פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 09-19

 מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פינה

מועד:

יום רביעי ט"ז סיוון תשע"ט, 19.06.2019, שעה: 19:00

 נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

גב' שירה יערית ינאי – חברת מועצה

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

מר ניר קבלו – חבר מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

מוזמנים (סגל):

גב' אירית ברק  – מנכ"לית המועצה

גב' תמי שורץ –  דוברת המועצה

גב' מיטל סידון  – מנהלת הלשכה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

נעדרו (סגל):

מיטל כהן  – מבקרת פנים

מוזמנים:

חגית ממן- מנהלת המתנ"ס

משה חמו- רו"ח המתנ"ס

תלם חורין- מנהל מרכז קלור

מיקי בניון- מנכ"ל צח"ר

אופיר מורידאן- רו"ח צח"ר

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקולים 07-19, 08-19.
 2. הצגת דוחות כספיים לשנת 2018 – צח"ר פארק תעשיות הגליל.
 3. הצגת המלצות הוועדה לבחינת נושא המשך ניהולה המקצועי של פעילות המוזיקה בראש פנה.
 1. פתיחת חשבון בנק בבנק לאומי לטובת פיתוח שכונת האורנים (נושא שהוסף בבוקר הישיבה).
 1. ביטול והוספת שמות רחובות (נושא שהוסף בבוקר הישיבה).
 2. הצגת דו"חות כספיים לשנת 2018 – מתנ"ס.
 3. דיווח.
 4. עדכון מינוי הגב' טניה קמינסקי כפקידת גבייה/ממונה על הגבייה, לצורך פרסום ברשומות
 1. שינוי בהרכב ועדת ביקורת – לבקשת סיעת רוח חדשה.
 2. שיתוף ציבור – תושב מודע פעיל ומשפיע – לבקשת סיעת רוח חדשה.
 3. סינמטק ראש פנה – מגדלור תרבותי – לבקשת סיעת רוח חדשה.

 

 1. אישור פרוטוקולים 07-19, 08-19.

שירה: מבקשת להתחיל, בהמשך לישיבה הקודמת ולשיח שהתקיים, מבקשת סליחה בשמה ובשם גדי שכן השיח היה לא תרבותי ולא יחזור על עצמו.

יו"ר: מודה על ההתנצלות ומוסיף שמרגש אותו התגובה וגם תגובות חברי המליאה לדיבור לא ראוי של חבר מועצה כלפי עובדי מועצה, דיבור שלא מקדם ולא מצמיח ותודה לחברי המליאה שמבקשים לעצור את זה.

סיכום והנחית היו"ר:

פניה לעובדי המועצה שתבוצע בצורה לא מכובדת  – לא תקבל תגובה.

בנושא הפרוטוקולים, מעתה והלאה פרוטוקול ישיבת מועצה יהיה באופן של:

נושא, משתתפים בדיון, עיקרי הדיון סיכום והחלטה כמקובל בחוק.

עמיר מוסיף שמי שיבקש לשמוע/לראות מעבר יוכל לגשת לאתר המועצה.

 1. הצגת המלצות וועדת המוזיקה וקבלת החלטה לגבי ניהולה המקצועי של פעילות המוזיקה

תלם חורין – מנהל מרכז קלור מוזמן ומציג את עצמו ואת מרכז קלור בהמשך לחומר שנשלח.

חגית ממן- מנהלת המתנ"ס- מציגה את עמדת המתנ"ס ומוסיפה שרוח הדברים נמצאים בכתובים שנשלחו. יש מסמך מפורט של כל התשובות. ומוסיפה שהמתנ"ס יפעל ויתאים את עצמו להחלטת המועצה.

היו"ר מעלה להצבעה את המלצות הועדה לגבי ניהולה המקצועי של פעילות המוזיקה:

בעד: יו"ר מוטי, שירה ינאי, אריה אייל, רינת יזרעאלי, עמיר ילוז, רחלי רוטנברג

נמנעים: גדי בן שימול, ניר קבלו, ניצן בלום

סיכום והחלטה היו"ר: המלצות הועדה לגבי ניהולה המקצועי של פעילות המוזיקה התקבלו. מצורף מסמך המלצות הוועדה.

 1. פתיחת חשבון בנק בבנק לאומי לטובת פיתוח שכונת האורנים

היו"ר מעלה הנושא להצבעה:

מאושר פה אחד.

