פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 12-21

מיקום:

חדר ישיבות מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

ביום שלישי כ' בחשון תשפ"ב,  28.12.21 בשעה 20:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר המועצה

מר דוד מאור – חבר מועצה

גב' סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

גב' מיטל כהן- מבקרת המועצה

גב' רחלי ליבוביץ- מהנדסת המועצה

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

מר דני טל – מנהל המחלקה המוניציפלית

גב'- רחל דאודי- מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

גב' שירה טל קוגן- מנהלת מחלקת חינוך

גב' – אור טחן סער – מזכירת הישיבה


על סדר היום:

סעיף 1- אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2020


סעיף 1- אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2020

יו"ר- פותח את ישיבת התקציב לשנת 2022. התקציב נשלח לכל החברים והזמנו כל אחד ואחת לפנות אלי ולגזבר המועצה בשאלות והבהרות ושמח שחלקכם אכן עשה כך.

התקציב המוצע לשנת 2022 משקף גידול במספר תחומים:

גידול בהנחות ארנונה

גידול בתקציב הרווחה ובסיוע לנזקקים

גידול בתקציב החינוך הבלתי פורמלי ובתקציב הנוער

גידול בתקציב התרבות

גידול בתקציב שיפור חזות המושבה

גידול בתחום המים והביוב

ב- 2017 נרשמה ירידה בהכנסות ב- 4.7 מלש"ח מביטול מעמד עיר עולים לראש פינה. הצלחנו לגשר על הפער הזה ולגדול ב- 8% משנת – 2017 לשנת – 2020.

מעביר את רשות הדיבור לגזבר לפירוט נוסף על סעיפי התקציב.

גזבר- מציג את סעיפי התקציב העיקריים ועונה על שאלות החברים.

רינת- מה האמירה שלנו שבוע הבא במפגש הציבור בנושא הארנונה?

יו"ר- לא ישלחו בקשות לחיוב לתושבים עד לבירור מול חברת המדידה ואם יידרש נשהה את הפעילות שלה. אף אחד מהתושבים לא יחויב אם ישנה טעות במדידה. בנוסף אני מתכוון לפתוח את צו הארנונה לשנת 2023 ולעשות את ההתאמות הנדרשות בהתייחס לסעיפים – מרפסות סגורות, פרגולות, מחסנים וחניות מקורות. פנינו לשרת הפנים ולשר האוצר במטרה לשנות את החיוב על הסעיפים האלו.

מעלה את הצעת התקציב לשנת 2022 להצבעה

יועמ"ש- גדי לא יוכל להצביע בגלל המועצה הדתית.

גדי- תחזור, אני לא יכול להצביע על התקציב?

יועמ"ש- כן, יש שם את תקציב המועצה הדתית. אח שלך במועצה הדתית במינוי. ומפני שההצבעה היא על כל מכלול התקציב אינך יכול להצביע.

גדי- 20 שנה זה ככה ולא היית הבעיה. אפנה לדרג מעלייך.

יו"ר- מעלה את תקציב המועצה להצבעה.

בעד- מוטי, אריה, דובי, עמית, רינת , סיגנית, מעין ורחלי.

נגד- גדי (לפי חוות דעת היועץ המשפטי אין ההצבעה מובאת בחשבון)

מאושר ברוב קולות.

  

הישיבה ננעלה בשעה 21:30

 

_____________                                                                           _______________

ראש המועצה

מוטי חטיאל