פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 05-22

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

ביום שלישי כ"ב סיון תשפ"ב, 24.5.22 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל-  חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב'- סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

נעדרים:

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

מר דובי מאור- חבר מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

מר דני טל – מנהל מוניציפלי במועצה

גב' רחלי ליבוביץ – מנהלת מחלקת ההנדסה

גב' אור טחן סער- מזכירת הישיבה


על סדר היום:

סעיף1- הצגת תוכנית חצר וילקומיץ

סעיף 2- הצגת תכנית בינוי מתחם המועצה

סעיף 3- אישור תהליך בחירת רב למושבה

סעיף 4- תב"רים לאישור המליאה- מצ"ב קובץ מרכז

סעיף 5- עדכונים


סעיף 4- תב"רים לאישור המליאה- מצ"ב

  • תב"ר 445- פיתוח גן גולדשטיין

יו"ר- תהליך בחירת המתקנים נעשה בשיתוף הילדים שבחרו בסקר את האופציה המועדפת עליהם.

מהנדסת- מציגה את האופציה שבחרו.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

  • תב"ר 431 – שיקום ביוב

גזבר- מבקשים להגדיל את התב"ר ב- 45 אלש"ח מהיטלי ביוב ל- 225 אלש"ח לטובות עבודות שטרם בוצעו.

יו"ר- עבודות אלו התנהלו בעבר מהתקציב השוטף. היום אגרות והיטלים נכנסים לתב"רים.

מעלה להצבעה עדכון התב"ר- מאושר ברוב קולות

נגד- גדי

  • תב"ר 438- עבודות קבלניות מים

גזבר- מבקשים להגדיל את התב"ר ב-161 אלש"ח מאגרות המים לטובת מדי גינון.

גדי- אישרנו לפני שנה סכום לעבודות קבלניות והגדרנו את זה לדברים דחופים כמו פיצוץ מים וכו'. אני שומע שזה אותו קבלן שעושה את כל העבודות שיש גדולות וקטנות, העבודה שלו לא טובה ולא נבדקת.

יו"ר- מבקש להציג את כל העבודות שנעשו ב-3 שנים האחרונות ואיזה קבלנים ואת כל הצעות המחיר שקיבלנו מקבלנים מראש פינה.

גדי- שיציגו את הכרטסת של סעד.

מוטי- מבקש ממבקרת המועצה לקיים ביקורת של שש השנים האחרונות כולל בחינת הצעות מחיר מ-2016.

מעלה להצבעה את התב"ר- מאושר ברוב קולות

גדי – מתנגד.

סעיף 1- הצגת תוכנית חצר וילקומיץ

מהנדסת- מציגה את התוכנית של חצר וילקומיץ. נבחר משרד אדריכלים. התהליך בשיתוף ם בית הספר, ועד ההורים ושירה. הילדים היו שותפים והביאו את הרעיונות והרצונות שלהם.

סעיף 2- הצגת תכנית בינוי מתחם המועצה

יו"ר- הנושא עלה בוועדה האסטרטגית, נעשה תכנון כולל לאזור החום שלנו מבנים למחסן המועצה והמקווה של העמדת מבנים, חניות וכו'. כל פעם נקדם לפי צורך.

מהנדסת- מציגה את תוכנית הבינוי של מתחם המועצה. הי הלנו חשוב למקם, להבין את צורך החניות. ניתן למקם כ- 4 מבנים שיענו על הצורך במבנה לתנועות הנוער, מבנה ליד בית הכנסת אלי כהן ומבנה לתוכניות רווחה.

סעיף 3- אישור תהליך בחירת רב למושבה

יו"ר- אנו נדרשים לאשר נציגים לוועדה למינוי רב במושבה.

הנציגים הם: דוד אטמור, יגאל שרגיל, שירה טל קוגן, ויקי מודלינגר, רות מייסטר, גבריאל בן שימול, הרב ברדח, הרב ברקוביץ, הרב יעקב בן שימול, הרב פולישוק, משה מדר ותשעת חברי המליאה.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד

כמו- כן נדרשים לאשר נציגים לוועדת הבחירות- מציע שהנציגים יהיו אני וענת פרץ שרון.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד

יועמ"ש- אתם גם נדרשים לאשר 40% משרה לרב המושבה. במסגרת האחריות שלו- אחראי על כל מה שקשור בדת במושבה כולל כשרות. הרעיון הוא הביא בעל תפקיד שמחויב למושבה ויהיה חלק מהמושבה ומהקהילה.

יו"ר- מעלה להצבעה- מאושר ברוב קולות

נגד- עמית הרפז

סעיף 5- עדכונים

יו"ר- מכרז שכונה דרומית- המכרז שהתעכב מול המנהל יצא. התקיים סיור קבלנים שציינו שקבענו מחירים נמוכים אל מול מחירי בנייה שעלו ועולים כל העת.

קבלן אחד קנה את המכרז, מציע להמשיך מולו את ההליך.

מכרז ג'עוני- שני קבלנים רכשו את המכרז. אחד התנאים היה להציג היקף פעילות קבלנית של – 600 אלש"ח בשנה האחרונה קיבלתי פניות בבקשה לשנות את הסעיף הזה במכרז ואנו  יכולים לשנות. מחר תצא הבהרה שניתן להציג את היקף הפעילות על טווח של 3 שנים וניתן הארכה להגשה כך שעוד קבלנים יוכלו לגשת.

רכבת- הגשנו התנגדות שהתקבלה על ידי הועדה. התקיים דיון בוועדה עם כל הרשויות באזור הנוגעות לעניין התוואי.

גדי- התוכנית כבר  הופקדה

רחלי- טרם הופקדה, בדקנו היום.

יו"ר- מתכנני התוואי נדרשים להגיב להתנגדות שלנו.