג לאישור המועצה תחשיב מפורט של העבודות אשר בוצעו על ידו לשם השבחת הנכס;
 • תחשיב המציע יאושר על ידי מהנדס המועצה. למען הסר ספק יובהר, כי מהנדס המועצה יאשר אך ורק עבודות הכרחיות לשם השמשת הנכס והתאמתו למטרת השכירות;
 • מתוך סך העבודות שבוצעו ואושרו על ידי מהנדס המועצה יופחת סך בשיעור של 25% (עשרים וחמישה אחוז) מכלל העבודות אשר בוצעו על ידי המציע;
 • יתרת העבודות – בסך כספי השווה ל-75% (שבעים וחמישה אחוז) מכלל העבודות אשר בוצעו על ידי המציע ושולמו על ידו – תחולק במס' חודשי תקופת השכירות הראשונה (36 חודשים) ותוכפל במס' חודשי השכירות אשר נותרו עד לתום תקופת השכירות הראשונה (להלן – פיצוי המועצה בגין השקעות בנכס).
 • פיצוי המועצה בגין השקעות המציע בנכס והתאמתו למטרת השכירות תשולם למציע בתנאי תשלום שוטף + 90 לאחר פינוי הנכס על ידי המציע ופינוי הנכס כאמור יהווה תנאי מוקדם לקבלת הפיצוי בגין השקעות המציע בנכס.
 • נתגלה בין המועצה ובין המציע מחלוקת לגבי מהן העבודות ההכרחיות כאמור בהוראות סעיף זה, תועבר המחלוקת להכרעתו של שמאי או מהנדס מוסכם והכרעתו תהא סופית. שכ"ט השמאי או המהנדס המוסכם יתחלק בין המועצה ובין המציע שווה בשווה.
 • לא הגיעו הצדדים לזהות של שמאי מוסכם או מהנדס מוסכם כאמור תוך 14 (ארבעה עשר) יום מיום פניית צד אחד למשנהו, ימונה שמאי או מהנדס כאמור על ידי יו"ר לשכת שמאי המקרקעין.

דמי השכירות :

 1. השוכר מתחייב לשלם למועצה דמי שכירות לכל חודש שכירות בסך 300 (לא כולל מע"מ).
  דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט בסעיף 29 להסכם, תנאים כלליים (פרק 2 למסמכי המכרז).
 1. דמי השכירות ישולמו מראש עבור כל חודש שכירות, ביום הראשון של כל חודש.

 

 1. לאור העובדה שהמועצה איננה עוסק מורשה, דמי השכירות לא יכללו מע"מ אך אם היה על פי דין תחול חובת תשלום מע"מ על המועצה. יתווסף לסכום המוצע ע"י המציע מע"מ.

 

 1. בנוסף לסכום הנקוב בסעיף 5 לעיל, ישלם המציע כל תשלום החל עליו על פי ההסכם (פרק 2 למסמכי המכרז), לרבות תשלומי חובה ותשלומים שוטפים בגין השימוש בנכס.

תנאי השכירות :

 1. תנאי שכירות הגלריה קבועים בהסכם, המהווה את פרק 2 למסמכי המכרז.

 תנאי השתתפות במכרז:

 1. רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות להלן:
 • המציע הינו תושב ראש פנה.

רישום המציע בתעודת הזהות כתושב ראש פנה נעשה לא יאוחר משנים עשר חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות או שהוא רשום כמחזיק ו/או בעלים של נכס לענין תשלום ארנונה למועצה המקומית ראש פנה  בשנים עשר (12) החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.

על המציע לצרף אישור המוכיח כי הינו תושב ראש פנה על פי אחד המבחנים הקבועים לעיל.

 • המציע הינו אמן, אומן או יוצר.

על המציע לציין בטופס הצעת המציע (נספח א' לפרק 1) תאור מדויק ומלא של תחום האומנות אשר בכוונת המציע לעסוק בו בגלריה, תיאור נסיונו הקודם של המציע וכל דבר שיש בו כדי להשפיע על יכולתו המקצועית של המציע, לרבות פרטים בדבר השכלה ו/או תערוכות ו/או תעודות.

 • המציע שילם עבור מסמכי המכרז.

על המציע לצרף את הקבלה מטעם המועצה בגין התשלום האמור.

 • כל האישורים והמסמכים אשר המציע נדרש לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה. המועצה תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

מסמכי המכרז :

 

 1. במכרז זה שני חלקים, וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו:
 • פרק 1: הוראות ותנאי המכרז.
 • פרק 2: ההסכם, תנאים כללים.
 1. הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.

 

 1. כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.

 הגשת ההצעה :

 

 1. "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.
 • המציע ימלא את נספח א' לפרק 1 למסמכי המכרז, המהווה טופס זיהוי המציע, בו יפורטו השם המשפטי המדויק של המציע וכל הפרטים הנדרשים למילוי באותו טופס.
 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 17/06/2018 תמורת תשלום של 200 (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00 .
 • ניתן לעיין במסמכי המכרז והמסמכים הנלווים בימים ובשותה נ"ל, ללא תמורה כלשהי. כמוכן קיימת אפשרות לעיין במסמכי המכרז אשר יעלו לאתר האינטרנט של המועצה (מידע לציבור –מכרזים) ביום 17/06/2018.
 • לתשומת לבכם: מציע שיבחר לקבל את מסמכי המכרז באופן שמפורט לעיל יידרש לדאוג כי תהיה בידיו קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ויצרפה למסמכי המכרז שיוגשו לתיבת המכרזים, כאמור בתנאי סף.
  • "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם על פי תנאי מכרזזה.
 • מועד אחרון להגשת הצעות:
 1. על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום ה', 28/06/2018 בשעה 14:00 בדיוק (להלן המועד האחרון להגשת הצעות למכרז), לתיבת המכרזים אשר תוצב במשרדי המועצה.
 • הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל תיפסל על הסף.
 • משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז ותפורסם בעתון.
 • אופן מילוי ההצעה:
 1. על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס זיהוי המציע (נספח א' לפרק 1).
 • הרישום ייעשה בדיו כחול בלבד.
 • אופן הגשת ההצעה :
 1. על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד, אשר יוכנס למעטפה המצורפת למסמכי מכרז זה. המעטפה, בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, תוכנס על ידי המציע לתיבת המכרזים במועצה.

