מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-6808600

אשת קשר: ענת שרון פרץ

דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il

 

 יוני  2019

מועצה מקומית ראש פנה

 פניה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי ניהול ופיקוח צמוד בפרויקט "כביש גישה דרך היקב –הרחבה ג  "

 

 1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות לצורך מתן שירותי ניהול ופיקוח צמוד בפרויקט "כביש גישה דרך היקב –הרחבה ג- בראש פנה.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 26.7.2019 בשעה 15:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 3. שאלות והבהרות בנושא פרויקט זה ניתן להפנות למועצה באמצעות קובץ Word בדוא"ל rp1@rosh-pinna.muni.il עד ולא יאוחר מיום 15.7.2019 בשעה 12:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-6808614 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תענינה.
 4. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 5. תקופת ההתקשרות הינה למשך כל תקופת הביצוע: מוערך בכ-12- חודשים
 6. המועצה המקומית ראש פנה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל הצעה בהסתמך על המלצות שליליות אודות המציע.
 7. המועצה המקומית ראש פנה  שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפנייה ולא לקבל אף הצעה.

 

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פנה 

 1. הגשת הצעות:

 • נוסח הסכם ההתקשרות לקבלת שירותי ניהול ופיקוח עליו יידרש לחתום הזוכה מצורף כמסמך ב' להזמנה זו. הצעת המחיר תהיה אחוז מחשבונות הקבלן, בתוספת מע"מ.
 • המציע יפרט את ניסיונו בניהול פרויקטים ובפיקוח (כישורים מקצועיים, ניסיון, התמחות, המלצות וכו.)
 • המציע יציג את שם אנשי הצוות הקבוע מטעמו, אותו/אותם הוא מתחייב להעמיד לביצוע השירותים המבוקשים לרשות פרויקט זה בלבד ויפרט את ניסיונם וכישוריהם (קורות חיים יכללו לכל הפחות: פרטים מלאים בדבר השכלה, פירוט כישורים מקצועיים, פירוט ניסיון, התמחויות שונות, המלצות וכו'.)
 • המציע יצרף להצעתו את כל אישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס,) התשל"ו,1976- שני אישורים או אישור משולב של מס הכנסה על ניהול ספרי חשבונות ואישור מע"מ לעוסק מורשה.
 • הגשת ההצעות תשלח באמצעות המייל לכתובת:rp1@rosh-pibnna.muni.il  עד לתאריך 26.07.2019
 • באחריות המציע לוודא את קבלת ההצעה.
 1. טבלת הערכת ההצעות:

 • ועדת ההתקשרויות של  המועצה  תבחן  את ההצעות   ותעניק ניקוד על  פי התרשמות בכל אחד מהתחומים שיפורטו להלן.
 • כל תחום יקבל משקל בהתאם לנקבע להלן :

 

אופן הניקוד הניקוד המירבי הפרמטר הנבדק
כל הפרויקט יעמוד בתנאי סף של היקף 18
מלש"ח בתחום פיתוח ותשתיות : ניסיון המציע במתן שירותים
3-4 פרויקטים – 10 נק' 'נק 20 הדומים במהותם ובהיקפם
5-7 פרויקטים –  15 נק' לשירותים נשוא הזמנה זוניהול
8-10 פרויקטים –  20 נק' ופיקוח
7-9 שנות ניסיון – 10 נק'
10-12 שנות ניסיון – 15 נק.'

13 שנות ניסיון ומעלה 20– נק.'

'נק 20 שנות ותק ניסיון המציע
1 פרויקט – 5 נק'

2 פרויקטים ומעלה – 10 נק'

'נק 10 יתרון לבעלי ניסיון מוכח אל מול

משרד התחבורה ונתיבי ישראל

151 ק"מ ומעלה – 0 נק'
בין 71 -150 ק"מ – 5 נק'

בין  36-70 ק"מ – 10נק'

'נק 15 סמיכות גיאוגרפית
עד 35 ק"מ- 15 נק' (ניקוד מלא)
ההצעה הזולה ביותר- 35 נק' (ניקוד מלא)
ההצעה השנייה הזולה ביותר- 30 נק'
ההצעה השלישית הזולה ביותר- 20 נק' 'נק 35 הצעת מחיר
ההצעה הרביעית הזולה ביותר- 10 נק'
כל הצעה נוספת תקבל בחלק זה- 0 נק'

 

'נק 100

 

סה"כ

 

