פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 10-19

מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פנה

מועד:

יום שלישי כ' בתמוז תשע"ט, 23.07.2019, שעה: 19:00

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

מוזמנים:

גב' אירית ברק  – מנכ"לית המועצה

(סגל):

גב' תמי שורץ –  דוברת המועצה

שרון מדר- מהנדס המועצה

דב אריאל- גזבר המועצה

טניה קמינסקי- מנהלת גבייה מועצה

גב' מיטל סידון  – מנהלת הלשכה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

 נעדרו:

גב' שירה יערית ינאי – חברת מועצה

מר ניר קבלו – חבר מועצה

מוזמנים:

אבנר סבג- מהנדס הוועדה

ויסאם עומר- ראש מועצה טובא זנגריה

            על סדר היום:

 1. מענה לשאילתות- לבקשת ניר קבלו.
 2. אישור פרוטוקולים 07-19, 08-19, 09-19 (ישלחו ביום ראשון)
 3. דיווח.
 4. בקשה להעברת שטח מתחום שיפוט ראש פנה לתחום שיפוט טובא/זנגריה –

(בקשת מ.מ. טובא/זנגריה).

מוזמנים: מהנדס הועדה וראש מועצת טובא/זנגריה.

 1. אישור אילון בן הרצל כחבר ועדת ערר.
 2. אישור מחיקת חוב שחלה לגביו התיישנות.
 3. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מס' 4 מתאריך 19.5.19 בנושא פטור מוסד מתנדב.
 4. דו"ח מבקרת המועצה בנושא פיצויים של אביהוד רסקי- לבקשת "סיעת גיא אוני".
 5. דיווח בנושא השכונה הדרומית – לבקשת "סיעת גיא אוני".

 

1. מענה לשאילתות- לבקשת ניר קבלו

שאילתא מס' 1- האם קבלן הלדים סיים להתקין במושבה את כל הלדים בכפוף לחוזה התקשרות?

מענה לשאילתא מס' 1- לא. הקבלן עדין לא סיים את החלפת גופי התאורה בכפוף לחוזה ההתקשרות.

שאילתא מס' 2- האם קבלן הלדים עמד בלוח הזמנים שנקבעו בחוזה ההתקשרות עם המועצה?

מענה לשאילתא מס' 2- קבלן הלדים לא עומד בלו"ז לביצוע החלפת גופי התאורה בהתאם לחוזה ההתקשרות עם המועצה.

 

2. אישור פרוטוקולים 07-19, 08-19

כיוון שלא התקבלו הערות לפרוטוקולים, הפרוטוקולים מאושרים.

3. דיווח

 • הוקם שביל הולכי רגל, בין הבריכה לביה"ס ע"מ לאפשר לתלמידים עוד מעבר בטיחותי לביה"ס.
 • מגרש שחבק- מוכן, כולל תאורה וגידור, מועד הפתיחה החגיגי יימסר בהמשך. המגרש אחה"צ יהיה באחריות המתנ"ס.
 • ביה"ס וילקומיץ- נבחר קבלן ויוצא לשיפוצים. השיפוץ יהיה מוכן ב1 לספטמבר לשנת הלימודים הקרובה.
 • שיפוץ כיתת שמע- התקבל תקציב של 30 אלש"ח לכיתת שמע ממשרד החינוך. אנו יוצאים לבחינת הצעות לקראת ביצוע הפרויקט.
 • כיכר דוד שוב- יוצאים למכרז לכלל הציבור בהמלצת המהנדס והעלויות יהיו מותאמות לאומדן.
 • ביה"כ הספרדי- פתיחה חגיגית בתאריך 13/8/19 בשעה 12:30. הנכם מוזמנים.
 • שכונה צפונית- אני נפגש עם מנהל מחוז צפון ביום ראשון הקרוב בכדי לקדם את התוכנית החדשה שלנו.
 • שכונה דרומית- התקיימו מספר ישיבות עם רמ"י, בנושא. עומד לרשותנו תקציב של 17 מיליון ₪ לטובת הפרויקט. מבחינת ביצוע, לפי חו"ד המהנדס, נוכל לסיים את הפרויקט בסכום הנ"ל. על מנת לא לעכב יציאה לביצוע, יצאנו למכרז ניהול פיקוח.  לאחר הכנת מכרזים וסגירת ההסכם מול רמ"י הנושא יובא לאישור המליאה לפני ביצוע.
 • מדידות שטחים-
 • צח"ר- סיימנו את מדידות השטחים. יש 3 משפטים נגד המועצה ועוד 6 עררים.
 • עסקים- סיימנו מדידות חוזרות ויש 11 עררים מהמדידות הראשונות. נשלחו שומות לכל העסקים.
 • מדידת שטחים חקלאיים- המדידה בשלבי סיום, לא בוצעה מדידה משנת 96. עד סוף אוגוסט יישלחו שומות לבעלי הקרקע.
 • מגורים- טרם בוצעו מדידות
 • עסקים בתוך מגורים- טרם בוצע.
 • איוש בעלי תפקידים במועצה
 • הגזבר, דב אריאל עוזב את תפקידו, יצאנו למכרז לגזבר המועצה.
 • מנהל מחלקת חינוך והפסיכולוגית החינוכית מסיימים בתקופה הקרובה את עבודתם במועצה. יצא מכרז לפסיכולוגית, בשבוע הבא יצא מכרז עבור מנהל מחלקת חינוך.
 • ביקור פיקוד העורף- ב14/7 הגיע לביקור אלוף פיקוד העורף, הצגנו את המוכנות שלנו לחירום והאתגרים שלנו, הוא הבטיח לסייע במיטב יכולתו. גם רח"ל (ראש חירום לאומית) הגיע לביקור והבטיח אף הוא לסייע לפי הצורך. בשבוע של ה4/8 נקיים "שבוע תרגול חירום" פעילות זו הינה יוזמה שלנו במטרה לשפר את הערכות המועצה למצבי חירום.
 • ביקור שר הכלכלה- ב18/7 הגיע לביקור שר הכלכלה מר אלי כהן. היה ביקור מוצלח והשר הבטיח לסייע ולקדם מענה לבקשות שלנו בטווח החודש הקרוב.

