מיקום:  בית היקב, ראש פינה

מועד:  יום ראשון, ח' טבת תשע"ט, 16.12.2018 , שעה: 19:00

מ"מ מזכיר:   גב' שרונה גנון

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

גב' שירה יערית ינאי – חברת מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

מר אהרון ברנזון – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

מר ניר קבלו – חבר מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

משתתפים:

מר דב אריאל – גזבר המועצה

עו"ד אייל נון – יועמ"ש

עו"ד מאיה חיימוביץ – משרד עו"ד אייל נון

גב' מיטל כהן – מבקרת המועצה

גב' תמי שורץ – דוברת המועצה

מוזמנים:   מר אביהוד רסקי, מר גל קאלו, מר עודד אילת, מר יואב כרמלי, מר חזי שגב.

על סדר היום:

 1. פרידה מחברי המועצה היוצאים וברכות לנכנסים.
 2. הצהרת אמונים של חברי המועצה "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
 3. מינוי סגנים וממלא מקום.
 4. אשור הרכב ועדת איתור לבחירת מנכ"ל מועצה.
 5. אשור מינוי מוטי חטיאל כחבר ב"ועדה לתכנון ובניה אצבע הגליל".
 6. בחירת יו"ר לועדות המועצה.
 7. בחירת יום ושעה לישיבות המועצה.

 

 1. פרידה מחברי המועצה היוצאים וברכות לנכנסים

היו"ר מוטי: אני נרגש לפתוח ישיבת מועצה ראשונה כראש מועצה. ברצוני להנהיג מנהג חדש ולבקש שכמועצה נקום לזכר תושבינו שנפטרו במהלך החודש. לפני 5 ימים נפרדנו מצבי רסקי, מוותיקי המושבה, לוחם תש"ח ומי שכיהן כראש מועצה בשנים 1978 – 1993 ונכבד את זכרו בקימה.

ברצוני להודות לראש המועצה היוצא אביהוד , שפעל במשך 18 שנים לפיתוח וקידום המושבה ובנוסף להודות חברי המועצה היוצאים, על עבודה מקצועית ובהתנדבות מלאה, במשך שנים רבות,למען המושבה. אני נרגש עוד יותר לברך את חברי המועצה הנכנסים ומקווה לשיתופי פעולה פוריים ועשייה בלתי פוסקת למען כולנו. בהצלחה לראש פנה ולנו.

 1. הצהרת אמונים של חברי המועצה "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"

היו"ר מוטי: כמתחייב בחוק, כל חברי המועצה הנכנסים מתבקשים להצהיר אמונים. אקריא את ההצהרה ואבקש מכולם לקום ולהצהיר "מתחייב אני".

אביהוד: אני נרגש במעמד זה לראות חדשים וותיקים. אני רוצה לברך אותך מוטי שנבחרת לתפקיד הרם והלא קל. אני בטוח שעם ניסיונך בעבודה תעשה זאת על הצד הטוב ביותר ואני בטוח שתצליח.

 1. מינוי סגנים וממלא מקום

היו"ר מוטי: עפ"י גודל הישוב, בר"פ יכולים לכהן עד 3 סגנים ללא שכר. מבקש את אישור המליאה לאשר את גדי בן שימול כסגן ומ"מ ראש מועצה ואת עמיר ילוז כסגן ראש מועצה.

הנושא עולה להצבעה. מאושר פה אחד.

 1. אשור הרכב ועדת איתור לבחירת מנכ"ל מועצה

היו"ר מוטי: עלינו לאשר הרכב ועדת איתור למשרת מנכ"ל המועצה.

הרכב ועדת האיתור בנוי מראש מועצה, 2 חברי מועצה, נציג משרד הפנים והיועמ"ש של המועצה. אני מציע את עמיר וניצן כחברי מועצה.

הנושא עולה להצבעה. מאושר פה אחד.

 1. אשור מינוי מוטי חטיאל כחבר ב"ועדה לתכנון ובניה אצבע הגליל"

היו"ר מוטי: עלינו למנות נציג בועדה המקומית לתו"ב. אני מציע את עצמי כחבר.

הנושא עולה להצבעה. מאושר פה אחד. 

 1. בחירת יו"ר לועדות המועצה

היו"ר מוטי: בשנים עברו היו גם ועדות חובה וגם ועדות רשות. חשבנו לאייש את ועדות החובה ובועדות הרשות לקבוע פורומים מקצועיים. הועדות תהיינה מקצועיות וענייניות יותר. כל חבר מועצה רשאי להציע הצעות ולהיות שותף.

כרגע נצביע על יו"ר לועדות החובה:

ועדת הנהלה – לא תפקדה בעבר. ראש המועצה עפ"י חוק הוא יו"ר הועדה ואני מציע את עצמי כיו"ר.
ועדה לענייני ביקורת – מציע את ניר קבלו כיו"ר הועדה ועוד 4 חברים, 1 מהסיעה של אהרון, אחד מהסיעה של עמיר ו-2 נציגים מהסיעה שלי. מבקש להעביר אלי שמות.

אהרון: צריך 3 חברים שלא מסיעת ראש המועצה. תכליתה של הביקורת, שהרוב לא יהיה מסיעת ראש המועצה. מציע שנלך לפי הנוהל למען שקיפות וניקיון ציבורי.

