פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 10-22

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי ג' בטבת תשפ"ג, 27.12.22 בשעה 20:00

נוכחים:

מר מוטי חטיאל- יו"ר

מר דובי מאור- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

מר ניר קפלן- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב'- סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

נעדרים:

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר אריה אייל-  חבר מועצה

משתתפים:

גב' אור טחן סער- מזכירת הישיבה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' רחלי ליבוביץ – מנהלת מחלקת ההנדסה

גב' שירה טל קוגן- מנהלת מחלקת חינוך

גב' הדס קטעי- מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

מר דני טל- מנהל המחלקה המוניציפלית

מר יגאל שרגיל- מנהל מרכז הצעירים

גב' טניה קמינסקי- מנהלת הגבייה

על סדר היום:

סעיף 1- אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2023


סעיף 1- אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2023

 יו"ר- גזבר המועצה יציג את הצעת התקציב לשנת 2023. 

גזבר- מציג את האבנים הגדולות בתקציב 2023 בהתייחס לשינוי מתקציב 2022, הוצגו נושאי הכנסות עיקריות (ארנונה, היטלים) ונושא פירעון המלוות וסקירת המחלקות העיקריות – חינוך, רווחה, מוניציפלי והנדסה. 

עמית- מבקש להגדיל את התקציב ב-70 אלש"ח לטובת יוזמות חינוכיות פדגוגיות. 

יו"ר- ההגדלה תתבצע מקרן היטלי השבחה.

מעלה להצבעה את תקציב המועצה לשנת 2023 על סך – 49624 אלש"ח.

מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה  21:30

___________                                                                              ____________

מזכירת הישיבה                                                                                 ראש   המועצה

אור טחן סער                                                                                   מוטי חטיאל