 

 1. על המציע להכניס למעטפה את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע.

 

 1. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.
  1. על המציע לצרף להצעתו צילומי עבודות או דוגמאות מעבודותיו או כל מסמך או מוצג שנראה לו אשר על פיו ניתן יהיה לבחון את טיב ורמת עבודותיו. במידה ולא ניתן להכניסם למעטפה, ימסרם לידי גב' ענת שרון פרץ במשרדי המועצה, בד בבד עם הגשת ההצעה, בשעות העבודה המקובלות.
 • חתימות :
 • על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז.
 • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
 • אם המציע הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתו עותק של תעודת הרישום של התאגיד וכן העתק מעודכן מדוח רשם החברות או מכתב מעורך דין / רו"ח, המפרטים מי בעלי המניות והדירקטורים של התאגיד. כמו כן יצורף אישור מטעם עורך דין / רו"ח, המעיד כי החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד.

      בדיקות מוקדמות וסיור מציעים:

 

 1. המציע רשאי לבקר בגלריה ולבדוק את מצבה הפיזי, התכנוני והמשפטי של הגלריה, וכל דבר אחר הקשור אל הגלריה, ואשר יש בו כדי להשפיע על רצונו של המציע לשכור את הגלריה.

 

 1. לביקור מציעים המעוניינים בכך יש לתאם עם הגב' ענת שרון פרץ .

תוקף ההצעה :

 1. ההצעה תהיה בתוקף למשך שישים (60) יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 

 1. המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה על שלושים (30) ימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

נמסרה הודעה כאמור על ידי המועצה, תהא ההצעה בתוקף למשך תשעים (90) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

ערבות בנקאית/צ'ק ביטחון :

 

 1. להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם המועצה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה צמודה למדד בסך של 5,000 ₪ , בנוסח המפורט בנספח ד' לפרק 1 למסמכי המכרז או המחאה בנקאית המשוכה לטובת המועצה על סך של 5,000 ₪.

 

 1. המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות ו/או להציג ההמחאה הבנקאית לפרעון על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.

 

 1. הערבות או ההמחאה הבנקאית תעמוד בתוקף לתקופה של ששים (60) יום (לפחות עד ליום 27/08/2018) מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 1. המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית או להציג את ההמחאה הבנקאית לפרעון בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע כי הצעתו זכתה במכרז, אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו בהתאם למפורט להלן.

הבהרות ושינויים :

 1. אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות, עליו להודיע על כך למועצה במכתב אשר ישלח בדואר רשום, לא יאוחר משבעה (7) ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

 

 1. תשובות תשלחנה בכתב, בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה, לכל המשתתפים במכרז.

מכתבי התשובה כאמור יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע לצרפם למסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו.

 

 1. המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.

 

 1. המועצה רשאית בכל עת להכניס במסמכי המכרז שינויים ו/או תיקונים מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז, באופן המפורט בסעיף 34 לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות ו/או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.

 

הסתייגויות, השמטות, שינויים :

 1. כללי
 • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה:

 

 • לפסול את מסמכי המכרז.
 • לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן.
 • לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.
 • לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את דמי השכירות המוצעים ו/או פרט מהותי בה.
 1. ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של המועצה.

אם תחליט המועצה לנהוג על פי אחת החלופות המנויות בס"ק 2-4 לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית המועצה לפסול את ההצעה.

 

הצהרות המציע :

 

 1. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל המועצה לא תחול כל אחריות כלשהי בענין זה.

 

 1. כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה, לרבות בנוגע לנכס, אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד, והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בענין זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.

 

 1. כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בענין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

 

בחינת ההצעות :

 

 1. המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

 

 1. המועצה איננה מתחייבת לקבל הצעה כלשהיא, והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז, ובלבד שטרם קיבל הזוכה לידיו את החזקה בגלריה, בהתאם למועד תחילת תקופת השכירות הקבועה בהסכם.

במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה קיבל לידיו את החזקה בגלריה, יחולו תנאי ההסכם, פרק 2 למסמכי המכרז.

 

 1. בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.

 

 1. בעת הדיון בהצעות, תתחשב המועצה בכל אחד מהקריטריונים המפורטים בנספח ב' לפרק 1 למסמכי המכרז, וזאת על פי המפורט שם. הועדה תמליץ על ההצעה אשר תקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לטבלה האמורה. היו מספר הצעות בעלות אותו ניקוד, תהא הועדה רשאית, על פי שיקול דעתה, להמליץ על אחת מהן, ובלבד שתפרט את הסיבה להעדפתה.

 

 1. אם המציע מורכב משני אנשים, שניהם יבחנו בהתאם לקריטריונים המפורטים בנספח ב' לפרק 1 למסמכי המכרז, כל אחד בנפרד. אולם, לצורך ניקוד ההצעה, בהשוואה להצעות אחרות, יילקח בחשבון בעל הניקוד הנמוך מבין שניהם.

 

 1. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמצעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.

 

 1. המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

 

 

 1. בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.

 

הודעה על הזכייה וההתקשרות :

 1. המועצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכייה במכרז.

 

 1. תוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת ההודעה, יחתום הזוכה על הסכם השכירות ועל כל נספח להסכם, שיערך על ידי המועצה.

