פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 13-19

 מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פינה

מועד:

יום שלישי, ז' חשון תש"פ  5.11.2019  בשעה 19:00

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מעיין בן נתן- חברת מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

גב' ענבל נעים- חברת מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

מוזמנים:

גב' אירית ברק  – מנכ"לית המועצה

(סגל):

גב' תמי שורץ –  דוברת המועצה

דב אריאל- גזבר המועצה

אורי זלצר- גזבר המועצה הנכנס

גב' מיטל סידון  – מנהלת הלשכה

ענת פרץ שרון- מנהלת פרויקטים

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

נעדרו:

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקולים 11-19, 12-19.
 2. אישור הסכמי עובדים בכירים
 3. אישור מורשה חתימה לגזבר המועצה אורי זלצר.
 4. אישור לקיחת הלוואה ומחזור הלוואות
 5. אישור תב"רים:

א. תב"ר קריאות מים  תב"ר קיים –  1,000,000 ₪

תוספת 337,000 ₪

מקור מימון: הלוואה

סה"כ תב"ר לאישור 1,337,000 ₪

ב. תב"ר שיפוץ בריכת שחיה – תב"ר חדש

סה"כ לתב"ר 1,463,000 ₪

מקורות מימון: הלוואה

 1. ועדת מועצה: מכרזים וביקורת – מינוי בעלי תפקידים.
 2. דיווח ראש רשות והתייחסות לנושאים שהעלתה רינת יזרעאל:

א שכונה דרומית.

ב. שכונה צפונית.

ג. בריכת שחייה.

ד. בנייה בשטחים ציבוריים.

ה. כלבים משוטטים במושבה.

 

 1. אישור פרוטוקולים 11-19, 12-19

לא התקבלו הערות לפרוטוקולים, ולכן הפרוטוקולים מאושרים.          

 1. אישור הסכמי עובדים בכירים

היו"ר מבקש לאשר הסכמי בכירים עבור משרות-

 1. גזבר המועצה- ב 85% משכר מנכ"ל
 2. מהנדסת המועצה- ב85% משכר מנכ"ל
 3. מנהלת מחלקת חינוך וקהילה- 65% משכר מנכ"ל

היו"ר מעלה להצבעה-

בעד:  היו"ר- מוטי חטיאל, מעיין בן נתן, אריה אייל, רינת יזרעאלי, ניצן בלום, ענבל נעים, עמיר ילוז, רחלי רוטנברג

נגד: גדי בן שימול

           מאושר ברוב קולות.

 1. אישור מורשה חתימה לגזבר המועצה אורי זלצר

היו"ר: מורשה החתימה במועצה הם ראש המועצה והגזבר. אבקש להחליף את מורשה החתימה דב אריאל, בגזבר החדש שנכנס לתפקיד- אורי זלצר.

היו"ר מעלה להצבעה-

מאושר פה אחד.

 1. אישור לקיחת הלוואה ומחזור הלוואות

היו"ר: הועבר אליכם טבלת מצבת הלוואות המועצה בבנק לאומי. בטבלה מוצגים עומס המלוות והפרעון השנתי הצפוי לאחר פריסת ההלוואה מחדש.

סה"כ הלוואה- 9,300,000 לתקופה של 10 שנים, בריבית של 0.25% – פריים.

מתוכו סכום של- 7,500,000 ₪ לטובת מיחזור הלוואות קיימות בבנק לאומי.

יתר הסכום- 1,800,000 ₪ לטובת שיפוץ הבריכה ע"מ לאפשר לבריכה להיפתח בעונה הקרובה.

דיון

היו"ר: בריכת השחייה מחייבת תיקון כל הליקויים, בנייה מחדש של בור הבריכה ותשתיות המים עד למכון הסינון.

נלקח יועץ חיצוני אשר הכין אומדן בסך של כ 1.5 מיליון ש"ח, דבר אשר יאפשר לציבור להנות מבריכה קהילתית כבר בקיץ 2020.

עמיר ילוז: לא רואה צורך לשפץ את הבריכה הקיימת, גם אם יצליח תקציבית, הדבר דורש הסתכלות רחבה יותר לבנות במקום ראוי יותר. גם אם שנה אחת הבריכה תהיה סגורה זה למטרה נעלה יותר, שיהיה מקום ראוי ובסטנדרטים גבוהים יותר כמו שראינו בראשל"צ.

ניצן: מבקשת לדחות את ההצבעה עד להצגת אומדן כולל של הפרויקט כולו, מתוך ראייה מקיפה של צרכי התושבים כולל התייחסות לנושא הנגישות של השיפוץ והכנסת מלתחות ושירותים בקו גובה הבריכה.

שיקול נוסף בביצוע כולל הינו חסכון בעלויות בביצוע פרויקט רחב ולא בעוד שנתיים לצאת לשיפוץ נוסף. בנוסף, האם יש מקורות תקציב נוספים לטובת שיפוץ זה וצמצום העול הכספי על המועצה.

היו"ר: נושא איגום מקורות כספיים נוספים לטובת שיפוץ הבריכה בבדיקה.

