פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 01-22

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי כ'א אדר תשפ"ב,  22.2.22 בשעה 18:30

מזכירת הישיבה:

גב' – אור טחן סער

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר אריה אייל- חבר מועצה

גב' סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

משתתפים:

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' רחלי ליבוביץ- מהנדסת המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

מר דני טל- מנהל מוניציפלי

גב' טניה קמינסקי- מנהלת הגבייה

ראתב סבאג- מהנדס

שלמה בן חיים- יועץ למועצה לתהליך סקר הנכסים

נעדרו:

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר המועצה

מר דוד מאור – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה


על סדר היום:

סעיף1- הצגת דו"ח רבעוני – רבעון 3 לשנת 2021.

סעיף2- אישור הגשת תוכנית הפקעת שטח בצח"ר- לצורך ביצוע כיכר בכניסה המערבית לאזור התעשייה- מצ"ב חומר בנושא.

סעיף3- שטח הרחבה ב'- החזרת שטח גוש 13938 חלקה 110 לרמ"י.

סעיף4- תב"רים לאישור המליאה- מצ"ב קובץ מרכז

סעיף5-אישור הגשת תוכנית מגורי עובדים זרים בחקלאות- מצ"ב חומר בנושא.

סעיף6- התנדבות גזבר -עמותת תאטרון קריית שמונה

סעיף7- עדכונים


סעיף1- הצגת דו"ח רבעוני – רבעון 3 לשנת 2021

יו"ר- נתחיל בהצגת הדו"ח הרבעוני לרבעון 3 של שנת 2021

גזבר- מציג את עיקרי הדו"ח ועונה לשאלות החברים.

 

סעיף2- אישור הגשת תוכנית הפקעת שטח בצח"ר- לצורך ביצוע כיכר בכניסה המערבית לאזור התעשייה

יו"ר- מתוך הבנה שצומת הכניסה הראשית מסוכנת, יש כוונה לעשות מעגל תנועה. נתיבי ישראל מקדם ויבצע. כדי להקים את הכיכר נדרשות לעשות הפקעות של שטח.

ראתב- מסביר את הצורך בהפקעה ומציג את ההפקעות הנדרשות בשטח. ההפקעות מכל חלקה היא באחוזים קטנים. מאחר  שהשטח בתחום שיפוט המועצה נדרש אישור מליאה לביצוע ההפקעה.

יו"ר- מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

 

סעיף 3- שטח הרחבה ב' החזרת שטח גוש 13938 חלקה 110 לרמ"י

ראתב- מציג את החלקה שהגדרתה- חלקת דרך ובעבר הייתה בבעלות המדינה. זוהי דרך גישה שמחברת בין ראש פינה לחצור והועברה לפני שנים על שם המועצה. כיום אגודת החקלאי של הרחבה ב' מבקשת לרשום את בתי השכונה במנהל. על מנת  לסייע בהשלמת רישום החלקות והבתים ולעכב מעט ככל הניתן את התהליך, המועצה תשיב את רצועת הקרקע לרישום המדינה, לשם כך נדרשת החלטת מליאה.

יו"ר- מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

אריה אייל- לא הצביע.

 

סעיף 4- תב"רים

גזבר- מציג לחברים את תב"רים אשר עולים להצבעה- ראו חומר מצורף.

יו"ר- מסביר את הצורך בתב"ר מרכיבי ביטחון לחירום ועונה לשאלות החברים.

מעלה להצבעה את התברים -431,438,443,423- מאושר פה אחד.

 

סעיף 5- עדכון בקרת תהליך סקר נכסים

יו"ר- השהינו את תהליך הסקר מתוך הקשבה לציבור. וקיימנו בקרה לחברה שביצעה את הסקר. שלמה בן חיים, שמלווה את חברת המדידה מטעמנו ביצע את הבקרה ויציג את הממצאים.

