פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 12-17

מיקום:           משרדי המועצה המקומית ראש פינה

מועד:              יום שני  4.12.17 בשעה 20:00

המזכיר:         מר מוטי חטיאל

נוכחים:          מר אביהוד רסקי– יו"ר

מר עודד אילת – חבר מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

מר גל קאלו – חבר מועצה

מר אהרון ברנזון – חבר מועצה

נעדר: מר יואב כרמלי–  חבר מועצה

משתתפים:     מר דב אריאל – גזבר המועצה

עו"ד אייל נון – יועמ"ש .

גב' מיטל כהן – מבקרת המועצה.

אינג' שרון מדר – מהנדס המועצה

על סדר היום:

 1. 1. אישור פרוטוקולים 10-11.17.
 2. הצגת תוכנית רמ"י לחניון בפארק צח"ר (מציג עמית קליינר).
 3. חניון משאיות בצח"ר (לבקשת אהרון ברנזון) (מצ"ב מייל)
 4. כוונת שר הפנים לחלוקת ארנונות בצח"ר (לבקשת אהרון ברנזון)
 5. תביעת המועצה נגד משה זר(לבקשת אהרון ברנזון)
 6. מכרז ג'עוני (מצ"ב).
 7. אישור חוזה בכירים – מנהל מחלקת חינוך (מצ"ב).
 8. הצבת שילוט במרכזים המסחריים. (מצ"ב)
 9. התפטרות מהנדס המועצה שרון מדר והעסקת ציון אילוז במקביל (לבקשת עמיר ילוז וגדי בן שימול) (מצ"ב).
 10. דיווח.

 

 1. אישור פרוטוקולים 10-11.17:

 מאושרים פה אחד.

 1. הצגת תוכנית רמ"י לחניון בפארק צח"ר (מציג עמית קליינר):

 2. חניון משאיות בצח"ר (לבקשת אהרון ברנזון)

היו"ר אביהוד: עמית קליינר זומן להצגת התוכנית אך נבצר ממנו להגיע.

בישיבת הועדה לתכנון ובנייה אצבע הגליל האחרונה שנערכה הועלה סעיף לדיון לבקשת רמ"י, בתב"ע נקודתית של מתחם למשאיות.

מאחר ותוכנית זו לא הוצגה בפני מועצת ראש פנה, ביקשתי להוריד התוכנית מסדר היום ואכן התוכנית לא נדונה בישיבה האמורה.

למרות זאת, בלחץ טובא, רמ"י והועדה המחוזית אשר התנתה את אישור השכונה החדשה בטובא ובביצוע חניון לרכב כבד בתוכנית של פארק צח"ר. תוכנית זו תועלה לדיון ב – 13 בדצמבר 2017 בועדה המקומית לתכנון ובנייה.

אני רוצה להמליץ לחברי המועצה לאשר חניון לרכב כבד בתב"ע של פארק צח"ר מהמטעמים להלן:

1ברגע שהועדה המחוזית התנתה אישור שכונה בטובא בביצוע חניון לרכב כבד, כל הסיכוי שגם אם ראש פנה תתנגד, קיים סיכוי מעל הסביר שהחניון יאושר. אני מזכיר לכולכם שנכון ששטח השיפוט הוא של ראש פנה, אבל שותפים בצח"ר צפת, חצור, ג"ע, טובא זנגרייה וראש פנה.

* אסור לנו לתת סיבה לטובא להצטרף לחצור שמנסה לקעקע בכל הזדמנות את ההסכם שנחתם ע"י כל הרשויות החברות בפארק צח"ר בנושא חלוקת הארנונה.

צריך להבין שנושא החניון הוא בראש סדר עדיפויות של חסיין.

חצור ממשיכה לטעון בכל מקום שפעלו לא בתום לב ושההסכם לא חתום – אני אומר קטגורית והמסמכים יצורפו לפרוטוקול שיש גם תקנון חתום וגם הסכם חתום על חלוקת הארנונה של כל רשות כולל פרוטוקול המאשר הסכם החלוקה באמצעות מועצת הרשות.

* אני מניח "לכאורה" כי כל הדברים הנאמרים ע"י שמעון סויסה הם בגיבוי מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן, וזאת למרות שאין לי הוכחה ניצחת בנושא זה.

** המזל הגדול שלנו "כנראה" יהיה בכך שפעלנו מהר והצלחנו לאשר בכל הרשויות את הסכם חלוקת הארנונה כולל פרוטוקולים מאושרים של ישיבות המועצה של הרשויות. אבל גם זה לא מבטיח לנו 100% הצלחה.

