פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 05-22

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

ביום שלישי כ"ב סיון תשפ"ב,  21.6.22 בשעה 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

נעדרים:

מר דוד מאור- חבר המועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

גב' סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' טניה קמינסקי- מנהלת הגבייה


על סדר היום:

סעיף 1- אישור צו הארנונה לשנת 2023 – מצ"ב צו הארנונה

סעיף2- אישור הנחות לשנת 2022


סעיף מספר 1- אישור צו ארנונה לשנת 2023

יו"ר- סקר הנכסים שביצענו האיר עבורי מספר נקודות שעלינו לדייק בצו הארנונה לשנת 2023. ביקשתי להקים צוות שבנוי מאנשי מקצוע וחברי מועצה על מנת לתקן את "העיוותים" הקיימים בצו הישן.

יועמ"ש- רוצה לציין להערכה את עבודת ההכנה שנעשתה בהכנה על צו הארנונה לשנת 2023, על ידי צוות מצומצם של חברי המליאה והצוות המקצועי במועצה.

יו"ר- מציג את עיקרי השינויים בצו הארנונה לשנת 2023.

גזבר- מבקש לציין כי הבקשה טעונה את  אישור משרד הפנים.

יו"ר- מדגיש כי אישור הצו היא בשורה לתושבים.

מעלה להצבעה את צו הארנונה לשנת 2023

מאושר ברוב קולות

בעד- היו"ר, עמית, אריה, מעין

נמנע- גדי בן שימול

 

סעיף מספר 2- אישור הנחות לשנת 2023

יו"ר- מציג את ההנחות לשנת 2023. מדגיש כי לא נעשו שינויים משנת 2022

מעלה להצבעה את תבחיני ההנחות

מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 21:00

 

_____________                                                                                           _______________

מזכיר הישיבה                                                                                              ראש המועצה

אורי זלצר                                                                                                  מוטי חטיאל