פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 01-20

מיקום:

מועצה מקומית, ראש פנה.

מועד:

יום שלישי 07.01.2020 שעה 18:30.

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

גב' אירית ברק – מנכ"לית המועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

גב' מעיין בן נתן – חברת מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מר עמית הרפז – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

גב' ענבל בן נעים

משתתפים:

עו"ד מאיה חיימוביץ- מ.מ יועץ משפטי למועצה

מר אורי זלצר – גזבר המועצה

גב' תמי שוורץ- פרסום ומדיה

גב' רחלי ליבוביץ- מהנדסת המועצה

על סדר היום:

  1. אישור תב"ר מס' 420 – תכנון מפורט תב"ע דרך 8676 (כביש 90 הישן)

 היו"ר: מתוכננת פגישה עם שר התחבורה נעלה את התב"ר ומקורות המימון שלו. מציע לדחות את ההצבעה על התב"ר לאחר הפגישה המתוכננת. 

  1. אישור תב"ר מס'421 – מבנה רב תכליתי שכונה דרומית.

היו"ר: התב"ר לטובת מבנה ציבור בשכונה הדרומית (האורנים) וייתן מענה לכלל תושבי ראש פנה.

ניצן סלע בלום: הערה לפרוטוקול- מן הראוי שכאשר מביאים תב"ר לאישור לקיים חשיבה מוקדמת עם התושבים מה הצרכים ואח"כ לביא לאישור תב"ר כאשר יש לו ייעוד.

היו"ר: מעלה את תב"ר 421 להצבעה. מי בעד?

בעד- ענבל, אריה, עמית, רינת, רחלי, מעין.

נגד-ניצן

  1. עדכון תב"ר 364-

היו"ר: תב"ר של תכנון בטיחות דוד שו"ב, הגדלה של 476 אש"ח.

מעלה את תב"ר 364 להצבעה.

מאושר פה אחד

  1. פדיון ימי חופשה – נדחה לישיבה הבאה

הישיבה הסתיימה בשעה 20:00.

 _______________                                                _________________

 מנכ"לית המועצה                                                             ראש המועצה