פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 05-21

מיקום:

חדר ישיבות – מועצה מקומית ראש פינה

מועד:

יום שלישי יט' תמוז, 29.6.21, שעה: 18:30

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

מר אריה אייל – חבר מועצה

מר גדי בן שימול- חבר מועצה

מר עמית הרפז- חבר מועצה

גב' מעין בן נתן- חברת מועצה

גב' רינת יזרעאל- חברת מועצה

גב' סיגנית בורנשטיין- חברת מועצה

גב' רחלי רוטנברג- חברת מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון- יועמ"ש המועצה

גב' מיטל כהן  – מבקרת פנים

מר אורי זלצר- גזבר המועצה

גב' טניה קמינסקי- מנהלת הגבייה

נעדרו:

מר דובי מאור – חבר מועצה

 על סדר היום:

סעיף 1 – אישור צו ארנונה 2022


נפתח את הישיבה בעמידה לזכר הנפטרים מהמושבה- חיה אורי ואביבה גולדשטיין.

סעיף 1 – אישור צו ארנונה 2022

יו"ר- המליאה נדרשת לאשר את צו הארנונה אם יש שינויים עד ל- 30.6.21, במידה ואין ממשיכים עם עדכון "טייס אוטומטי".

טניה תציג את השינויים שיש בצו.

מנהלת הגבייה- בצו של שנת 2022 הוסיפו סיווג למאגר מי קולין מעל 60,000 מטר.

יו"ר- במהלך סקר נכסים עלה שלא נגבית ארנונה על מאגר הבלוע שבישמו שפלג הגליל. המאגר מופיע כ"שטחים תפוסים", נועד לתת מים לחקלאות במחיר מוזל. בהחלטת מועצה קודמת שטח שמעל 60,000 מ' מחויב בתעריך של 8.54 למטר וכעת רוצים להחיל זאת גם על מאגר הבלוע. בגישור עם פלג הגליל הוחלט שעתידית ישלמו לפי התעריף הזה.

גדי- האם החקלאים יפגעו?

גזבר- זה יעלה את אגרות הביוב של פלג הגליל, לא של החקלאים.

יו"ר- מעלה להצבעה – עדכון "טייס אוטומטי" ע"ס של 1.92%.

מאושר פה אחד

_____________                                                                           ______________

גזבר המועצה                                                                                     ראש המועצה

אורי זלצר                                                                                          מוטי חטיאל