פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 03-20

מיקום:

מבנה רב תכליתי, ראש פינה.

מועד:

יום רביעי 24.6.2020 שעה 20:00.

 נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

גב' אירית ברק – מנכ"לית המועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

גב' מעיין בן נתן – חברת מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון – יועמ"ש

מר אורי זלצר – גזבר המועצה

גב' טניה קמינסקי – מנהלת הארנונה

מר דני טל -מנהל מוניציפלי

נעדרות:

גב' ענבל נעים – חברת מועצה

גב' מיטל כהן – מבקרת פנים

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות .
 2. אישור שינוי מורשה חתימה עמותת א.מ.י.ר – מוטי ואורי במקום אביהוד ודובי.
 3. אישור תב"ר שכונת האורנים סה"כ 5,000,000 ₪.

מקורות מימון: רמ"י

 1. אישור תב"ר נחל ראש פינה בסך 1,500,000 ₪.

מקורות מימון רמ"י קרן לשטחים פתוחים.

 1. תב"ר מחסן מל"ח -הגדלה. תקציב קודם- 415 אלש"ח . תקציב חדש- 442 אלש"ח. הגדלה- 27  אלש"ח (תקציב הג"א שוטף)
 2. סגירת תברי"ם .
 3. אישור הנחות לשנת 2020
 4. אישור מעין בן נתן כ- מ.מ ראש מועצה.
 5. דיווחים

בריכת שחיה

דוד שו"ב

שכונת האורנים

כניסה להרחבה ג'

 1. סיכום תקופת קורונה 15.03-30.05.20
 2. אישור אורי זלצר גזבר המועצה-כמנהל ארנונה.

 

 1. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות

אורי: הפרוטוקול מ 19.3 נשלח אליכם. סייגנו התייחסות ליכולת הכלכלית של המועצה שתשאיר רווח לקבל החלטה. פורסמה מודעה וביצענו הערכה. הוגשו 3 בקשות. בדקנו את כל המסמכים, ביקשנו לתקן ליקויים ואחרי שקיבלנו את כל החומרים וכולם עמדו בתנאים, החלטנו להמליץ על התמיכות.

אירית: מי שירצה לעיין בכל המסמכים מוזמן לעיין גם במסמכים וגם בבקשה כולם עומדים בתבחינים.

מוטי: בשיחה עם רני מהסינמטק  הסברתי שיתכן מצב שלא ניתן את כל התמיכה מאחר ולא היתה פעילות. ישבנו על פעילויות נוספות שיעשה הסינמטק. אנחנו הולכים איתו יחד ביד ורק צריך לראות שזה קורה.

אירית: בתוך עקרונות התמיכה הגדרנו שהתמיכה תהיה מול פעילות שמתבצעת בפועל. מה שהמליאה יכולה להחליט זה לקבל המלצה שבגין אותם חודשים שלא פעל אפשר שלא להעביר את התמיכה. [3 חודשים] ואפשר לקבל החלטה שמעבירים את התמיכה במלואה ולא מקזזים את החודשים שלא היתה בהם פעילות וברמה לא פורמלית לאשר ולצפות שיעשו פעילויות נוספות לתושבים.

היו"ר מעלה להצבעה.

מאושר פה אחד – עם פעילויות נוספות לתושבים.

 

 1. אישור שינוי מורשה חתימה עמותת א.מ.י.ר – מוטי ואורי במקום אביהוד ודובי

מוטי: עד היום מי שיכול לחתום מטעם המועצה זה דובי ואביהוד וצריך להחליף למוטי ואורי.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

 

 1. אישור תב"ר שכ' האורנים סה"כ 5,000,000 ₪

מוטי: באבני דרך שחתמנו בהסכם עם רמ"י קיבלנו הרשאות ל 5 מלש"ח, אשר יתן מענה לתכנון וביצוע מדרכות ולכל בעיות הבטיחות בשכונה וצריך לאשר את התב"ר. קיבלנו מנדט מרמ"י לנהל את הפרויקט הזה וננהל אותו בידע שלנו. יש לנו אומדנים לכל הפרויקט.

מתוך ה -5  מיליון יש חלק מהכסף לזרועות שיוצאות מתוך מעגל התנועה לכיוון השכונה שמשרתות את השכונה. הכסף לא הולך למעגל התנועה.

אני בעד שנקים מנהלת שתהיו שותפים לכל המהלכים בפרויקט. מי שירצה מוזמן להצטרף. רחלי תרכז את הקבוצה הזו ותהיו שותפים לכל ההתפתחויות שקורות.

אירית: מבחינת שקיפות תהיה תקשורת מלווה לפרויקט הזה ברמת פרויקטים שהולכים לקדם בחודשים הקרובים.

היו"ר מעלה את אישור התב"ר להצבעה.

