פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 04-22

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי י"ד סיון תשפ"ב, .13.6.22 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

גב' סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

נעדרים:

מר דוד מאור- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן חברת מועצה

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

מר דני טל- מנהל מוניציפלי במועצה

מיטל כהן- מבקרת המועצה

גב' רחלי ליבוביץ- מהנדסת המועצה

מיכאלה פולנסקי- חברת אורבניקס

על סדר היום:

סעיף 1- חוק עזר- תחשיב פסולת עודפת

סעיף 2- דו"ח ביקורת 2020

סעיף 3- הארכת כתב מינוי נציגי ציבור במרכז הקהילתי

סעיף 4- תב"ר 446 – דרך הגליל


סעיף 1- חוק עזר- תחשיב פסולת עודפת

יו"ר- מיכאלה מאורבניקס נמצאת איתנו בזום על מנת להבהיר את נושא הפסולת העודפת.

מיכאלה פולנסקי- מבקשת לדייק את מהות החוק. לכל עסק יש פסולת בסיסית שברשות מפנה ללא תשלום, להוציא פסולת מיוחדת כמו- פסולת רפואית, מסוכנת או פסולת שחיטה. ישנו חישוב ברור לפסולת עודפת שהעסק צריך לשאת בעלויות שלו. לא ניתן לעשות תחשיב מדויק מראש אלא רק לאחר הליך אישור החוק במליאה והסדרתו מול משרד הפנים והמשרד לאיכות הסביבה.

עמית- אני חושב שהפתרון הוא בהקפדה על הפרדת פסולת.

יו"ר- במידה ונקדם את חוק העזר נוכל להשתמש בכסף שיכנס לקידום הסברה וחינוך בנושא הפרדת פסולת. לא נקבל החלטה כעת, נעשה סימולציות לסוגי העסקים שלנו ונקיים דיון מקיף בנושא בוועדת איכות הסביבה.

עמית- מה לגבי חברת גרין קומפוסט?

יו"ר- נקדם איתם פגישה לקבלת הצעה.

סעיף 2- דו"ח ביקורת 2020

מבקרת המועצה- מציגה את עיקרי דו"ח הביקורת לשנת 2020

אריה- יש גם ועדת השקעות.

יו"ר- כן, הודה זה דליה, הגזבר ואני.

ממליץ לקבל את המלצות הועדה ומעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

סעיף 3- הארכת כתב מינוי נציגי ציבור במרכז הקהילתי

יו"ר- בזמנו אישרנו את נציגי הציבור שבחרנו להנהלת המרכז הקהילתי ואנו מתבקשים לאשר שוב. הנציגים הם – דוד אטמור ומיטל בנבנשיתי.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

סעיף 4- תב"ר 446 – דרך הגליל

הגזבר מציג את התב"ר

גדי- איפה בדיוק בדרך הגליל

מהנדסת- מכיכר ליזה עד השכונה הדרומית

עמית- מה לגבי קיר סופג רעש?

יו"ר- ניתן לקשר למכרז עצמאות אנרגטית.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 21:00

 

_____________                                                                                           _______________

מזכירת הישיבה                                                                                   ראש המועצה

אור טחן סער                                                                                     מוטי חטיאל