למען הסר ספק מודגש, כי גם בלא שיחתום הזוכה על ההסכם או הנספח האמור, יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת אשר השתכללה לכדי הסכם מחייב עם קבלת ההודעה על הזכייה.

 

 1. תוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת ההודעה, ימציא הזוכה אישור על קיום ביטוחים ואת הביטחונות, כפי הקבוע בהסכם, פרק 2 למסמכי המכרז.

 

 1. לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא אישור על ביטוחים ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שמסר, ולהשכיר את הנכס למציע הבא בתור.

 

 1. המועצה תודיעה בדואר רשום ליתר המשתתפים, על אי זכייתם במכרז, וכן תצרף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 

אביהוד רסקי

ראש המועצה המקומית

ראש פנה

 

פרק 1: נספח א'

טופס זיהוי המציע

זיהוי המציע:

 1. שם המציע: ____________________________________________________
 2. תעודת זהות: ____________________________________________________
 3. כתובת: ____________________________________________________
 4. טלפון: ____________________________________________________
 5. פקסמיליה: ____________________________________________________
 6. דואר אלקטרוני: ____________________________________________________
 7. תאריך עדכון כתובתו בתעודת הזהות כתושב ראש פנה או פרטי הנכס אשר רשום כמחזיקו ו/או בעליו לענין תשלום ארנונה ומועד הרישום _____________________________________

תחום העיסוק האומנותי של המציע

 1. תאור מדויק ומלא של תחום האומנות אשר בכוונת המציע לעסוק בו בגלריה:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 1. השכלה:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 1. ניסיון קודם:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 1. תערוכות:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 1. תעודות ופרסים:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 1. תחומי עיסוק נוספים:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

יש לצרף מסמכים המוכיחים את האמור לעיל, במידה וקיימים, וכן דוגמאות של עבודות או תיעוד צילומי שלהן.

 

פרק 1: נספח ב'

קריטריונים לקביעת ההצעה הזוכה

 1. תנאים לשקלול:
  • רמה מקצועית.

הרמה המקצועית תקבע על ידי שני אמנים, אשר אינם תושבי המושבה ראש פנה, כמומחים חיצוניים לועדת המכרזים.

יודגש, כי בחינת העבודות ועריכת חוות הדעת יעשו על ידי כל אחד מן האמנים בנפרד ובאופן עצמאי, ומבלי שישתפו פעולה ביניהם בכל דרך שהיא.

 • המציע/ה עוסק/ת בתחום אומנותו/ה / יצירתו/ה כעיסוק עיקרי.

לעניין סעיף זה מובהר כי כל עיסוק הנובע ו/או הקשור לתחום אומנותו/ה / יצירתו/ה של המציע/ה לא ייחשב כעיסוק נוסף.

 • השתלבות העיסוק האומנותי המוצע באתר השחזור ותושביו (כדוגמת מטרדי רעש, עשן, ריח וכדומה).
 • ייחודו של תחום העיסוק האומנותי של המציע עלפימטרתהשכירותבפרק 1 סעיף 2
 1. תנאים אלה ישוקללו על פי הטבלה המפורטת להלן:

 

  3

מתאים  מאוד

2

מתאים

1

כמעט מתאים

0

לא מתאים

רמה מקצועית

(חוות דעת אמן ראשון)

       
רמה מקצועית

(חוות דעת אמן שני)

       
עיסוק עיקרי או עיסוק נוסף        
השתלבות העיסוק האומנותי באתר השחזור        
ייחוד התחום האומנותי        
 

סה"כ

 

       

 

 פרק 1: נספח ג'

תשריט

פרק 1: נספח ד'

נוסח ערבות בנקאית

בנק:     ________________

מכרז מס. 05/18

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

א.נ.,

הנדון:  כתב ערבות מס'__________

 

 1. על פי בקשת _____________ (להלן "המבקש") בקשר עם מכרז מס. 05/18 הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 5,000 ₪ (במילים: חמשת אלפים ₪ ), (להלן "סכום הערבות").

 

 1. הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות תוך 7 ימים מהמועד בו תגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה כלשהי להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

 1. תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ____ בחודש _______ שנה __________, וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

 

 1. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

בכבוד רב,

 

בנק       _____________

סניף     _____________

כתובת  _____________

תאריך: _____________

 

פרק 2

ההסכם, תנאים כלליים

בין:                                          המועצה המקומית ראש פנה

                                      ____________________

פקס: ________________

(להלן – המועצה)

-מצד אחד-

לבין:   _____________________

ת.ז. __________________

מרח' _________________

פקס: _________________

 

_____________________

ת.ז. __________________

מרח' _________________

פקס: _________________

 

(להלן ביחד ולחוד – השוכר)

-מצד שני-

 

הואיל               והמועצה הינה המחזיקה ובעלת מלוא הזכויות בגלריה המצויה בצד הדרומי בכניסה התחתונה  בנכס הידוע כ"בית וילקומיץ", הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש 13939 חלקה 39, והמצוי באתר השיחזור בראש פנה (להלן – הגלריה או המושכר), כמפורט בתשריט המצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו (מסומנת ה), ומסומן נספח ג'.

והואיל              והמועצה פרסמה מכרז מס. 05/18 (להלן – המכרז) להשכרת הגלריה, בו זכה השוכר.

והואיל              והמועצה מסכימה להעניק לשוכר זכות שכירות בגלריה בהתאם להוראות הסכם זה, והשוכר מעוניין לשכור את הגלריה מידי המועצה בשכירות אשר אינה מוגנת, לתקופה ובתנאים הקבועים בהסכם זה ובתנאי המכרז.

 לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 1. כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, וכל אימת שנאמר "הסכם" או "הסכם זה", הכוונה לרבות כל מסמכי המכרז, כפי שפורסמו ונמסרו על ידי המועצה וכל המסמכים שצירף השוכר להצעתו למכרז.

