פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 12-19

מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פנה

מועד:

יום רביעי י"ט' באלול תשע"ט, 18.09.2019, שעה: 19:00

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מעיין בן נתן- חברת מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

גב' ענבל נעים- חברת מועצה

מוזמנים:

גב' אירית ברק  – מנכ"לית המועצה

(סגל):

גב' תמי שורץ –  דוברת המועצה

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

גב' מיטל סידון  – מנהלת הלשכה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

נעדרו:

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

על סדר היום:

 

 1. מינוי מנכ"לית המועצה אירית ברק כמחליפת יו"ר ועדת בחינה בהיעדרותו של ראש המועצה.
 1. מכרז ג'עוני
 2. מינוי נציג ציבור בועדות בחינה למכרזי כח אדם
 3. אישור מינוי אילנית פריד כפקידת גבייה
 4. מינוי דוד אטמור כחבר ועדת ערר
 5. הרמת כוסית לשנה החדשה

 

היו"ר: מברך את ענבל נעים שהצטרפה אלינו למועצה.

יש פה רוב של נשים. זה מבורך.

היו"ר מודה לחבר מועצה היוצא ניר קבלו על העבודה שעשה במליאה.

הקראת הצהרת אמונים: "אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".

ענבל נעים: מתחייבת אני.

 1. מינוי מנכ"לית המועצה אירית ברק כמחליפת יו"ר ועדת בחינה בהיעדרותו של ראש המועצה

היו"ר מעלה להצבעה.

מאושר פה אחד.

 1. מכרז ג'עוני

נשלח אליכם המכרז, זה מגיע לאישור מליאה כי אנחנו רוצים לאפשר את זה באופציה ל15 שנה. (מסעדה טבעונית/צמחונית/חלבית).

נאשר את תנאי המכרז 5+5+5 שנים.

היו"ר מעלה להצבעה

מאושר פה אחד.

 1. מינוי נציג ציבור בוועדות בחינה למכרזי כח אדם

היו"ר מבקש למנות את דוד אטמור כנציג ציבור נוסף לוועדות בחינה.

היו"ר מעלה להצבעה.

מאושר פה אחד.

 1. אישור מינוי אילנית פריד כפקידת גבייה

היו"ר מעלה להצבעה

מאושר פה אחד.

 1. מינוי דוד אטמור כחבר ועדת ערר

היו"ר מבקש לאשר את דוד אטמור כחבר לועדת ערר ארנונה.

היו"ר מעלה להצבעה

מאושר פה אחד.

 1. הרמת כוסית לשנה החדשה

שתהיה שנה טובה ומתוקה.

                                    הישיבה ננעלה בשעה 19:40

   _____________ֹֹ___ּּּ                                              __________________      

 אירית ברק – מנכ"לית                                                מוטי חטיאל – ראש המועצה