פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 06-21

מיקום:

חדר ישיבות – מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי יט' תמוז, 29.6.21, שעה: 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר אריה אייל – חבר מועצה

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

גב' סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

 

משתתפים:

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן  – מבקרת פנים

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' טניה קמינסקי- מנהלת הגבייה

גב' ניצן לוז- פרויקטורית איכות הסביבה

נעדרו:

מר דובי מאור – חבר מועצה

 על סדר היום:

סעיף 1- תברי"ם

  • הגדלת תב"ר 434- הנגשת בית היקב
  • תב"ר איכות הסביבה-439
  • הגדלת תב"ר 432- שיקום ותחזוקת כבישים

סעיף 2- הצטרפות המועצה כמגישת תוכנית שערים בצח"ר- החלטה על נוסח

סעיף 3- הצגת דו"ח רבעוני – רבעון 1 2020

סעיף 4- מעבר לחמישה ימי לימוד (לבקשת רינת יזרעאלי)

סעיף 5- עדכונים


סעיף 1- תברי"ם

יו"ר- ישנם שלושה תברי"ם שדורשים את אישורנו, הגזבר יציג אותם.

  • הגדלת תב"ר 434- הנגשת בית היקב

גזבר- כיום עומד על 70 אש"ח, מבקשים להגדיל ב- 85 אש"ח עבור הנגשת המקום, סך הכל לתב"ר- 155 אש"ח. המקור התקציבי של התב"ר- מפעל הפיס.

רינת- זה לא נלקח בחשבון לפני זה?

גזבר- לא. הנושא עלה מסקר נכסים של מפעל הפיס לכל המבנים שהם שיפצו בראש פינה. אחת ל3 שנים צריך להציג אישור בטיחות ונגישות.

יו"ר- מעלה להצבעה תב"ר 434.

מאושר פה אחד

  • הגדלת תב"ר 432- שיקום ותחזוקת כבישים

גזבר- תב"ר קיים עומד על – 250 אש"ח, מבקשים הגדלתו ב-90 אש"ח עבור תיקונים אקוטיים של מדרכות ובורות בכבישים. סך הכל לתב"ר- 340 אש"ח. מקור תקציבי- היטלי סלילה.

יו"ר- עד 2021 תיקון כבישים היה מהתקציב השוטף של המועצה. ב-2021 הכסף  נכנס לקרן לעבודות פיתוח, עבודות תשתית לא מבצעים מהשוטף, ולכן אחת לכמה זמן נעלה את הגדלת התב"ר.

רינת- בתב"ר הקודם השתמשו?

יו"ר- כן

גדי- אפשר לראות הצעות מחיר? מה נעשה או תיעדוף מסוים של העבודות?

יו"ר- בהחלט אפשרי, העבודות נעשות בשוטף. אחרי הגשם עשינו תיקונים בדרך הגליל. כל עבודה נעשית במסגרת מכרז ובאישור ועדת מכרזים.

אריה- הכניסה לשכ' האורנים מדוד שו"ב מאוד בעיתית ברמה הבטיחותית.

יו"ר- נסדיר את הצומת, יוצאים למכרז לעבודות של השכונה, מתוכנן להרחיב את הצומת. בינתיים אפשר כעזרה ראשונה לטפל באספלט. כחלק מההסכם עם המנהל הוא בעצם משלם 3 מלש"ח, כאילו ראש פינה גבתה את  השטחים הפרטיים.

רינת- מתי ממשיכים עם השכונה?

רחלי- התוכניות גמורות, אנחנו בסוף עדכון האומדנים הועברו למשרד השיכון, המנהל יעשה על זה בקרה ונצא למכרז.

יו"ר- מכוון שבעוד כשבועיים נצא למכרז, גם אם אומר שתוך כדי תנועה נלחם עם המנהל על הכסף.

אריה- זה נמרח ויש תחושה לא טובה של התושבים.

יועמ"ש- עשו ריסטארט לתוכניות, כמו לא נעשה כלום. התחושה מובנת.

יו"ר- גילינו שהתוכניות של המנהל לא תואמות לקיים בשטח. עד סוף יולי נסיים מדרכות, המעבר מרח' האלון לדרך הטחנה יטופל וטופלה התאורה.

מעלה להצבעה הגדלת תב"ר 432.

מאושר פה אחד

בהמשך נדון בתב"ר 439- איכות הסביבה בהמשך, ניצן לוז תצטרף בזום ותציג את הנושא.

סעיף 2- הצטרפות המועצה כמגישת תוכנית שערים בצח"ר- החלטה על נוסח

יו"ר – הנושא עלה במליאה בעבר ואושר בסבב מיילים.

