פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 14-19

 מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פנה

מועד:

יום שלישי י"ב כסלו תש"פ  10.12.19, שעה: 19:00

 נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מר עמית הרפז – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

גב' ענבל נעים- חברת מועצה

מוזמנים:

גב' תמי שורץ –  דוברת המועצה

(סגל):

אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' מיטל סידון  – מנהלת הלשכה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

נעדרו:

מעיין בן נתן – חברת מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

מוזמנים:

חגית ממן- מנהלת המתנ"ס

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 13-19.
 2. החלפת חבר מועצה מסיעת "המושבה שלנו".
 3. מינוי מחליף מטעם סיעת "המושבה שלנו" כחבר בועדות ביקורת ומכרזים.
 4. בקשה להנצחת שמו של צבי רון רסקי ז"ל – ראש המועצה לשעבר.
 5. עדכון תב"ר בריכת שחיה – מקורות מימון 918 אלש"ח
 6. הצגת חזון המרכז הקהילתי ע"י מנהלת המתנ"ס הגב' חגית ממן.
 7. מינוי מנהלת גבייה ומינוי פקידת גביה.
 8. דיווח- תאורה, כיכר דוד שוב, בריכת שחייה, וילות אירוח

 

 1. אישור פרוטוקול 13-19.

לא התקבלו הערות לפרוטוקול ולכן הפרוטוקול מאושר.

 1. החלפת חבר מועצה מסיעת "המושבה שלנו".

היו"ר: חבר המועצה עמיר ילוז מסיעת המושבה שלנו, הודיע על סיום חברותו.

בירכתי והודתי לעמיר ילוז על העשייה והתרומה הרבה שלו לקהילה ולמושבה.

אני מברך את חבר המועצה הנכנס עמית הרפז, ברכה והצלחה.

כל חבר מועצה חדש צריך להצהיר אמונים, ע"מ שיוכל להצביע ולהשתתף בדיונים. עמית מתבקש להצהיר אמונים.

עמית מצהיר, מתחייב אני.

 1. מינוי מחליף מטעם סיעת "המושבה שלנו" כחבר בוועדות ביקורת ומכרזים.

היו"ר: אבקש למנות את החבר מועצה הנכנס, עמית הרפז כחבר וועדת ביקורת וחבר וועדת מכרזים במקומו של עמיר ילוז.

היו"ר מעלה להצבעה-

מאושר פה אחד.

 1. בקשה להנצחת שמו של צבי רון רסקי ז"ל – ראש המועצה לשעבר.

בעוד שלושה ימים תחלוף שנה מיום פטירתו של צבי רסקי ז"ל. התקבלה בקשה מהמשפחה להנציח את שמו במושבה. צבי רסקי בן המושבה ונכד למייסדים, היה דמות בגליל מפקד גדול ואדם ענק.

צבי כיהן כראש המועצה במשך 15 שנים ועשה רבות למען הקהילה במושבה. יש לנו זכות גדולה לקחת חלק בהנצחת שמו ולקרוא למרכז הקהילתי ע"ש צבי רסקי ז"ל. חשוב לי להדגיש שאנו קוראים למרכז הקהילתי על שמו ולא על מבנה זה או אחר.

היו"ר מעלה להצבעה-

מאושר פה אחד. 

 1. עדכון תב"ר בריכת שחיה – מקורות מימון 918 אלש"ח.

אישרנו 1.8 מלש"ח לטובת השיפוץ ועוד הלוואה שתכננו לקחת, תוך כדי תנועה ביקשתי סיוע מהמנהל לטובת שיפוץ הבריכת שחייה, מכסף שמיועד למבנה ציבור כמו מקווה, בית כנסת, מתנ"ס, מועדון יום וכו'.

ניתן להשתמש בכסף הזה לשיפוץ לטובת בריכת השחייה בה ייהנו כלל התושבים.