 

 1. כל התחייבויות וזכויות השוכר על פי הסכם יחולו על יחיד השוכר ביחד ולחוד.

 

התחייבויות הצדדים

 1. המועצה מתחייבת להשכיר ומשכירה בזאת את הגלריה לידי השוכר, והשוכר מתחייב לשכור ושוכר בזאת את הגלריה מידי המועצה, בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה.

מטרת השכירות

 1. השוכר מתחייב להשתמש בגלריה אך ורק כבית יוצר (סטודיו) וגלריה לממכר יצירות אומנות, פרי עבודתו של השוכר, ולא לשום מטרה אחרת.

 

מודגש, כי השוכר לא יהיה רשאי להשתמש בגלריה בכל שימוש אחר ו/או לכל מטרה אחרת, אף אם לא יהיה בהם משום פגיעה בגלריה או הכבדה על הגלריה יותר מאשר האמור לעיל, אלא אם ניתנה לכך רשות מפורשת על ידי המועצה בכתב ומראש.

 

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

 

 1. מודגש בזה, כי הגלריה מצויה באתר השימור והשיחזור בראש פנה, המהווה מוקד משיכה חשוב למבקרים במושבה, כמו גם למגורי תושבים. בהתאם לכך מובהר בזאת, כי לשוכר אסור לבצע כל פעולה שיש בה משום פגיעה באתר, באופיו או בנוחות המבקרים בו. השוכר מתחייב לבצע או להימנע מביצוע כל פעולה כפי שידרש על ידי המועצה ו/או מנהל אתר השיחזור, שיש בה לדעתם משום חשש ממשי לפגיעה באתר ו/או באופיו ו/או בנוחות המבקרים בו ו/או כדי להוות מטרד לדיירי המקום.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

 

תקופת השכירות

 1. תקופת השכירות הינה לתקופה של שלושים וששה חודשים (36) חודשים, החל מחלוף שבעה (7) ימים מהיום בו הודע לשוכר כי זכה במכרז, ועד ליום __________ (להלן – תקופת השכירות).

 

 1. למועצה נתונה אופציה להאריך את תקופת השכירות לשתי תקופות נוספות של שנים עשר (12) חודשים כל אחת (להלן – תקופת השכירות הנוספת).

למען הסר ספק יובהר, כי סך כל תקופת השכירות לא תעלה על חמש (5) שנים.

 

 1. הפעלת האופציה לגבי תקופת השכירות הנוספת תהיה על ידי מתן הודעה בכתב על ידי המועצה לשוכר על הפעלת האופציה, וזאת לא יאוחר משלושים (30) יום לפני תום תקופת השכירות או תקופת השכירות הנוספת, לפי הענין.

 

 1. הוראות הסכם זה, למעט הוראת סעיף 7, יחולו בתקופת השכירות הנוספת, בהתאמה ובשינויים המחוייבים, אלא אם נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה.

 

אי תחולת חוקי הגנת הדייר

 1. הצדדים מצהירים ומאשרים, כי חוקי הגנת הדייר לא יחולו על הסכם זה ו/או על הגלריה ו/או בקשר אליה, וזאת לפי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972 או לפי כל דין אחר.

 

 1. השוכר מצהיר, כי לא שילם למועצה, אינו משלם ולא ישלם, דמי מפתח עבור הגלריה, במישרין ו/או בעקיפין.

 

הצהרות והתחייבויות השוכר

 1. השוכר מצהיר ומאשר, כי בדק היטב את הגלריה ואת סביבתה בשטח ואצל הרשויות המוסמכות וכי היא במצב תקין ומתאימה למטרותיו, והשוכר מוותר על כל טענה או ברירה או תביעה בגין מום, פגם או אי התאמה.

 

 1. השוכר מתחייב שלא לערוך שינויים כלשהם בגלריה וכן לא להוסיף ו/או להרוס כל קיר או מתקן, מבלי לקבל לכך רשות המועצה מראש ובכתב.

 

 1. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליות האמור בו, מודגש בזה כי השוכר לא יהיה רשאי לפגוע בקירות המושכר או לעשות בהם כל מעשה שיש בו משום פגיעה בקירות, לרבות תליית תמונות, תקיעת מסמרים או ברגים בקיר או כל פעולה או מעשה אחר המשנים את פני הקיר או צבעו אפילו בצורה קלה ביותר, וזאת ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממהנדס המועצה.

 

בשל ייחודה של הגלריה ומצבה, מודגש בזה כי סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית שתקנה למועצה זכות לבטל את ההסכם מיד וללא כל הודעה מוקדמת.

 

היה וניתן אישור המועצה לביצוע פעולה כלשהיא כאמור לעיל, והתברר לאחר מכן כי הדבר עלול לגרום נזק לקירות או למושכר, מתחייב השוכר לאפשר למועצה להחזיר מיד את המצב לקדמותו או לבצע כל פעולה לצורך תיקון הנזק.

 

 1. מבלי לגרוע מהתחייבות השוכר כאמור לעיל, כל הוספה או שינוי שיעשו בגלריה, בין ברשות המועצה ובין ללא רשותה, יחשבו כרכושה של המועצה, אלא אם תדרוש המועצה מהשוכר לסלקם, ובמקרה כזה על השוכר לעשות זאת על חשבונו הוא. לא עשה כן השוכר, למועצה תהא הרשות לעשות זאת על חשבון השוכר.

 

 1. בכל מקרה לא יהיה זכאי השוכר לכל תמורה מסוג כלשהוא או החזר הוצאות או שיפוי בגין כל שינוי שביצע בגלריה, בין אם הדבר נעשה בהסכמת המועצה ובין אם לאו.