אייל: חבר ועדת הנהלה לא יכול להיות בועדת ביקורת. יו"ר וחברי ועדת ביקורת לא יכולים להיות חברים בועדת הנהלה. ראש המועצה וסגניו לא יכולים להיות חברים בועדת ביקורת.

עמיר: אולי לא צריך את ועדת ההנהלה. המליאה תשמש כועדת הנהלה.

היו"ר מוטי: מבחינתי ביקורת זה דבר מאוד חשוב ואני באופן אישי לא נבהל מביקורת, אם עושים זאת בצורה נכונה ומקדמת. מציע את ניר כיו"ר  הועדה

ן-4 חברים, אחד מכל סיעה.

הנושא עולה להצבעה. מאושר פה אחד.

 ועדת מכרזים – אפשר 3 חברים ואפשר 5 חברים.

אני מציע את גדי כיו"ר הועדה ואת שירה, ניר, רינת ועמיר כחברים.

הנושא עולה להצבעה. מאושר פה אחד.

ועדת רכש ובלאי – מציע את דליה כרסנטי כיו"ר הועדה ואת דב אריאל ורן בנצ'יק כחברים.

הנושא עולה להצבעה. מאושר פה אחד. 

ועדת ערר ארנונה  – זו ועדה שבנויה ממשפטנים, כשיו"ר הועדה חייב להיות עו"ד.  מבקש שתעבירו נציג אחד מכל סיעה.

אייל: אעביר חוו"ד כתובה למליאה.

ועדה חקלאית– מציע את ארז רסקי כיו"ר הועדה.

הנושא עולה להצבעה. מאושר פה אחד. 

ועדה לאיכות הסביבה – מציע את עמיר כיו"ר הועדה.

הנושא עולה להצבעה. מאושר פה אחד. 

ועדת הנחות – בנוייה מ- 2 חברי מועצה, גזבר, יועמ"ש ומנהלת הארנונה.

מציע את ניצן כיו"ר הועדה ואת גדי כחבר.

הנושא עולה להצבעה. מאושר פה אחד. 

ועדת מל"ח  – עפ"י חוק ראש המועצה הוא יו"ר הועדה.
ועדה מקצועית לתמיכות – המנכ"ל ישמש כיו"ר הועדה. גזבר ויועמ"ש חברים בועדה.

מאושר פה אחד.

ועדת נכסים – המנכ"ל ישמש כיו"ר הועדה. חברים – יועמ"ש, גזבר, מהנדס ואחראי על הנכסים.

מאושר פה אחד.

ועדת השקעות – הגזבר ישמש כיו"ר הועדה. מנכ"ל ומנה"ח יהיו חברים בועדה.

מאושר פה אחד.

ועדה לתכנון אסטרטגי – הצעתי את אהרון כיו"ר הועדה.

מאושר פה אחד.

אייל: תמנו חברים נוספים.

אהרון: לפי הרכב הסיעות.

היו"ר מוטי: אני מזכיר לכל הסיעות להעביר אלי את שמות חברי הועדות עפ"י הפירוט הבא:

ועדה לענייני ביקורת – (נציג מכל סיעה)

ועדה לאיכות הסביבה (לפי כמות חברי המועצה).

ועדה לתכנון אסטרטגי – (לפי כמות חברי המועצה)

 1. בחירת יום ושעה לישיבות המועצה

היו"ר מוטי: ישיבות המועצה יתקיימו בימי שלישי בשבוע בשעה 19:00, בתחילת כל חודש.

הנושא עולה להצבעה.

מאושר פה אחד. 

חזי שגב: מבקש שהמועצה תמשיך ותתמוך במפעל חיי- "מצפה נמרוד", ע"ש בני נמרוד שגב ז"ל.

אהרון: מבקש לברך את מוטי וחברי המועצה. יש התחלה רעננה, אופטימית ומשתפת. אתה מקבל ירושה מאוד קשה, פקקים, מגורים, צביון, תעסוקה, שחזור , הנדסה ומצב פיננסי. הכל ייפול יחד. סיעת גיא אוני באה בשביל לסייע לך בצורה פתוחה, משתפת, מייעצת, באופן שטובת המושבה עומדת מנגד. מערכת היחסים וההבנות השקופה והפתוחה לטובת ראש פינה תקבל טוויסט עצום. מקווה שרוח זו תשרור סביב שולחן המועצה ועוד 5 שנים המקום יראה אחרת. יש דברים שכבר היום נראים אחרת . לטובת ראש פינה והדור הצעיר נעשה הכל.

עמיר: בהצלחה. זכית בזכות גדולה. ברור שנשתף פעולה, נעזור ונסייע לקידום המושבה. זה לדרך.

ניר: מצטרף לחברים, בהצלחה. יש פה הרכב מדהים. נרתם, נצטרף ונניע. יש הרבה לעשות. בהצלחה לכולם.

היו"ר מוטי: אני מייחל שכל ראש מועצה ינעל כך כל ישיבת מועצה.

תודה על הברכות. זו מועצה אחרת, של אנשים שבאו לעשות, ללא אגו. בואו נעבוד יחד לקדם את ראש פינה. התושבים צמאים לשינוי ועשייה.

אייל:   לרשותכם דף הנחיות משפטי ובו כל הכללים החלים על חברי מועצה. מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה משפטית. בהצלחה לכולם.

 

הישיבה ננעלה בשעה 19:50