פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 02-22

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי ד' בניסן תשפ"ב,5.4.22  בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר דובי מאור- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר אריה אייל- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' סיגנית בורנשטיין – חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

נעדרים:

גב' רחלי רוטנברג

משתתפים:

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

מר אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

גב' אור טחן מזכירת המועצה

על סדר היום:

סעיף מס' 1- אישור תבחינים לתמיכות 2022

סעיף מס' 2- אישור סגירת תב"רים לשנת 2021

סעיף מס' 3- שינוי תב"ר 437- החלפת מקור מימון

סעיף מס' 4- פתיחת תב"ר 444- שיפוץ אולם הספורט

סעיף מס' 5- הצגת דו"ח רבעוני- רבעון 4 לשנת 2021

סעיף מס' 6- עדכונים


סעיף מס' 1- אישור תבחינים לתמיכות 2022

סיגנית- לפני שנתחיל בנושא התבחינים מבקשת הבהרה בנושא החינוך

יו"ר- הגן הדו לשוני מוגדר מוכר שאינו רשמי. הגן פנה לקבלת תמיכה במטרה לסייע להורים בשכ"ל.

סיגנית- כיישוב יהודי אני חושבת שאנחנו לא רואים את כלל ההשלכות כרגע.

מעין- אני בעד גיוון בקהילה ובכך שבתוך הקהיל הנמצאים מסגרות חינוך שמתאימות לגישות שונות. יש פה מערכת חינוך נהדרת ומושקעת והיא בסכנה, התמיכה שלנו צריכה לבוא בהלימה עם הקיים לא כנגד.

עמית- במועצה צריך ייצוג לכולם יש שני גנים דתיים, אין הצדקה להגיד לאחרים שאין לכם זכות קיום.

יו"ר- אני שומע את הקולות. יש לכל אחד זכות לבחור את חינוך ילדי. הגזבר ציין בטופס התבחינים שהתמיכה מותנית ביכולת תקציב המועצה. אנו מצביעים על פרסום התבחינים.

אריה- זו סוגיה ערכית, מציע שנציגי הגן יגיעו למליאה להציג את פועלם.

יו"ר- לפני שנאשר את תקציב התבחינים נזמין את נציגי הגן להציג את פועלם. חלוקת אחוזי התמיכה בהתאם למה שהעלינו פה במליאה. הסינמטק נותר אותו דבר.

יו"ר- מעלה להצבעה את סעיפי התבחינים:

תרבות- מאושר פה אחד

חינוך –

בעד- רינת, אריה, עמית, מוטי

נגד- דובי, גדי, מעין, סיגנית

רווחה- מאושר פה אחד

סעיף מס' 2- אישור סגירת תב"רים לשנת 2021

הגזבר מציג את התברים לשנת 2021 שנותרו לסגור:

מס' תב"ר נושא
1. 336

 

שיפוץ בית כנסת ספרדי
2. 396

 

כיתת גן

 

3. 412

 

הקמת מחסן מלח

 

4. 419

 

שיפוץ בריכת שחיה

 

5. 422

 

הטמעת רפורמה ברישוי עסקים

 

6. 430

 

התקנית מעלית בי"ס וילקומיץ

 

יו"ר- מעלה להצבעה את התב"רים

תב"ר- 336- מאושר פה אחד

תב"ר- 396 מאושר פה אחד

תב"ר- 412- מאושר פה אחד

תב"ר- 422 – מאושר פה אחד

תב"ר 430- מאושר פה אחד

סעיף מס' 3- שינוי תב"ר 437- החלפת מקור מימון

גזבר- מבקשים לשנות את מקור מימון התב"ר מהיטל השבחה ליד הנדיב, כלומר 100 אלש"ח חוזרים להיטלי השבחה.

יו"ר- מעלה להצבעה- מאושר פה אחד

סעיף מס' 4- פתיחת תב"ר 444- שיפוץ אולם הספורט

הגזבר מציג את התב"ר

עמית- ענין הבידוד נבדק?

גדי- זה כסף שלנו או צבוע ממפעל הפיס לשיפוץ?

יו"ר- כל שנה מקבלים 600 אלש"ח ממפעל הפיס לפרויקטים ייעודים. אפשר להכין תוכנית חומש ונממש את הכסף עד סוף הקדנציה או במהלך כל שנה.

מזמין מי מכם שרוצה להצטרף אלי לסיור לבדיקה נוספת של ענין הבידוד.

מעלה להצבעה

מאושר פה אחד.

סעיף מס' 5- הצגת דו"ח רבעוני- רבעון 4 לשנת 2021

הגזבר מציג את הדו"ח הרבעוני של 4 לשנת 2021 ונעונה לשאלות החברים.

סעיף מס' 6- עדכונים

יו"ר- ב-14.4 עתידים לצאת למכרז פיתוח של השכונה הדרומית.

גדי- מה עשינו כדי לשנות את חלוקת המגרשים?

יו"ר- פועלים לקדם את השכ' הצפונית לילדים שלנו. המגרשים יהיו קטנים יותר ויותר קל לקנות אותם.

סיגנית- מה עם השטחים של בנים שקנו שטח ולא בונים?

יו"ר- בצו הארנונה שנוציא ביוני נגיד ששנתיים או שלוש ללא בניה בעל השטח ישלם ארנונה על המגרש.

התקיימה פגישה עם צוות התכנון של מתחם הבינוי וכניסה נוספת מכיוון מחנה בינוי, המימון לצוות מרמ"י לפי מה שאישרנו במליאה תוך חצי שנה מיום קבלת התב"ע.

הרחבה ג'- התקבל אישור לסיום הפרויקט- סלילה ממעלה גיא אוני עד היקב.

עמית- מציע לבחון אספלט שקט שגם מקטין זיהום אויר.

יו"ר- רוצה להעלות לדיון הבא את נושא דוחות החנייה.

עמית- ניתן לחסוך את הדוחות ופשוט לשים שם עמודים.

יו"ר- רעיון מעולה, ניישם.

הישיבה ננעלה בשעה 21:00 

_____________                                                                                           _______________

מזכירת הישיבה                                                                                         ראש   המועצה

אור טחן סער                                                                                           מוטי חטיאל