צו הארנונה לשנת 2019

 1. שיטת המדידה  לצורך  חישוב  ארנונה

שיטת המדידה תהיה לפי מטר רבוע ו/או חלק ממנו.

 • שטח בניין המשמש למגורים

 • יכלול את כל השטח שבתוך הבנין ו/או שאינו צמוד לו לרבות חדרי שירותים, חדרי כביסה, חדרי אשפה, יציע, עליית גג, חניה מקורה, פרוזדורים, מרתף, מחסן, מבני עזר בין שאלה מהווים מפלס אחד       ובין מפלסים אחדים (חדר כביסה, הסקה, חשמל, מכונות, גז וכו'),     מקלט, מבנה בטחון, פיר מעלית, מרפסות סגורות וכיו"ב.
 • בבתים משותפים יכלל הרכוש המשותף (חדר מדרגות, חדר אשפה וכו') ויחשב כחלק יחסי משטח כל דירה ודירה.
 • שטח נכס שאינו משמש למגורים

 • יכלול את כל השטח שבתוך הנכס ו/או שאינו צמוד לו לרבות חדרי שירותים, חדרי כביסה, חדרי אשפה, יציע, עליית גג, חדרי מדרגות, חניה    מקורה, פרוזדורים, מרתף אחד ובין מפלסים אחדים (חדר      כביסה, הסקה, חשמל, מכונות, גז וכו'), מקלט, מבנה בטחון,     פיר מעלית, גזוזטראות, מרפסות מקורות, בריכות שחיה, סככות, גגות מקורים, שטחים מקורים וכיו"ב.
 • רכוש משותף בנכס יתווסף באופן יחסי לכל יחידת שטח.
 • רכוש משותף במרכזים מסחריים מקורים – יראו את המחזיק ביחידה גם כמחזיק בחלק יחסי בשטחים הציבוריים והוא יחוייב בחלק יחסי של השטח הציבורי.
 • הגדרות והוראות מדידה כלליות

 • השטח לצורך חישוב הארנונה נמדד בשטח ברוטו, היינו כולל שטח הרצפה, קירות פנים וחוץ וכל הבניות בכל קומה. יציע ו/או גלריה ו/או עליית גג וכיו"ב יחשבו כקומה נוספת לצורך חישוב שטח הנכס.
 • כל נכס בצו הארנונה לרבות כל שטח מקורה המהווה חלק מאותו נכס.
 • שטח המשמש בפועל לשני שימושים שונים יתחלק השטח הכללי למספר המ"ר לכל שימוש, באופן שכל מחזיק יחוייב על פי סוג השימוש בהתאמה לשטחו היחסי בנכס.
 1. ערר על  קביעת  ארנונה

  • מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפי מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
 • הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
 • נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו.
 • הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו – 269 לפקודת העיריות.
 • מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מקבלת ההשגה.
 • לא השיב מנהל הארנונה תוך 60 יום – ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה, זולת אם האריכה ועדת הערר, תוך תקופה זו, את מועד מתן התשובה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על 30 יום.
 • הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה  לפני ועדת ערר.
 • על החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפי בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.

הערעור יוגש תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.

 1. מועדים לתשלום  הארנונה

 • המועד לתשלום הארנונה לשנת הכספים הוא ה – 1.1.2019.

המועצה המקומית ראש פנה מאפשרת לתושבים לשלם את הארנונה בהסדר תשלומים של שישה תשלומים דו חודשיים וצמודים למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה, תש"ם – 1980), במועדים שנקבעו כדלקמן:

מועדי תשלום הארנונה לשנת 2019

תשלוםארנונה לחודשיםמועד אחרון לתשלום
ראשוןינואר - פברואר 201925.1.19
שנימרץ - אפריל 201925.3.19
שלישימאי - יוני 201925.5.19
רביעייולי - אוגוסט 201925.7.19
חמישיספטמבר - אוקטובר 201925.9.19
שישינובמבר - דצמבר 201925.11.19
 • תשלום בהוראת קבע

המועצה המקומית ראש פנה תאפשר לתושבים בעלי הוראת קבע בלבד לשלם הארנונה ב 12 תשלומים חודשיים, צמודים למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה, תש"ם – 1980).

 • חייב שלא פרע שני תשלומים על פי הסדר התשלומים כאמור,
 • יתבטל ההסדר והחייב יחוייב בתשלום מיידי של יתרת החוב, בתוספת תשלומי פיגורים והפרשי הצמדה על פי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה, תש"ם – 1980).