גדי בן שימול: מסכים עם דבריו של עמיר ומוסיף- שהמצב לא ראוי ויש צורך בשיפוץ מהיסוד והנגשה.

ענבל נעים: חשוב לקדם את שיפוץ הבריכה כבר לשנה הקרובה, אני ממליצה במקביל לקדם את נושא השירותים והמלתחות.

היו"ר : ההמלצה שעמיר וגדי מציעים יכולה להתממש, אך נדרשת לכך תקופה של חמש שנים לצורך איתור שטח, גיוס ואיגום משאבים ותכנון. המלצתי היא לקדם את שיפוץ הבריכה הנוכחית על מנת לאפשר פתיחת עונת הרחצה כבר בקיץ הקרוב.

סיכום והחלטה: ממליץ לקבל את המלצת ענבל, נצא למכרז לאומדן שהוכן, במקביל נבקש הצעות למלתחות בחלק העליון של הבריכה.

נבטל את עדכון תב"ר שעוני מים ונעמיד את הסכום לטובת סיום פרויקט הבריכה יחד עם המלתחות.

היו"ר מעלה להצבעה- אישור מחזור ההלוואה בסך 7.5 מיליון ₪, הלוואה נוספת בסך של 1.8 מיליון ₪ לתקופה של 10 שנים מבנק לאומי.

בעד:  היו"ר מוטי חטיאל, מעיין בן נתן, אריה אייל, רינת יזרעאלי, ענבל נעים, רחלי רוטנברג, ניצן בלום.

נגד: גדי בן שימול, עמיר ילוז

מאושר ברוב קולות.

 1. אישור תב"רים:

א. תב"ר קריאות מים  תב"ר קיים –  1,000,000 ₪

תוספת 337,000 ₪

מקור מימון: הלוואה

סה"כ תב"ר לאישור 1,337,000 ₪

תב"ר קריאות מים יורד מסדר היום.

ב. תב"ר שיפוץ בריכת שחיה – תב"ר חדש

סה"כ לתב"ר 1,463,000 ₪

מקורות מימון: הלוואה

תב"ר חדש, סה"כ לתב"ר 1.8 מיליון ש"ח.

בעד:  היו"ר מוטי חטיאל, מעיין בן נתן, אריה אייל, רינת יזרעאלי, ענבל נעים, רחלי רוטנברג

נגד: גדי בן שימול, עמיר ילוז

נמנע: ניצן בלום

מאושר ברוב קולות.

 

 1. ועדת מועצה: מכרזים וביקורת – מינוי בעלי תפקידים

היו"ר מבקש לאשר את מעיין בן נתן וענבל נעים לחברות בוועדת ביקורת במקום חברי המועצה היוצאים- שירה ינאי וניר קבלו.

היו"ר מעלה להצבעה-

    מאושר פה אחד.

 

      7 . דיווח ראש רשות והתייחסות לנושאים שהעלתה רינת יזרעאל:

א. שכונה דרומית.

ב. שכונה צפונית.

ג. בריכת שחייה.

ד. בנייה בשטחים ציבוריים.

ה. כלבים משוטטים במושבה

 • שכונה דרומית:

  • קיימת טיוטא להסכם ההעברה לפיתוח, מאהוד תייר  למועצה. התחלנו עם חברת ניהול פיקוח בתוך השכונה כדי לאתר בתוך השכונה- מדרכות, כבישים, ניקוז כדי להתחיל עם זה באופן מידי. עכשיו יסיימו  את האומדן העדכני ונשב עם המנהל בכדי לקבל את הכסף עבור הפיתוח וסיום העבודה הנדרשת.
 • שכונה צפונית:

  • אתמול התקיימה פגישה עם אדריכלית משרד השיכון, האדריכלית הסכימה איתי שהתוכנית לא טובה. לגבי הצפיפות , יש הבנה שאי אפשר לבנות פה באופן כל כך צפוף. ארבע יחידות לדונם לא יקרה. תתקיים פגישת התנעה בקרוב.
 • בנייה בשטחים ציבוריים:

  • אני מתנגד ונפעל נגד בניה בשטחים ציבוריים. היה מקרה כזה כבר ופעלנו. באופן כללי, כל פעולה של תושב בשטח ציבורי תחייב הגשת בקשה למהנדסת המועצה, אשר תבחן את הנושא מהנדסת המועצה ותקבל החלטה אם לאשר או להעביר לוועדה לתכנון אסטרטגי.
 • כלבים משוטטים:

  • שירותי הווטרינריה ואכיפה מטופל על ידי אשכול גליל מזרחי. החיסרון שלא ניתן לשלוט באכיפה. בעקבות התלונות דיברתי עם הווטרינר של האשכול והחל מיום ראשון הבא, בכל יום יגיע לוכד לראש פינה לאכיפה. כלב משוטט ילכד ויועבר לכלביה ובעליו ייקנס. נדאג לבדוק כלי לפתרון הלכלוך שהכלבים משאירים, אבדוק בהקדם אפשרות של שקיקקי כשירות לציבור.

הישיבה ננעלה בשעה 21:05

_______________                                                           ___________________

אירית ברק- מנכ"לית                                               מוטי חטיאל- ראש המועצה