פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 11-21

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

ביום שלישי כ' בחשון תשפ"ב,  23.11.21 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

גב' אירית ברק- מנכ"ל המועצה

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

גב' רחלי ליבוביץ- מהנדסת המועצה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

נעדרו:

מר דוד מאור- חבר המועצה

גב' סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה


על סדר היום:

סעיף 1- הצגת דו"ח רבעוני- רבעון 2- 2021

סעיף 2- הנחות ארנונה 2020 ו-2021

סעיף 3 -מינוי יו"ר ועדת מלגות

סעיף 4 -אישור תמיכה 2021

סעיף 5- תב"ר מס' 441 – מצ"ב טבלה מרכזת תבר"ים

סעיף 6- תב"ר  מס' 410 – מצ"ב טבלה מרכזת תבר"ים

סעיף 7 -הגדלת תב"ר 426 – מצ"ב טבלה מרכזת תבר"ים

סעיף 8 – תב"ר תחנת שאיבה בצח"ר – מצ"ב טבלה מרכזת תבר"ים

סעיף 9- צו הארנונה ומדידות – הצעת החלטה

סעיף 10- עדכונים


סעיף 2-  הנחות ארנונה 2020 ו-2021

יו"ר- טניה תציג את הנושא

טניה- תושבים שלא הספיקו מסיבות שונות להגיש בקשה להנחה בתקופת הקורונה. ההנחה מאושרת במערכת לאותה שנת מס. מוטי העלה בקשה חריגה. כל מי שקיבל ב- 2019 והגיש ב- 2021 נאפשר לו להגיש על שנת 2020 ונדון בו כאילו הגיש בזמן. ישנם שניים, שלושה מקרים בודדים כאלו. הנושא אושר בוועדת הנחות וכעת נדרש אישורכם במליאה.

מעין- בעצם אנו נדרשים לאשר הגשת הבקשות באיחור?

יו"ר- 2020 הייתה שנת קורונה, משרדי המועצה לא היו פתוחים לקהל כבשגרה. לתושבים נערמו קשיים כלכליים וחלקם לא עמדו בלוחות הזמנים של בקשת ההנחה בארנונה ופנו אלי באופן אישי. בדקתי עם טניה ואורי והם זכאים להנחה רק לא עמדו בזמן הגשת המסמכים. לאחר בדיקה עם היועמ"ש, אפשרי, עם רצון טוב של המליאה לאשר זאת. ועדת הנחות דנה בבקשות שלהם ב-2021 לפי הבקשות שהגישו ב- 2020. בבחינה שקיימנו מדובר על אלפי שקלים בודדים , זה המקום של המליאה שלנו לראות את הצורך של התושבים ולא את עניין הגשת המסמכים בזמן.

מעלה להצבעה אישור הנחות לשנת 2020-מאושר פה אחד.

סעיף 1- הצגת דו"ח רבעוני- רבעון 2- 2021

יו"ר- הגזבר יציג את הדו"ח הרבעוני של רבעון 2 לשנת 2021

גזבר- מזכיר שעשינו שינוי בתקציב, הביצוע נמוך בחצי מיליון ₪ מהתוכנית שלנו. לגבי הארנונה – נמוך מהתוכנית ב- 750 אלש"ח, שנת קורונה והחזרים של הקורונה- מדובר בשיפוי ארנונה ממשרדי ממשלה.

בנוסף, תכננו לקחת הלוואה על סך מלש"ח ובתכנון התקציב הורדנו את הסעיף הזה והגדלנו את הארנונה בעקבות מאגר הבלוע  ולכן לא ניקח את ההלוואה.

תכננו תקציב משיווק מגרשים בשכונה הדרומית, עד כה לא התחיל השיווק. ברבעון השלישי נכנסו מלש"ח דרך הועדה וזה קצת שינה את התמונה.

סעיף 3 –מינוי יו"ר ועדת מלגות

עד היום יו"ר הועדה הייתה אירית, אירית מסיימת את תפקידה בדצמבר וממליצה על יגאל שרגיל שיחליף אותה כיו"ר ועדת מלגות.

גדי- מי עוד חבר בוועדה?

מעין- אני, ליאור לוי, עמית, מיטל בנבנישתי, ניר קפלן ותמי שוורץ

יו"ר- מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

סעיף 4 –אישור תמיכה 2021

יו"ר- המועצה פרסמה את תבחיני התמיכות לשנת 2021. רק הסינמטק הגישו בקשה לתמיכה אשר נבדקה על ידי הצוות המקצועי של וועדת תמיכות. במליאה הקודמת אישרנו את התבחינים וכעת אנו מתבקשים לאשר הבקשה של הסינמטק.