 

 1. השוכר מתחייב להשתמש במושכר באופן זהיר והוגן ולמנוע כל קלקול או נזק בו. בכל מקרה שיגרם איזה נזק או קלקול בגלריה או בכל חלק הקשור בה, בין אם הדבר קרה ע"י השוכר ובאשמתו ו/או ע"י מי שנמצא בגלריה ברשות השוכר ובאשמתו, ובין אם הדבר קרה שלא באשמת המפורטים לעיל, מתחייב השוכר לתקן מיד על חשבונו כל נזק או קלקול כזה למעט אם הקלקול נבע מבלאי סביר של המושכר או מערכותיו או בגין פגם שהיה במערכת או במושכר מלכתחילה.

 

 1. השוכר מתחייב לקיים ולמלא אחר כל ההוראות הכלולות בחוקים, חוקי עזר, תקנות וצווים החלים על ההמושכר ו/או על השימוש בו.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אחראי השוכר על קבלתו של רשיון עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 ו/או כל היתר ו/או רשיון אחרים הדרושים לשם השימוש שיעשה השוכר בגלריה, וכן יהיה אחראי השוכר על קיום תנאי הרשיון.

מובהר, כי הסכמתה של המועצה להשכרת ההגלריה אין בה משום התחייבות למתן רשיון עסק ו/או למתן כל אישור אחר הנדרש להפעלת העסק.

 

 1. השוכר מתחייב לנקוט בכל הפעולות והאמצעים הנדרשים על מנת למנוע יצירת מטרדים מכל סוג שהוא, לרבות מטרדי רעש וריח, לדיירים המתגוררים בשכנות לגלריה, לבתי עסק המנוהלים בסמוך לגלריה ולציבור הרחב.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב השוכר לא להציב רמקולים ו/או ציוד אחר המשמש להשמעת מוזיקה ו/או מערכת כריזה מחוץ לגלריה, וכי השמעת מוסיקה בחלל הפנימי של הגלריה תעשה באופן שלא יצור מטרד ו/או הפרעה לסביבה.

 

 1. השוכר מתחייב לא להציב כל שילוט ו/או מודעה מחוץ לחלל הפנימי של הגלריה בלא קבלת אישור המועצה ומנהל אתר השיחזור בכתב ומראש.

האמור בסעיף זה הינו בנוסף לכל דרישה הקיימת על פי כל דין לענין הצבת שלטים בתחומי המועצה המקומית ראש פנה.

 1. המועצה ו/או מי מטעמה רשאים להכנס לגלריה בכל זמן המתקבל על הדעת, ובכפוף למתן הודעה מראש, לשם בדיקת מצב המושכר ותחזוקתו או על מנת להראות את הגלריה לשוכרים ו/או קונים פוטנציאליים ו/או לכל מטרה אחרת.

 

 1. השוכר מתחייב כי העסק שינוהל על ידו בגלריה, כפי שפורט בהצעתו למכרז, יהיה פתוח לקהל שישה ימים במהלך הימים –שני,שלישי,רביעי,חמישי,שישי ושבת בכל שבוע, לכל הפחות

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית שלו.

 

 1. הוראות סעיף 25 לחוק השכירות לא יחולו ובשום מקרה לא יהיה השוכר זכאי לקזז סכום כלשהוא שיגיע למועצה על פי הסכם זה.

 

תחזוקת הגלריה

 1. השוכר מתחייב להחזיק את הגלריה במצב טוב, להשתמש בה באופן זהיר והוגן, לשמור עליה שמירה מעולה ולדאוג לטיפול המקובל בה לרבות ניקיון ותחזוקת הגלריה וסביבתה וכיוצ"ב.

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב השוכר לשמור על נקיון סביבת פחי האשפה המשמשים את הגלריה ולנקות מייד כל לכלוך שנתגלה בסביבתם. השוכר מתחייב להשליך את הפסולת לרבות קרטונים, ניירות וכדומה, אך ורק בתוך פחי האשפה ומתקני איסוף הקרטונים, וכי כאשר לא ניתן יהיה באופן זמני להשליך את הפסולת בפחי האשפה, מתחייב השוכר להשליך את האשפה, לרבות קרטונים וניירות, במקום אחר, כפי שתורה לו המועצה.

 

 1. השוכר אחראי לכל נזק שיגרם לגלריה, בין על ידי השוכר ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, להוציא נזק בשל כח עליון.

 

 1. השוכר מתחייב לתקן על חשבונו כל תיקון, קלקול או פגם מכל סוג שהוא שיתהווה במשך החזקתו בגלריה, להוציא בלאי רגיל, אלא שבשום מקרה לא יהיה זכאי השוכר לבצע את התיקונים לפני שיקבל לכך הסכמה מראש ובכתב מאת המועצה.

 

במקרה בו לא ימלא השוכר אחר הוראות סעיף זה, רשאית המועצה, אך לא חייבת, לתקן את הקלקול או הפגם בעצמה, ולחייב את השוכר בגין הוצאותיה.

יובהר, כי חשבון הוצאות חתום בידי גזבר המועצה יהווה ראיה לכאורה להוצאות המועצה.

 

 1. השוכר מתחייב להחזיר את הגלריה בתום תקופת השכירות, במצב זהה למצבה כיום, למעט בלאי הנובע משימוש סביר. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי הגלריה נמסרה לשוכר כשהיא במצב תקין ונקי.

 

דמי שכירות

 1. השוכר מתחייב לשלם למועצה דמי שכירות לכל חודש שכירות בסך 300 ש"ח (להלן – דמי השכירות).

 

דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולמען הסר ספק יובהר, כי הפרשי ההצמדה למדד יחשבו כחלק מדמי השכירות לכל דבר וענין.

 

מדד הבסיס לצורך חישוב הפרשי ההצמדה יהיה המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה והמדד הקובע יהיה המדד הידוע ביום ביצועו של כל תשלום בפועל.

