פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 09-21

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

ביום שלישי ח' באלול תשפ"א,  14.9.21 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר אריה אייל – חבר מועצה

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר דובי מאור – חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

גב' סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

על סדר היום:

סעיף מס' 1- אישור נוסח לוועדה המחוזית – קידום תוכנית מתחם תעסוקה -מחנה בינוי.

סעיף מס' 2- הגדלת תב"ר 432- שיקום כבישים ומדרכות

סעיף מס' 3 – אישרור סעיפי מליאה 08-21:

  • עדכון תקציב 2021
  • הגדלת תב"ר 436 PV תב"ר קיים -1,822 אש"ח

הגדלת תב"ר-840 אש"ח

מקור התב"ר- הלוואה

  • מינוי חבר לוועדת ארנונה- עמירם מרקוביץ
  • אישור קידום תוכנית מתחם תעסוקה -מחנה בינוי

סעיף מס' 4 –  עדכונים


סעיף מס' 1- אישור נוסח לוועדה המחוזית – קידום תוכנית מתחם תעסוקה -מחנה בינוי

יו"ר- אישור הנוסח לוועדה המחוזית:

מליאת המועצה מחליטה ומאשרת את הצטרפותה כמגישת התוכנית.

מעלה להצבעה –מאושר פה אחד.

סעיף מס' 2- הגדלת תב"ר 432- שיקום כבישים ומדרכות

גזבר המועצה- מציג את התב"ר-

תקציב קיים- 340 אש"ח

מבקשים להגדיל ב- 150 אש"ח

תקציב חדש- 490 אש"ח

המקור התקציבי- היטלי סלילה

ישנם כמה דברים על הפרק- סימוני כבישים בצירים מרכזיים, ביצוע אספלט ליד- גן יעקב, ליד המקווה ובאתר השחזור.

יו"ר- לקראת החורף נעשה עבודות של סתימת בורות, ניקוי ניקוזים וכו'. בתקציבים הקודמים היטלי סלילה היה חלק מתקציב המועצה. היום, מופקד בקרן היטלי סלילה כי לא יכול להיות בשוטף, דבר זה יאפשר לנו לשמור על תשתיות.

מעין- מתוך ההגדלה יהיה גם לבלת"מים?

גדי- מפריע לי שיש קבלן אחד שמבצע את כל העבודות.

יו"ר- לעבודות גדולות ביקשנו הצעות מחיר ממישהו אחר, לדוגמא- במפרים בשכונה הדרומית.

עמית- מסכים עם המכרז מסגרת השאלה היא על התוכן..

מעין- הדגשנו שחשוב לנו שחלק מהדברים יעשו על ידי ספקים קטנים מקומיים.

יו"ר- מקבל, יש לנו זמן לתכנן ולבצע. ניתן אפשרות לקבלנים מקומיים לבצע.

אריה- כדאי שנקיים סקר מה נשפץ בתקופה הקרובה ולגזור מה התקציב ולתת עדיפות לקבלנים מראש פינה.

יו"ר- היתרון בתב"ר שיכול לעבור משנה לשנה.

גזבר המועצה- סימוני כבישים עושים פעמיים בשנה, השנה המדינה לא העבירה את התקציב הייעודי לכך שמועבר מידי שנה והחלטנו עדיין לבצע את הסימון.

יו"ר- מסכם, נבנה תוכנית רב שנתית לטיפול בתשתיות במושבה. ששיווק השטחים באורנים יצא, מתכנן  לעשות תיקונים בשכונות שלמות.

מעלה להצבעה הגדלת תב"ר 432- מאושר פה אחד.

סעיף מס' 3 – אישרור סעיפי מליאה 07-21 ו- 08-21

יו"ר- מעלה להצבעה את סעיפי ישיבות המליאה 07-21 שלא מן המניין ו-08-21  מן המניין אשר התקיימה בזום:

סעיפי מליאה שלא מן המניין 07-21:

  • עדכון תקציב 2021- מאושר ברוב קולות. רינת יזרעאל נמנעת.

סעיפי מליאה מן המניין 08-21:

  • הגדלת תב"ר 436 PV – מאושר פה אחד.
  • מינוי חבר לוועדת ארנונה- עמירם מרקוביץ- מאושר פה אחד.
  • אישור קידום תוכנית מתחם תעסוקה -מחנה בינוי- מאושר פה אחד.

סעיף מס' 4 –  עדכונים

היום התקיימה פגישה בעניין הסביל בואדי, השתתפו בפגישה- שמורות הטבע, רשות הטבע והגנים ושימור אתרים. הטיפול בסביל הוגדר כהצלה כדי שלא יזוז או ייפול והתקציב שהגופים ישקעו בכך כ- 200 אש"ח. ביקשנו שיעשו תוכנית לכל האתרים והנקודות ההיסטוריות המשמעותיות במרחב שלנו, סוכם כי יבוצע סקר מכביש 90 ומערבה על ידי אדריכל שימפה לתקצוב תוכנית עתידית. בנוסף נשפץ ונחזק את המעיין השני בכ- 250 אש"ח. תקציב זה יתחלק בין המעוצה, שימור אתרים ורשות הטבע והגנים. אנו נשתתף בו מהקרן לשטחים פתוחים ב- 70 אש"ח.

 

הישיבה ננעלה בשעה 20:00

 

_____________                                                                           _______________

גזבר המועצה                                                                                     ראש המועצה

אורי זלצר                                                                                         מוטי חטיאל