פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 3-18

מיקום:           משרדי המועצה המקומית ראש פינה

מועד:              יום שני  19.3.18 בשעה 20:30

נוכחים:

מר אביהוד רסקי– יו"ר

מר עודד אילת – חבר מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

מר גל קאלו – חבר מועצה

מר יואב כרמלי–  חבר מועצה

מר אהרון ברנזון – חבר מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון – יועמ"ש

גב' מיטל כהן – מבקרת

 

על סדר היום:

  1. אישור תב"ר מחסן מל"ח

סה"כ תב"ר – 280,000 ₪.

מקורות מימון:          250,000 ₪ – משרד הפנים

30,000  ₪ – קרן לעבודות פיתוח

היו"ר אביהוד: מציג את התב"ר ועונה לשאלות חברים.

מאושר פה אחד.

  1. אישור תב"ר מרכיבי ביטחון

סה"כ תב"ר – 105,527 ₪.

מקורות מימון:          95,527 – משרד הפנים

10,000 ₪ – קרן לעבודות פיתוח.

היו"ר אביהוד: מציג את התב"ר ועונה לשאלות חברים.

מאושר פה אחד.

  1. אישור תב"ר עיצוב מרחב למידה בבית הספר וילקומיץ

סה"כ תב"ר – 80,000 ₪.

מקורות מימון – משרד החינוך.

הסעיף נדחה.

  1. עדכון תב"ר מעגל תנועה דוד שוב

תב"ר קיים – 3,320,000 ₪.

מקורות מימון:          2,220,000 ₪ – משרד התחבורה.

1,100,000 ₪ – רמ"י.

550,000 ₪ – תקציב פיתוח משרד הפנים – לאישור.

היו"ר אביהוד: קיבלנו מיליון ₪ ממשרד הפנים לטובת פרויקטים כלכליים. הצלחנו לשכנע את משרד הפנים להשתמש בכסף לטובת מעגל התנועה המתוכנן לביצוע ברח' דוד שוב ועבור כביש 8676 – דרך הגליל. קבלת הסכום תאפשר למועצה לצאת לביצוע הפרויקט.

אהרון: אני מציע להעביר את התקציב המיועד למעגל התנועה הנ"ל לטובת מעגל התנועה בכניסה לגן יעקב, יש עוד 8 חודשים לתקציב ואני מציע לעשות בדיקה האם זה אפשרי.

היו"ר אביהוד: אני אבדוק את הנושא, לא חושב שזה אפשרי במסגרת הזמן. במקביל אישרנו לפני 3 ישיבות שני מעגלי התנועה בהרחבה ד' וליד גן יעקב, התחלנו בתכנון זה לא מהיום למחר, מציע לאשר את התב"ר.

מאושר פה אחד.

  1. אישור תב"ר תכנון מפורט לדרך 8676 – דרך הגליל

סה"כ תב"ר – 1,500,000 ₪

מקורות מימון:          1,050,000 – משרד התחבורה.

450,000 – מענק פיתוח משרד הפנים.

היו"ר אביהוד: מדובר בתכנון כביש דו-מסלולי מהכניסה לחצור עד כיכר המשטרה. הדרך מהכיכר עד דוד שוב כולל בטיפול למעבר למע"צ.

מאושר פה אחד.

  1. הגדלת תב"ר מבואה מספר 349 (מצ"ב)

 

תב"ר מאושר סכום מקור הגדלה לאישור סה"כ תב"ר חדש
חמ"ת 2,300,000 משרד התיירות 1,250,000 3,550,000
ארגון א.מ.י.ר 2,300,000 ארגון א.מ.י.ר 3,750,000 6,050,000
סה"כ 4,600,000 סה"כ 5,000,000 9,600,000

 

 

היו"ר אביהוד: מציג את התב"ר ומדגיש כי קיים ויכוח עם משרד התיירות. כרגע הם מאשרים 25% השתתפות בפרויקט ולא 50% כפי שהתחייב החמ"ת.

לאחר דיונים בנושא עם א.מ.י.ר הם אישרו לשלם 75% מהפרויקט ע"מ לקדמו ולסיים את שלב ב'.

אהרון: האם סיום שלב ב' יאפשר שימוש במעלית לאתר.

היו"ר אביהוד: אני חושב שכן. אבדוק את הנושא.

בעד אישור התב"ר: אביהוד, אהרון, גדי, עודד, גל, יואב.

נגד אישור התב"ר: עמיר ילוז.

  1. מינוי עודד אילת ויואב כרמלי לוועדת איתור לבחירת מנכ"ל

הסעיף בוטל

  1. עדכון שכר מבקר בהתאם להנחיית משרד הפנים

מזכיר המועצה: ישנה החלטה של משרד האוצר לשנות את מבנה שכר המבקרים ברשויות המקומיות. החל מ – 1.1.18. שכר המבקר יהיה 50% משרה שכר בכירים

ו – 90% משכר מנכ"ל.

בעבר שולם למבקר 25% שכר בכירים ו- 25% דרוג דרגה.

השינוי מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 22:30

 

        _____________                                             ________________

                      המזכיר                                                                      היו"ר