 1. הוראות כלליות

 • מסמכי הבקשה נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
 • מודגש בזה כי אם המציע, או אחד ממנהליו ב-7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, הורשע בפלילים, קודם להגשת הצעתו בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, או אם תלויים הליכים פליליים נגד המציע או אחד ממנהליו של המציע ב-7 השנים שקדמו להגשת הצעות במכרז, הנוגעים לתחום עיסוקו של המציע, לא יוכל המציע להגיש הצעה, אלא אם כן פנה בבקשה מנומקת בכתב למועצה 14 (ארבעה עשר) ימים לפחות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות תוך פירוט כל פרטי המקרה/ים, והמועצה אישרה את בקשתו.
 • המועצה תבחן את פרטי העניין ונסיבותיו, ותקבע אם לאשר למציע להגיש הצעה. בהחלטתה תשקול המועצה, בין היתר, אם מדובר בעניין שיש לו השלכה עניינית להתקשרות נשוא זה, וזאת גם בהתייחס, בין היתר, למועד ביצוע העבירות, לחומרת העבירות המיוחסות, לשלבי ההליכים המדוברים, וכל נתון אחר שתהא לו להערכתה רלוונטיות לעניין.
 • המועצה תהא רשאית לפנות לכל גורם שהוא, לרבות למבקש, כדי לבחון את פרטי העבירות והאירועים וההליכים המצוינים בבקשה, וכל הקשור בהם, כדי לוודא ולאמת את פרטי הבקשה, או לברר פרטים נוספים בקשר אליה או בקשר למבקש. המועצה תודיע את עמדתה למבקש לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות .
 • במקרה ויתברר, בכל עת שהיא, כי מציע שמתקיימים לגביו תנאי סעיף זה לא פנה בבקשה ולא מסר פרטים כאמור, או כי מי שהגיש בקשה כאמור מסר פרטים מטעים או לא מסר פרטים מהותיים ביחס לבקשתו האמורה, תהא המועצה רשאית לדחות את ההצעה, ואם כבר נתקבלה – לבטל את ההתקשרות עם המציע, וזאת בין אם כבר נחתם הסכם ובין אם טרם נחתם.
 • מובהר בזאת כי ככל שהמועצה לא תוכל לקבל הכרעה בעניין, בין בשל אי קבלת המידע המבוקש במועד, ובין אם מכל סיבה אחרת, כי אז תכריע בעניין לאחר הגשת ההצעות ו/או בכל מועד מאוחר יותר, בהתאם לנסיבות העניין, כך שהמציע יוכל להגיש הצעה, אך בלא שיהיה בכך כדי להוות אישור מראש לאי פסילתו עקב התנאי האמור.
 • מובהר בזה כי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת זו, על נספחיה, בין שצורפו לה ובין אם לאו, הינו למען הזהירות בלבד ולשם נוחיות הקורא. אין בשימוש המועצה בלשון זו כדי להכשיר, בשום דרך ובכל מקרה שהוא, את המסמכים אשר יוגשו על ידי המציעים במכרז לכדי הצעה על פי דין.
 1. תנאי הסף

זכאי להגיש הצעה מציע העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטבר:

 • על המציע, או מנהל הפרויקט המוצע מטעמו, להיות בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה ורשום בפנקס המהנדסים.
 • על המציע, או מנהל הפרויקט או המפקח המוצעים מטעמו, להיות בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים, ב 10- שנים האחרונות בניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום ביצוע עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות.
 • המציע, או המפקח המוצע מטעמו, פיקח על 3 (שלושה) פרויקטים לפחות בתחום ביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהיקף של 10 מלש"ח לא כולל מע"מ, כל אחד, במהלך 10 (עשר) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות על פי הזמנה זו.
 1. תנאים נוספים:

 • יתרון יינתן לבעלי ניסיון בעבודה אל מול נתיבי ישראל ומשרד התחבורה

          בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.

 1. בחינת ההצעות

 • בחינת ההצעות ובחירת הזוכה תעשה על בסיס ההצעה הכספית של המציעים, כדלקמן:

(מובהר למען הסר ספק כי פירוט שלבי הבדיקה אשר יובא להלן מובא לנוחיות ולידיעת המציעים במכרז בלבד וכי מכרז זה אינו מכרז דו-שלבי כמשמעו בדין).

 • שלב א' – בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף. רק מציעים אשר הצעתם תימצא עומדת בתנאי הסף תועבר הצעתם לשלב ב'.
 • שלב ב' – ניקוד ההצעה – 100 נק'.

ניקוד ההצעה ייעשה לפי הטבלה מצ"ב  בסעיף 2

 • המועצה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, לוחות הזמנים המוצעים בה (ככל והוצעו) או שאין בה התייחסות מפורטת דיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי.
 • המועצה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר להצעה ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו של המציע, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח, לרבות היקפו וטיבו של הניסיון, ועמידת המציע באיזה מתנאי הסף בפרט ובכלל.

בכבוד רב,

 מועצה מקומית ראש פנה

חוזה למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח

 שנערך ונחתם בראש פנה ביום ___  לחודש _______ שנת _____

בין המועצה המקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני, ראש פינה

(להלן: "המועצה" או "המזמין")

מצד אחד

לבין

_______________________ ח.פ/ע.מ _______________

כתובת ______________________________________

טל': ____________; פקס': _______________

דוא"ל: ___________________________

(להלן: "מנהל הפרויקט")

מצד שני

  הואיל                וברצון המועצה למסור למנהל הפרויקט את שירותי הניהול, התיאום והפיקוח (להלן: "השירותים") על העבודות ההנדסיות / בנאיות (להלן: "העבודות") המבוצעות על ידה ב____________________ בהתאם להצעת המחיר המצ"ב כנספח ב' להסכם זה;

והואיל     ומנהל הפרויקט מצהיר כי הינו בעל המומחיות, הניסיון המקצועי, הידע וכח האדם המתאים לשם מתן השירותים נשוא הסכם זה וכי הינו מסכים לקבל על עצמו את מתן השירותים;

והואיל     ואומדן ראשוני של עלויות ביצוע העבודות הינו _______________ ₪ (במילים: _______________________________), ללא מע"מ;

והואיל     וברצון הצדדים להסדיר את היחסים ביניהם בכל הנוגע למתן השירותים על ידי מנהל הפרויקט כאמור בהוראות הסכם זה.

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 1. דין המבוא להסכם והנספחים

המבוא להסכם זה ונספחיו – המצורפים, המוזכרים ו/או שיצורפו בעתיד בהסכמת הצדדים – הם חלק בלתי נפרד ממנו.

 1. פרשנות, הגדרות ונספחים

 

אתר המתחם/המתחמים בו יבוצעו העבודות.
המהנדס מהנדס המועצה או כל מהנדס אחר שהוסמך ע"י המועצה לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו, ו/או כל מי שהוסמך ע"י המועצה לצורך הסכם זה.
המתכנן מי שמונה ע"י המועצה לבצע את תכנון העבודות, במלואן או בחלקן.
הקבלן מי שנמסר לו ביצוע העבודות, או כל חלק מהן, לרבות נציגי הקבלן ומורשיו/הם, לרבות כל קבלן משנה הפועלים עבור ו/או בשירות הקבלן בביצוע העבודות, כולן או מקצתן.

