פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 07-19

מיקום:

משרדי המועצה המקומית, ראש פנה

מועד:

יום שלישי, ט' אייר תשע"ט, 14.5.2019 שעה 19:00.

נוכחים:

מר מוטי חטיאל– יו"ר

גב' אירית ברק – מנכ"לית המועצה

גב' שירה יערית ינאי – חברת מועצה

מר אריה אייל – חבר מועצה

גב' רינת יזרעאל  – חברת מועצה

מר עמיר ילוז – חבר מועצה

מר ניר קבלו – חבר מועצה

גב' ניצן בלום סלע – חברת מועצה

משתתפים:

עו"ד אייל נון – יועמ"ש

גב' מיטל כהן – מבקרת פנים

גב' ענת שרון פרץ – מנהלת בקרה ופרויקטים

גב' תמי שורץ – דוברת המועצה

נעדרים:

גב' רחלי רוטנברג – חברת מועצה

מר גדי בן שימול – חבר מועצה

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקולים 05-19 ו 06-19.
 2. דיווח.
 3. אישור חברי ועדת ערר.
 4. מחיקת חובות.
 5. הרכב ועדת מלגות (לבקשת שירה ינאי).
 6. פרסום פרוטוקולי ועדות ופורומים לציבור באתר המועצה (לבקשת סיעת רוח חדשה).
 7. ביצוע מעקב אחר שאלות/בקשות המועלות במליאה המחייבות ברור המועצה (לבקשת סיעת רוח חדשה).

 

 1. אישור פרוטוקולים 05-19 ו – 06-19

היו"ר מוטי: הפרוטוקולים נשלחו, התקבלו הערות, תוקנו ונשלחו שנית ולא התקבלו הערות נוספות. במידה ולא מגיעות הערות עד מועד הישיבה, הפרוטוקולים מאושרים.

ניר: הפעם אנו מאשרים את הפרוטוקול. יש פער בין התמלול לסרטון. הפעם נאשר, אך בפעם הבאה אנחנו מבקשים שדברים הנאמרים ייכתבו. מציע ששרונה תשב על סרטון הישיבה ותשלים את הפערים בפרוטוקול.

היו"ר מוטי: בפרוטוקול נכתבים עיקרי הדברים, הישיבה מצולמת ומועלית לפייסבוק ומוקלטת. אין כוונה להסתיר דבר כזה או אחר. במידה ומישהו אמר דברים שלא נרשמו ורוצה להוסיף, אין לי התנגדות.

ניצן: בכדי שתהיה לי יכולת לזכור דברים ולא לשבת מול מצלמה, במידה והיה לי תמלול יכולתי להשלים יותר.

עמיר: המבחן הוא האם מי שקורא את הפרוטוקול מוצא הגיון. יש נתק מוחלט ואין רצף.

היו"ר מוטי: אין הנחייה שלי לעשות פרוטוקול כזה או אחר ואני לא מתכוון שעובד ישב 3 שעות וישמע. יתכן ונחשוב על פרוטוקול ברמת החלטות ונפנה את הציבור להקלטות.

ניר: רוב האנשים בסופו של יום הולכים לפרוטוקול.  אנשים לא יושבים שלוש שעות לצפות בסרטון. הפרוטוקול חסר.

מוטי: נשתדל לדייק יותר ואם יש למישהו משהו חשוב שיבקש שירשם לפרוטוקול.

היו"ר מעלה להצבעה אישור פרוטוקולים 05-19 ו – 06-19

מאושר פה אחד.

 1. דיווח

א.הגשת נושאים לישיבות מועצה

הגשת הנושאים לישיבת מועצה – 48 שעות לפני מועד הישיבה.

שליחת ההזמנה לישיבת המועצה – 36 לפני מועד הישיבה.

ניר: ביקשנו שישלחו נושאים לפני 48 שעות, כלומר ביום חמישי ע"מ שניתן יהיה לעבור על הנושאים.

אריה: חשוב שתצא הזמנה עם הנושאים לפני 48 שעות ע"מ ללמוד ולעבור על הנושאים.

היו"ר מוטי: הנושאים לדיון (6,7) הועברו ע"י סיעת רוח חדשה, במסגרת הזמן הנדרש, ויובאו לדיון. ניתן עד יום רביעי להעביר נושאים לדיון ובמהלך יום חמישי תישלח ההזמנה. זכותכם להעביר נושאים גם ביום ראשון בבוקר והם יתווספו לסדר היום.

ב. מגרש שחבק

לקראת סיום הפרויקט. טרם גובש נוהל.

ג. רישום כתובות

בשלבי סיום לגבי התאמת רחובות ומספרי בתים מול מפ"י.