מהנדסת- לא דייקנו את הנוסח שהמועצה בצעם חלק ממגישות התוכנית.

יו"ר- אין השתתפות כספית שלנו. מעלה להצבעה את אישור הנוסח.

מאושר ברוב קולות

בעד- מוטי חטיאל, מעין בן נתן, אריה אייל, גדי בן שימול, סיגנית ברנשטיין, רינת יזרעאל, רחל רוטנברג.

נגד- עמית הרפז

סעיף 3- הצגת דו"ח רבעוני – רבעון 1 2020

יו"ר- גזבר המועצה יציג את הנושא.

גזבר- ברבעון הראשון מאוזנים מתאפיין בחודשים של סגרים ואילוצי קורונה , השפיע בהכנסות מהחינוך, החזרים שהגיעו להורים.

מזכיר שבתקציב המועצה הכנסנו 165 מלש"ח היטל השבחה ומתוכו 150 מלש"ח שיווק מגרשים של השכונה הדרומית, כך שמה שאנו רואים הוא ללא כספי היטל השבחה.

יו"ר- לא לקחנו בחשבון את ההלוואה שלא נלקח, כך יש לנו עוד 430 אש"ח בעודף. קשה ללמוד מזה קדימה. אין לי שום כוונה לסיים שנה בעודף תקציבי, נעשה דברים בכסף הזה.

גדי- לגבי המגרשים, חושב שצריך לעצור את השיווק. ההתנהלות של המנהל- כל המרבה במחיר לא הוגנת.

מוטי- בעבר הייתה המלצה של חברי מועצה לא לשווק  לתושבי ראש פינה. אביהוד הלך עם זה למנהל ונענה שלא ימשיכו את הפיתוח, מפני שהפיתוח הוא מכספי השיווק. התחייבתי לפיתוח השכונה.

יועמ"ש- חשוב להגיד שההסכם נחתם באמצע הקורונה אחרי מאמץ אדיר של מוטי, אין תקדים כזה שהמנהל נותן לרשות מקומית לפתח ומתקצבת את זה.

יו"ר- אנחנו לא יישוב כפרי כפי שהיה, כלומר המנהל מקצה 30% לבני המקום. נפגשתי עם מנהל המחוז שיכול לתת עד 5% .

גזבר- בדוח הרבעוני בסעיף פעולות כלליות יש פער. לדוגמא- ריסוסים, תקציבי ביטחון ובריכה אלו דברים שנכנסים במהלך השנה ולכן הפער הליניארי  של הרבעון. פער בחינוך – הסעות ומזון בגין אי תפעול המערכת. היטלי השבחה והלוואה (שלא נלקחה), היו יוצרים עודף של חצי מיליון ₪.

יו"ר- הגזבר ציין שלא נכון להציג עדכון תקציב בחודש יוני שזה בעצם חציון, מפני שאלו השערות.

גזבר- בישיבת מליאה של חודש יולי נביא את עדכון התקציב.

סעיף 1- ב'- תב"ר איכות הסביבה-439

יו"ר- מצטרפת אלינו ניצן לוז שתציג את הנעשה והמתוכנן בתב"ר איכות הסביבה.

ניצן לוז- הקול קורא לחינוך סביבתי מציע תמיכה ל-3 שנים לפי שנות לימוד, כלומר- תש"פ, תשפ"א, תשפ"ב בהקשר לדיווחים. כל קורא כזה מכיל 3 פרקים:

הפרק הראשון- בתי ספר ירוקים – לא מילאנו, בית הספר שלכם ירוק מתמיד אז לא היה צורך.

הפרק השני- פעילות במערכת החינוך- נכתבה תוכנית לגנים ולבית הספר שהיה קשה להפעיל עקב הקורונה. נותרה שנה הבאה ועוד שנה.

הפרק השלישי- פעילות בקהילה- קראתי לתושבים להציע פעילות קהילתית סביבתית. התקיימה ועד שיפוט לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה שתומכת בקול הקורא. נבחרו שני פרויקטים.

  • אנרגיה סולרית בגינה הקהילתית.
  • גינת כלבים.

מבחינה כספית מימון הפעילות ל-3 שנים הנו 152 אש"ח ממשרד הגנת הסביבה תקצוב של 121 אש"ח והשתתפות הרשות ב-20%.בשנה הבאה נקיים עוד ועדה לפרויקט קהילתי ונידרש להראות פעילות ב- 27 אש"ח עם השתתפות מועצה של- 20% לכל שנה למשך 3 שנים.