 

ההסכם הסכם זה, על נספחיו, וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא, שיצורף, בהסכמת הצדדים, בכתב, להסכם זה בעתיד.
השירותים כלל השירותים המפורטים בנספח ג' להסכם וכן כל שירות אחר הקשור ו/או הדרוש למתן השירותים על ידי מנהל הפרויקט.
התמורה הגמול אשר ישולם למנהל הפרויקט בכפוף להוראות הסכם זה.
המדד מדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד אחר אשר יבוא במקומו.

 

 1. להלן נספחי הסכם זה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

 

 • נספח א' אישור על קיום ביטוחי מנהל הפרויקט.
 • נספח ב' הצעת המחיר למתן השירותים נשוא הסכם זה.
 • נספח ג' פירוט השירותים, התמורה ואבני הדרך לתשלום.
 • נספח ד' נוהל הגשת חשבונות.
 • נספח ה' דוגמא לדו"ח חודשי.
 • נספח ו' התנאים הכלליים והמיוחדים לעבודות, במידה ויש (לא מצורף).

 האמור בנספחים הקיימים וכאלו שיצורפו בעתיד, ישלים את האמור בהוראות הסכם זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין האמור בנספחים, יגבר האמור בהסכם אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת, בכתב ובחתימת הצדדים.

 

 1. פירוט השירותים

השירותים אשר יינתנו כאמור בהסכם זה על ידי מנהל הפרויקט ייכללו את ביצוע הפעולות אשר יפורטו להלן, למעט מקרים בהם נקבע על ידי המהנדס אחרת ובכתב:

 • תיאום תכנון
 • עריכת ברורים עם ו/או מול המהנדס לשם קביעת האפיון של העבודה ההנדסית (העבודות).
 • ביקורים באתר כדי לעמוד על תנאיו המיוחדים וסביבתו.
 • ייצוג המהנדס – בהשתתפותו או בלעדיו – בברור הפרוגראמה עם המתכננים.
 • זימון המתכננים לישיבות תיאום לקבלת דווח על התקדמות התכנון ולברור נושאים ובעיות שהתעוררו במהלך התכנון וקיום קשר מתמיד עם המתכננים בכל תקופת התכנון, כדי לוודא את השלמת התכנון במועדים הקבועים בלו"ז התכנון כפי שנקבע על ידי המהנדס.
 • עדכון האומדן התקציבי של העבודות בגמר שלב התכנון.
 • עריכת לוחות זמנים לתכנון ולמסירת תכניות לביצוע, מעקב אחר התקדמות התכנון והקפדה על עמידה בלוח הזמנים.
 • מעקב אחר התכנון המפורט מבחינת האומדן התקציבי המעודכן.
 • בדיקת התכניות של המתכננים, כולל בדיקת התאמתן לפרוגראמה שנקבעה ומידת שילובן בתכנון הכולל.
 • ייעוץ ותיאום בין המהנדס ובין המתכננים ביחס לשיטה ולצורה של המפרטים (הסטנדרטיים והמיוחדים) וכתבי הכמויות המתחייבות מהתנאים המיוחדים של העבודות.
 • בדיקת מסמכי המכרז לביצוע העבודות שיוכנו על ידי המתכננים, לרבות האומדן התקציבי המבוסס על כתבי הכמויות, והגשת חוות דעת למהנדס.
 • מתן דו"ח חודשי למהנדס על התקדמות התכנון של העבודה ההנדסית ומתן המלצות לקידום התכנון במקרה של פיגורים.
 • דווח מידי למהנדס על כל סטייה משמעותית מהאומדן התקציבי – למעט זו הנובעת מההתייקרויות שחלו בתקופת התכנון – תוך מתן הסברים מפורטים למקור הסטייה וסיבתה.

 

 • תיאום ומעקב אחר ביצוע

 

