פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 04.02.20

מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פינה

מועד:

יום שלישי כ' בתמוז תשע"ט, 04.02.20, שעה: 19:00

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

גב' אירית ברק  – מנכ"לית המועצה

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

גב' ניצן סלע בלום – חברת מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

גב' ענבל נעים – חברת מועצה

משתתפים:

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחלי ליבוביץ- מהנדסת המועצה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

נעדרו:

מר אריה אייל- חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

על סדר היום:

 1. היטלי סלילה
 2. אישור תב"ר מס' 422 – רפורמה ברישוי עסקים
 3. הגדלת תב"ר מס' 412 – מחסן מלח
 4. אישור תב"ר מס' 423 – מרכיבי ביטחון לחירום-תב"ר חדש
 5. אישור תב"ר – שיפוץ בית הכנסת העתיק
 6. אישור תב"ר מילוות פיתוח
 7. קירוי חורף ושילוט- לבקשת עמית הרפז
 8. ועדה לשימור מבנים- לבקשת עמית הרפז
 9. עדכון פרויקטים הנדסיים- לבקשת ניצן סלע בלום
 10. עדכון ראש הרשות- שיפוץ מבואת גיא אוני ושכונה צפונית

סעיף 1: היטלי סלילה

היו"ר: תושב ראש פינה רכש זכויות במגרש 312 לבניית בית. התושב קיבל אישור להעברת זכויות בטאבו. מאחר והתושב לא העביר את הנכס על שמו בחלון הזמן שניתן לו, ביקש אישור חדש. מהנדס המועצה התחלף ולדבריו לא ניתן לאשר את העברת הנכס, מאחר שבאחת החלקות שחוצות את מגרש 312 ישנו תושב אחר עם חוב של היטל סלילה למועצה. בבדיקה שביצעתי עם היועץ המשפטי ישנה בעיה לחתום על העברת הזכויות, אך מאחר וניתן אישור בעבר וכי לתושב עצמו אין חובות למועצה, ניתן לאשר באופן פרטני.

ענבל: בחלקה שחוצה את המגרש ישנם חובות נוספים?

יועמ"ש:  מהנתונים הקיימים בהנדסה, אין חובות נוספים על החלקה מעבר לחוב של התושב שהוזכר לעיל.

היו"ר: מעלה להצבעה מתן אישור פרטני לתושב הנ"ל להעברת הזכויות בטאבו.

עמית: לא משתתף בהצבעה מאחר וקיים ניגוד עניינים.

מאושר פה אחד.

סעיף 2: אישור תב"ר פרסום מדיניות רישוי עסקים תב"ר 422:

מקור מימון: משרד הפנים – 50 אלש"ח

 הגזבר: מציג את התב"ר ועונה לשאלות החברים.

מאושר פה אחד.

סעיף 3:  הגדלת תב"ר -412 מחסן מל"ח:

תקציב קיים- 280 אלש"ח

מקורות מימון:

משרד הפנים- 250 אלש"ח

מועצה- 30 אלש"ח

הגדלה ב-135 אלש"ח

משרד הפנים: 385 אלש"ח

מועצה: 30 אלש"ח

סה"כ לתב"ר 415 אש"ח

היו"ר: מציג את התב"ר, עונה לשאלות חברים ומעלה להצבעה

מאושר פה אחד.

סעיף 4:  אישור תב"ר 423 – מרכיבי ביטחון:

היו"ר: הוגש קול קורא למשרד הפנים ואושרו הסכומים הבאים:

 • שיפוץ חמ"ל חלופי – 105 אלש"ח
 • רכישת מכשירי קשר – 14 אלש"ח
 • השתתפות מועצה – 51 אלש"ח -מקור מימון תקציב הג"א.

מאושר פה אחד

סעיף 5: שיפוץ בית הכנסת העתיק:

היו"ר: קיבלנו תקציב של 150 אלש"ח מיד הנדיב, בתמורה למתן סכום דומה מהמועצה לשיפוץ בית הכנסת. הסכום ניתן לפני מספר שנים ובכוונת יד הנדיב לבטל את ההרשאה. בפגישה שהתקיימה השבוע עם עמרי שלמון משימור אתרים העליתי בפניו בקשה למתן סכום של 150 אלש"ח, כמאצינ'ג לשיפוץ ונעניתי בחיוב.

מבקש לאשר תב"ר של-  150 אלש"ח לשיפוץ בית הכנסת העתיק.

מקור מימון- שימור אתרים.

הפעלת תב"ר מותנת בהכנסה משימור אתרים והסכם ביצוע הפרויקט בין המועצה לעמותת השחזור.

מאושר פה אחד

סעיף 6:  תב"ר מלוות -424:

 הגזבר: משרד הפנים לא אישר את מיחזור המלוות ונתן מענה באישור לקיחת הלוואה ע"ס  600 אלש"ח בעבור פרויקטים של תחזוקת כבישים, סקר נכסים ועבודות חשמל. מאחר ולדבריו בשנה הבאה לאחר ביצוע מדידות הנכסים, יושלם הפער בתקציב.

היו"ר: מעלה להצבעה לקיחת הלוואה של 600 אלש"ח.

מאושר פה אחד

סעיף 7: שילוט וקירוי חורף- לבקשת עמית הרפז:

עמית: השילוט למטה וסגירות החורף נראות רע מאוד, הייתי רוצה לדעת מה ניתן לעשות בעניין.

היו"ר: כל נושא קירוי החורף והבנייה הלא חוקית מנוהלים ע"י הועדה לתכנון ובנייה. ישנה הגבלה לקירוי חורף עד ה- 1.4 וישנם עסקים שמתנהלים כנגדם הליכים משפטיים.