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית

צו המיסים לשנת  2019

 

סעיף

 

צו הארנונה

 

 

קוד

 

סוג הנכסים תעריף 2019

 

5.1 מבנים המשמשים למגורים

(לכל מ"ר או חלק ממנו)

101

 

102

מגורים

 

 

מגורים – שכונים 224-229

39.94

 

 

39.08

5.2

 

 

 

 

 

5.2.1

צימרים

 

 

 

בתי מלון, אכסניות ומלוניות

120

 

121

 

122

מס' חדרים מ 1-3

לכל מ"ר או חלק ממנו

 

מ- 4 חדרים ומעלה

 

 

לכל מ"ר או חלק ממנו

 

38.98

 

 

47.78

 

 

56.90

5.3 שירותים ומסחר לרבות מחסנים, שטחים ומבני עזר לכל מ"ר או חלק ממנו

 

 

 

201

 

 

201

 

 

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

תחנות דלק סיכה ורחיצה, לרבות כל השירותים הניתנים בשטח התחנה

 

מרכולים, סופרמרקטים, בתי כל בו, בתי מרקחת ורשתות שיווק

 

מבנים המשמשים למתקני תקשורת חוטית ואלחוטית, קשר רדיו וטלקומוניקציה, תחנות ממסר, תחנת הגברה, מרכזיות טלפון או שימוש אחר הקשור לקוי טלפון או אלחוט. מבנים המשמשים למתקני חשמל ולמתקני ייצור חשמל, לרבות תחנות כח ותחנות כח סולריות, תחנות טרנספורמציה

 

משרדים

 

123.80

 

 

123.80

 

 

123.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123.80

5.4 שירותים ומסחר 202 קיוסקים, בתי קפה, מזנונים, מסעדה, מועדונים, רכב נייד או נגרר המשמש לממכר, שוק מקורה 120.84
5.5 שירותים ומסחר 206 עסקים צ.ח.ר. 120.84
5.6 בנקים, חברה וסוכנויות ביטוח (סניף מרכזי, סניף ראשי וסניפון) 301 לכל מ"ר או חלק ממנו 742.72
 

 

5.7

תעשייה לרבות מפעלי בניה, מחצבה וסככות ייצור 401

 

 

402

מבנים – לכל מ"ר או חלק ממנו

 

מבנים – תעשיה צח"ר

(כולל משרדים)

 

60.56

 

 

60.56

5.8 מתקני שאיבה ובריכות מים לאיגום

 

מלאכה לרבות מוסכים,סככות ייצור,סככות עבודה לכל מ"ר או חלק ממנו

410 לכל מ"ר או חלק ממנו

 

מבנים-לרבות סככות ומחסנים(כולל משרדים)

73.99
5.9 מלאכה לרבות מוסכים 412 מלאכה צח"ר 67.94
 

 

 

 

 

5.10

אדמה חקלאית (לדונם) 601

 

602

 

603

 

604

 

605

 

606

פלחה

 

מטעים

 

זיתים וכרם

 

שלחין

 

חממה

 

מרעה

20.98

 

35.87

 

31.83

 

31.83

 

122.22

 

20.99

5.11 מבנים חקלאיים לסוגיהם בשטחים החקלאיים בלבד ומבנים אחרים המשמשים לצרכי חקלאות באזור המגורים בלבד 620 לכל מ"ר או חלק ממנו 2.12
5.12  

קרקע תפוסה – לתעשיה, מלאכה, עסקים, שרותים וכל צורך אחר, לכל מ"ר או חלק ממנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701 קרקע המשמשת מתקני חשמל, תחנות כח, תחנות כח סולריות, תחנות טרנספורמציה, מפעלי מים, מתקני תקשורת ורדיו, תחנות ממסר, תחנות הגברה, מרכזיות טלפון או כל שימוש אחר הקשור בקוי חשמל, קוי טלפון או אלחוט 17.36
5.13 702  

קרקע תפוסה – תעשיה

 

 

16.75
5.13.1 קרקע תפוסה – לתעשיה, מלאכה, עסקים, שרותים וכל צורך אחר, לכל מ"ר או חלק ממנו

 

703  

קרקע תפוסה (אחר)

 

17.36
5.13.2 704  

קרקע תפוסה צח"ר – עסקים

 

17.26
5.13.3 705 קרקע תפוסה צח"ר – תעשיה

לכל מ"ר עד 60,000 מ"ר

16.75
5.13.4 706 קרקע תפוסה צח"ר – תעשיה

לכל מ"ר מעל  60,000 מ"ר

8.08
5.13.5  

מגרשי חניה וחניונים (לכל מ"ר או חלק ממנו)

720 קרקע לאחסנה מסחרית ולחניית רכב מסחרי או כבד חניון המשמש לחנית רכב פרטי בתשלום 18.53
5.14 בתי קירור ובתי אריזה (לכל מ"ר או חלק ממנו) 801   42.13
5.15  

בית אריזה צח"ר

 

802   42.13
5.16 סככות לתעשיה 902  

סככות תעשיה

 

26.21
5.17 סככות לתעשיה 903  

סככות תעשיה צח"ר

 

26.21
5.18 שדות תעופה 920  

לצרכי נמל תעופה – מסלולים

וכל שטח תפוס אחר

 

9.84
5.19 גלריות באתר השחזור 930  

גלריות באתר השחזור

 

36.37
5.20 סככות ומחסנים  

990

 

 

סככות ומחסנים לצורכי בטחון

 

51.87
5.21 קרקע תפוסה  

991

 

קרקע תפוסה לצורכי בטחון 12.90