 • הכנת פרוגרמת בדיקות מול מעבדת תקינה מאושרת בהתאם להנחיות המועצה, לרבות זימון המעבדה, פיקוח על ביצוע הפרוגרמה ודיווח על תוצאות בדיקות שאינן תקינות.
 • הגשת צו התחלת עבודה לחתימת המהנדס לאחר תיאום משך הביצוע מול הקבלן וקבלת חתימתו.
 • הכנת והגשת לוח גאנט מפורט ע"י הקבלן למנה"פ בהתאם לשלבי וניהול הביצוע בדיקתו ואישורו ע"י מנה"פ.. התרשים יהיה חתום ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט .
 • מעקב אחר התקדמות הביצוע של העבודות בהתאם ללוח הזמנים החתום ע"י הקבלן ודווח מידי למהנדס על סטיות מלוח הזמנים, כולל מתן הסבר לסטיות והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט.
 • קיום ישיבות תיאום קבועות ו/או יזומות עם הקבלנים, או השתתפות בישיבות הנ"ל לפי זימון הגורמים הרלוונטיים לשם הבטחת שילוב נכון של בעלי המקצוע השונים במערך הביצוע, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוח זמנים. סיכום בכתב של ישיבות עבודה והפצת סיכומי ישיבות כאמור לגורמים הרלוונטיים ו/או למי שתורה המועצה.
 • מעקב/שמירה על המסגרת התקציבית של חוזי ביצוע העבודות במשך כל תקופת ביצוען. עדכון התקציב במקרה של סטיות ודווח למהנדס, כולל ניתוח מקור הסטייה וסיבתה והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט.
 • מתן דין וחשבון חודשי מפורט בדבר התקדמות ביצוע העבודות, זאת ביחס לביצוע העבודות, קצב ביצוען והמסגרת התקציבית. דו"ח כאמור יוגש על ידי מנהל הפרויקט ב-2 עותקים.
 • פיקוח צמוד
 • בדיקת ובחינת התכניות לביצוע העבודות ועם גילוי טעויות, שגיאות, סתירות, חוסר בהירות, אי התאמות וכיו"ב – טיפולם מול המתכנן והבאתם לידיעת המהנדס ו/או המתכנן, לפי העניין, לשם הבהרה, הסברה או קביעה – הכל לפי המקרה.
 • פיקוח מקצועי קבוע ומתמיד (יום-יומי) על ביצוען המדויק של העבודות באתר וכן במקומות העבודה והייצור של המוצרים – לפני הבאתם לאתר – הכל בהתאם להוראות המהנדס וחוזי הביצוע מול הקבלן.
 • ביקורת ואישור הסימון של העבודות באתר ושל קביעת הגבהים, לרבות התאמה מול תכניות לביצוע.
 • פיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם להוראות המפרטים של הזמנות הקבלן ולהוראות המהנדס, לפי העניין.
 • פיקוח על טיב העבודה המבוצעת באתר ובבתי המלאכה.
 • פיקוח על התקדמות הביצוע באתר ובבתי המלאכה בהתאם ללוח הזמנים החתום ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט.
 • בדיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוחות זמנים לאספקת חומרים וציוד וכיו"ב שיוגשו מעת לעת ע"י הקבלן והבאתם לאישור המהנדס בצרוף הערות, חוות דעת והמלצות.
 • השתתפות בישיבות תיאום בין המתכננים, המועצה והקבלנים.
 • זימון היועצים והמתכננים לסיורי פיקוח עליון וסיכום הסיור.
 • מתן הודעות מוקדמות על הצורך לספק תכניות או הוראות לקבלנים.
 • מתן הסברים לקבלנים בקשר לביצוע העבודות בהתאם לתכניות.
 • מדידת הכמויות ואישורן – בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות בין המועצה לקבלן – תיאום עם הקבלנים ורישום מדידות בפועל, לרבות שינויים, בהעתקי התכניות.
 • ביצוע בקרה אחר מילוי הפנקס הכללי על ידי הקבלן בהתאם להוראות הדין ו/או הסכם ההתקשרות מול הקבלן.
 • ניהול ועדכון יומן עבודה (יומן העבודה יהא של המועצה בלבד).
 • מתן דווח שוטף, חודשי ומפורט, בדבר רמת הביצוע, התקדמות הביצוע, המסגרת התקציבית, סוגיות ובעיות בענייני בטיחות וגהות באתר וכיו"ב, תוך ציון בעיות המתעוררות במהלך ביצוע העבודות והצעת דרכים לפתרונן.
 • מתן דווח מיוחד על עיכובים, תקלות או הפרעות אחרות, שקרו או צפויים לקרות, בביצוע העבודות, כולל הצעת דרכים ואמצעים לתיקון המצב או למניעתם.
 • פיקוח על עריכת תכניות עדות (AS MADE) ומסירתן.
 • קבלת העבודות בשיתוף עם המהנדס ו/או מי מטעמו והמתכננים לאחר סיום ביצוע העבודות, או חלקי עבודות, בהתאם להוראות שתינתנה על ידי המהנדס לעניין זה.
 • רישום תיקונים, השלמות ושיפורים נדרשים לביצוע ופיקוח על ביצועם.
 • קבלה סופית של העבודות לאחר ביצוע התיקונים וכיו"ב.
 • מתן חוות דעת בעניין השלמת העבודות והוצאת תעודה בדבר סיום ביצוע העבודות.
 • בדיקת העבודות במשך תקופת הבדק הקבועה בחוזה מול הקבלן, רישום התיקונים הדרושים בתום תקופת הבדק, פיקוח על ביצועם ואישור סופי – בתאום עם המהנדס, לפי העניין – בדבר סיום החוזה מול הקבלן לאחר ביצוע התיקונים בתום תקופת הבדק.
 • מתן עדות בפני בתי משפט או בוררים בכל הקשור לביצוע העבודות.
 • ביקורת חשבונות
 • בדיקת חישובי הכמויות לאור המדידות באתר כפי שהוגשו על ידי הקבלן ו/או כפי הרשומות בתכניות הביצוע ו/או בתכניות העדות (AS MADE), ואישור הכמויות. מנהל הפרויקט מחויב לבצע בקרה על בדיקת חישובי הכמויות כאמור באמצעות תוכנת אוטוקאד. בגין האמור בסעיף זה לא תשולם תוספת תמורה.
 • ברור תביעות הקבלן למחירים בגין עבודות חריגות ו/או לפריטי עבודות שאינם כלולים בחוזה ו/או לתשלומים נוספים.
 • בדיקת ניתוחי מחירים אשר הוגשו על ידי הקבל ואישורם ו/או עריכת ניתוח מחירים לתביעות הקבלן והגשתם לאישור המהנדס, לפי העניין.
 • יעוץ וליווי המועצה והשתתפות בברור תביעותיהם של קבלנים או בירור התביעות במישרין ומתן המלצות בקשר אליהן.
 • ייעוץ, ליווי, מתן סיוע ועריכת תביעות המועצה כלפי הקבלנים במקרה הצורך והדיון בהן.
 • סיכום התביעות בהתאם להנחיות המועצה ועריכת הסכמי שינויים.
 • בדיקה ואישור של חשבונות חלקיים ו/או סופיים של הקבלן, ובכלל זאת בדיקה ואישור של העלאות או הפחתות בשכר החוזה עקב תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה, הכל בהתאם להוראות הסכם הביצוע בין המועצה ובין הקבלן.
 • בדיקה ואישור חשבונות חלקיים ו/או סופיים של כלל הספקים ו/או נותני השירותים ו/או היועצים ו/או המתכננים ו/או המעבדות השונות, ובכלל זאת בדיקה ואישור של העלאות והפחתות בשכר ההסכמים וההתקשרויות כאמור בסעיף זה.
 • עריכת מאזן וחישוב כמויות של חומרים שסופקו לקבלן ע"י המועצה לשם שימוש בביצוע העבודות (במידה והיה).
 • פירוט ההגדלות וההפחתות בסעיפי העבודות השונים, לרבות שינויים ותוספות.
 • קבלה, בדיקה ואישור תיק אישורים סופי (המצורף לח-ן סופי) אשר יוגשו על ידי הקבלן בהתאם להוראות ונהלי המועצה.

