‏כ' טבת תשע"ח

‏07 ינואר 2018

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 14-17

מיקום:           משרדי המועצה המקומית ראש פינה

מועד:              יום שלישי  12.12.17 בשעה 20:00

המזכיר:         מר מוטי חטיאל

נוכחים:          מר אביהוד רסקי– יו"ר

מר עודד אילת – חבר מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

מר גל קאלו – חבר מועצה

מר יואב כרמלי–  חבר מועצה

מר אהרון ברנזון – חבר מועצה

 

משתתפים:     מר דב אריאל – גזבר המועצה

עו"ד אייל נון – יועץ משפטי למועצה

על סדר היום:

  1. אישור עדכון תקציב לשנת 2017
  2. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2018

היו"ר: ערב טוב, אנחנו דנים היום בהצעת התקציב לשנת 2018 ועדכון תקציב לשנת 2017, במליאת המועצה, בישיבה שלא מן המניין ביום 12 בדצמבר 2017.

ההצעה הועברה אליכם ב – 26 בנובמבר 2017 על מנת שתוכלו לעיין בה, להגיע אל הגזבר או אלי לקבלת הסברים ומידע על סעיפי התקציב השונים וגם להמליץ בפנינו על רעיונות ושינויים שאתם חושבים שיש לבצע בהצעת התקציב.

מצורף מכתבי אליכם מיום 26 בנובמבר 2017.

הצעת התקציב גובשה והוכנה כך שתיתן עד כמה שניתן מענה למכלול ההיבטים והצרכים של התושבים והמושבה, כך שהצעת התקציב העומדת לאישור מאוזנת בין ההכנסות להוצאות הצפויות – מצד אחד, ושומרת על מירב השירותים ברמה טובה – מצד שני.

אני משוכנע ובטוח שטובת התושבים והשירותים שהמועצה מבצעת, עומדים לעיני כולנו ואשמח לשמוע כל חבר בנושא התקציב והתייחסות לסעיפים המופיעים בו. בנוסף, על כולנו החובה לנהוג בזהירות בתקציב.

אין ספק שכולנו רוצים לתת את המיטב (לתת יותר לחינוך, לרווחה, לחזות המושבה, לתיירות, לקהילה ולמי לא…), שכולן מטרות ראויות, אבל אנחנו נדרשים וחייבים להיצמד למסגרת התקציב.

כאשר מישהו מחברי המועצה יציע להפחית/להוסיף לסעיף תקציבי כלשהו, עליו להראות מאיפה זה יבוא או בעיקר על חשבון מה ומאיזה סעיף יש להוריד, וינמק מדוע להקטין את הסעיף הרלוונטי ומדוע להגדיל את הסעיף אותו ממליץ להגדיל.

אני רוצה להזכירכם כי בישיבה על צו הארנונה שהתקיימה ב 21.6.2017 הוסבר לחברי המועצה כי משרד הפנים יאשר לרשויות שנפגעו מביטול מעמד עיר עולים להעלות את שיעור הארנונה עד 7.5% באופן גורף, על כל סוגי הנכסים המופיעים בצו הארנונה.

יתרה מזו, הוסבר לחברי המועצה כי לא יתבצע עדכון של צו הארנונה בשנת 2018 לשנת 2019 מאחר וזו שנת בחירות וצו הארנונה לשנת 2019 יתבצע במהלך שנת 2019, וכמו כן, שבשנת 2019 יהיה קיטון נוסף של 1 מלש"ח מהכנסות ארנונה ממשרד הבטחון ואחרים.

כמו כן הוסבר לחברי המועצה כי מירב העלויות של מתן השירותים המבוצעים על ידי המועצה, ממומנים ברובם ע"י גורמי התעשייה, המסחר והתיירות (מימון התושבים מארנונת מגורים מהווה כ – 24% מתקבולי הארנונה).

בישיבת צו הארנונה, הוצג אף נושא תוספת העלות הכספית שתהיה בתקציב הכנסות המועצה מארנונה, בהתאם לאחוז העליה, כאשר העלייה הנורמטיבית לכלל הרשויות במדינה שנמסרה ע"י משרד הפנים היא 2.18% תוספת. הוצג דף תוספת הכנסות בתקציב ע"י גזבר המועצה דב אריאל מהו סכום תוספת ההכנסות במצב של החלטת המועצה על הגדלת שיעור האחוזים בצו הארנונה לעומת העלות הנורמטיבית של 2.18%.