שלמה בן חיים – מתפקידי כיועץ לרשות בנושא המדידה ביצענו דגימה של מספר מדידות. חשוב לציין שעל פי התקן – שני מודדים שמדדו אותו הנכס וקיימת סטייה במדידות של עד 2% הסטייה תקנית.

הבקרה נעשתה בשני שיטות:

  1. לקחנו מדידות מבוססות GIS ועליהן "הולבשה" המדידה ובוצעה השוואה.
  2. לקחנו גרמושקות כפי שהוגשו להיתר לוועדה ועליהן "הולבשה" המדידה.

הדגימה שנעשתה נמצאה תקינה, שלמה מסביר את התוצאות ועונה לשאלות החברים.

יו"ר- בדצמבר הגשנו בקשה למשרד הפנים להוריד את הסיווגים של – מרפסות, חנייה מקורה ומחסנים לתעריף של 10 ₪ למטרה לשנה. קיבלנו תשובה שאנו בחריגה מן הזמן המקובל לבקשות שינוי צו הארנונה ולכן בקשתנו נדחתה.

מתוך הבנה ששינוי שומת הארנונה תשפיע לרעה על הציבור ומול עליית המחירים במשק בדקנו משפטית איך נוכל לא לחייב על הסיווגים הנ"ל ב-2022. לאחר בדיקה של אייל ישנה אפשרות חוקית לא לחייב על הסיווגים. חשוב שכולנו נדע שזה ידרוש מאתנו עדכון תקציב.

גזבר- בתקציב הערכנו גידול של כמיליון אלש"ח. שנקבל תמונה סופית אפילו לפני שיוגשו השגות נביא את הנתונים למליאה ונבין אם נוכל לממש את הוויתור על הסיווגים או שהמשמעות הכספית לא תאזן את תקציב המועצה. חשוב לי שהתהליך ימשיך ושהשומות העדכניות מינואר 2022 יצאו לתושבים.

אריה- מציע שנציג מועצה יתלווה למודדים למדידות האחרונות.

יועמ"ש- ביוני  נידרש לקבל החלטות על צו הארנונה. מה שאני מציע הוא הבחנה בין תיקון טעות חישובית להטלה ראשונה שהיא בעצם שינוי מדיניות. המצב כיום קרוב יותר להטלה ומכאן שנוכל לא לחייב את הסיווגים השנה.

 

סעיף 6- אישור הגשת תוכנית מגורי עובדים זרים בשטחים חקלאיים

יו"ר- ב-2017 יצאה תוכנית מתאר על לינת עובדים זרים בשטחים חקלאיים צמודי דופן. התוכנית מתאימה למושבה כמו יסוד המעלה, אך לא הייתה בה התייחסות לישוב כמו ראש פינה שהשטחים החקלאיים אינם צמודי דופן. התוכנית שאנו מקדמים תסדיר את זה, אני מזכיר שהנושא כבר אושר במליאה.

מהנדסת- כדי להגיש את התוכנית אנו מתבקשים לאשר פה את הנוסח שהמליאה מאשרת שהיא מגישה את התוכנית כיזמית.

יו"ר- מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

 

סעיף 7- התנדבות הגזבר בעמותת תאטרון

יו"ר-הגזבר  מבקש לאשר התנדבות שלו בעמותה לתאטרון בקריית שמונה. מאחר שגזבר זהו תפקיד סטטורי גם התנדבות שלו נדרשת לאישור המליאה.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

 

סעיף 8- עדכונים

יו"ר- הגשנו בקשה למשרד הפנים למתן הנחות להיטלי סלילה בשכונה הדרומית. הצענו כ-15% הנחה למי שישלם עד סוף שנת 2021, בכפוף לאישור משרד הפנים. לצערי המשרד לא אישר את ההנחות.

נבחר מנהל מרכז קהילתי- דני קוסן. דני מגיע עם המון ניסיון ומוטיבציה גבוה לעשייה למען הקהילה.

 

הישיבה ננעלה בשעה 21:00

 

_____________                                                                           _______________

אור טחן                                                                                       ראש המועצה

מזכירת הישיבה                                                                                  מוטי חטיאל