מתן עדות בפני בתי משפט או בוררים בכל הקשור לאמור לעיל.

 1. כללי
 • מובהר בזה מפורשות למנהל הפרויקט, כי ייתכן וכלל השירותים אשר יינתנו על ידו כאמור בהוראות הסכם זה (תיאום, ניהול ופיקוח) יינתנו, בין היתר, באמצעות תוכנת ניהול פרויקט ייעודית אשר תוטמע על ידי המועצה בפרויקט/ים אשר יימסר למנהל הפרויקט לניהול וזאת בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. מנהל הפרויקט לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה בגין הוראות סעיף זה ובגין עבודתו על גבי תוכנת ניהול הפרויקט.
 • מנהל הפרויקט מתחייב להשתתף בכל הדיונים הקשורים לביצוע העבודות ולחוזה עם הקבלן.
 • מנהל הפרויקט מתחייב להעסיק מפקחים לפיקוח על ביצוע העבודות במתחמים אשר בהם יימסרו לו השירותים כאמור בהסכם זה על ידי המועצה, במספר שיהיה דרוש לביצוע מלא, יעיל, מהיר, נכון ומדויק של השירותים ולעמידה בכל התחייבויותיו כלפי המועצה והקבלן. המועצה תהא רשאית לדרוש ממנהל הפרויקט להעסיק מפקחים נוספים ככל שהעסקת מפקחים נוספים תהיה דרושה לשם עמידת מנהל הפרויקט בכל התחייבויותיו כלפיה וכלפי הקבלן.

מנהל הפרויקט לא יהא רשאי להחליף איזה מבעלי התפקידים המועסקים על ידו לשם מתן השירותים נשוא הסכם זה אלא בהסכמה, מראש ובכתב, אשר תינתן על ידי המועצה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולאחר קבלת הודעה על כך מאת מנהל הפרויקט.

החלטת המועצה בעניין זה תהא סופית ואינה ניתנת לערעור.

 • מבלי למעט מהאמור בסעיף ‎3 לעיל, מוסכם בזה מפורשות כי בגין העבודות נשוא הסכם זה יעסיק מנהל הפרויקט, לכל הפחות, את בעלי התפקיד הבאים:
 • תפקיד ___________ הכשרה/השכלה ___________ ניסיון ___________;
 • תפקיד ___________ הכשרה/השכלה ___________ ניסיון ___________;
 • תפקיד ___________ הכשרה/השכלה ___________ ניסיון ___________;
 • תפקיד ___________ הכשרה/השכלה ___________ ניסיון ___________;
 • תפקיד ___________ הכשרה/השכלה ___________ ניסיון ___________.
 • בביצוע התחייבויותיו על פי סעיף זה יפעל מנהל הפרויקט בהתאם להוראות בכתב שתינתנה על ידי המהנדס, או על ידי מי שימונה על ידו לעניין זה.
 1. התמורה
 • בתמורה למתן השירותים במלואם ולקיום מלוא התחייבויותיו כלפי המועצה, יהא מנהל הפרויקט זכאי לשכר טרחה בהתאם להצעת המחיר המצ"ב כנספח ב' להסכם זה ולפי הוראות ו/או אבני הדרך לתשלום כמפורט בנספח ג' המצ"ב להסכם זה.

התמורה כאמור תשולם למנהל הפרויקט על ידי המועצה בלבד.

 • התמורה, כהגדרתה לעיל ולהלן, תהא בשיעור של  מעלות ביצוע העבודות בפועל ותשולם למנהל הפרויקט באופן יחסי בהתאם לקצב ביצוע העבודות על ידי הקבלן.
 • מוסכם בין הצדדים מפורשות כי שכר הטרחה, כאמור לעיל, כולל בתוכו את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, של מנהל הפרויקט וכי מנהל הפרויקט לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה מעבר לתשלומים המפורטים בו מפורשות.
 • התייקרות – לא תשולמנה הצמדות לשכר מנה"פ מעבר לשכה"ט הנגזר מהתשלומים לקבלן.
 • היה ומנהל הפרויקט, מכל סיבה שהיא, ישלים חלק בלבד מהפעולות המפורטות בסעיף ‎4 לעיל, או אז יהא מנהל הפרויקט זכאי לתשלום תמורה יחסית בגין הפעולות שבוצעו על-ידו בפועל עד למועד הפסקת מתן השירותים על ידו בלבד. בכל מקרה כאמור, גובה התמורה אשר תשלם המועצה למנהל הפרויקט תיקבע על ידי בורר שמוסכם על שני הצדדים, ובהיעדר הסכמה בורר מהנדס המועצה או מי שימונה לצורך כך .
 • חשבון סופי של מנהל הפרויקט לא יאושר ע"י המועצה כל עוד לא אושרו החשבונות הסופיים של הקבלן והמתכננים.
 • היה ולאחר מועד סיום ביצוע העבודות, לא יגיש מנהל הפרויקט חשבון סופי תוך 3 (שלושה) חודשים, תהא המועצה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, באופן מידי וחד צדדי ובתוך כך לערוך התחשבנות סופית לשם סילוק יתרת התמורה.
 • חשבונות ישולמו, בכפוף לאישורם ע"י המועצה בהתאם ובכפוף להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, השתע"ז-2017.
 1. זכויות קנייניות ושמירת סודיות
 • זכויות היוצרים בכל התוכניות ו/או העבודות אשר יבוצעו על ידי מנהל הפרויקט במסגרת חוזה זה יהיו שייכים למועצה בלבד והם יהיו קניינה הבלעדי והמלא.
 • מנהל הפרויקט מתחייב בזה לשמור בסוד את כל המידע והחומר שיגיע אליו בעת מתן השירותים למועצה, ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע או חומר בקשר עם המועצה, רכושה, עסקיה ותכניותיה. כן מתחייב מנהל הפרויקט לגרום לכך כי כל אדם שיועסק על ידו ימלא גם הוא אחר האמור לעיל בהסכם זה והנובע הימנו.
 • מנהל הפרויקט מתחייב בזה שלא להשתמש, במישרין או בעקיפין, במידע ו/או במסמכים ו/או בכל חומר שהוכן על ידו ו/או שנמסר לו על ידי המועצה אלא על פי הוראותיהם ולמטרות לשמן ניתן אישור כאמור על ידם.
 • מנהל הפרויקט מתחייב שלא לפעול ו/או שלא לסייע לצד שלישי כלשהו בעניינים שיש בהם משום ניגוד אינטרסים לענייני המועצה בנושא הסכם זה.
 • מנהל הפרויקט מצהיר ומתחייב בזה כי לא יקבל מצד שלישי כלשהו הקשור במתן השירותים אשר יינתנו על ידו כל תמורה כלשהי, בין בכסף ובין בשווה כסף, וכי ככל שתתקבל בידו תמורה, כאמור, עליו לדווח על כך באופן מידי למנכ"ל המועצה ולמהנדס המועצה ובכל מקרה, כל תמורה כאמור תהא קניינה הבלעדי של המועצה.
 1. יחסי הצדדים