נושאים שהוצגו בפני השר- פורום עסקים, מרחב עסקי ומענק שיווק.

4. בקשה להעברת שטח מתחום שיפוט ראש פינה לתחום שיפוט טובא זנגריה- (בקשת מ.מ טובא/זנגריה).

ראש מועצת טובא, מר ויסאם עומר מבקש את אישור המליאה להעברת שטח מתחום שיפוט ראש פינה לתחום שיפוט טובא זנגריה.

מיקום השטח- מקרקעין בגוש 13960, חלקה 1.

גודל השטח- כ- 140 דונם.

ייעוד הקרקע- מגרשי בנייה עבור חיילים משוחררים וזוגות צעירים ביישוב.

תהליך נדרש-  לאשר ולהסכים שהחלקה המדוברת תועבר לשטח שיפוט טובא- זנגריה כדי שנוכל לממש את התכנית שהיא בתוקף  מס' ג/1137 ומוכנה לשיווק ותוכננה משנת 1971

סיכום והנחית היו"ר:

החלטה לא תעלה להצבעה הערב.

5. אישור אילון בן הרצל כחבר ועדת ערר

היו"ר מעלה להצבעה

מאושר פה אחד.

6. אישור מחיקת חוב שחלה לגביו התיישנות

עו"ד אייל נון: מדובר במקרה מיוחד –  המועצה ערכה הסדר חוב ובשנת 2007 נחתם הסכם פשרה אשר אושר ע"י ראש המועצה לשעבר מר אביהוד רסקי. אם תתבע המועצה בענין זה  –  ספק אם תהיה לה הגנה.

לסיכום: בנסיבות המיוחדות של המקרה, המלצתנו למחוק את החוב בהתאם להתחייבות  שהיתה בזמנו.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה:

מאושר פה אחד.

7. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מס' 4 מתאריך 19.5.19 בנושא פטור מוסד מתנדב

מדובר במרכז הוספיס גליל עליון, מרכז המטפל בחולים סופניים ונותן שירות לכל תושבי הגליל ולמשפחותיהם.

המלצת ועדת הנחות לפטור את המוסד מתשלומי ארנונה.

המוסד הנוסף, מרכז מפנה- גוף המטפל בילדים הנמצאים על הרצף האוטיסטי המטפל בילדים מהארץ ומהעולם.

המלצת ועדת הנחות לפטור את המוסד מתשלומי ארנונה.

היו"ר מעלה להצבעה

מאושר פה אחד.

8. דוח מבקרת המועצה בנושא פיצויים של אביהוד רסקי- לבקשת סיעת גיא אוני

התקבלה החלטת מליאה להעביר את הנושא לטיפול היועמ"ש לממשלה. טרם קיבלנו תגובה מהיועמ"ש לממשלה. נוציא תזכורת נוספת.

ישיבת המועצה ננעלה בשעה 20:07

 

_________________                                                              _________________

מנכ"לית המועצה                                                                            ראש המועצה