פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 03-19

 מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פינה

מועד:

יום שלישי, ל' שבת תשע"ט, 05.02.2019 , שעה: 21:40

מ.מ. מזכיר:

גב' שרונה גנון

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

גב' שירה יערית ינאי – חברת מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

מר אהרון ברנזון – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

מר ניר קבלו – חבר מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

משתתפים:

מר דב אריאל – גזבר המועצה

עו"ד אייל נון – יועמ"ש

גב' טטיאנה קמינסקי – מנהלת הארנונה

גב' תמי שורץ – דוברת המועצה

נעדרת:

גב' מיטל כהן – מבקרת פנים

על סדר היום:

  1. אישור צו ארנונה לשנת 2019.
  2. אישור שיעורי הנחות בארנונה לשנת 2019.
  3. אישור תב"ר סככות לתחבורה הציבורית, בסך 236,000 ₪.

מקורות מימון 236,000 ₪ משרד התחבורה.

  1. אישור צו ארנונה לשנת 2019

היו"ר מוטי: צו הארנונה צורף לעיונכם. אבקש מדב להרחיב בנושא.

דב: אתחיל עם אי אישור צו ארנונה קודם. כתוצאה מביטול עיר עולים ביקשנו להעלות את הארנונה בשנת 2017. משרד הפנים התיר להעלות באופן חריג עקב הפגיעה הקשה. בגלל איחור בהגשה ביום אחד, לא אישרו את בקשתנו. לאורך השנים כמעט ולא העלינו את תעריפי הארנונה. בשנים האחרונות ספגנו מכות קשות, כמו סגירת מחנה בינוי, הפסקת השימוש במי המעיינות, ביטול עיר עולים וקיצוצים ממשרד הבטחון. בהמשך נצטרך לספוג עוד קיצוצים. יש עובדים שיוצאים לפנסיה תקציבית, יש ועדה גיאוגרפית שבודקת הכנסות ויש לנו שותפים קשים. מצד שני, המועצה גם מגדילה הכנסות משטחים מסחריים וממדידות שבצענו לאחרונה. זה מכסה חלקית. בעקבות כך הצעתי העלאה של 7% בארנונה.

היו"ר מוטי: המצב לא טוב מבחינה כלכלית וברמת האתגרים שעומדים בפנינו. גם השנה קוצצנו בעוד 1 מלש"ח. הדבר לא נותן לנו אפשרות לתמוך/לסבסד ולסייע בתחום החינוך, הגילי השלישי, הצעירים והחלשים. בנוסף, ישנם איומים בנושא שינוע פסולת ומעבר לתאגידי מים. בכדי לשמור על רמת חיים הקיימת היום וסל השירותים, אין לנו ברירה אלא ללכת לכיוון הזה.

אהרון: אחרי 18 שנים של חוסר עשייה צריך לטפל בכל כך הרבה תחומים זוללי כספים. צריך לפרוץ קדימה והדרך היחידה להביא תקציבים היא לתכנן. ההעלאה צריכה להיות מופנית לפריצה ולא לשימור.

ניר: אם הציבור ידע לאן כל דבר הולך יהיה לו יותר קל לתרגם זאת.

היו"ר מוטי: ההתייעלות תהיה קודם בתוך המועצה. לאחר שנקבל החלטה נצטרך     לתרגם לציבור למה זה הולך.

דב: ב- 6 למרץ כל החומר צריך להיות מוכן וצריך לקבל החלטה. גם לאחר       שיאושר ע"י המליאה, יש להעביר לאישור משרד הפנים. תקציב המועצה לאורך       השנים מאוזן, כשכל היטלי הפיתוח מוכנסים לתקציב השוטף וכנ"ל גם היטלי       השבחה. ללא זה, חסר כל שנה בשוטף כמיליון ₪. במצב נורמלי זה צריך לשבת    בקרנות. גם אם אחוזי הגבייה ירדו ותהיה סטייה קטנה, נהיה בבעיה.

ניר: האם אפשר למפות לקבוצות שעליהן לא תחול העלאת הארנונה.

היו"ר מוטי: האוכלוסיות החלשות מקבלות את ההנחות.

אייל: התוספת קטנה מאוד. צריך לקחת את ההעלאה, כי אח"כ כשצריך, אין מאיפה.

עמיר: ההעלאה היא בכדי למנוע קיצוץ. במידה ולא נאשר נצטרך לקצץ והאוכלוסייה החלשה תיפגע.

היו"ר מעלה להצבעה אישור העלאת 7% ארנונה, למעט אזור התעשייה המשותף צח"ר. לתעריפי הארנונה בצח"ר תהיה תוספת של 0.32% בהתאם להחלטת הממשלה.

תעריפי הארנונה בצח"ר גבוהים בהשוואה לאיזורי תעשייה באזור. העלאת ארנונה תפגע בפיתוח אזור התעשייה וצרוף מפעלים חדשים.

מאושר פה אחד.

  1. אישור שיעורי הנחות בארנונה לשנת 2019

היו"ר מוטי: ועדת הנחות עשתה עבודה טובה ומקצועית. אנו נדון בשינויים שהוצגו   בהמלצות הועדה. יתר ההנחות ינתנו עפ"י החוק (מצ"ב כנספח לפרוטוקול).

להלן השינויים שהומלצו ע"י ועדת הנחות והחלטת המליאה

 

סעיף המלצה של ועדת הנחות 2019 החלטת חברי המליאה
הנחה 1% על ה.קבע ותשלום מראש לא מאושר מאשרים את המלצת ועדת הנחות 2019
הנחה כלכלית קבלת מסמכים ומתן הנחת רטרו קבלת מסמכים והנחת רטרו עד 31.3.19

לאחר 31.3.19 רק ממועד ההגשה

מאשרים את המלצת ועדת הנחות 2019
כל הנחות מקסימום הוספת "עד" לתת אפשרות להפעלת שיקול דעת של ועדת הנחות מאשרים את המלצת ועדת הנחות 2019
נכות אי כושר 80% נכות אי כושר 80%

הגבלה עד 150 מטר

נכות אי כושר 80%

הגבלה עד 200 מטר

נכות אי קשר

60% (לא קיים בחוק) למקבלי 15000 ₪ ברוטו לזוג

אין, כולם יקבלו 80% עד 150 מטר הסעיף מבוטל
בנין חדש – ריק תקנה 12

עד 6 חודשים 100%

לא מאושר 12 חודשים עד 100% הנחה
בנין ריק תקנה 13

עד 6 חודשים 100%

לא מאושר 6 חודשים עד 100% הנחה
נכס שנהרס או ניזק (שיפוץ) עד 4 חודשים פטור רק לאחר ביקור פקח (כל חודשיים לפחות).

מ – 4 חודשים – לאחר ביקור ואישור מהנדס

מאשרים את המלצת ועדת הנחות 2019

 

היו"ר מוטי: רוצה לומר מילה טובה לועדה שנתנה המלצות מחוברות לשטח ולאמת. ישר כח.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה לאחר כל השינויים ואישור הנחות בצו הארנונה לשנת 2019 מה-1.1.2019.

מאושר פה אחד.

  1. אישור תב"ר סככות לתחבורה הציבורית, בסך 236,000 ₪

מקורות מימון: 236,000 משרד התחבורה

   היו"ר מוטי: הנושא נדון בסעיף 2, בישיבה מן המניין 02-19. מדובר בקרוב ל – 27 תחנות, ללא מצ'נג של המועצה.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

 הישיבה הסתיימה בשעה 22:10

        ___________                                                                       ____________

              המזכיר                                                                                  היו"ר