מאושר פה אחד.

 

 1. אישור תב"ר נחל ראש פינה בסך 1,500,000 ₪

מוטי: הגשנו קול קורא במרץ 2019 לרמ"י על שיקום הנחל.

התכנון הגדול מדבר על האזור משטח שיפוט של צפת עד המזלג של בית הכנסת הספרדי.  בכסף שקיבלנו אי אפשר לבצע את כל הפרויקט.

נתחיל מהקטע של בית הכנסת הספרדי ונטפס מעלה. אין כוונה להוריד עצים ולהיכנס לשטחים פרטיים ולבצע הפקעות. אני בעד שיתוף ציבור. הרעיון שתהיה חוויה נעימה למי שנכנס לוואדי וזה יבוצע בשיתוף כל הגורמים הירוקים.

רחלי תוביל את המהלך  ומי שמעוניין להצטרף מוזמן.

היו"ר מעלה את אישור התב"ר להצבעה.

מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר מחסן מלח תב"ר מחסן מל"ח -הגדלה. תקציב קודם- 415 אלש"ח . תקציב חדש- 442 אלש"ח.

אורי: בתחילת פברואר ביצענו הגדלה לתב"ר מתקציב משרד הבטחון בלבד.

הסתבר שהיינו צריכים להוסיף עוד מצ'ינג מהמועצה . אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר מתב"ר קודם. מקור תקציבי הינו מתקציב שוטף סעיף הג"א .

היו"ר מעלה להצבעה את אישור התב"ר הגדלה. מקור מימון הג"א.

מאושר פה אחד

 1. סגירת תברים

אורי: המליאה צריכה לאשר סגירת תב"רים שהפעילות בהם הסתיימה.

יש 6 תב"רים, סה"כ גירעון מצטבר 3,000 ₪  שלא עובר לשוטף של 2019.

היו"ר מעלה להצבעה אישור לסגירת תב"רים.

מאושר פה אחד

 1. אישור הנחות לשנת 2020

טניה: אותן הנחות, פרט לשינוי קטן, הנחה 40% [הנחה רפואית בשיעור של 90% ומעלה] עם הגבלה עד 200 מטר.

מוטי: אנחנו פועלים ע"מ לשמור על אפשרות שחלילה ויהיה גל שני ויגיע לתושבים שלנו מקווה שלא נגיע למקום כזה. מאוד שמרנים בהוצאת כספים ובמצב טוב.

היו"ר מעלה את הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

 1. אישור מעיין בן נתן כמ.מ. ראש המועצה

מוטי: היום גדי משמש כסגן ראש מועצה.

ממליץ על מעיין כמ.מ. ראש מועצה.

היו"ר מעלה את הנושא להצבעה

מאושר פה אחד.

 1. דיווחים

בריכת שחייהמלתחות שודרגו, הוגדל השטח מסביב, הוספנו שמשיות והצללות,  מראה הקיוסק השתפר, יש פחות מים בבריכה וזה חסכון גדול מאוד. כמעט ואין בזבוז מים.

דוד שוביש קבלן זוכה. יצא צו התחלת עבודה ויש את כל האישורים. קבעתי פגישות עם התושבים הגרים בכניסה לדרך הטורקית. יצא פרסום לתושבים לגבי שינויים בהסדרי תנועה. נשקול שיהיה פרויקטור לפרויקט זה.

שכונת האורנים -צוות תכנון התחילו לאגור חומרים לסיום המכרז.

הציבור מבין שהמועצה לקחה החלטה אמיצה להוביל כזה פרויקט גדול. רוצים לקדם כמה שיותר מהר. ביקשתי לבדוק אפשרות לשיתוף ציבור.

כניסה להרחבה ג'  – פורסם מכרז לחב' ניהול פיקוח.  הזוכה התחיל והודיע שלא רוצה להמשיך לעבוד. בשלבים אחרונים של הכנת המכרז. היקף הפרויקט מעל 2 מלש"ח.

לדים – כרגע בבדיקה של הפרויקט בצורה מעמיקה. נשתף בהמשך.

מבואה – שלב א' כמעט הסתיים, ממשיכים לקדם את שלב ב' שכולל עבודות גמר ופיתוח, תהיה ישיבה עם כל הצוות.

מוטי: ארגון א.מ.י.ר פועל בכל הדרכים לגייס כספים נוספים.

 

 1. סיכום תקופת קורונה

אירית: חשבנו שנכון לעשות עצירה לצורך הערכת עשייה עד כה , ביחס ליעדים שהגדרנו – שמירה על רצף תפקודי והתמודדת עם נגיף הקורונה. היינו מוכנים עוד טרם הוצאת התקנות [12.3] עם 4 תרחישים ותכנית לתפקוד בכל תרחיש.

התארגנו גם בהיבטים של צמצום כ"א.