ד. ניהול ופיקוח פרויקט שכונת האורנים

מחר תצא הזמנה לקבלת הצעות מחיר.

מחר מתוכננת פגישה במינהל לסגירת קצוות ואני מקווה להביא לישיבה הבאה תב"ר לאישור. הסכום שמקבלים מרמ"י קרוב ל- 16 מלש"ח. העבודות יתחילו אחרי חג סוכות.

ה.  מכרז פחים כתומים

יצא השבוע.

ו. סככות תחבורה ציבורית

נקבע סיור ל – 20/5 עם הקבלן להצבת סככות.

ז. בניית אתר עסקי

פורסמה בקשה להגשת הצעות מחיר לבניית אתר עסקי. נקבל תקציב ממעוף.

ח. מחנה בינוי

יצאה הזמנה לשמאי מקרקעין להכנת דו"ח שמאות ראשוני לתכנון מחודש. לאחר קבלת הערכת שמאי ניגש למינהל לאישור ונוכל להתקדם. הפורום האסטרטגי החליט מה יתוכנן במקום.

ניר: אנחנו התנגדנו. לא היתה הצבעה. כתבתי זאת לברנזון, אך הוא הוציא פרוטוקול ברוחו, הערתי לו על הפרוטוקול הזה. הוא לא הציג שום תוכנית או היתכנות כלכלית, לא הביא הרבה דברים שחסרים. כתבתי לו לתקן את הפרוטוקול, כי הוא (הפרוטוקול) חסר. לא הייתה הצבעה. אחסוך לכם את תשובתו ולא אפרט אותה פה.

יש להציג את הפרוטוקולים להרכב רחב יותר. ברנזון חושב שהוועדה היא חותמת גומי. הפורום נועד שישבו ויביעו דעה, לא להגיע עם פרוגרמה ולבקש שיצביעו.

היו"ר מוטי: אשמח לעיין בפרוטוקול ולבדוק שאושר בועדה.

עמיר: הנושא כל כך משמעותי בחיינו וצריך חשיבה נוספת.

היו"ר מוטי: מי שאמור להחליט איך ראש פנה תיראה זו המליאה ואם אתם רוצים שזה יובא למליאה, אין לי התנגדות לעצור לרגע את השמאי ולהביא קודם למליאה.

ניר: מסכים עם עמיר שצריך להביא לפורום רחב. פורומים נועדו ע"מ שאנשים יביעו דעתם וידונו.

היו"ר מוטי: ברמת כללים וחוקים זה שטח של המדינה. הכסף לתכנון הוא של המינהל ולמועצה אין אמירה, אך המועצה יכולה להקשות. המינהל יכול לקבל החלטה ולשווק כל מה שהוא רוצה ואנחנו עושים פעולות שמתאימות לנו.

פורום תכנון אסטרטגי ממליץ לראש המועצה ואני בהחלט רוצה שיתוף פורום זה. אקרא שוב את הפרוטוקול ואראה את רוח הדברים האם התקיימה הצבעה ואביא למליאה, לפני שמתקדמים בפרויקט זה.

רינת: חשוב שברנזון יבוא ויציג.

 ניצן: ביקשנו עדכונים לגבי הבריכה.

היו"ר מוטי: הבריכה לא תיפתח אם לא יתקבלו כל האישורים הנדרשים. אנחנו בתוך התהליך ויש אישור קונסטרוקטור ולאור הערת אירית, הקדמנו להביא יועץ בטיחות. מקווה שעד יום חמישי נסיים הכל. הבריכה תיפתח בזמן.

ניר: כתבתי השבוע לשרון מדר לברר היכן הדברים עומדים בעניין בדיקת קונסטרוקטור. הוא השיב שזה באמצע התהליך.

אריה: בנושא דיווחים ועדכונים – כדאי שבתחילת ישיבה יהיה דווח קצר לגבי נושאים שעלו ושסוכם שיטופלו.

היו"ר מוטי: נתייחס בסעיף של ניר.

התייחסות לשאלות עמיר:

א. +ב' סגירות חורף שהפכו לקבע וסגירת מדרכות

קירוי חורף היה עד 30 לאפריל והוגשו כתבי אישום למי שלא הוריד. חשוב לי שלאורחים המגיעים תהיה קורת גג ושיבואו שנית וצריך גם לעזור לעסקים להתקיים. נושא הקירוי הינו בסמכות הועדה ואני פועל מולה לבחון אפשרות שקירוי החורף ישמש גם כסוכך לקיץ ואני רואה בזה דבר מבורך. נקבע לכך גבולות ברורים.

עמיר: חשוב איזה גבולות קובעים לעצמנו. בית המכס הוא מבנה לשימור והפרו שם כל הוראת חוק. לא כל עסק מתאים להיות במקום כזה.