יו"ר- הבנו שלא נוכל לעשות גינת כלבים בגן יעקב, חשבתי על אזור הפטאנק.

דני- לגבי גינת הכלבים, החבר'ה שהעלו את הפרויקט מתוסכלים שלא התקבלה החלטה בנושא המקום. נכון לדעתי לקבל החלטה על הפטאנק כדי להניע את ההחלטה.

מעין- כדאי שנחשוב על מיצוי משאבים שלא נאבד את התקציב.

יו"ר- מביא להצבעה את תב"ר 439- איכות הסביבה

מאושר פה אחד

סעיף 4- אישרור הרכב מועצה דתית

סעיף שלא היה בסדר היום והגיע אלי אתמול. מיולי 2020 התחלפו שתי ממשלות והרכב המועצה הדתית טרם אושר. מבקשים מאתנו כעת לאשרר את המינוי. מביא אליכם את חברי ההרכב שהמלצנו עליהם בעבר:

הרב גבריאל בן שימול- נציג השר

בנימין יהודאי- נציג השר

ד"ר לירון גלזר- נציג הרב

יהודית בנצי'ק- נציגת המועצה

רות מייסטר- נציגת המועצה.

מציין שגדי לא ישתתף בהצבעה היות ומדובר בקרבה משפחתית.

מעלה להצבעה הרכב המועצה הדתית

מאושר פה אחד

סעיף 5- מעבר לחמישה ימי לימוד (לבקשת רינת יזרעאלי)

יו"ר – רינת ביקשה להעלות את הנושא , בבקשה רינת.

רינת- נשלח מכתב להורים בנושא. להבנתי נדרשת הסכמה של כלל ההורים והצוות והמועצה צריכה לממן את הפעילות הבלתי פורמלית בימי ו', מטריד אותי שמבחינה תקציבית לא תכננו את זה.

יו"ר- בתקופת הקורונה הצוות החינוכי הבין שקבוצות קטנות עובד יותר טוב, ימי ו' יאפשרו לפתוח את מקצועות הליבה לרוחב, וישנה השפעה חיובית על אקלים בית הספר שכל המורים נוכחים חמישה ימים בשבוע. מבחינה תקציבית השקעה בחינוך היא הכי חשובה בעייני. המועצה מחויבת לתקצוב ימי ו' לכיתות א'-ג'.

רינת- לא נכנסת ל-בעד או נגד, רק מציינת שמשהו לא עבד טוב בשיתוף עם ההורים.

סיגנית- מחזקת את השינוי הזה. מדובר על חמישה ימי לימוד איכותיים.

גדי- מודאג שלא יתווספו תשלומים להורים, גם לגבי הקייטנות, מקבל פניות מתושבים לגבי מחיר קייטנת הספורט במתנ"ס. המחיר לא ברור לי.

מעין- ילדינו זה הדבר הכי יקר לנו, יש איזו נטייה לרצות לקבל הכי זול אבל הכי טוב. כאמא אני מוכנה לשלם. כן צריכה להיות מדיניות הנחות וצריך להימצא לכך תקצוב.

גדי- זה צריך להיות רוחבי לכולם. שזה משהו פרטי כל אחד ישלם כמה שרוצה, שזו קייטנה של הקהילה צריך לראות את כולם.

עמית- בסופו של דבר רוב תושבי ראש פינה הם עניים, אלו העובדות.

מעין-  אפשר לעשות התאמות בקייטנה, אבל הנושא של השתתפות הורים לא יכול להיות טאבו, יש פה גם עניין של אחריות.

סיגנית- מציבים רף נמוך ובמקביל האיכות נמוכה. אנו מדורגים בסוציו-אקונומי גבוה ולכן אין לנו תקציבים שיישובים סביבנו מקבלים. צריך להחליט על מדיניות הנחות כדי לאפשר לכולם להשתתף.

מוטי- יש תפיסה בין המועצה לציבור שזה כמו ספק-לקוח ואין שותפות. צריך לשנות את השפה ולהיות שותפים, יהי הלנו קל יותר לקבל החלטות אמיצות. נעשה תיאום ציפיות בין הרצונות של הציבור ליכולת הכלכלית של הציבור והמועצה.

מעין- מציעה מנגנון נגיש ששומר על אנונימיות.

גדי- מציע לכולם באופן גורף.

מוטי- נבקש את פירוט עלויות הקייטנה מחגית, חוזר לסעיף שהעלתה רינת, ברמה התקציבית ב-2021 מדובר על 50 אש"ח לשנה הזאת, נוכל להחזיק את זה השנה בגלל הירידות בהוצאות החינוך השנה. אם ועד ההורים מאשר את זה, צריך לתמוך בזה.