מקיימים הערכה חצי שנתית עם התייחסות ממוקדת לתובנות מתקופת הקורונה.

אנחנו נמצאים בתהליך הערכה חצי שנתית וב-  30.6 יוצאים ליום צוות מטה לסיכום חציון והיערכות לחציון השני.

הכוונה להטמיע תובנות והמלצות כבר בחציון שאליו נכנסים בכל ההיבטים ובתחומי העשייה של כל המחלקות ובהסתכלות כוללת של המועצה.

כשיושלם נוציא דו"ח מסכם ושינויים שהולכים להטמיע.

כל מח' בוחנת עצמה ביחס שיעדים שהגדירה לעצמה לביצוע שיפורים, חיזוק ופיתוח החציון שלפנינו.

אנו פועלים במסגרת הנחיות מדינה ומשרדי ממשלה שמתקבלים חדשות לבקרים

בתוך מתווים שמחייבים אותנו.

כח אדם – נערכנו לצמצום כ"א. היו מעט עובדים בחל"ת, חלק עבדו הבית, היה שינוי בהיקף משרה ושמרנו רצף תפקודי ועל העובדים שלנו.

כשנכנס לתוקף התו סגול הגשנו הצהרה עפ"י הנוהל והחזרנו עובדים לתפקוד מלא של המועצה. יש מצב שנדרש שוב לתקופה של התמודדות ונפעל בהתאם ונעדכן את הציבור.

קשר ושיתוף ציבור – יצרנו מערך קשר יזום טלפוני באופן תדיר.

הוצאנו עדכון יומי בכל תקופת הקורונה. ככל שידרש נחזור לעדכון מידי יום.

לפני הקורונה תכננו לצאת למפגשים עם הציבור בשכונות השונות והשהנו בגלל הקורונה.

בשבוע הבא יתקיים מפגש עם תושבי אתר השחזור.

הרעיון לצאת למפגשים כאלו אחת לשבועיים.

המטרה לאפשר את הקשר הבלתי אמצעי, להגיע ולאסוף סוגיות שמעסיקות את הציבור וזה מאפשר להם להעביר סוגיות לפני כדי שנגיע ערוכים עם התייחסות.

משימות – קיבלתם עדכון לגבי משימות של מח' המחלקה השונות גם בהיבט שקשור בתקופת הקורונה דרך יוזמות חדשות שחלקן נולדו מהשטח. קרו הרבה דברים מרגשים בתקופה הזאת.

אני חושבת שעבדנו בצורה מעוררת התפעלות גם במרחב של השירותים שאנחנו מציעים בשגרה שלא נפגעו.

שדרגנו שירותים ותקופת הקורונה האיצה זאת – שירות טלפוני דרך שירותי הרווחה, מוקד 24/7. תקופת הקורונה קיצרה תהליכים והם צפויים להמשיך.

בתקופת הקורונה היינו עסוקים בהתמודדות עם הקורונה ושמירה על רצף תפקודי ולא זנחנו תהליכי פיתוח גם בעסקים. תהליך אסטרטגי בחינוך לא נעצר ומתקדם. בתחום התיירות, עובדים על תכנית אסטרטגית, קידום עסקים ונושאים נוספים.

למרות כל המגבלות והעומס לא זנחנו את תהליכים.

חשוב לומר שיש עבודה מאומצת של צוות עובדי המועצה, גם של אלו שעבדו במועצה ועשו עבודה מדהימה, כמות המתנדבים והאנרגיות טובות היה מדהים.

זה מראה חוסן של קהילה ויכולת לשמור על תפקוד. הפירגון והחיבוק שקיבלנו מהתושבים בתקופה הזאת היה מרגש ומדהים.

ניצן:  אני חושבת שאנחנו יכולים לקחת חלק אנחנו במפגשים בשכונות.

אירית: נפרסם לכל הציבור את תכנית המפגשים.

מוטי: בשחזור יש מצוקה גדולה בחנייה והריסת הכביש. נתקין שלטי "אין כניסה  פרט לתושבי המקום". התושבים יקבלו תו חנייה ויתבצע פיקוח במקום.

אירית: אנחנו פועלים לגייס פקח נוסף לטיפול בתקופת הקורונה כדי להגביר אכיפה באזורי המסחר כנ"ל, גם באתר השחזור.

מוטי: אם חלילה תהיה פה קורונה זו תהיה פגיעה אנושה לעסקים.

 

 1. אישור אורי זלצר גזבר המועצה כמנהל הארנונה

אייל: למנהל גבייה יש סמכות די משמעותית ובד"כ מנהל הארנונה הוא גזבר.

בגבייה צריך לקבל נתונים ולגבות.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

 

הישיבה הסתיימה בשעה 22:00

 

____________                                                  ________________

מנכ"לית המועצה                                                       ראש המועצה