פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 06-19

 מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פינה

מועד:

יום שלישי, כ"ו אדר ב' תשע"ט, 2.4.2019 שעה 19:00.

מ.מ. מזכיר

גב' שרונה גנון

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

גב' שירה יערית ינאי – חברת מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

מר ניר קבלו – חבר מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון – יועמ"ש

גב' ענת שרון פרץ – מנהלת בקרה ופרויקטים

גב' תמי שורץ – דוברת המועצה

נעדרת:

גב' מיטל כהן – מבקרת פנים

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 04-19.
 2. שאילתה- מי מחליט על שימוש במבנה ציבור וכיצד מתקבלת החלטה    (לבקשת רינת יזרעאל).
 3. אישור הסכם עבודה למשרת אמון- מנכ"לית המועצה.
 4. אישור הסכם עבודה מהנדס מועצה.
 5. מינוי גרונר בנבנשתי כנציג ציבור בדירקטוריון צח"ר.
 6. הקמת ועדה להקצאת מקרקעין.
 7. בריכת שחייה.
 8. ביטול ועדת רשות לתכנון אסטרטגי.
 9. הקמת ועדת שימור (לבקשת סיעת "המושבה שלנו").
 10. ועדה מקצועית בבחינת התזמורת- הרכבה ומטרותיה (לבקשת רינת יזרעאל ורחלי רוטנברג)
 11. הגדרות תפקיד הפורומים והועדות במועצה (לבקשת סיעת "המושבה שלנו").
 12. ביטול פורומים והחזרתם למעמד של וועדות (לבקשת סיעת "רוח חדשה").
 13. ביצוע מבדקי בטיחות ע"י גורם מקצועי חיצוני בלתי תלוי וחשיפת הדוחות לציבור הרחב.
 14. דיווח -לבקשת סיעת "המושבה שלנו").

 

 1. אישור פרוטוקול 04-19

היו"ר מעלה את להצבעה אישור פרוטוקול 04-19.

מאושר פה אחד.

 1. שאילתה- מי מחליט על שימוש במבנה ציבור וכיצד מתקבלת החלטה

  (לבקשת רינת יזרעאל)

היו"ר מוטי: השימוש במבני ציבורי לצרכי מועצה או תאגידים נתון להחלטת ראש מועצה. השימוש לעמותה או גוף ציבורי או מכרז מעל ל- 5 שנים, נתון להחלטת מליאה.

עמיר: צריך לשתף יותר ולהפוך הלכה למעשה ולשמוע דעות נוספות בנושא זה.

אריה: בישיבה קודמת ביקשנו לקבל דו"ח מסודר למבני ציבור של המועצה.

 1. אישור הסכם עבודה למשרת אמון – מנכ"לית המועצה

היו"ר מוטי: התקיימה ועדת איתור למנכ"לית כדין וקיבלנו את ברכת הדרך. מבקש את אישור המליאה לאשר את הסכם העבודה. 100% משרה ב – 100% שכר בכירים.

עמיר: צריך לרשום בתאריך שההסכם נכנס לתוקף מיום כניסתה.

היו"ר מוטי: התאריך יתוקן.

גדי: אני דוגל בעניין של "עניי עירך קודמים" והייתי מעדיף מישהו/מישהי מהמושבה.

היו"ר מעלה את אישור הסכם עבודה למשרת אמון מנכ"לית המועצה להצבעה.

בעד אישור ההסכם: מוטי, שירה, אריה, רינת, רחל, עמיר, ניצן, ניר.

נגד אישור ההסכם: גדי

אישור הסכם עבודה למשרת אמון מנכ"לית המועצה מאושר ברוב קולות.

 1. אישור הסכם עבודה מהנדס מועצה

היו"ר מעלה להצבעה אישור הסכם עבודה מהנדס המועצה. 70% משרה ב – 85% שכר בכירים.

מאושר פה אחד

 1. מינוי גרונר בנבנשתי כנציג ציבור בדירקטוריון צח"ר

היו"ר מוטי: גרונר היה בעבר מנכ"ל צח"ר, מנכ"ל רפקור ואקרשטיין ומנהל בי"ס. אני ממליץ עליו כנציג ר"פ בדירקטוריון צח"ר ומבקש את אישורכם.

