פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 09-22

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי ג' בטבת תשפ"ג, 27.12.22 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר דובי מאור- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר ניר קפלן- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב'- סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

נעדרים:

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל-  חבר מועצה

משתתפים:

גב' אור טחן סער- מזכירת הישיבה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחלי ליבוביץ – מנהלת מחלקת ההנדסה

גב' שירה טל קוגן- מנהלת מחלקת חינוך

גב' הדס קטעי- מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

מר דני טל- מנהל המחלקה המוניציפלית

מר יגאל שרגיל- מנהל מרכז הצעירים

גב' טניה קמינסקי- מנהלת הגבייה

 על סדר היום:

סעיף 1- הצהרת אמונים של חבר המועצה- ניר קפלן

סעיף 2- אישור הנחות לשנת התקציב 2023

סעיף 3- אשרור פתיחת תב"ר שיפוץ מגרש השחב"ק

סעיף 4- אישור תבר"ים

סעיף 5- קביעת נציג מועצה לחברות בהנהלת המרכז הקהילתי

סעיף 6- וטרינריה אשכול גליל מזרחי


סעיף 1- הצהרת אמונים של חבר המועצה- ניר קפלן

 יו"ר- כמתחייב בחוק, כל חברי המועצה הנכנסים מתבקשים להצהיר אמונים. אקריא את ההצהרה ואבקש מניר קפלן לקום ולהצהיר "מתחייב אני".

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".

ניר- מתחייב אני.

יו"ר- בהצלחה רבה ניר!

סעיף 2- אישור הנחות לשנת התקציב 2023

יו"ר- טניה תציג את ההנחות לשנת 2023 ואת השינויים משנת 2022.

טניה- מציגה את טבלת ההנחות לשנת 2023. ישנם שני עדכונים להנחות לשנת 2023 , בשונה משנת 2022:

  • הוספת הנחה למפקד מילואים פעיל
  • עדכון מתן הנחה לאזרח ותיק 30%- לאזרחים ותיקים מעל גיל 70 ההנחה תחודש אוטומטית. למי שטרם מלאו 70, ההנחה תתחדש אוטומטית במשך 3 שנים. אחרי השנה שבה קיבלו את הנחה או, עד שיגיעו לגיל 70 (לפי המועד המוקדם מבניהם).

יו"ר- מעלה להצבעה את אישור ההנחות לשנת התקציב 2023- מאושר פה אחד.

סעיף 3- אשרור פתיחת תב"ר שיפוץ מגרש השחב"ק

יו"ר- פנינו אליכם במייל ב-4.12.22 על מנת לפתוח תב"ר לשיפוץ הדשא במגרש השחב"ק. לאחר קבלת הצעות מחיר נבחרה הזולה מבניהן שעומדת על סך 55  אלש"ח.

מעלה להצבעה את אשרור פתיחת תב"ר שיפוץ השחב"ק- מאושר פה אחד.

סעיף 4- אישור תבר"ים

יו"ר- מבקש מגזבר המועצה להציג את שני התב"רים

גזבר- מציג את התב"רים (מצ"ב טבלה)

תבר שם תב"ר חדש/ שינוי תקציב מקורי (אלש"ח) תוספת /שינוי מקורות הערות תקציב חדש
457 הלוואה בית עלמין חדש 700 מלווה-דקסיה פריים -0.31 700
454 תכנון  דרך הגליל 8676 הגדלה 200 130 תחבורה 330

 

יו"ר- מעלה להצבעה את אישור התב"רים 457 ו- 454 – מאושר פה אחד.

 סעיף 5- קביעת נציג מועצה לחברות בהנהלת המרכז הקהילתי

יו"ר- רחלי רוטנברג הודיעה על רצונה לסיים את תפקידה כנציגת המועצה בהנהלת המרכז הקהילתי ואני מבקש את אישורכם שאני אחליף את מקומה בהנהלת המרכז הקהילתי.

מעלה להצבעה – מאושר פה אחד.

סעיף 6- וטרינריה אשכול גליל מזרחי

יו"ר- רינת ביקשה להעלות את הנושא ואני מעבירה לה את רשות הדיבור.

רינת- המעבר לאשכול לא שינה הרבה במושבה בבחינת ריבוי כלבים משוטטים והתרבות חתולי הרחוב בעיקר וישנה תחושה שעולה מהתושבים שאינם מקבלים מענה מהאשכול בנושאים אלו. בעיקר סביב זמינות של האשכול לטיפול בפניות תושבים.

יו"ר- הוטרינריה של האשכול נותנת שירותים רחבים ולא רק בתחום הכלבים המשוטטים והתרבות חתולי הרחוב. כמו כן פיקוח על בשר, פרות משוטטות ועוד. אני בקשר ברמה שבועית עם רועי דוידסון הוטרינר. אזמין אותו הנה לשקף את הפעילות, כמות קריאות מתושבים וזמן התגובה אליהן.

דני- הרבה תושבים פונים אלי נקודתית ואני מסייע בתיווך פתיחת תלונה ובמקרים אקוטיים אנחנו עושים התערבות משמעותית יותר. אני מזמין אותך לפנות אלי בכל בעיה שמגיעה אליך.

יו"ר- לגבי סירוס ועיקור חתולים. עד כה יותר בוצע לחתולי בית, מקדם את זה שרון ישראלי יבצע עיקורים וסירוסים לחתולי רחוב.

 

הישיבה ננעלה בשעה  20:00

___________                                                                              ____________

מזכירת הישיבה                                                                                 ראש   המועצה

אור טחן סער                                                                                   מוטי חטיאל