מנכ"לית- השנה צמצמנו את תקציב התמיכות ל- 100 אלש"ח והוצאנו מהקול קורא את הנושא של תמיכה לתחומי רווחה.  הסינמטק הגישו ועמדו בכל דרישות ההגשה כולל התבחינים והמסמכים, אנחנו ממליצים לאשר את התמיכה לסינמטק.

יו"ר- מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

סעיף 5תב"ר מס' 441

גזבר-  מדובר בתב"ר חדש, סכום התב"ר – 272 אלש"ח והמקור התקציבי שלו-משרד החינוך. 

מהנדסת- אלו שני פרויקטים שיתאפשרו בקול קורא-גן ילדים עתידני (מצ"ב חומר בנושא). פרויקט של משרד החינוך. תנאי סף הם שמנהלת הגנים תוכשר בנושא הגן עתידני. יהווה מקום מפגש לכלל הגנים וייווצר מרחב טבעי מחומרים טבעיים בדגש על תחושתיות.

גדי- למה לא להשתמש בגינה של מארק וילקומיץ? זה אותו מתחם.

יו"ר- בזמנו קיבלנו תקציב לפרויקט של מארק – כיתת לימוד של קק"ל. אבדוק מול ויקי למה זה מוזנח. הילדים נמשכים לגינה הקהילתית. אני מתחבר לרעיון של הקול קורא, לכך שזו תהיה נקודת החיבור בין כל הגנים באשכול. הקול קורא הוא מתקציב שמציע משרד החינוך ולא דורש מאצינ'ג.

מהנדסת- מרחב הכלה מתכוון להפיכת חדר היועצת למקום יותר מזמין, מרחב שיאפשר טיפול פרטני וקבוצתי ומרחב הירגעות.

שירה- החדר שימש כמחסן והיועצת עשתה כמיטב יכולתה לעשות את המקום נעים יותר אבל נדרש שם שיפוץ ברמה האסתטית וברמה הטכנית- טיפול ברעש ורטיבות.

גדי- היה נכון לשלוח קודם את החומרים, שנרשום לנו הערות אם יש. להראות את החומר תוך כדי הישיבה ולבקש שנקבל החלטה זה לא לעניין.

עמית- אם צוות ההוראה חושב שזה טוב אני חושב שזה טוב.

רינת- זה רעיון מצוין כן מסכימה עם גדי, היה נכון לשלוח לפני כדי שנקרא את זה בעיון.

אריה- יש פה עידוד ערכי וזה נהדר.

יו"ר- מסכים, אם יש חומר שמציגים במליאה הוא צריך להישלח לפני.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד. 

סעיף 6- תב"ר  מס' 410

גזבר- יש תב"ר של פרויקט הלדים בראש פינה שעומד על סך – 1,581 אלש"ח. אנחנו מבקשים הגדלה תקציבית של 200 אלש"ח שמקור המימון שלו הוא משרד הפנים.

יו"ר- פרויקט הלדים נעשה בצורה לא טובה. בסקר נעשה מספר הלדים שהוצג נמוך ממה שנעשה בפועל ולא נלקחו בחשבון המון דברים בתוכנית התב"ר הראשונית. כל יום שהפרויקט נמשך ויש שימוש בתאורה רגילה ולא לדים אנו פוגעים בחסכון הכספי. מ-2018 עד היום יש חסכון בצריכת החשמל ובתפעול.

גדי- מי עשה את הסקר?

יו"ר- משכ"ל ובגלל זה הם נקנסו בכ-70 אלש"ח וגם הקבלן נקנס. משכ"ל היא הכתובת שלנו.

גדי- אם הייתה התנהלות לא טובה בסקר למה ממשיכים אתו?

יו"ר- הקבלן לא ממשיך.

מעלה להצבעה – מאושר פה אחד.

סעיף 7 –הגדלת תב"ר 426

תב"ר קיים שעומד על 600 אלש"ח ואנו מבקשים הגדלה של 130 אלש"ח, מקור המימון שלו הוא מישראל דיגיטלית. 300 אלש"ח מהתב"ר לא מומשו, וכעת משתמשים בחלק לסקר הנכסים.

יו"ר- GIS היא מערכת מידע גאוגרפי שניתן להציג בה שכבות שונות של מידע מעבר למיקום בית ושכונה, ניתן לראות קווי חשמל וביוב. יהיה יעיל מאוד במקרה של אירוע חירום.

מהנדסת- הרשות בוחרת אילו שכבות להכניס מעבר לנושאים הסטטוטוריים.

גדי- מה מבחינת נושא הפרטיות?

יו"ר- לא נכנסים לבית עצמו. לכל מחלקה במועצה תהיה גישה רק לנתונים הרלוונטיים לה. לצורך העניין רחל מהרווחה לא תוכל לראות הנדסה וכו', זה לפי הרשאות.

