ישיבת ועדת מלגות סטודנטים מיום 4.6.2019

 משתתפים:

חברי הועדה: מיטל בנבנשתי, ליאור לוי, גל קאלו, עמיר ילוז

אירית ברק – יו"ר הועדה

תמי שורץ – רכזת ועדת מלגות

יגאל שרגיל – מנהל מרכז צעירים

נושאים :

  • סבב היכרות
  • הצגת סדר יום
  • מצגת בנושא מלגות סטודנטים – מטרה, משאבים, נתונים מהשנים האחרונות: תמי ויגאל
  • דיון ואישור קריטריונים לקבלת מלגות
  • דיון עקרוני לגבי התנדבות בקהילה כתנאי לקבלת מלגה

החלטות לשנת הלימודים 2018- 2019

גובה מלגה – 1,200 – אושר

תנאים להגשת מלגה –אושר

קריטריונים

תושבות – אושר

גיל – אושר

מוסד לימוד – אושר

14 שעות – אושר

נושאים לפגישה הבאה של הוועדה :

  1. אישור בקשות + דיון בוועדת חריגים
  2. קריטריון התנדבות בקהילה

רשמה: אירית ברק