מוסכם בזה מפורשות וכתנאי יסודי להסכם זה, כי על אף העובדה שמנהל הפרויקט פועל מטעם המועצה ועבורה, הרי שבכל הקשור למערכת היחסים בין המועצה למנהל הפרויקט יחשב מנהל הפרויקט כקבלן עצמאי והוא מתחייב לשאת בכל המסים, ההוצאות והתשלומים הכרוכים במתן השירותים, לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות, שכר וכיו"ב לעובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו.

במידה וצד ג' כל שהוא ו/או מי מעובדיו של מנהל הפרויקט יתבע את המועצה בהקשר של קיום או אי קיום יחסי עבודה שבינם לבין מנה"פ , מתחייב מנהל הפרויקט לשפות את המועצה שיפוי מלא בגין כל ההוצאות והתשלומים שיושתו עליה ו/או שהוציאה בעין וזאת תוך 7 (שבעה) ימים מקבלת דרישה.

 1. אחריות וביטוח
 • מנהל הפרויקט יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק, בלי יוצא מן הכלל, שייגרם למועצה ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של עובדיו ו/או של שלוחיו ו/או של כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.

מנהל הפרויקט יפצה וישפה את המועצה ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו לה/להם.

מנהל הפרויקט משחרר לחלוטין ומראש את המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או את מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל נזק כנ"ל שארע לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא הקשורה ישירות ו/או עקיפות לעבודת ואחריות מנה"פ והמפקח.

 • מנהל הפרויקט אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק על ידו, במידה ואחריות מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), או לפי כל דין אחר, לנזקים שיגרמו ממעשה ו/או מחדל של מנהל הפרויקט ו/או של עובדיו ו/או של שלוחיו ו/או של מי שבא מטעמו והקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויותיו של מנהל הפרויקט על פי חוזה זה. אם תיתבע המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על מנהל הפרויקט לסלק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי.
 • מנהל הפרויקט מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק כמפורט בסעיפים קטנים ‎1 ו–‎9.2 לעיל לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו לה.
 • מבלי לגרוע מהתחייבויות מנהל הפרויקט על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי בהתאם לסעיפים ‎1 ו–‎9.2 לעיל, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב מנהל הפרויקט לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח א' המצ"ב, אשר יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של חוזה זה.
 • בפוליסות יכללו התנאים הבאים:
 • "המבוטח" יהיה מנהל הפרויקט, המועצה, לרבות כל תאגיד בשליטתה וכל עובד ו/או שלוח של הנ"ל.
 • ביטול זכות השיבוב כלפי המועצה.
 • סעיף אחריות צולבת.
 • סעיף הקובע שביטול הביטוח או אי חידושו יעשו בהודעה מוקדמת למועצה במכתב רשום 60 יום לפחות לפני מועד הביטול או אי חידוש הביטוח.
 • להבטחת התחייבותו של מנהל הפרויקט לביצוע הביטוחים דלעיל ימציא למועצה וכתנאי למתן השירותים על ידו, אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצ"ב כנספח א', כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל.

תנאי מתלה לחתימה על ההסכם הינו קבלת האישור על קיום ביטוחים כנדרש במועצה.

 • היה ומנהל הפרויקט לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם לסעיף ‎4 לעיל, כולם או חלקם, הרי מבלי להטיל על המועצה חבות כלשהי בקשר לכך, תהא המועצה רשאית לבצע את הביטוחים, כולם או חלקם, תחתיו, לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ולנכותם מכל תשלום המגיע לו ו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.
 1. איסור הסבה

חוזה זה נערך עם מנהל הפרויקט בלבד, והוא לא יהיה רשאי להעבירו ו/או להסבו, כולו או מקצתו, לאדם אחר, וכן לא יהיה רשאי למסור כל זכות או חובה על פי חוזה זה לאדם אחר אלא אם קיבל את הסכמת המועצה, מראש ובכתב.