 

 1. למען הסר ספק יודגש, כי חובת תשלום דמי השכירות הינה החל מיום תחילת תקופת השכירות כאמור בסעיף 6 לעיל, בין אם קיבל השוכר לידיו את החזקה בגלריה ובין אם לאו.

 

 1. דמי השכירות ישולמו מראש עבור כל חודש שכירות, ביום הראשון של כל חודש גרגוריאני.

 

התחילה תקופת השכירות לא בראשון לחודש, ישולמו דמי שכירות ליתרת החודש הראשון במועד החתימה על הסכם זה.

 

 1. למרות האמור בסעיף 29 לעיל, רשאית המועצה, במהלך תקופת השכירות הנוספת, להעלות את דמי השכירות בשיעור שלא יעלה על 10% בגין כל תקופה נוספת.
  • גובה דמי השכירות בגין התקופה הנוספת יהיה נקוב בהודעה בדבר הפעלת האופציה על ידי המועצה, כאמור בסעיף 8 לעיל.
 2. היה ותחול חובת תשלום מע"מ על דמי השכירות שעל השוכר לשלם למועצה כאמור, יתווסף לסכום המפורט לעיל סכום המע"מ החל על פי כל דין.

 

 1. סעיפים 29 עד 33 לעיל הינם מעיקרי ההסכם, והפרתם תחשב הפרה יסודית של ההסכם.

 

תשלומי חובה ושימוש שוטף:

 1. השוכר ישא בתשלומי מיסי הארנונה לרשות המקומית וכל היטל או תשלום החלים בגין ההחזקה בגלריה, במשך כל תקופת השכירות ותקופות השכירות הנוספות. יובהר כי במסגרת תשלום הארנונה ישלם השוכר אף ארנונה על שטח נוסף של49 מ, שהינו חלקו בשטח המשותף בו מצוי המושכר.

יודגש כי, אין בתשלום הארנונה על ידי השוכר בגין השטח המשותף, למנוע מהמועצה לעשות שימוש בשטח המשותף, כראות עיניה.

השוכר מתחייב לדאוג לכך שחשבון הארנונה והמים יהיו על שמו ישירות במועצה ולחתום על כל מסמך הנדרש לצורך כך.

 

 1. השוכר מתחייב לשאת במשך תקופת השכירות בתשלום הוצאות החשמל בגין הגלריה.

 

 1. השוכר רשאי להתקין בגלריה קו טלפון על שמו. הוצאות התקנת קו הטלפון והשימוש בו יחולו על השוכר, ועם תום תקופת השכירות יהא רשאי השוכר להעתיק את קו הטלפון, ולמועצה לא יהיו כל זכויות בו.

 

למרות האמור לעיל, בכל מקרה בו התקנת הקו כרוכה בפגיעה בקירות הגלריה ו/או בשכבת הצבע והטיח, לרבות ביצוע קידוחים, דרוש אישור המועצה מראש ובכתב להתקנת הקו.

 

 1. השוכר יהיה רשאי להציב בלוני גז על פי צרכיו בגלריה, על חשבונו, ובלבד שקיבל אישור למיקומם מראש מהמועצה והתקנת בלוני הגז תעשה על ידי מתקין מורשה. כל תשלום בגין בלוני הגז לרבות השוטף, יהיו על חשבון השוכר.

 

 1. במידה והמשכיר יחוייב על ידי כל רשות בתשלום קנסות או תשלומים כלשהם בשל מעשי השוכר או מחדליו ואשר אינם עולים בקנה אחד עם הוראות הסכם זה או הוראות הדין, יהיה על השוכר לשאת בתשלומים אלו ו/או להחזיר למועצה כל הוצאה שתהיה לה בקשר לכך, לרבות הוצאות משפטיות ריאליות, הכל על פי דרישתה הראשונה של המועצה.

 

 1. סעיפים 35 עד 39 הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

בטחונות

 1. לשם הבטחת קיום כל התחייבויותיו של השוכר על פי ההסכם, מתחייב השוכר למסור לידי המועצה במעמד חתימת ההסכם, שטר חוב בלתימוגבל, בנוסח המפורט כנספח א' לפרק 2 למסמכי המכרז, בחתימתו כעושה השטר ובחתימת שני ערבים טובים, לשביעות רצונה של המועצה.

 

 1. השטר יוחזר לידי השוכר שלושים (30) יום לאחר תום תקופת השכירות או תקופת השכירות הנוספת, ולאחר שיתברר כי לא הופרו תנאים אחרים של הסכם זה וכי השוכר שילם את כל המגיע ממנו על פי ההסכם.
 1. סעיפים 41 ו- 42 הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

אחריות

 1. השוכר מתחייב לפצות ולשפות את המועצה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שעלולים להגרם לה בגין כל שימוש שנעשה על ידי השוכר ו/או מי מטעמו בגלריה ו/או על ידי באי המקום, לרבות בגין כל תביעה שתוגש כנגד המועצה על ידי צד שלישי בשל היותה בעלת הגלריה.

 

ביטוח

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב השוכר לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן, אשר יהיו בתוקף במשך כל תקופת השכירות והשכירות הנוספת, לטובתו ולטובת המועצה (להלן – הביטוחים):
  • ביטוח אחריות כלפי צד ג', בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך 1,000,000 ש"ח למקרה ו- 2,000,000 לתקופת הביטוח (שתעמוד בכל פעם על שנה אחת).
  • ביטוח תכולה
  • כל ביטוח אחר הנדרש על פי כל דין או נוהג לעסק המנוהל על ידי השוכר בגלריה.

 

 1. במעמד חתימת ההסכם, מתחייב השוכר להציג בפני המועצה את פוליסות הביטוח כאמור לעיל. מודגש ומוסכם בזה כי כל עוד לא הציג השוכר את פוליסות הביטוח כאמור לעיל בפני המועצה, לא תמסר לו החזקה בגלריה הגם שתקופת השכירות לגבי כל ענין אחר, לרבות תשלום דמי השכירות תחל עם החתימה על הסכם זה.