לאור מה שאמרתי לעיל, אני ממליץ למליאת המועצה לאשר את החניון למשאיות כבדות בפארק צח"ר גם אם רוצים למצוא מיקום אחר, זה יהיה לא נכון לומר בישיבת הועדה לתכנון ובנייה ב 13 בדצמבר שראש פנה מתנגדת

התנגדות זו יכולה להביא את טובא וחצור לטעון בפני הועדה הגאוגרפית "אמרנו לכם על התנהלות ראש פנה" ואנחנו מבקשים להעביר את השטח כולו ו/או חלקו לטובת טובא וחצור.

חשוב שראש פינה תהיה חלק מהתכנון.

גדי: ממתי המנהל מקדם את הנושא בשטח של ראש פינה?

היו"ר אביהוד: נאמר לי ע"י המנהל בוועדה המחוזית התנתה את הגדלת טובא בחניון משאיות, בנושא זה אנחנו צריכים להיות זהירים.

עודד:  לפי ההחלטה של הועדה המחוזית אני מבין שמדובר בחניות לטובת המשאיות של טובא, למה צריך החניון להיות באזור התיירות של צח"ר .

היו"ר אביהוד: אני מציע מקום חלופי באזור המזרחי של פארק צח"ר.

אהרון: לא צריך להיבהל, טובא באו בידיים לא נקיות, מזמן טובא רצו ליצור ציר משאיות שעובר בצח"ר .

משרד התיירות אומר שאינו מוכן לתנועת משאיות באיזור התיירות. צריך למצוא את התוכנית של טובא בועדה ולחפש מקום בתוך שטח טובא. צריך לראות באיזו כמות משאיות מדובר.

היו"ר אביהוד: אפגש עם מהנדס טובא ומהנדס הועדה על מנת למצוא מקום חלופי בשטח טובא.

 1. כוונת שר הפנים לחלוקת ארנונות בצח"ר (לבקשת אהרון ברנזון):

אהרון: מבקש לדעת מה חוזקו של הסכם צח"ר, אם בכוונת שר הפנים לחלק את הארנונה בניגוד להסכם.

יועמ"ש: גם את ההסכם הקודם וגם את ההסכם החדש אסור להפר אותו למעט כח עליון וכח עליון מדובר גם בעניין של הממשלה.

במידה של הפרת הסכם אני תובע כספית את הנזק שנגרם למועצה, מאחר ומשרד הפנים לא נוהג להתערב בעניין. יש לפנות לוועדה  שקיים הסכם למעט ההסכם הקטן שעדיין לא נחתם.

היו"ר אביהוד: מנכ"ל משרד הפנים מר מרדכי כהן אמר שבמקום שיש הסכמים שר הפנים לא מתערב.

אהרון: מבקש לשלוח מכתב ליו"ר הועדה  שהם הולכים לקבל החלטה לא סבירה.

 1. תביעת המועצה נגד משה זר(לבקשת אהרון ברנזון):

 אהרון: בזמנו הוחלט להגיש תביעה פלילית נגד משה זר , הבחור עשה פשע כנגד האנושות. מבקש לדעת בהמשך להחלטת המועצה מה מתקדם בנושא.

היו"ר אביהוד: אני מבקש לעשות פעולה מהירה על מנת לעצור את  בעיית  הסחף.

מהנדס המועצה: ב 15/10 נשלח מכתב מאדריכל ליר . אני חושב בהיבט המקצועי כי צריך ללכת בזהירות, נעשה נזק עצום אך אסור שהדבר ישאר ככה.

יש צורך להביא אדריכל שימור ומפקח שיהיה במקום. בפגישה שהתקיימה עם משה זר, אני אמור לאפשר להם להמשיך עם החיזוקים ללא התקרות והחלק הצפוני. האישור הותנה בבניית קיר שימנע את הסחף , נאפשר כניסה צדדית. הפיתרון צריך להיות כפול גם שלא יהיה סחף וגם שאפשר יהיה לבנות.

אהרון:  אני מתנגד לדבר, צריך לחסום אותו עד אפריל ולא לסכן את ראש פינה במפלי בוץ. זו הבעיה שלו. הבחור הרס את הקיר התחתון והוא צריך לבנות אותו מחדש. הבחור נדרש לבצע תיק תיעוד אז שיבצע את תיק התיעוד ואסור שיעבוד עד שאין תיק תיעוד. הבחור רצח את אתר השחזור, אני דואג לראש פינה.

