פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 06-22

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי ה' באב תשפ"ב, 2.8.22 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל-  חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר דובי מאור- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב'- סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

נעדרים:

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחל דאודי- מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

גב' שירה טל-קוגן- מנהלת מחלקת חינוך

גב' רחלי ליבוביץ – מנהלת מחלקת ההנדסה

מר יגאל שרגיל- מנהל מרכז הצעירים

גב' שיר בן טל – מנהלת יחידת הנוער

גב' אור טחן סער- מזכירת הישיבה


על סדר היום:

 1. נוער- לבקשת גדי בן שימול
 2. הצגת דו"ח כספי לרבעון 1-2022
 3. תב"רים – מצ"ב טבלה מרכזת
 4. הצגת תוכנית חומש
 5. מלווה לטובת פיתוח בית העלמין
 6. ביטול הפקעה שצ"פ- אזור תעשייה צח"ר- תחמ"ש חח"י
 7. תוכנית ביתן שומר צח"ר
 8. אישור מליאה – פטור למוסד מתנדב
 9. עדכונים

סעיף מס' 1- נוער- לבקשת גדי בן שימול

יו"ר- לבקשת גדי מעלה את נושא תנועות הנוער לדיון במליאה

גדי- נותן את רשות הדיבור למירב גוטמן להציג את השאלות בנושא.

שיח פתוח עם תושבים בנושא. התושבים שהגיעו לישיבה מסתייגים מהבחירה בתנועת השומר החדש משום שזו תנועה קונטרוברסלית.

עמית-אני מצדד בדעות התושבים הנשמעות, מדובר בתנועה פוליטית וכאשר היא נבחרה לא ניתן ייצוג הולם לסיעות במועצה.

בסיכום הדיון הובהר כי "התנועה החדשה" עתידה להתחיל את הפעילות במושבה כבר בחודש הקרוב.

סעיף מס' 2 – הצגת דוח כספי לרבעון 1-2022

הגזבר מציג את עיקרי הדו"ח ועונה לשאלות החברים.

סעיף מס' 3- תב"רים

הגזבר מציג את התב"רים.

יו"ר-

 • מעלה להצבעה את תב"ר מס' 436 – לוחות סולריים על גגות מבנים

מאושר פה אחד

 

 • מעלה להצבעה את תב"ר מס' 448 – שיפוץ מבנה ג'עוני

מאושר פה אחד

 

 • מעלה להצבעה את תב"ר 447 – תכנון מוקדם

מאושר ברוב קולות

נמנע- עמית הרפז

נגד- גדי בן שימול

עמית וגדי מבקשים לנמק הצבעתם בכך שלא התקיים שיתוך חברי המליאה בנושא.

סעיף מס' 4- הצגת תוכנית חומש

הגזבר מציג את תוכנית החומש לשנים 2019-2023 לאישור המליאה בהתאם לפירוט מיום  28.7.22.

פניה לאישור תוכנית חומש שם הרשות המקומית: ראש פינה
סכומים באלפי ש"ח
2020 2021 2022 2023  סה"כ
בניה – שם הפרוייקט המבוקש
גן גולדשטיין          180          180
שיפוץ חצר בי"ס וילקומיץ          600          600
הקמת מבנה לחינוך בלתי פורמלי          400          400
מחשוב והצטיידות             –
פיס תרבות פלוס (לא נכלל ב- 15%)          140          135          275
מלגות לסטודנטים (לא נכלל ב- 15%)            10            30            40
תוכניות הפעלה             –
פיס מושלם פלוס-רווחה וקהילה: פותחים עתיד+בי"ס מנגן            90            90
פיס מושלם פלוס-רווחה וקהילה:            61            61
פיס מושלם פלוס – נוער וצעירים: מרכז צעירים/תרבות          154          154
סה"כ             –               –               –         1,635          165       1,800

יו"ר- מעלה להצבעה

בעד-מוטי, מעין, סיגנית, אריה, רינת , דובי.

נמנע- עמית הרפז

נגד- גדי בן שימול

עמית וגדי מבקשים לנמק הצבעתם בכך שלא התקיים שיתוך חברי המליאה בנושא.

