פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 08-23

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי ט"ו כסלו תשפ"ג, 28.11.23 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר אריה אייל-  חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב'- סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

נעדרים:

מר ניר קפלן- חבר מועצה

מר דובי מאור- חבר מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' נעה שרוני- מזכירת הישיבה

על סדר היום:

סעיף 1- אשרור תב"רים – מצ"ב טבלה

סעיף 2- בחינת אפשרות להקמת עגלת קפה בשטח בין בית היקב מבנה הדואר

סעיף 3- אישור העלאת שכר בכירים ב-5% בהתאם לנוהל קידום בכירים

סעיף 4- אשרור ועדת כשירות

סעיף 5- אישור המלצת ועדת כשירות ומינוי מ"מ מנכ"ל מועצה

סעיף6- אישור שכר בכירים

סעיף7- אישור ועדת תמיכות


סעיף 1- אשרור תב"רים – מצ"ב טבלה

מס' תב"ר שם התב"ר חדש/שינוי תקציב מקורי (אלש"ח) תוספת/שינוי (אלש"ח) סכום חדש לתב"ר (אלש"ח) מקורות הערות
1 401 גישה למתחם חינוך (דרך יקב) הגדלה 2777 124 2901 רשות ניקוז  
2 469 תכנון בית כנסת -שכונת אורנים חדש 35   35 תרומה  
3 470 ציוד חירום משרד הפנים -חרבות ברזל חדש 160   160 מ. הפנים  
4 464 יריד היין 2023 הגדלה 100 313 413 משתתפים קקל -התייחבות
5 471 מכרז קר"מ חדש 2158   2158 קרן אגרת צנרת  

 

גזבר-  מציג את תב"ר 401- הרחבת גישה למתחם החינוך (דרך היקב), מדובר בהגדלת התב"ר. התקבלו 124 אלש"ח מרשות ניקוז כנרת.

יו"ר- מעלה להצבעה תב"ר 401- מאושר פה אחד.

גזבר-  מציג את תב"ר 469- תכנון בית כנסת שכונת האורנים- תכנון בית הכנסת, מקור תרומת ועד המתפללים.

יו"ר- בניית בית הכנסת אושרה בישיבה בעבר אנו מתקדמים בתכנון, מעלה להצבעה תב"ר 469

בעד- מוטי, גדי, רינת, מעין, סיגנית, אריה

נמנע- עמית

אשור ברוב קולות

גזבר-  מציג את תב"ר 470- ציוד חירום משרד הפנים – חרבות ברזל

זהו תקציב הצטיידות שקיבלנו לטובת מצב החירום כמו- גנרטורים, ציוד לחמ"ל וכו'.

יו"ר- מעלה להצבעה תב"ר 470- מאושר פה אחד.

גזבר-  מציג את תב"ר 464- יריד היין 2023- נדרש עדכון התב"ר בעקבות הכספים שהגיעו והתאמת התקציב לביצוע בפועל.

יו"-ר- מעלה להצבעה- מאושר פה אחד


סעיף 2- בחינת אפשרות להקמת עגלת קפה בשטח בין בית היקב מבנה הדואר

יו"ר- מציג את בקשת התושבת שזקוקה לתעסוקה ורצונה להקמת עגלת קפה בין הדואר לבית היקב במדשאה. בכל מקרה יצא קול קורא מסודר.

לאחר דיון בין החברים הומלץ להקים את עגלת הקפה במרכז הקהילתי.


סעיף7- אישור ועדת תמיכות

גזבר- אנו נדרשים לקבל החלטה לגבי התמיכות. ועדת תמיכות קיבלה החלטה שממליצים לתת תמיכה רק לסינמטק מאחר ויתר המגישים לא עומדים בתבחינים כפי שפורסמו ואושרו.

יו"ר- ההתנהלות של הסינמטק מאכזב בתפיסה הקהילתית. בעבר הנהלת הסינמטק הבינה שזה מבנה של קהילת ראש פינה ומהווה בית לטובת תלמידים, קשישים ושותפות קהילתית. ברמה המקצועית התנהלות הסינמטק ראויה להערכה.

בתקציב 24 יוגדרו ימים ספציפיים לטובת קהילת המושבה.

מעלה להצבעה את המלצת ועדת התמיכות- מאושר פה אחד.


סעיף 3- אישור העלאת שכר בכירים ב-5% בהתאם לנוהל קידום בכירים

יו"ר- מסביר על הנוהל בהתייחס לגזבר ולמהנדסת להיקף של 95%.

מעלה להצבעה- רינת, אריה, גדי, מעין, סיגנית, מוטי

נגד- עמית

מאושר ברוב קולות


סעיף 4- אשרור ועדת כשירות

יו"ר- ועדת כשירות אושרה.

מעלה להצבעה אשרור הרכב ועדת כשירות למינוי מ"מ מנכ"ל.

מאושר פה אחד


סעיף 5- אישור המלצת ועדת כשירות ומינוי מ"מ מנכ"ל מועצה

יו"ר- ועדת הכשירות מצאה באור מתאימה לתפקיד

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד


סעיף 6- אישור שכר בכירים למ"מ מנכ"ל

יו"ר- מבקש לאשר את העסקתה של אור טחן ב-100% משרה למ"מ מנכ"ל בשכר 100% משכר בכירים. בהתאם לחוזה שנחתם. המשרה מתוקצבת בתקציב המועצה.

מעלה להצבעה

מאושר פה אחד

 

הישיבה ננעלה בשעה  21:00

___________                                                                  ____________

מזכירת הישיבה                                                                 ראש   המועצה

נעה שרוני                                                                           מוטי חטיאל