אסור לאפשר לקבלן לעבוד עד שיציג תיעוד והיתר בניה.

 היו"ר אביהוד: יש להכין פרט לקיר תוך שבוע ולבצע את סגירת הקיר על חשבון המועצה ולדרוש את הכסף מבעל הנכס.

 1. מכרז ג'עוני:

מזכיר המועצה: למכרז ג'עוני  ניגש מציע שהצעתו נפסלה מאחר ומחיר ההצעה היה נמוך ממחיר המינימום. המלצת ועדת מכרזים היא להוזיל את מחיר המינימום של שכר הדירה.

 

הצעת החלטה:

מחיר השכירות ישונה ל 5,000 ₪ + מע"מ  או 5%  מהמחזור, הגבוה מבינהם.

המועצה מסמיכה את היועץ המשפטי ומזכיר המועצה להקל בתנאים תוך שמירה על המבנה כמבנה לשימור וללא הפרעה לפעילות הסינמטק.

מאושר פה אחד.

ללא אהרון ברנזון שאינו יכול להשתתף בהצבעה.

 1. אישור חוזה בכירים – מנהל מחלקת חינוך:

מאושר פה אחד.

 

 1. הצבת שילוט במרכזים המסחריים:

שלומי מציג את הבקשה

 הצעת החלטה:

לאחר שנשמעה חו"ד של היועמ"ש בנוגע לסמכויות ראש המועצה למתן רשיון לשלטים לפי חוק עזר משנת 1995, תשנ"ה הן לשלטים רגילים והן לשלטים מוארים ודיגיטליים ומאחר שבעת אישור החוק לא היו החידושים הטכנולוגיים שקיימים היום, המועצה מאשרת תבחינים שבהם יפעל ראש המועצה בבקשה למתן רשיון לשלטים דיגיטליים מוארים. תותר הקמת שילוט מסוג זה רק במתחמים מסחריים סגורים שנבנו כמרכז עסקים אחוד ובהתאם לתוכנית שאושרה ע"י המועצה וכוללת מתחם סגור משלושה כיוונים לפחות ובהתאם לדף ההנחיות שמצורף לפרוטוקול.

 1. התפטרות מהנדס המועצה שרון מדר והעסקת ציון אילוז במקביל (לבקשת עמיר ילוז וגדי בן שימול):

עמיר:  קיבלנו כהפתעה את התפטרות מהנדס המועצה שרון מדר. אנו מרגישים שהאדמה רועדת ורצינו לראות מה הסיבות ששרון התפטר, ראינו שציון עדיין עובד ומבצע עבודות של המועצה.

גדי: העסקת ציון נעשתה מאחורי גבנו , בושה להחזיק מהנדס ב 200 אלש"ח בשנה ושאנו לא נדע. אני חושב שצריך לעצור את הפרוייקטים, ציון גורם נזק למועצה.

אהרון: מחזק את דברי גדי, דיברתי עם ניצן ושרון ושניהם טענו שהם ממודרים ועכשיו המועצה סובלת מאי המשכיות.

היו"ר אביהוד: בהתייחס לעבודת המהנדס שרון מדר, אומר כלהלן:

שרון, בהיותו בעל עסקים פרטיים שדרשו ממנו זמן רב, לא העריך ולא יכל לעמוד בכמות המשימות של ביצוע פרוייקטים עבור ראש פנה ואף התבטא בפני טרום עזיבתו כי עבודתו בראש פנה פוגעת בעסקיו ואף יש בעיה עם נושא ניגוד עניינים.

 1. הסכם עבודה והסכם ניגוד עניינים – שרון מדר/מועצת ראש פנה.

1.1        שרון התקבל לעבודה ב – 15/2/2017.

1.2         לאורך תקופת עבודתו התבקש מספר פעמים למלא טופס בנושא ניגוד עניינים וקבלת אישור לעבודות פרטיות.

1.3       בישיבת המועצה 18/6/2017

המבקרת: ממליצה למועצה לדרוש מהמהנדס של המועצה לחתום על מסמך ניגוד עניינים.

היועמ"ש: העברתי לשרון (נאמר לפרוטוקול), טופס חתימה על ניגוד עניינים.

החלטת המועצה: מאשרים את ההסכם בכפוף לחתימת מהנדס המועצה על הסדר ניגוד עניינים שהוכן ע"י היועמ"ש והגשת בקשה להיתר עבודה פרטית, שתובא לאישור המליאה במועד המתאים.

