פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 08-19

מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פינה

מועד:

יום שני, כט' אייר תשע"ט, 3.6.2019 שעה 19:00.

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

גב' אירית ברק – מנכ"לית המועצה

גב' שירה יערית ינאי – חברת מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

מר ניר קבלו – חבר מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון – יועמ"ש

גב' תמי שורץ – דוברת המועצה

נעדרת:

גב' מיטל כהן – מבקרת פנים

על סדר היום:

  1. הצגת המלצות הוועדה לבחינת נושא המשך ניהולה המקצועי של פעילות המוזיקה בראש פנה.

רינת ורחלי הציגו את מסקנות הועדה.

המלצות הועדה

המשך הסכם הפעלה עם קלור לשנה נוספת.

מסמך המלצות מצורף.

החלטה

  1. דחיית קבלת החלטה לישיבת המועצה הבאה.
  2. חברי המליאה מתבקשים להעביר שאלות בעניין פעילות המוסיקה בראש פנה במסגרת שיתוף הפעולה עם מרכז קלור, עד יום רביעי 5.6.2019.
  1. השאלות ירוכזו ויועברו להתייחסות הגורמים המקצועיים.
  2. חגית ותלם יוזמנו לדיון במסגרת ישיבת המליאה הבאה שתקיים ביום שלישי, 11.6.2019.
  1. לבקשת חברי המליאה יישלח מסמך הכנה בנושא מודל הפעלת מרכז מוסיקה עד יום ה' 6.6.2019

        _______________                               ______________

 מנכ"לית המועצה                                         ראש המועצה