היו"ר מוטי: נושא הבנייה הבלתי חוקית וחריגות הבנייה הינם בסמכות הועדה, שאינה מוותרת בנושא גם בנושא סגירת מדרכות.

עמיר: כשעסק גדל זה מצריך יותר חניות.

היו"ר מוטי: דרשתי מהועדה להציג חניות במקומות חדשים ובמקומות ישנים כופר חנייה. לא נחתום על כל תכנית שלא מציגה חניות במגרש ולא נאשר שום תכנית נוספת בבית המכס עד שיהיה פתרון תחבורתי מעשי.

ג. חנייה ברחוב החלוצים

ניר העלה את הנושא בזמנו ואתייחס לכך בסוף הישיבה.

התייחסות לשאלות רינת

א. שכונה דרומית

כפי שדיווחתי, מתקדמים להתחלת עבודות לקראת אוקטובר נובמבר.

ב. נתיבי תחבורה

יצא מכתב לנתיבי אקספרס ברמת שינוי קווים. התחנה בשלבי אישור סופיים.

ניצן: ברמת שינוי מסלול שלא יעבור בתוך בי"ס, האם אנחנו עדיין תקועים באותו מקום? צריך לבקש מיניבוס. אוטובוסים מסתובבים סתם.

היו"ר מוטי: ברגע שתהיה מודעות יתחילו להשתמש באוטובוסים. מיניבוס אכן יכול להתאים ונפנה למשרד התחבורה.

ג. דיור בר השגה

תועבר למייל שלכם מצגת מפת השטחים החומים בשטח שיפוט ר"פ ונשמח לענות לשאלות.

הנושא חשוב מאוד לאריה. ביקשתי ממנהלת הלשכה לתאם פגישה בנושא. חשוב לי ללמוד את הנושא לעומק ולבחון מה נכון לנו. יש לזה משמעות גדולה בראש פנה. נקיים ישיבה בפורום אסטרטגי בשיתוף חברי מועצה. אירית מכירה ותלווה את הנושא.

ניר: מה עם תופעת וילות אירוח בדרומית

היו"ר מוטי: הנושא בטיפול הועדה ואנחנו עובדים על זה מולה. כל מקום שיש בו הפרעה לציבור יטופל בכל הכח.

 1. אישור חברי ועדת ערר

אייל: עפ"י חוק יש למנות לועדת ערר עו"ד תושבי המקום. ניגשו 4 עו"ד, 3 עו"ד שכבר סיימו כל ההליכים, בקיעים ורציניים וההמלצה למנות את שלושתם. עורכת הדין ליזה לגזיאל שלום ניגשה רק היום ונביא אותה לאישור במליאה הבאה. אני קורא לעורכות דין נוספות מראש פנה להגיש מועמדות. במידה ותעמודנה בתנאים, נקבלן.

היו"ר מבקש לאשר את 3 החברים (עו"ד ברק הלל – יו"ר הועדה, עו"ד אריק דדון – חבר הועדה ועו"ד יאיר אוחנה – חבר הועדה)
מאושר פה אחד

 

 1. הרכב ועדת מלגות

שירה: השנה מסתיימת, לא חולקו מלגות ואיני יודעת ממי היתה מורכבת הועדה. כמובן שיגאל צריך להיות בועדה זו.

היו"ר מוטי: יש קריטריונים וביקשתי להתאימם להיום. הועדה תיפגש, תדון ותמליץ לנו. מי מעוניין להיות חבר בועדה: שירה, עמיר, נציג סיעת גיא אוני – גל קאלו, נציג סיעת רוח חדשה – ליאור לוי, גדי בן שימול ואני מבקש שגם מיטל בנבנישתי תהיה. אני מציע את אירית ליו"ר הועדה.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

 1. פרסום פרוטוקולי ועדות ופורומים לציבור באתר המועצה (לבקשת סיעת רוח חדשה).

       ניר: סיעת רוח חדשה מבקשת להעלות הצעה לסדר המחייבת את המועצה לפרסם את כל הפרוטוקולים של הועדות והפורמים הקיימים היום במועצה באתר המועצה לעיון כלל הציבור במושבה.

היו"ר מוטי: מקבל את מה שאתר אומר וניישם זאת. כל ועדה תקבע כללים איך לעשות זאת, תעביר אלינו בצורה מסודרת ונדאג להעביר לחברי המליאה. פרוטוקול מאושר ע"י יו"ר הועדה או הפורום יפורסם באתר המועצה.

ניר: לגבי פרוטוקולים של ועדת ביקורת.