 1. הסכם מניעת ניגוד עניינים.

למרות הפניות לשרון – נחתם ע"י שרון ב – 19/10/2017 , כ – 8 חודשים לאחר התחלת עבודתו במועצה.

 1. הסכם עבודה

3.1       הוכן בתאריך 21/6/2017

3.2       נחתם על ידי שרון מדר רק ב 29/10/2017.

**         לאורך כ – 8 חודשים, למרות פניות חוזרות אל שרון מדר שיחתום על מסמך ניגוד עניינים, קבלת אישור לעבודות פרטיות וחתימה על הסכם עבודה, מסיבותיו הוא, לא חתם על המסמכים המבוקשים.

רק בסמוך להחלטתו, לכאורה, ועל פי מיטב הבנתי, בדבר הפסקת עבודתו במועצת ראש פנה, חתם על המסמכים הנ"ל, דבר שמעלה תהיות רבות ובין היתר, "כנראה", שהחתימה על המסמכים באה בכדי שלא יוכלו לטעון שהתפטרותו באה בעקבות אי חתימתו על הנ"ל.

 1. לעניין הטענות שהועלו ע"י מר אהרון ברנזון וגדי בן שימול בדבר "מידור" שרון, אציין, כי מאחר ושרון מדר בחר להתפטר, לא נתנה חוות דעת היועץ המשפטי ביחס למסמכים עליהם חתם..

4.1       שרון היה מודע לכל הפרויקטים שמבוצעים באמצעות המועצה ו/או הקשורים למועצה.

4.2       להלן פרוט העבודות שסוכמו מול ציון לאחר שהתקבל אישור היועמ"ש, ופרוט שיתופו של שרון בכל אחת מהעבודות שציון עסק בהן, אם באופן ישיר ו/או באופן עקיף (נספח א').

4.3       שכונה צפונה (נספחים ב'1, 2)

4.3.1    פגישה 15/3/2017 – שרון מדר היה נוכח.

4.3.2    פגישה פרה רולינג עם מהנדס המחוז, שרון קיבל הזמנה, לא הגיע לפגישה.

4.4       שכונה דרומית (נספחים ג' 1, 2, 3)

4.4.1   סיכום דיון 28/5/2017 – שרון מדר היה נוכח.

4.4.2   סיכום פגישה 13/7/2017 – שרון מדר היה נוכח.

4.4.3   מייל ממוטי, בקר רמ"י מ 3/10/2017 – נשלח גם לשרון מדר.

4.5.      מחנה בינוי – תכנית מפורטת (נספח ד')

4.5.1   סיכום פגישה 22/10/2017 – שרון מדר היה נוכח

4.6       חניון ציבורי (אמות השקעות) – ישיבת תאום.

4.6.1    סיכום דיון מיום 4.4.17 – שרון מדר היה נוכח (נספח ה').

מבקרת המועצה: מבקשת לקבל את רשימת הפרוייקטים שציון טיפל בהם.

היו"ר אביהוד: ביקשתי מהמבקרת לשבת עם שרון ולראות באלו דברים שרון אומר שציון טיפל והוא לא היה שותף.

היועמ"ש: המבקרת מבצעת ביקורת בנושא.
עמיר: הדבר לא נראה טוב מבחינה ציבורית.

היו"ר אביהוד: ציון מטפל בנושא מחנה בינוי והשכונה הדרומית וכולכם יודעים מזה. כאשר יקלט מהנדס חדש הוא יכנס לנושאים אלו.

עודד:  הפרוייקטים בראש פינה זה מעבר לפרופורציה שיכול לבצע מהנדס, הדברים יכולים להתבצע רק עם אנשי מקצוע נוספים מבחוץ.

 1. דיווח:

איחוד רשויות :

לקראת הדיון בוועדת הפנים בכנסת, העברתי ליו"ר ועדת הפנים בכנסת, מר דודי אמסלם, חומר ונתונים שיאפשרו לו כחלק מנימוקיו, לדחות את הטוענים לאיחוד רשויות. ואכן בישיבה שהתקיימה ב – 5 בנובמבר 2017, נושא איחוד רשויות נדחה בשלב זה.

מצורף חומר שנשלח לדודי אמסלם.

הישיבה ננעלה בשעה : 20:00

 

     _________________                               _________________

                  המזכיר                                                            היו"ר