מאושר פה אחד.

 1. הקמת ועדה להקצאת מקרקעין

היו"ר מוטי: הרכב הועדה הינו: גזבר מועצה, יועמ"ש ו 3 חברי מועצה. אני ממליץ על גדי מטעמי ואשמח לשמוע 2 שמות נוספים.

היו"ר מעלה את שמות החברים בועדה להקצאת מקרקעין (דב-יו"ר, יועמ"ש, גדי, עמיר וניר.

מאושר פה אחד.

 1. בריכת שחייה

היו"ר מוטי: משרד הבריאות הודיע שזו השנה האחרונה לפתיחת הבריכה בגלל מצבה. דיברתי איתם והם ביקשו הבטחה והתחייבות המליאה, כי זאת השנה האחרונה לפני שיפוץ. התושבים שלנו ראויים וזכאים לבריכה איכותית ובישיבה הבאה אציג אלטרנטיבות. תבוצע בדיקה ע"י מהנדס המעצה וחשמלאי ע"מ לתת רשיון הפעלה לשנה זו.

ניר: במידה ונצביע, מה קורה מבחינת האחריות.

היו"ר מוטי: צריך להוציא לבריכה רשיון עסק כדת וכדין, היתר רעלים, יועץ בריכות חשמלאי, משרד הבריאות וכיבוי אש, כדי שנחתום על הרישיון.

אריה: שווה לבדוק כיצד לקצץ בהוצאות תפעוליות ומצד שני, לשמור על רמת איכות ושירות.

היו"ר מוטי: השנה יצא חוק חדש. מפעיל בריכת שחיה יכול להיות 1/2 שעה מהבריכה. אני בדילמה בגלל מצב הבריכה כיום. צריך לחשוב אם לקצץ דווקא במקום זה.

ניצן: האישור מותנה בכך שיעלו 2 הצעות מה מחליטים במליאה.

היו"ר מוטי: המועצה מבקשת ממשרד הבריאות לתת אישור לשנה נוספת בתנאי שנעמוד בכל התנאים של יועץ בטיחות ,קונסטרוקציה והאישורים הנוספים כמו בשנים קודמות.

מאושר פה אחד.

 1. ביטול ועדת רשות לתכנון אסטרטגי

היו"ר מוטי: בועדת רשות יו"ר הינו חבר מליאה ובדברים אחרים אין קביעה מי יהיה יו"ר. יש פה תושבים איכותיים מאוד.

ניר: תפקידנו לייצג אינטרס ציבורי ולכן לא לקרוא לזה פורום ואתה מוציא זאת מהחוק ויכול למנות כל אחד כיו"ר. למה לא להישאר במסגרת החוק. לפורום אין הגדרה בחוק.

היו"ר מוטי: אני ממליץ על ביטול ועדת הרשות לתכנון אסטרטגי.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

בעד ביטול ועדת הרשות לתכנון אסטרטגי: רינת, אריה, גדי, שירה, מוטי.

נגד ביטול ועדת הרשות לתכנון אסטרטגי: ניר, ניצן, עמיר רחלי.

ההצעה לביטול ועדת רשות לתכנון אסטרטגי מאושרת ברוב קולות.

 1. הקמת ועדת שימור (לבקשת סיעת "המושבה שלנו")

עמיר: זו ועדת חובה לא עפ"י משרד הפנים ויהיה מכובד שתקום לתחייה בראש פנה. יש חומר שהכינה חנה שופן וחשוב להחליט איזה מבנים לא עברו מהשימור ושההיסטוריה לא מתפרקת לנו מול העיניים.

מוטי: היתה תכנית בדגש שימור וקבעו כללים.

אריה: הועדה בראשות ראש המועצה, 3 חברים ואדם נוסף- יועץ לועדה ובעל ידע בתחום השימור. תגדירו שזה גם הרכב של ו. ארכיטקטונית.

היו"ר מוטי: אין לי התנגדות לאשר ועדת שימור, אך אני מציע שנלמד את הנושא, נקיים פגישה עם ועדה ארכיטקטונית, נחשוב מה נכון ונביא להחלטת מועצה. צריך לראות שאנחנו לא דורכים על הועדה הארכיטקטונית.