 1. ביטול והוספת שמות רחובות

יו"ר: שמות שלא קיימים בראש פנה שיש לבטל לפי הכללים אציג את שמות הרחובות לביטול:

 • הרחוב העליון
 • ניסנבוים
 • סולד הנריאטה
 • העליה
 • קרן היסוד
 • קרן קיימת
 • הרחבה חקלאית
 • החקלאי
 • הגרנות
 • אזור תעשיה
 • משעול גולן
 • דרך העתיקה

שמות הרחובות שיש להוסיף-

 • משעול התמר
 • אודם
 • ברקת
 • גרניט
 • הסלע
 • יהלום
 • ספיר
 • צור
 • שוהם

היו"ר מעלה הנושא להצבעה: מחיקת רחובות שאינם קיימים והוספת שמות שלא רשומים

מאושר פה אחד.

 1. עדכון מינוי הגב' טניה קמינסקי כפקידת גבייה/ ממונה על הגבייה, לצורך פרסום ברשומות

היו"ר מעלה הנושא להצבעה:

מאושר פה אחד.

 1. שינוי בהרכב ועדת ביקורת- לבקשת סיעת רוח חדשה

סיעת המושבה שלנו מבקשת להחליף את חברת וועדת ביקורת רחלי רוטנברג. במקומה ימונה חבר המועצה עמיר ילוז.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה:

מאושר פה אחד.

 1. שיתוף ציבור – תושב מודע, פעיל ומשפיע –  לבקשת סיעת רוח חדשה

ניר: מציין שבהמשך למה שדובר, הוקמו פורומים, כמו פורום לתכנון אסטרטגי ומבחינתו הדברים צריכים לדון סביב השולחן ולהביא לידיעת הציבור. מוסיף שיש צורך בפרסום פרוטוקולים והציבור צריך לדעת מה קורה. חשוב שנושאים שמדוברים בוועדות יגיעו לידי חברי המועצה ולידי הציבור.

עמיר: מזכיר שהנושא עלה בישיבת מועצה הקודמת והנושא של תכנון אסטרטגי יגיע ויוצג בישיבת מליאה עוד לפני קבלת החלטות.

ניצן: מבקשת לקבל דוח משימות לביצוע לפי סיכומי ישיבות המועצה.

סיכום והנחית היו"ר  – פרוטוקולים של פורומים וועדות יועברו לחברי המליאה לידיעה.

דוח טיפול לפי ישיבות מועצה יועבר לחברי המליאה.

 1. סינמטק ראש פנה – לבקשת סיעת רוח חדשה

ניר: מספר שישב עם יורם, מנהל הסינמטק ושיורם התלונן בפניו לגבי המקום, וחוסר הפעילות של בית הקפה שמשפיע.  ניר מוסיף שמבחינתו יש לחזק מבחינה תקציבית ולא צריך היתכנות לבתי קולנוע נוספים פה.

עמיר: חושב שזה מביך שניר נפגש עם יורם באופן פרטי, ומעלה פה את הדברים.

סיכום והנחית היו"ר  – דיון בנושא הסינמטק מתנהל במועצה באופן מקצועי עם יורם מנהל הסינמטק וידון רק במועצה.

 1. הצגת דוחות כספיים לשנת 2018- מתנ"ס

משה חמו-רו"ח המתנ"ס: מציג את הדוחות הכספיים של המתנ"ס לשנת 2018 ועונה לשאלות החברים.

עמיר: חושב שיש צורך לדון באפשרויות איך ניתן לעזור למתנ"ס להתאושש.

סיכום היו"ר:  המועצה נמצאת בקשר רציף של שותפות עם המרכז הקהילתי. תתקיים פגישה בנושא.

 1. הצגת דוחות כספיים לשנת 2018 – צח"ר פארק תעשיות הגליל

אופיר- רואה החשבון של צח"ר, מציג את הדוח. הדוח אושר על ידי דירקטוריון צח"ר חתום ונשלח וקיבל אישור תאגידים ואישור משרד הפנים.

מיקי מזמין את חברי המליאה לסיור בפארק צח"ר.

סיכום והנחית ראש המועצה: יתואם סיור לחברי המליאה בפארק צח"ר עם מיקי בניון.

 

הישיבה ננעלה בשעה: 20:15

_________________                                                              _________________

מנכ"לית המועצה                                                                       ראש המועצה