במידה ויעלה צורך לבנות מבנה ציבור בתוך שכונת האורנים ניקח הלוואה לפרויקט שיוחלט, בלי להיות מוגבלים למבנה כזה או אחר.

מעדכן כי הגשנו קול קורא למגרש מיני פיץ' בשכונת האורנים, השבוע הודיעו לנו שזכינו בקול קורא ואנו נקדם את בנייתו.

לבקשת חברי המליאה היו"ר מעדכן-

שכונת האורנים: האומדן כפי שהתקבל מאהוד תייר לטובת השכונה הדרומית עומד על סכום של 18,137,616, אל מול האומדן המעודכן שנעשה עכשיו שעומד על סכום של 26,132,071 ₪. הפער הזה הוא עצום, ואין לנו אפשרות לממן אותו באופן עצמאי. נמתין לאישור מהמנהל לסכום החדש ונמשיך משם.

היו"ר מעלה להצבעה אישור לעדכון תב"ר 419 שיפוץ בריכת שחיה-

  תקציב מקורי תקציב חדש
מלוות בנקים 1800 אש"ח 882 אש"ח
רמ"י 0 918 אש"ח
סה"כ תקציב 1800 אש"ח 1800 אש"ח

 

בעד: מוטי חטיאל, ענבל נעים, ניצן בלום, רחלי רוטנברג, רינת יזרעאלי, עמית הרפז

נגד: גדי בן שימול

מאושר ברוב קולות

 1. הצגת חזון המרכז הקהילתי ע"י מנהלת המתנ"ס הגב' חגית ממן.

חגית מנהלת המתנס מציגה את חזון המרכז הקהילתי ומודה על ההזדמנות להציג את התהליך של המרכז הקהילתי.

"מרכז קהילתי ראש פנה הוא בית המהווה מוקד שייכות וגאווה לפרט ולקהילה.

המרכז נותן מענה מקצועי וחדשני ומעודד חיבוריות ומעורבות הרמונית בין כלל מרכיבי הפסיפס האנושי היוצר חוסן קהילתי".

מרכז קהילתי הוא חלק מהמועצה ומהישוב, הסתכלנו מה החזון של ראש הרשות ואיך אנו מתחברים לזה. עשינו יעדים אסטרטגיים ל-3 שנים, החזון יהיה מחובר לתוכניות עבודה ולתקציב.

 1. מינוי ממונה על הגביה ומינוי פקידת גביה

יועמ"ש המועצה: משרד הפנים, לצורך פרסום המינוי, דרש כי בהחלטת מליאת המועצה יובהר במפורש אילו סמכויות מוענקות לפקידת הגביה אילנית פריד ולמנהלת הגביה טניה קמינסקי.

להלן הסמכויות האפשריות שניתן להסמיך לביצוען את פקידת הגבייה:

א. גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה ) תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב( התשנ"ג 1992 , ותשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין.

ב. גבייה לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז1977 , של קנסות שפסק ביהמ"ש לעניינים מקומיים לטובת הרשות המקומית.

ג. גבית קנסות כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין התשל"ז1977 בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בס' 228 )א( לחוק סדר הדין הפלילי ] נוסח משולב[, התשמ"ב1982 , המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין.

ד. גביה של קנסות לפי סעיף 18 לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו1985 , של קנסות מנהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המנהליות.

המלצתנו, לאור ריבוי הסוגיות ומיעוט העובדים בתחום הגביה במועצה המקומית ראש פנה,היא כי לפקידת הגביה יוענקו מלוא הסמכויות האפשרויות על פי דין.

באשר למנהלת הגביה, איך צורך למנותה בנוסף גם לפקידת גביה, וזאת לאור הוראת סעיף 12 ג לפקודת המסים )גביה(, הקובעת כדלקמן

"סמכויותיו של פקיד הגביה לפי פקודה זו יהיו נתונות גם לממונה על הגביה."

היו"ר מעלה את הנושא להצבעה-

מאושר פה אחד.