היו"ר מעלה להצבעה שמות החברים המעוניינים להיות חברים בועדת שימור: אריה, עמיר, ניצן, מוטי – יו"ר, מהנדס ואורי בן ציוני בועדת שימור.

שמות החברים מאושרים פה אחד. 

 1. ועדה מקצועית בבחינת התזמורת- הרכבה ומטרותיה (לבקשת רינת יזרעאל ורחלי רוטנברג)

רחלי: רינת ואני הרמנו כפפה וחשבנו על הרכב של ועדה מקצועית שמטרתה הראשונה הינה מה הטוב ביותר לתזמורת,  גם בראייה קהילתית עתידיות וגם בראייה מקצועית. התפיסה שלנו שתהיה ועדה רזה ומקצועית, נטולת החלטות פוליטיות. המטרה היא לכתוב ולהגיש תכנית לטווח הקצר והארוך ולהביא חלופות והמלצות בהתאם.

גדי: כמה ועדות? אני זוכר ימים יפים שזה עבד עם המתנ"ס כ"כ יפה. לאור מה שקרה עם המנהלים, התזמורת ירדה. היום אנחנו בעידן חדש.

מוטי: קרה משהו לאחרונה בנושא המוסיקה ויש אי אמון בקרב ההורים. כדי לבנות אמון מחדש צריך זמן וצריך לעבוד בצורה נכונה ולא מתלהמת. בניית אמון לוקחת זמן. כשכולם יקבלו החלטה יחד, יחזור אמון הציבור.

ניצן: כשמרכיבים ועדה שצריכה לקבל החלטה לא יכולים להיות נציגים שהם חלק מדיון זה.

שירה: התפיסה שלי שיהיו אנשי מקצוע ניטרליים, נטולי אינטרסים. מטרת הועדה להביא הצעה איך רוצים להמשיך בנושא התזמורת. זה צריך להיות נקי.

ניר: יש גם עניין מקצועי וצריך לקבל החלטה אם הועדה היא מקצועית. במסגרת פורום אי אפשר לקבל החלטה.

רחלי: יש קולות לכאן ולכאן. כמו שדנים על התזמורת צריך גם להיות נציג מתוכה.

ניר: כולם יציגו דברים ותהיה ועדה מקצועית שתשב ותחליט.

רינת: אי אפשר בלי הקהילה בראש פנה.

ניצן: לקחת אנשים שידוע מראש מה דעתם, זה לא נכון.

רחלי: אין לתזמורת זכות קיום ללא ההורים.

ניצן: גם ההורים חלוקים בדעתם.

עמיר: תזמורת ראש פנה תישאר בראש פנה וזו לא בושה לקבל סיוע מקצועי מקלור.

רחלי: המצב השתנה וצריך להסתכל על כל התמונה . השיקול צריך להיות האם המתנ"ס ערוך לקבל מקצועית את התזמורת. צריך לקבל החלטה עד סוף מאי.

רינת: מוכנה לקבל שיהיה הרכב מקצועי נטו – ללא נציגי הורים וסיעות.

שירה: ונציג ציבור ניטראלי.

היו"ר מוטי: המועצה תסמיך את רינת, רחלי ומוטי לקבל החלטה על הרכב הועדה המקצועית.

היו"ר מעלה להצבעה

מאושר פה אחד.

 1. הגדרות תפקיד הפורומים והועדות במועצה (לבקשת סיעת "המושבה שלנו").

רחלי: נושא ההתנהלות בתוך פורום היא נכונה מהרבה סיבות ויכולה לאפשר לאנשי מקצוע נכונים לנהל אותם.

ניר: היו"ר צריך להיות נבחר ציבור.

היו"ר מוטי: בפורום נותנים לכל אחד להשמיע את קולו. ועדת רשות בנויה ממפתח    סיעות.

ניר: פורום יכול להתנהל ויכול להגדיר נוהלי עבודה.

 רחלי: כשקובעים גבולות גזרה, חזון ותכנית עבודה, תפקידים וסמכויות, זה יכול להתנהל כמו ועדה.