תוספת הכנסות

  1. החלטה להעלאת ארנונה בשיעור 4.18%     389 אלש"ח
  2. החלטה להעלאת ארנונה בשיעור 6.18%     778 אלש"ח
  3. החלטה להעלאת ארנונה בשיעור 7.5%     994 אלש"ח

החלטת 4 חברי מועצה היתה אישור של 2.18% בלבד. (מצורף פרוטוקול מיום 21.6.2017).

לפני מספר ימים התקשר אלי מר סיון ממשרד הפנים והודיעני כי לא מאשרים את שיעור עלית הארנונה ב 4.18% אלא רק ב 2.18%. ביקשתי שיעביר אלי מכתב מנומק בנושא זה ואנחנו נחליט באם להגיש בג"צ.

מצ"ב מכתב הגזבר דב אריאל לחברי המועצה מיום 11 ביוני 2017, בנושא דיון ואישור צו ארנונה לשנת 2018.

לאור המכתב שהועבר לחברי המועצה ממני בתאריך 26 בנובמבר 2017, להגיע ולשבת עם גזבר המועצה על המלצות לשינויים בתקציב 2018, הגיעו לפגישה עם הגזבר חברי המועצה גדי בן שימול ועמיר ילוז והמליצו על שינויים בתקציב שמופיעים בטור ה.

מעבר לכך ובהתייעצות עם דב, גזבר המועצה, החלטתי על השארת תשלומי ההורים עבור גנים וצהרונים באותה עלות בשנת 2018 כפי שהיתה בשנת 2017.

מצורפת הצעת התקציב שהוגשה לחברי המועצה בתאריך 26 בנובמבר 2017, וטור הצעה לעדכון – טור ה.

באם יש למישהו מחברי המועצה התייחסות כלשהי להצעת התקציב המוגשת עם העדכונים לשנת 2018, אז בבקשה.

דב:      מחלק לחברים הצעה נוספת לתקציב ועונה לשאלות חברים.

עמיר:  מבקש להוסיף לתקציב 30 אלש"ח לתמיכות בהוספיס. כמו כן, מבקש לבדוק אפשרות לסייע לחוגי המתנ"ס.

 גדי:     מבקש לשנות תקציב הפעוטון ע"ס 60,0000 ₪ לטובת סיוע להורי פעוטון פשוש להקטנת עלות שכר הלימוד. (ב – 2017 הועבר התקציב למתנ"ס).

אהרון:   התקציב ללא בשורה, לא מתמודד עם הבעיות שראש פנה מתמודדת עמן: פקקים, תכנון, אתר שחזור.

אני לא רואה שום התייחסות בתקציב לבעיות שהצגתי. מכיוון שבשנה זו אני לא רואה יכולת ולא רצון לבצע שינויים בתקציב לכן לא הגעתי.

ישנה בקשה של המבקרת של 60,000 ₪ לטובת ביקורת שהיא רוצה לעשות.

אני מבקש להוסיף סעיף 60,000 ₪ כפי שבקשה המבקרת שבוודאי יחסכו כספים גדולים יותר בעתיד.

היו"ר:  חבל שלא היינו קשובים כולנו לבקשה של משרד הפנים להעלאת הארנונה ויכולנו לענות לכל הדרישות.

לעניין הביקורת, היו מספר שנים ללא ביקורת. יש מבקרת שעושה את הביקורת כמו שצריך. אז קודם שתגיע למועצה ותתן את הזמן שהיא נדרשת לבצע.

אני לא רואה שום הצדקה לקחת ביקורת נוספת. שתסביר לי למה היא לא כאן ותציג לי את תוכנית העבודה.

המועצה תוסיף לתקציב המועצה:

30 אלש"ח לתמיכות לטובת ההוספיס.

60 אלש"ח סבסוד חוגי מחול ומוזיקה.

60 אלש"ח תקציב לביקורת.

סה"כ 150 אלש"ח תוספת לתקציב.

עדכון תקציב 2017 בסכום של 37,280 אלש"ח

תקציב 2018  בסכום של 37,701 אלש"ח

מאושר פה אחד.

 הישיבה ננעלה בשעה 21:00.

 ______________                                        _______________

          המזכיר                                                                היו"ר