רינת- זה בסדר, פשוט שוב מתפספס השיתוף ציבור, מהמכתב לא היה ברור שיש החלטה.

מוטי- נושא נוסף שעמית ורינת רוצים להעלות הוא נושא המתנדבים .

עמית- במשך שנים את ריכוז עבודת המתנדבים עשו בהתנדבות והנושא עלה בסדר היום הציבורי בעיקר סביב הסיפור של חגית שלדעתי צריכה לקבל שכר ולרכז את הנושא ולהמשיך את עבודתה המשובחת.

גדי- מוריד את הכובע בפניה, אסור שתלך. ר"פ תפסיד וצריך לבדוק מה עומד מאחורי זה.

רינת- מישהו כתב בפייסבוק שכל מי שמביא נשמה למועצה עוזב, זה הפך לתופעה בשנתיים האחרונות ויש איזה חוט מקשר, מרגישה רע עם האמירה הזו.

מוטי- שמעתי שחגית עוזבת כבדרך אגב, ונפגשנו לדבר. במהלך הקורונה קיבלנו תקן לרכז מתנדבים ממשרד הרווחה. חשבנו שנכון שטובה תעשה זאת ומתקציב זה ישולם חלק משכרה וחגית נפגעה מכך. זה נעשה לא נכון ותווך לא נכון. בפגישה עם חגית ביקשתי שתרכז את הנושא ושאם תבחר בכל זאת לא להמשיך לרכז תהיה היועצת שלי לענייני ותיקים, אמרה שלא רוצה לרכז ושתמשיך להיות שותפה וביקשתי ממנה לחשוב שוב. היום קיימתי פגישה עם כמה ותיקים בהקשר לנושא הזה, אמרתי לחגית שאם אם משנה את דעתה אני מבטל את המכרז, חגית יקרה לה ואני מעריך את תרומתה לקהילה. מבינתי אם יש אפשרות חוקית שנקבל את זה?

יועמ"ש- אם הייתה עוסק פטור היה אפשרי להעסיק בקבלות אבל המדינה לא הייתה נותנת לזה כסף. רשות מקומית לא יכולה להעסיק עובד אחרי גיל 70.

עמית- שווה להוציא את זה מתקציב המועצה.

מוטי- קח משימה להשאיר אותה, אם תחזור בה אני מבטל את התקן.

רינת-חושבת שצריך להיעשות בדק בית בעקבות הדברים החמורים שהעלתה.

מוטי- נעשו צעדים שפגעו בעובדים ברמת השכר. לקחתי איש משפטי לבדוק את הטענות שעולות ובהתאם לדוח אוציא מסקנות. שנה וחצי המועצה הייתה הסגורה לקבלת קהל וזה השפיע על כולנו. במשמרת שלי גם העובדים וגם התושבים ירגישו מצוין. אם יש בעלי אינטרסים שכותבים בפייסבוק אני לא יכול להתערב.

רחלי- פונים אלינו תושבים עם שאלות ואין לנו תשובות.

מוטי- אני מוכן לפתוח כל נושא עם חברי וחברות מועצה ללא שום צנזורה.

מבקרת המועצה- במכרזים כולם מוזמנים להגיש מועמדות. מפריע לי ההשחרה ולשון הרע על עובדי ציבור בפייסבוק שהפך לכלי ניגוח.

גזבר- גדי בזמנו הצענו לתושבים מראש פינה להגיע לעבוד בהנה"ח ולא רוצים בגלל השכר.

מבקרת המועצה- אלו ההנחיות, אי אפשר לתת יותר ממה שמותר.

סעיף 6- עדכונים

השבוע הגיע אלי שליח מטעם חצור שהציע שנגיע להבנות בצוות משותף. אני מוכן לדבר בתנאי שיבטלו את כל הפניה לוועדת גבולות, לא יתקיים שיח במקביל לוועדה. אמר שיבקשו להקפיא את הדברים וביקשתי לחשוב על זה. אני מבין שהם מוטרדים משינוי בעלי התפקידים במשרד הפנים. ב-4.8 י שדיון לביטול הועדה וישנו סיכוי שהעניין ירד מסדר היום.

גדי- חברי מליאה שלהם מודעים?

מוטי- גם הם קצת במקום אחר. האופוזיציה שלו התעוררה, לא אנהל את זה בתקשורת.

הישיבה ננעלה בשעה 21:00

 

_____________                                                                           _______________

גזבר המועצה                                                                                      ראש המועצה

אורי זלצר                                                                                         מוטי חטיאל