מוטי היו"ר: פרוטוקולים של ועדת רשות הם המלצות לראש מועצה וכל הפורומים שווים בעיני. בנושא ביקורת זו שאלה שצריך לתת עליה את הדעת. דו"ח הביקורת הפנימית תפקידו להעיר ולייעל את הארגון. הייתי רוצה שמבקר המועצה יעיר ויבדוק נושאים שיקדמו את הארגון ושבעלי התפקידים במועצה ישתפו פעולה עם המבקר, על מנת לקדם את הנושאים שבאחריותם ולא יראו בביקורת כלי ניגוח. לצערי אני מבין שהכוונות פה הן כוונות פוליטיות ולא מתוך מקום לקדם את הארגון.

נתתי אישור לפרסם את הדוחות.

לתפיסתי, דוחות ביקורת הפנים הם לפנים הארגון ואנו חוטאים למטרת הביקורת.

ניר: הציבור צריך לדעת מה קורה בתוך הארגון ויקבל זאת בצורה חיובית. כשהציבור ייחשף לדברים יהיה יותר לחוץ לתקן מה שצריך. הדוחות משפרים אותנו והופכים אותנו לטובים יותר. ציבור צריך לדעת מה קורה פה וזה גם גורם לפורומים להתכנס.

אריה: חשוב שפורום המועצה יראה דוחות ביקורת על מנת ליישר קו.

היו"ר מוטי: דוחות ביקורת פנים מובאים לאישור חברי המליאה.

ניר: מבקש להקים צוות לתיקון ליקויים.

היו"ר מוטי: קיים צוות תיקון ליקויים – מעקב אחרי דוחות ביקורת.

ניר: יש הרבה דברים שלא תוקנו.

היו"ר מוטי: אשמח לדעת מה לא תוקן.

עמיר: בפורומים אין מזכירות שירשמו פרוטוקולים. יש נציג מכל סיעה שמעביר מסר לחברים.

ניר: צריך לפרסם תאריכי פורומים מראש.

היו"ר מוטי: נבדוק אפשרות שיפורסם באתר המועצה.

 1. ביצוע מעקב אחר שאלות/בקשות המועלות במליאה המחייבות ברור המועצה (לבקשת סיעת רוח חדשה).

ניר: במהלך ישיבות המועצה מעלות הסיעות השונות נושאים חשובים המחייבים ברור של המועצה. המועצה מצידה מתחייבת לברר פרטים ולחזור עם תשובות של אנשי מקצוע. צריך לרכז את כל הנושאים המחייבים ברור ולנהל מעקב אחרי החלטות מליאה.

היו"ר מוטי: יבוצע – באחריות מנכ"לית המועצה.

 

 1. מחיקת חובות

א. חייב מס' 1

אייל: נעשתה כל פעילות גבייה אפשרית. קיים חוב על הנכס משנת 95. החייב שילם חלק מהחוב במזומן ומבקשים אישור למחוק את היתרה.

דובי: זהו מקרה קשה ואני חושב שחובה לאשר זאת.

עמיר: המקרה עצוב מצד אחד. מצד שני מה עם הכסף הציבורי. קשה לי לחוות דעה בנושא. השאלה איזה תקדים זה יצור.

היו"ר מוטי: מדובר במקרה של משפחה שמנסה לשקם עצמה והחייב עשה מעבר לציפיותיי מאמצים מאוד גדולים. הריביות הגדילו את החוב. במקרה הזה צריך לאשר גם ברמה קהילתית מול משפחה שזקוקה לעניין.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

ב. חייב מס' 2

אייל: זו חברה בפירוק שפשטה רגל. בוצעו כל ההליכים והסתבר שנתנו לבעל החברה התחייבות שלא יתבעו אותו אישית. בוצעו כל ההליכים האפשריים.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

ג. חייב מספר 3

טניה: משפחה שחיה מהבטחת הכנסה ובטוח לאומי. החובות מעל 3 שנים ואפשר להגיש למחיקה. החוב הוא על מים וביוב.

ניר: במידה ואין סיכוי לשיפור במצב כלכלי, האם יש דרך אחרת לפטור לתמיד.

היו"ר מוטי: צריך אישור מליאה.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד

ד. חייבת מס' 4

טניה: אישה ערירית ונעשו כל פעולות אכיפה.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה

מאושר פה אחד

ה. חייבת מס' 5

טניה: החייבת הועברה אלינו ממח' רווחה. החוב נובע בגלל נזילה בבית הקודם. משנת 2015 משלמת הכל.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

ו. חייבת מס' 6

טניה: החייבת עזרה לפני מס' שנים את ראש פנה. חד הורית עם ילדים קטנים.

היו"ר מעלה הנושא להצבעה.

מאושר פה אחד.

הישיבה הסתיימה בשעה 21:00

        ________________                           ____________________

מנכ"לית המועצה                                ראש המועצה