פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 13-21

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

ביום שלישי כ' בחשון תשפ"ב,  28.12.21 בשעה 21:30

מזכירת הישיבה:

גב' – אור טחן סער

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר המועצה

מר דוד מאור – חבר מועצה

גב' סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

משתתפים:

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' רחלי ליבוביץ- מהנדסת המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

מר דני טל – מנהל המחלקה המוניציפלית

גב'- רחל דאודי- מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

גב' שירה טל קוגן- מנהלת מחלקת חינוך


על סדר היום:

סעיף 1- אישור הנחות ארנונה לשנת 2022

סעיף 2- היטלי סלילה – חיוב לפי אישור זכויות רשות מקרקעי ישראל ע"ש יאיר אורי

סעיף 3 – אישור המליאה לעבודה נוספת לעובד המועצה


סעיף 1- אישור הנחות ארנונה לשנת 2022

יו"ר- לא נעשה שינוי בסעיפי ההנחות משנת 2021 לשנת 2022.

ההנחות המובאות בהמלצת ועדת הנחות. מעלה להצבעה-

מאושר פה אחד 

סעיף 2- היטלי סלילה – חיוב לפי אישור זכויות רשות מקרקעי ישראל ע"ש יאיר אורי

יו"ר- ישנם מגרשים בסמוך לשכונה הדרומית שלא עברו פרצלציה אך קיים רישום של כל המחזקים בשטח. אני מבקש לקבל החלטה כי חיוב התשלום לכל מחזיק במגרש יהיה בהתאם לזכויות שלו ללא קשר לזכויות האחרים במגרש

עמית- הגיע הזמן לתקן את החוק עזר הזה.

רחלי- זה פסיקת של בית משפט.

יועמ"ש- למשפחה הזו יש שני עניינים

  1. בית סמוך לכביש סלול- נדרש לשלם היטל.
  2. הם מעוניינים למכור ורוצים לשלם רק את חצי הדונם שלהם.

אני לא בדעתו של מוטי.

רחלי- בעבר המליאה אישרה חישוב המגרשים לפי החלוקה.

עמית- צריך לפתור את העניין ברמה הכללית בראש פינה. לא האיש הפרטי שבו דנים עכשיו.

יועמ"ש- זו בעיה מול משרד הפנים וזו גם הפסיקה והחוק היום. כולל גם מקרים של שצ"פ בינו לבין הכביש החדש.

עמית- כולל גם, זה לא מחייב.

יו"ר- הם מעוניינים למכור ואני מציע לאפשר להם לשלם את חלקם והצד השני יתמודד בבוא העת אם ירצה למכור. נביא את הנושא כסעיף לדיון במליאה, רחלי ואייל ילמדו את הנושא ונתקדם מול משרד הפנים.

יועמ"ש- מציע את הנוסח הבא להחלטה- היטל סלילה במגרשים שלא עברו פרצלציה אך יש רישום חלקות של כל מחזיק וכל בעלים. הגבייה על היטל סלילה תעשה לפי גודל המגרש של כל בעל זכויות.

יו"ר- מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

סעיף 3 – אישור המליאה לעבודה נוספת לעובד המועצה

יו"ר- בן לוזון, עובד מחלקת האחזקה מבקש אישור לעבודה נוספת בסופי שבוע.

כל עובד שרוצה לעבוד בעבודה נוספת נדרש לאישור המליאה בהמלצה של ראש המועצה. אם עובד מעלה צורך בעבודה נוספת אני ממליץ לאשר.

מעלה להצבעה- מאושר פה אחד.

 

הישיבה ננעלה בשעה 22:00

 _____________                                                                           _______________

אור טחן סער                                                                                      ראש המועצה

מזכירת הישיבה                                                                                   מוטי חטיאל