 1. תקופת החוזה
 • חוזה זה יהא בתוקף עד לביצוע המלא והמושלם של העבודות במתחם/מתחמים הרלוונטיים.
 • על אף האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לסיים חוזה זה בהודעה בכתב של 30 (שלושים) יום מראש ומכל סיבה שהיא. נתנה המועצה הודעה כאמור יהא מנהל הפרויקט זכאי לשכר טרחתו בגין הפעולות שבוצעו על-ידו עד למתן ההודעה, כאמור. המועצה תהא רשאית לקזז ולנכות מהתמורה כל סכום המגיע לה מאת מנהל הפרויקט לפי חוזה זה או כל חוזה/הזמנה אחרת.
 • מנהל הפרויקט לא יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום אלא באמצעות מתן הודעה מוקדמת, בכתב ומראש, בת 90 (תשעים) יום לפחות. סיום ההסכם כאמור בהוראות סעיף זה יאושר על ידי המועצה רק לאחר פירוט ונימוק הסיבות לבקשתו של מנהל הפרויקט. מובהר בזה כי בכל מקרה בו ייגרם למועצה נזק ו/או הוצאה בשל סיום הסכם זה על ידי מנהל הפרויקט, יהא מנהל הפרויקט חייב בשיפוי ופיצוי המועצה בגין מלוא הנזקים ו/או ההוצאות הנ"ל.
 • מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה בו הסתיים או בוטל חוזה זה, מכל סיבה שהיא, יעביר מנהל הפרויקט למועצה וכן לכל מי שהמועצה תורה לו לעשות כן כל מסמך או חומר שנמסר לו, בין על ידי המועצה ובין שהוכן על ידו במסגרת חוזה זה.
 • אם מנהל הפרויקט חו"ח נפטר, פשט רגל או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, ייחשב הדבר כאילו החוזה בוטל ולעניין סעיפי חוזה זה ינהגו כאילו הודיע מנהל הפרויקט למועצה על רצונו להביא לסיום ההסכם.
 • עם סיום העבודות יעביר מנהל הפרויקט למועצה סט תכניות לאחר ביצוע.
 1. פיגור בלוחות זמנים וקנסות
 • מנהל הפרויקט מתחייב להגיש אחת לחודש ו/או בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת דרישה לעשות כן מאת מהנדס המועצה, דיווח חודשי כמפורט בסעיפים ‎1.11 ו/או ‎4.2.7 ו/או ‎4.3.15 לעיל.
 • בכל מקרה של אי קיום התחייבות מהתחייבויותיו של מנהל הפרויקט כאמור בהסכם זה ו/או בכל מקרה של אי קיום הוראות המועצה אשר תינתנה למנהל הפרויקט, תהא המועצה רשאית להטיל על מנהל הפרויקט קנסות, אשר יהוו פיצוי כספי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזקים העלולים להיגרם למועצה בשל אי קיום התחייבויות מנהל הפרויקט ו/או הוראות המועצה, הכל כפי שיפורט להלן:
 • בכל מקרה של אי הגשת דיווח חודשי מפורט כאמור בסעיף ‎1 לעיל – סך של 500 ₪ בגין כל יום איחור;
 • בכל מקרה של אי עמידה בלו"ז כאמור בהוראות הסכם זה ו/או בלו"ז לביצוע אשר הוגדר למנהל הפרויקט על ידי המועצה – סך של 250 ₪;
 • בכל מקרה של אי קיום התחייבויות מנהל הפרויקט כאמור בהוראות הסכם זה – סך של 250 ₪;
 • בכל מקרה של אי עמידה בלו"ז ו/או אי קיום התחייבויות מנהל הפרויקט, כאמור בסעיפים ‎2.1 עד ‎12.2.3 לעיל לאחר שניתנה למנהל הפרויקט התראה בכתב על ידי המועצה – כפל הפיצוי המוסכם בגין כל מקרה או בגין כל יום איחור, לפי העניין;
 • בכל מקרה של חריגה תקציבית ללא קבלת אישור מוקדם של המועצה – סך של 10% משווי העבודות אשר בוצעו ללא קבלת אישור מוקדם של המועצה.
 • מובהר, כי אי עמידה בלו"ז תהווה אישור כלפי המועצה לעכב חשבונות חלקיים ו/או סופיים.
 • בכל מקרה של טעות ו/או ליקוי בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים על ידי מנהל הפרויקט, שנעשתה באשמת מנהל הפרויקט ושלא דווחה למועצה, יישא מנהל הפרויקט בהוצאות תיקון הליקוי וזאת עד לגובה עלות ביצוע תקין של אותו חלק מהעבודות ו/או השירותים, לשביעות רצון המועצה.
 • המועצה לא תאשר ביצוע עבודות חריגות המגדילות את התקציב המאושר ו/או כאלו שלא תוכננו מראש ושאינן מופיעות כלל בכתבי הכמויות ללא קבלת אישור מראש ובכתב של מהנדס המועצה בצרוף קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י גזבר המועצה כדין . זה בעייתי. יש הגדרה חוקית למתי הזמנה חתומה היא מחייבת וחתימה של גזבר לא מספיקה. אני בכל זאת מציע להשאיר שהזמנת עבודה צריכה להיות חתומה על ידי מורשי החתימה.

יובהר, כי לא תינתן כל תמורה בגין ביצוע עבודות חריגות ללא הזמנת עבודה חתומה כדין.

היה ותינתן הנחיה לביצוע עבודות חריגות ע"י מנהל הפרויקט ללא הזמנה חתומה כדין, יישא מנהל הפרויקט בעלות ביצוע העבודות האמורות וזאת נוסף על כל סעד אחר העומד למועצה על פי הסכם זה.