סעיף מס' 5- מלווה לטובת פיתוח בית העלמין

יו"ר- מציג את הנושא ואת האתגרים בפניהם אנו עומדים מבחינת קבורה במושבה, כמו-כן מציג את ההסכמות בין המועצה הדתית למועצה.

יו"ר- מעלה להצבעה לקיחת הלוואה ע"ס 700 אלש"ח לטובת תכנון ופיתוח בית העלמין.

מאושר פה אחד

סעיף מס' 6- ביטול הפקעה שצ"פ- אזור תעשיה צח"ר- תחמ"ש חח"י

מהנדסת המועצה מציגה את הנושא

עמית- מבקש להדגיש כי בשטח ישנו בור גשם שמהווה בעיה.

יו"ר- מהנדסת המועצה תעלה את הנושא מול חברת חשמל לבדיקה שלהם והנושא יעלה לדיון שוב במליאת המעוצה הבאה.

סעיף מס' 7- ביתן שומר צח"ר

מהנדסת- התוכנית כבר אושרה במליאה יש צורך בידוק הנוסח על מנת להגיש את התוכנית.

יו"ר- מעלה להצבעה אישור הנוסח: מליאת המועצה מאשרת כי היא מגישת תוכנית ביתן שומר בצח"ר

בעד- מוטי, מעין, סיגנית, אריה, גדי, רינת, דובי

נגד- עמית הרפז

עמית מבקש לנמק את הצבעתו נגד בכך שביתן שומר (והשערים) לא יגדילו את הביטחון באזור התעשייה.

סעיף מס ' 8- פטור מוסד מתנדב

מנהלת הגבייה- מציגה את מבקשי פטור ארנונה למוסד מתנדב

 • "בית מפנה"- אושר בוועדת הנחות 66% הנחה בארנונה בכפוף לתשלום חוב קיים משנת 2021 עד סוף אוגוסט 2022

יו"ר מעלה להצבעה הנחה בארנונה ל"בית מפנה"

מאושר פה אחד.

 • דירת מגורים של בית מפנה המשמש לטובת משפחות המגיעות לטיפול

לא אושר בוועדת הנחות לדירת מגורים.

יו"ר- לא ממליץ להעלות להצבעה סעיף שלא אושר בוועדה.

 • הוספיס מעדכנים את פטור הארנונה אחת לשלוש שנים ועדת הנחות אישרה 66% הנחה בארנונה

יו"ר- מעלה להצבעה

מאושר פה אחד

 • עמותת עמינדב- דירת בנות – לא אושר בוועדת הנחות

יו"ר- לא ממליץ להעלות להצבעה סעיף שלא אושר בוועדה.

סעיף מס' 9- עדכונים

יו"ר- כמה עדכונים מהשבוע האחרון

– התקיים סיור עם נציגי קק"ל במבואה, יאושר תקציב של 1,850 אלש"ח לטובת- יצירת שביל הליכה מהמבואה לגן הברון, נטיעת עצים, כיסוי מבנה המבואה, שיפוץ הכניסה לגן וטיפול במזרקה. קק"ל יוציאו התחייבות לטיפול בפרויקטים.

– השבוע יחל סיום פרויקט כביש הכניסה להרחבה ג' יבוצע- שכבת אספלט נוספת, במפרים, צביעה וגינון. את הפרויקט מסיים הקבלן הזוכה של פרויקט שכ' האורנים.

– כניסה נוספת לראש פינה- ממתינים לחתימה סופית של משרד התחבורה, יש אישור תקציבי לפרויקט. במהלך ספטמבר יחלו העבודות על הכיכר שתהווה כניסה נוספת למושבה.

עמית- כניסה נוספת תגביר את עומס התנועה במושבה ובעיקר את התנועה ברחוב דוד שו"ב.

 

הישיבה ננעלה בשעה 21:00

 

_____________                                                                                           _______________

מזכירת הישיבה                                                                                         ראש   המועצה

אור טחן סער                                                                                           מוטי חטיאל