 

 1. השוכר מתחייב לצרף את המועצה לשם המבוטח על פי פוליסות הביטוח מבלי שיהיה בכך כדי להטיל עליה חבות כלשהיא. פוליסות הביטוח יכללו סעיף אחריות צולבת לגבי המבוטחים הנ"ל.

 

 1. השוכר מתחייב להמציא לידי המועצה, במועד הצגת הפוליסות, אישור בכתב של חברת הביטוח לפיו לא תבוטלנה פוליסות הביטוח כולן או חלקן, מכל סיבה שהיא, אלא לאחר שתנתן למועצה הודעה מוקדמת של 30 יום על כך.

 

 1. למען הסר ספק מודגש בזה, כי הוראות סעיפים 45 עד 48 להסכם הינן מעיקרי ההסכם, והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 • "מצ"ב נספח קיום ביטוחים (נספח ב' לפרק 2 ) שמיועד לחברת הביטוח בה רכש השוכר את הפוליסות לעסק, למילוי וחתימה שלהם.

 

סיום ההסכם

 1. בתום תקופת השכירות או עם ביטול הסכם זה, יהא על השוכר להחזיר למועצה את הגלריה והחזקה בה כשהיא פנויה מכל אדם או זכות צד ג' כלשהם, במצב כפי שקיבל אותה לידיו, למעט בלאי סביר.

 

 1. אם השוכר לא ימלא אחר התחייבויותיו ולא יפנה את הגלריה בתום תקופת השכירות או עם ביטול הסכם זה, הרי מבלי לפגוע בזכות המועצה לתבוע פינוי השוכר מהגלריה או לקבל כל סעד או תרופה נגד השוכר, מתחייב השוכר לשלם למועצה פיצויים קבועים מוערכים מראש בשעור 1/10 מדמי השכירות החדשיים, כפי שיחולו באותה עת, לכל יום של פיגור במסירת הגלריה והשוכר מוותר על כל טענה ומענה בקשר לגובה סכום זה.

 

 1. מוסכם בין הצדדים, כי המועצה ו/או מי מטעמה, רשאים לאחר תום תקופת השכירות או עם ביטול הסכם זה להכנס באופן חופשי לגלריה, בין בזמן המצאותו של השוכר בגלריה ובין בהעדרו, להוציא חפציו של השוכר ולאחסנם על חשבונו של השוכר במקום אחר מחוץ לגלריה, והשוכר מוותר בזאת על טענה או מענה בקשר עם כניסת המועצה או הוצאת חפציו על ידי המועצה וזאת מבלי להיזקק לערכאות משפטיות או לצו מניעה.

 

הסבת זכויות

 1. השוכר מתחייב שלא להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, או חלק מהן, לצד שלישי. כמו כן מתחייב השוכר, שלא ליתן זכויות מכל סוג שהוא במושכר או בכל חלק ממנו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי, ואף לא לשתף מישהו בחזקה או בשמוש בגלריה או בהנאה מהשכירות בגלריה.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

 

 1. המועצה רשאית להעביר את זכויותיה בגלריה או חלק מהן לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת השוכר לשם כך, ובלבד שזכויות השוכר על פי ההסכם לא תפגענה בשל העברת הזכויות כאמור.

שונות

 1. מוסכם בזאת כי הסכם זה ממצה את יחסי הצדדים בכל הקשור והנוגע לגלריה ולשכירות נשוא ההסכם, וכי כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להסכם זה, יכול שייעשו בכתב בלבד ויהיו מחייבים אם יחתמו ע"י שני הצדדים. כל הסכם או הסדר או הסכמה או הבטחה שלא בכתב ולא חתומים ע"י שני הצדדים, לא יחייבו ויהיו מחוסרי ומשוללי תוקף.

 

 1. דחיה או הימנעות ממימוש זכות כלשהיא של מי מהצדדים, לא תתפרש כוויתורמצידם לאותו ענין, אלא אם כן ויתר על זכויותיו במפורש ובכתב.

 

 1. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כפי המפורט ברכישת ההסכם.

 

 1. כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, תחשב ככזאת שנתקבלה לידי הצד השני בתוך שלושה (3) ימי עסקים, מרגע הימסרה למשלוח רשום בבית הדואר, ואם נמסרה ביד או נשלחה בפקס תוך 24 שעות מרגע מסירתה.

 

 

ולראיה באנו על החתום:

 

 

 

__________________________                                            ______________________

מועצה מקומית ראש פנה                                                                         השוכר

 

 

פרק 2 : נספח א'

 

שטר חוב (לא סחיר) ערבות אוואל
                                על סך ____________ ₪ אנו ערבים, ביחד ולחוד, ערבות אוואל לתשלום שטר זה ע"י עושה השטר.
ביום ______ בחודש _______ שנה _______ אני מתחייב לשלם ל _____________________________
 
 
 
סך של _____________________ ש"ח

(ובמילים: ________________)

 
  פרטי הערבים:
  1. ____________

ת.ז. ___________

  כתובת: ______________
מקום התשלום: ראש פינה  
  ____________________
  חתימה
   
  2. ____________

ת.ז. ­­­­­___________

  כתובת: _______________
       

 

   
חתימת עושה השטר ____________________
  חתימה

 

פרטי עושה השטר:

שם: ______________  ת.ז. ____________

כתובת: ____________________________

 

שם: _______________ת.ז._____________

כתובת: ____________________________

 

 

 

     
במידה ומקום התשלום הוא בבנק – יש למלא:

שם הבנק: _________________________

שם הסניף: ________________________

מס' חשבון: ________________________

   

 

פרק 2 נספח ב'

מכרז 18\05 -נספח ג' אישור קיום ביטוחים

השכרת מבנה של המועצה 

 

לכבוד       

המועצה המקומית ראש פינה ו/או חברות בת                             תאריך____________

ו/או  גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה

 (להלן "המועצה").