 

 1. הפרה יסודית
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי סעיפים ‎4, ‎3, ‎6, ‎0, ‎9, ‎10 ו-‎12‎0 לחוזה הם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה והפרתם תיחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה, מלבד כל סעד ותרופה המוקנים לה עפ"י מסמכי החוזה וכן עפ"י דין, גם בסעדים ובתרופות המפורטים להלן בסעיף ‎13.3 להלן.
 • כן מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים, המנויים להלן, יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות המוקנות לה עפ"י החוזה, עפ"י כל דין וכן בסעדים ובתרופות המפורטים בסעיף ‎3 להלן:
 • הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי מנהל הפרויקט, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 7 (שבעה) יום ממועד ביצועם.
 • הוגשה נגד מנהל הפרויקט התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם בהתאם לחוק החברות.
 • הוכח להנחת דעתה של המועצה כי מנהל הפרויקט הסתלק מביצוע החוזה.
 • כשאין מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו מתחילים בביצוע עבודה מסוימת, או כשהם מפסיקים את מהלך ביצועה או שהם אינם מבצעים אותה ברציפות לפי לו"ז שנקבע ואושר ע"י המועצה, או שאינם מבצעים את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן במועד ואינם מצייתים להוראה בכתב מאת המועצה להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים, או כאשר מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בחוזה ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המועצה 14 (ארבעה עשר) יום מקבלת ההתראה, או כאשר המועצה התרתה כי העבודות המבוצעות על ידו, כולן או מקצתן, אינן לשביעות רצונה והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן השירותים כלפי המועצה.
 • כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה כי מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו מתרשלים בזדון במתן השירותים למועצה.
 • כשיש בידי המועצה הוכחות מספיקות, להנחת דעתה, כי מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו נתנו או הציעו לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או כל דבר הכרוך בביצועו.
 • מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו אינם ממלאים את הוראות המועצה ולא נענים לדרישות לעשות כן תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע"י המועצה.
 • קיים חשש ממשי כי מנהל הפרויקט ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו עבר עבירה פלילית שיש עמה קלון ו/או בתחום עיסוקו.
 • התברר למועצה כי הצהרה כלשהי של מנהל הפרויקט שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שמנהל הפרויקט לא גילה למועצה עובדה מהותית, אשר לדעת המועצה, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.
 • התברר למועצה כי מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו מסר למועצה הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים במסגרת תפקידו.
 • התברר למועצה כי קיימת מניעה כלשהי להמשך ההתקשרות עם מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו, והמועצה התריעה על כך בפניו בכתב.
 • במקרה של הפרה יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיפים ‎1 ו-‎13.2 לעיל, תהא המועצה רשאית, בהודעה בכתב, לבטל הסכם זה לאלתר, ולהפסיק ההתקשרות עם מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו ולהשלים את העבודה בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, ולחייב את מנהל הפרויקט בהוצאות הכרוכות בכך.

נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה. מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות למנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת המועצה.

 • מובהר בזאת במפורש, כי לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה על ידה, אלא אם הודיעה על כך המועצה במפורש ובכתב, ומנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו יהיו חייבים לעמוד בכל התחייבויותיהם על פי החוזה כל עוד לא ניתנה הודעה על ביטול החוזה.
 • השתמשה המועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם זה וביטלהו, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא יהיו למנהל הפרויקט ו/או למי מטעמו כל טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, לרבות אך לא רק פגיעה במוניטין. הוצאות השלמת העבודה עקב ביטולו של הסכם כאמור יהיו על חשבון מנהל הפרויקט והוא יישא בנוסף להוצאות האמורות גם בתוספת בשיעור 10% (עשרה אחוז) מסכום ההוצאות הנ"ל כהוצאות תקורה. ספרי המועצה והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו למנהל הפרויקט ומועדם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד הוצאתן וכיו"ב. מובהר כי אין בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות המועצה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או השתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפסקת העבודה, בהתאם לזכויות העומדות לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.
 1. שונות
 • ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או כל הוראה אחרת בחוזה זה. כל ויתור, אורכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.
 • מוסכם בזאת בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו וכי המועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, מכתבים, הסכמים קודמים והתחייבויות בין בעל-פה ובין בכתב, שאינם נכללים בחוזה זה ושנעשו, אם בכלל, לפי חתימתו. כל שינוי או תיקון לחוזה זה וכל תוספת לחוזה זה יעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.
 • המועצה, והמועצה בלבד, תהא זכאית לקזז מהכספים המגיעים למנהל הפרויקט כל סכום המגיע לה ממנו, בין על פי החוזה ובין מכל עילה אחרת שהיא.
 • הודעה מצד אחד לחוזה למשנהו תעשה בכתב, על פי הכתובת שבמבוא לחוזה זה, במסירה אישית או בדואר רשום. הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב כנתקבלה 72 שעות לאחר שנשלחה מבית דואר בישראל.
 • סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_____________________ _____________________
המועצה המקומית ראש פינה

(באמצעות מורשי חתימה כדין)

 

מנהל הפרויקט

(באמצעות מורשי חתימה כדין)

 

אישור

 

אני הח"מ ________________ עו"ד, יועמ"ש המועצה, מאשר בזה כי ההסכם דלעיל נחתם על ידי מי שמוסמך לחייב את המועצה עפ"י דין

______________________________,

עו"ד

 

אישור

 

אני הח"מ ________________ עו"ד, מאשר בזה כי ההסכם דלעיל נחתם על ידי מי שמוסמך לחייב את מנהל הפרויקט עפ"י דין.

_______________________

__________, עו"ד

נספח א' – אישור על קיום ביטוחי מנהל הפרויקט

 

נספח ב' – הצעת מחיר מנהל הפרויקט למתן השירותים נשוא הסכם זה

 

נספח ג' – פירוט השירותים נשוא ההסכם, התמורה ואבני הדרך לתשלום

 

נספח ד' – נוהל הגשת חשבונות

 • נוהל הגשת חשבונות ישלח בנפרד למנהל הפרויקט.
 • באחריות מנהל הפרויקט לפנות למועצה בבקשה לקבל את הנוהל.
 • חשבונות שיוגשו שלא בהתאם לנוהל יוחזרו למגיש.

נספח ה' – דוגמא לדו"ח חודשי

נספח ו' – התנאים הכלליים והמיוחדים לעבודות, במידה ויש (לא מצורף)