מהנדסת- היום המידע הרשותי מוחזק אצל בעלי תפקידים מסוימים- לדוגמא-  טל מטפל שנים בחשמל ויודע להגיד איפה המרכזיות. זה מידע שצריך להיות נגיש למהנדס ולאיש תשתיות.

יו"ר- כל התשתיות יכנסו לזה. החשיבות היא ברמת הזיכרון הארגוני.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

סעיף 8 – תב"ר תחנת שאיבה בצח"ר

גזבר- מאחר ואנחנו עדיין מתפקדים כתאגיד מים וביוב עצמאי וא.ת צח"ר בתחום אחריותנו  נדרש שדרוג לתחנת השאיבה בצח"ר. לקחנו את פלג הגליל לביצוע מקצועי של הפרויקט, להבדיל מתקציבים חיצוניים פה מדובר בתקציב המועצה של היטלי ביוב. יכול להיות שבעתיד תידרש הגדלה, נכון לכרגע התקציב הנדרש לתב"ר הוא 100 אלש"ח.

אריה- מה בדיוק המכון הזה?

יו"ר- מכון שאיבה של ביוב למט"ש שחוזר לבלוע. הביוב גולש שם לשטח ומצבו לא טוב.

גדי- מי משדרג?

יו"ר- אנחנו זה אחריותנו.

אריה- למה פלג הגליל?

יו"ר- הקו שלהם עובר לידנו. ביצענו הצעות מחיר לקבלן שיעשה את העבודה. האנשים שלנו לא יכולים לעשות עבודה כזו, זה מורכב מידי. רוב התשתיות הוחלפו ע"י צח"ר במסגרת הפיתוח של צח"ר.

מעלה להצבעה-

בעד- יו"ר, רינת, רחלי, עמית, מעין

נגד- אריה וגדי.

סעיף 9- צו הארנונה ומדידות

יו"ר- מעדכן את החברים בנתוני סקר הנכסים עד כה.

מליאת המועצה ממליצה כבר בשנת 2022 להפחית את תעריפי הארנונה לחנויות, מחסנים ומרפסות מקורות מהתעריף הקיים של 42 למטר ₪ לשנה ל- 10 ₪ למטר לשנה. כפוף לאישור מ. הפנים.

לקראת אישור צו ארנונה 2023 נגיש את הבקשה כנדרש בחוק.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

סעיף 10- עדכונים

מהנדסת- לגבי נחל ראש פינה, התקיימה ועדת היגוי. המתכננים ביקשו הגדלה של 30 אלש"ח, הועדה אישרה חלקית. יילקח בחשבון בתכנון- תכנון שביל הסביל והמעיין ה-2.

גדי- כמה כסף הוקצה לפרויקט?

יו"ר- מיליון וחצי.

לגבי השכונה הדרומית-  הוחלפה חברת פיקוח וניהול ולקחנו את שרון מדר שיעשה עבודה יסודית להשלמות הנדרשות. הגענו לאומדן של 37 מלש"ח בתוכו כולל בצ"מ ו-5% לטובת המושבה. החומר עבר למנהל. העירו מספר הערות והעברנו למתכננים זה יסתיים בימים הקרובים ויחזור למנהל.

מתקדמים עם המיני פיץ' בשכונה.

הרחבה ג- הצלחנו למתוח את הפרויקט עד לבית היקב כמעט כך שתהיה מדרכה בשני הצדדים, יהיה גינון וחניות וחני הנגישה לבית היקב.

התקיים תרגיל של פיקוד העורף היום עם נציגי משרדי הבינוי והשיכון, הבריאות חברת חשמל ועוד תורגלו מספר אירועים במושבה על כל המשמעויות של זה. סיכום התרגיל שהמועצה מסודרת, מאורגנת ומקצועית עם אחריות לתושבים. נעשה עבודת הכנה משמעותית לתרגיל.

גדי- מה לגבי שיווק המגרשים של השכונה הדרומית?

יו"ר- המנהל לא מעוניין לצאת לשיווק עד שלא נסיים את הפיתוח ולכן זה נעצר. בהתחלה דובר על כמה מגרשים לתושבי ראש פינה. האם נכון לנו לדרוש את החלק הזה או לתת לתושבים להתמודד על כל המגרשים. רמ"י לקחה את השכונה כיחידה אחת והקצתה לפי כללי המנהל 30% לתושבי המקום.

גדי- אני חושב שצריך להילחם מול המנהל על תושבי המקום.

יו"ר- מסכים. העניין הבא צריך לבדוק שבאמת בונים.

רחלי- המנהל פועל מול אנשים שזכו במכרזים ועוד לא התחילו לבנות.

יו"ר- תודה לכולם.

 

הישיבה ננעלה בשעה 21:00

 

_____________                                                                           _______________

מנכ"ל  המועצה                                                                                     ראש המועצה

אירית ברק                                                                                           מוטי חטיאל