סעיף 8: הקמת ועדה לשימור מבנים- לבקשת עמית הרפז:

עמית: מבקש להקים ועדה לשימור מבנים ולסיים את הכרזת המבנים לשימור בראש פינה.

היו"ר: הנושא דובר בעבר,  להקמת הועדה נדרשים 3 חברי מועצה ועובד בקיא בענייני תכנון ובנייה.

עמית: ממליץ להוסיף לוועדה עוד אדם מייעץ שלא מופיע בדרישות.

היו"ר: מבקש לישיבה הבאה להעביר שמות של 3 חברי מועצה לטובת הוועדה.

סעיף 9: פרויקטים הנדסיים- לבקשת ניצן סלע בלום:

מהנדסת המועצה:

בנושא כיכר דוד שוב, פורסם מכרז שבנוי מ-3 חלקים:

 1. הקמת הכיכר.
 2. השלמת מדרכות בשכונה הדרומית .
 3. השלמת מדרכות בצבר ובדרך הטורקית עד סופה.

היו"ר: בנושא השכונה הדרומית, יש רצון טוב  של המנהל והם יעבירו לנו עוד 7.5 מלש"ח אחרי שנחתום על ההסכם. התחלנו להזרים כספים לחשבון השכונה הדרומית לטובת פיתוח השכונה.

היו"ר: בפגישה עם שר התחבורה נידונו הנושאים הבאים:

– כניסה נוספת לראש פינה:

שר התחבורה החליט על ספירת תחבורה נוספת,  כחלק מדיון בהעברת כביש 8900 לנת"י.

– קיר אקוסטי:

השר מבקש מדידת רעש עדכנית .

– כניסה נוספת לשכונה הדרומית:

השר מבקש  להקים צוות מקצועי שיבחן פתרונות מידיים ל-2020. הוא סבור שהפתרון בכניסה הדרומית טוב ופשוט יחסית אבל יש בה סכנה בטיחותית. השר נתן פתרון לפתוח עוד כניסה בצומת כפר הנשיא.

סבסוד טיסות:

מראש פינה למצפה רמון- השר מבקש פגישה נוספת לאחר שילמד את החומר.

ניצן: מה הסטטוס של פרויקט דרך היקב?

מהנדסת המועצה: נבחר מנהל פרויקט וישנן השלמות קטנות אשר עליהן ביקשנו הצעות מחיר, בהמשך נצא למכרז.

מכרז ג'עוני: יש זוכה

פרויקט תאורה:

תקוע מעט בגלל הגשמים, הובהר למשכ"ל שלא ישולם עוד כסף, עד לסיום הפרויקט.

מחזור פחים כתומים:

פוזרו 50 פחים כתומים במושבה וישנה דרישה לעוד, כמות הפחים נקבעת בהתאם למפתח תושבים.

נבחנת אפשרות להחזיר את הפחים החומים מול גליל עליון, מהלך שאמור לחסוך לראש פינה עלויות הטמנה גבוהות מאוד.

פינו הפחים הכתומים נעשה בהתאם לצורך.

רינת:  יש צורך לעשות סיור בכדי לבחון את מיקום הפחים.

היו"ר: זכינו בקול קורא של 120 אלש"ח לפעילות הסברה בבית הספר ובגינה הקהילתית.

בריכת שחייה:

היו"ר: היה מכרז ונקבע קבלן זוכה. לקחנו מפקח שיהיה אחראי על כל ההגשה של האישורים וההיתרים והוחלט כי השירותים יהיו בצד המערבי של בריכת השחייה .

בתקציב שנקבע, העבודות שיבוצעו בבריכת השחיה הם:

סככה של 30% מעל הבריכה, חיפוי וגדרות, חיבור מים והקמת שירותים יבילים

 ניצן: בעבר נדברנו שיהיה מעקב אחר ועדות, סיכומים שלהן והפצה.

מנכ"לית המועצה: בנושא הועדות והפורמים, נקיים לקראת סוף מרץ ישיבה שלא מן המניין שבה יציגו מנהלי המחלקות סיכום של 2019 ותוכנית לשנת 2020 .

תביעות נזיקין- במגרשי משחקים:

יועמ"ש:  ב-3 שנים האחרונות הוגשו נגד המועצה 3 תביעות גדולות.

פסק דין שהתקבל לאחרונה קבע כי על המועצה לשלם לתובע 95 אלש"ח.

המלצות יועמ"ש:

 1. מכרז חדש לביטוח – בטיפול המנכ"לית.
 2. יש לקבל החלטה לגבי מדיניות כניסת תושבי חוץ למגרשי הספורט, בהתאם להחלטה שתתקבל יש לבצע התאמות ביטוחית.
 3. לרשת את כל מגרשי המשחקים והספורט במצלמות.

סעיף 10: עדכון ראש הרשות- שיפוץ מבואת גיא אוני ושכונה צפונית:

היו"ר: הגשנו קול קורא לטובת שיפוץ מבואת גיא אוני וזכינו ב 1.5 מלש"ח לטובת פיתוח הנחל, קק"ל ושימור אתרים המליצו וברכו על התוכנית. בנוסף נשקם את הנחל עצמו ושימור אתרים ילוו את הפרויקט.

שכונה צפונית:

בגלל שאין ממשלה כרגע הכל נעצר.

ישיבת המועצה ננעלה בשעה 21:00

_________________                                                              _________________

מנכ"לית המועצה                                                                            ראש המועצה