אריה: מציע שפעם ברבעון נקבל סקירה על מה שקורה מכל ועדה.

ניר: כל ועדה צריכה לפרסם פרוטוקול שלה לציבור הרחב באתר המועצה ולא רק לחברי הועדה.

עמיר: מחטיאים את המטרה. אני מדבר על המהות, כמה היא מקדמת בתוך הועדה. מה הסמכויות של אותו גוף שדן בנושא מקצועיים ומה התפיסה ראש מועצה כלפי ההמלצות וההחלטות של הפורום.

היו"ר מוטי: כל פורום מגדיר לעצמו את המטרות ויעדים שלו. יושבים שם נציגי ציבור חברי מליאה.

רחלי: אנחנו דנים על הסעיף שכן אפשר להמשיך בפורמים. אפשר להתנהל בפורום כמו בועדה ולקבוע גבולות גזרה, מטרות ותכניות עבודה.

הסעיף לא הועלה להצבעה.

 1. ביטול פורומים והחזרתם למעמד של וועדות (לבקשת סיעת "רוח חדשה").

ניר: יש הבדל מהותי בין ועדה לפורום. לא סתם קבע הרגולטור שרצה להשאיר את הכח בידי נציגי הציבור. בראש פורום יכול להיבחר בחור שאינו חבר מועצה ואולי יש לו אינטרס אישי. החוק שומר עלינו. כשהופכים ועדה לפורום מורידים את המעמד של זה. בועדה המחוקק שומר עליך. חושב שכל ועדה או פורום לפני תקציב 2020 יגיעו עם ראשי פרקים ואני מבקש  לזה סעיף תקציבי ועל פי זה אפשר להכין תכנית.

היו"ר מוטי: בתקציב 2019 יש התייחסות לפורומים. התייחסתי לזה ברצינות וגם הנחתי את עובדי המועצה שבתקציב 2020 כל אחד יכין תכנית עבודה ויגיש לי עד אוקטובר.

שירה: אשמח מאוד שכשבונים תכנית עבודה שיעברו סדנא/ הכשרה גם בענין תקציבי וגם לחשיבה באופן יצירתי.

הפורמים הם: פורום אזרחים ותיקים, חינוך, רווחה, תרבות וקהילה, שחזור ותיירות ותכנון אסטרטגי.

עמיר: מי שיושב בראש אותם פורומים הם אנשי מקצוע.

ניר: לא בטוח שזה נכון שמנהלת רווחה היא יו"ר פורום. מי שמקבל שכר לא יכול להיות יו"ר. סיבת המעבר לפורומים היתה על מנת לאפשר ליו"ר להיות גורם מקצועי – עובד מועצה שייקח אחריות וינהל את הפורמים, על מנת לשמור על רמתן הביצועית. ההחלטה לגבי יו"ר צריכה להיות מקיפה לכל הפורומים, או להחזירם לפעילות על פי החוק כוועדות רשות.

רינת: ליו"ר אין קול יותר מלאחר.

היו"ר מוטי: החלטות מתקבלות כמעט פה אחד.

ניצן: צריך לקבוע מנגנונים לכל הפורומים.

היו"ר מוטי: ניר הציע לבטל כל הפורומים.

ניצן: מבקשת שנקבל החלטה אחידה.

היו"ר מוטי: נבחן את הדברים. היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מי בעד להחזיר לועדות – עמיר, ניצן, ניר.

מי נגד להחזיר לועדות – מוטי, רחל, אריה, רינת, שירה, גדי.

בקשת סיעת רוח חדשה לביטול הפורומים והחזרתם למעמד של ועדות נדחית ברוב קולות.

 1. ביצוע מבדקי בטיחות ע"י גורם מקצועי חיצוני בלתי תלוי וחשיפת הדוחות לציבור הרחב.

ניר: אנחנו פונים ומבקשים לקבל דוחות ביקורת ולקבוע כי החל משנה זו כל מבדקי הבטיחות ברשות יבוצעו על ידי גורם חיצוני מקצועי ולא ע"י עובד/ת ולפרסם את הדוחות לידיעת הציבור.