 1. תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020

בהתאם לנוהל מתן תמיכות של משרד הפנים, שלחנו לכם הצעה לאישור תבחינים על פיהם יחולק תקציב התמיכות של המועצה לשנת 2020.

היו"ר מעלה להצבעה-

מאושר פה אחד.

 1. בקשת סיעת "גיא אוני" על שימוש במגרש השחבק לתושבי ראש פנה בלבד.

היו"ר: חבר המועצה אריה אייל מבקש לאפשר את השימוש במגרש שחבק לתושבי ראש פנה בלבד. בשביל שזה יקרה צריך להיות שם שומר/מאבטח וכמובן שיש לזה עלויות.

עמית הרפז: אם יש מאבטח אז אפשר לפתוח לכולם ושהוא יפקח וישמור על סדר בלי להגביל  את המגרש רק לתושבי ראש פנה.

גדי בן שימול:  אני נמצא שם והיה תקרית לא נעימה לפני שבוע/שבועיים, זה לא מצב נעים.

היו"ר: אומנם יש לזה עלויות כספיות אך טוב שיהיה מבוגר אחראי בשטח, מציע לתת למתנס את המושכות לחשוב על פתרון יצירתי לכלל המגרשים.

סיכום והחלטה- נבקש מהמתנ"ס לתת מענה למצוקה שעלתה. נבקש שהמתנ"ס יכין תוכנית איך הוא נותן מענה לעניין ומה המשמעויות הכלכליות לזה.

 1. דיווח- תאורה, כיכר דוד שוב, בריכת שחייה, וילות אירוח

תאורה- אנחנו לקראת סוף הפרויקט, היה עיכוב, חברת החשמל נכנסו לעבודות בתוך השכונות. היום הם נמצאים בשכונת השלום, שכונת הזיתים והם לקראת סיום התיקונים הנדרשים.

יש תקלה עם חברת משכ"ל, ההתנהלות שלהם ביזיונית מבחינתנו.   עם זאת, מבחינתי אין מצב שיהיה מנורות שרופות בתירוץ- עוד מעט יחליפו. ההנחיה שלי להחליף כל פנס שלא עובד. בהתחייבות של המנהל המוניציפלי להחליף פנסים שרופים.

כיכר דוד שוב- ב18/12 תתקיים ישיבת התנעה לפרויקט עם מחלקת הנדסה והמפקח שזכה, חברת פורשטיין גזית.

בריכת שחיה- השיפוץ יכלול- בטון מסביב לבריכה, ריצוף, ציפוי הבריכה, חיבור מערכת המים לחדר מכונות ומדרגות מבטון בתוך הבריכה. לגבי תוכניות של מלתחות, פנינו לכמה חברות לקבל מלתחות ושירותים לגברים, נשים ונכים. המבנה מגיע ל200,000 ₪. אנחנו בודקים שהשטח הקיים יוכל לשאת אותו. זה עבר אישור משרד הבריאות כבדיקה מקדימה. להביא מבנה כזה צריך גם היתר, יועץ נגישות, יועץ בטיחות והגשת תוכניות לאישורים. יש לזה עוד עלויות. לבקשתכם, נבדוק ונבחן עוד אופציות למיקום המלתחות ונעדכן.

וילות אירוח- התקיימו 2 פגישות בוועדה אצבע הגליל, לעניות דעתי, הוועדה לא מסוגלת בכוחות הקיימים לתת מענה אמיתי ולעצור את זה. הם מבקשים את העזרה של המועצה והמשטרה. ביקשתי מהמשטרה להעביר לוועדה את התלונות רעש.  סוכם שהועדה תגיש בקשה למשטרה להתלוות לוועדה להיכנס ולאכוף. המנהל המוניציפלי יעביר תלונות שיגיעו לוועדה.

הישיבה ננעלה בשעה- 21:20

מוטי חטיאל                                                                           אורי זלצר

ראש המועצה                                                                        גזבר המועצה