          הנדון: אישור קיום בטוחים בקשר להשכרת מבנה של המועצה באתר השחזור  

                     לקבלן פרטי, לצורך מסחרי

 

החתומה מטה חב' לבטוח בע"מ מאשרת בזאת כי ערכה בטוחים כמפורט להלן לבטוח החבויות עבור …………………………………(להלן "השוכר") בקשר להשכרת נכס הבנוי על המקרקעין בחלקה 39 בגוש 13939, והמצוי באתר השחזור במקום המכונה בית וילקומיץ בראש פינה, כמסומן בתשריט המצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו, (להלן "הנכס") כדלקמן:

 • א. ביטוח אחריות כלפי צד ג': לבטוח אחריותו החוקית של השוכר על פי דין עבור כל נזק לרכוש ו/או גוף ו/או נזק נפשי ו/או שכלי כתוצאה מכך לרבות כלפי ו/או בגין ספקי משנה ו/או עובדיהם, המועצה ו/או עובדיה וכלפי כל מי שלא נוצרו לספק עמו יחסי עובד ומעביד. המועצה בוטחה בכפוף לתנאי "אחריות צולבת".  הבטוח לא יוגבל מעבודות בגובה או בעומק ו/או בגובה, משמוש בנשק ברישיון, תביעות שיבוב של המוסד לבטוח לאומי, פעולה  על רכוש קיים, העסקת עובדים זמניים שאין חובה לדווח על שכרם למוסד לבטוח לאומי. גבול האחריות כלפי צד ג' יהיה סכום הביטוח 1,000,000 (מיליון שקל ) למקרה ולתובע ו- 2,000,000 לתקופת הביטוח.
 • ב. ביטוח חבות המעביד: לבטוח אחריותו של השוכר, כלפי עובדי ו/או מועסקיו עקב תאונה ו/או מחלה שנגרם למי מעובדיו או מועסקיו, תוך כדי ו/או עקב בצוע השירותים. הכיסוי לא יוגבל מעבודות בגובה ו/או בעומק משמוש ברכב ככל שהנזק לא יוכר כתאונת דרכים, פרעות, מהומות , שימוש בנשק  ברישיון. המועצה צוינה כמוטב במידה ויטען כלפיה כי היא חבה כמעסיק כלפי מי מעובדי ו/או מועסקי הספק.  גבול האחריות לתובע עומד על סך 6 מיליון ₪ , גבול האחריות לתקופת בטוח שנתית נקבע לסך של 20 מיליון ₪.

 

 • בטוח ציוד ורכוש: לבטוח, תכולה ציוד מכל סוג, נייח ו/או נישא, המובא ו/או מופעל ע"י הספק ו/או מטעמו בקשר עם השירותים. רכוש וציוד כאמור בוטח מפני כל סיכון תאונתי בערך כנונו מחדש. הכסוי לא יוגבל מנזקי אש, התפוצצות, זדון, פריצה, וכל סיכון המקובל  בבטוח אש מורחב.

תנאים כלליים: בפוליסות הנ"ל צוין כדלקמן:

א.   תנאי ביט: תנאי הפוליסות לבטוח רכוש, אחריות כלפי צד ג' ובטוח חבות המעביד ובטוח חבות המוצר הנ"ל לא יפחתו מתנאי ביט 2016 או חלופה שוות ערך להם בתנאיה.

ב.   ותור תחלוף:  המבטח ויתר על זכות התחלוף/שיבוב כלפי המועצה, מנהליה ו/או שלוחיה השונים לרבות  בפוליסה של השוכר, לבטוח רכושו, לרבות רכוש וציוד המובא לחצרי המועצה. הויתור כאמור לא יחול  כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

ג.    הודעות: המבטח מתחייב להודיע למועצה בדואר רשום על בטול הפוליסות הנ"ל ו/או הרעת תנאיהם ו/או הפחתת הכיסוי הביטוחי בהם לפחות 60 יום לפני מועד בטול או הרעה כאמור לעיל .

ד.   קדימות הבטוחים: מוצהר בזאת כי הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שהמועצה ערכה, ולפיכך כל תנאי, סעיף או סייג בפוליסות הנ"ל המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המועצה או כלפי מבטחיה, ולגבי המועצה ביטוחי הספק  הם "ביטוח-ראשוני" המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע לו עפ"י תנאיהם, ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה עפ"י דין כלשהו. למען הסר ספק אנו מוותרים  על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה ו/או כלפי מבטחיה.

ה.   השוכר בלבד יישא בתשלומי הפרמיות עבור הביטוחים הנ"ל כאמור לעיל ובגין כל חיוב אחר הנובע מהן לרבות בדמי ההשתתפות העצמית עקב הגשת תביעות ובכל חיוב אחר הנובע מהן.

ו.    זכויות המועצה לשיפוי על פי הפוליסות הנ"ל לא תפגענה עקב אי מלוי תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל בתום לב על ידי השוכר ומטעמו וכל טענה שתהיה למבטח בגין האמור לעיל תופנה לשוכר בלבד.

 

 

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש כאמור לעיל ומבלי להרע את תנאי הפוליסות המקוריות ככל ששונו כאמור לעיל.

 

 

חתימת ואשור המבטח                                           תאריך__________________

 

 

נתוני הפוליסות:

 

 • פוליסה לבטוח אחריות כלפי צד ג' …………………………בתוקף עד………………….
 • פוליסה לבטוח חבות המעביד מס'………………………….בתוקף עד…………………..
 • פוליסת ביטוח חבות המוצר…………………………………בתוקף……………………….
 • בטוח רכוש/ציוד נייד מס'…………………………………..בתוקף עד…………………..