היו"ר מוטי: המחוקק קבע כללים וחוקים והגדיר לכל ביקורת מי עושה מה ויש להם אחריות מקצועית. אני סומך על העובדים שעברו קורסים. כשיש משהו לא בטיחותי לא מקלים ראש. ישנה ביקורת שעושה עובדת המועצה כל חודש ויש איש מקצוע נוסף שהוסמך ע"י משרד הכלכלה, שעושה ביקורת כל שנה, וכל 3 שנים עושה את הבדיקה איש מכון התקנים. המדינה קבעה כללים ואנחנו עומדים בהם.

אייל נון: זה יכול להיות בעיית בפרטי הפרסום. מציע להשאיר למנגנונים של חוק חופש המידע. ניתן לעיין בדוחות.

 1. דיווח -(לבקשת סיעת "המושבה שלנו")

א. מערכת פניות ציבור במושבה – מנהל/ת, מעקב נתונים, מיחשוב ונהלים

היו"ר מוטי: זו צריכה להיות שאילתה ולא דיווח.

כרגע המרכזנית עונה לטלפונים. אין עדיין מערכות ממוחשבות. יש אפליקציה וזה עדיין לא עובד כפי שצריך. החזון שלנו לשווק אותה לציבור ויעשה מעקב ע"י מנכ"לית המועצה. קיבלתי הצעות מחיר מ-2 חברות חיצוניות גם למוקד 106 וגם כשאין מענה בחדרים.

ב. ועדת היגוי מרכז צעירים

רוצה לדבר על דור ההמשך ונושא של מרכז צעירים שקיבל אישור מהמליאה הקודמת ולא עשה את העבודה כמו שצריך. לועדת היגוי צעירים צריך להוסיף נציגים מהסיעות.

היו"ר מוטי: חשוב להדגיש שרעיון מרכז צעירים בזמנו נועד למקום מפגש לצעירים, סוג של בית קפה. תוך כדי תנועה יגאל עשה מהלך שהרים והקים את המקום הזה מכלום ושהגיע למה שהגיע ואני מתנצל אם יגאל נפגע ממני.

עמיר: נושא הליבה צריך להיות החזרת הבנים הממשיכים הביתה, דיור ועתודות קרקע לבנייה, חינוך טוב ותעסוקה.

שירה: מזמינה את כולם לדבר איתי תמיד. אני חיה ונושמת את מכרז הצעירים בראש פנה. רוצה לומר לגבי ועדת ההיגוי שהיא לא פורום ולא ועדה של מועצה. מרכזי צעירים יכולים להתנהל ללא ועדה. ועדה לשם קולות קוראים יכולה להיות א'פוליטית. חברים נבחרו יחד עם מנהל המרכז לפי התנדבות ושותפות ונבחרה ועדה טובה וייצוגית. כל מרכז מגדיר לעצמו אבני יסוד שלו. אבני היסוד שנבחרו – תרבות צעירה, פיתוח אישי לגילאי 25 – 18 יזמות וקהילה, הם האמצעי להחזרת הצעירים והישארותם ביישוב. משנבחרו אבני היסוד האלה היה עוול לתת 50% משרה לזה.

 אריה: אני רואה בנושא של דיור בר השגה כפרויקט חשוב מאוד שיש לקדם אותו, ליצוק תוכן מעשי כדי שלצעירים יהיה מקום/בית.

היו"ר מוטי: הכנו פרוגרמה לכל שטחי הציבור במושבה ועליהם אפשר לבנות דיור בר השגה.

ג. בית הכנסת הספרדי העתיק – התקדמות הבנייה ותכנון לפיתוח סביבתי

עמיר: השאיפה שבחג יהיו בפנים.

היו"ר מוטי: זה עד טופס 4. אם נחשוב שצריך לקדם עוד דברים, נקבל החלטה במועצה.

ד. תביעות משפטיות

היו"ר מוטי: חומר קיים אצל גזבר המועצה. אתה מוזמן לשבת עם הגזבר ולעיין בחומר.

הישיבה הסתיימה בשעה 21:10

 

 

                   _______________                                              ____________

                          המזכיר                                                                        היו"ר