צו הארנונה לשנת 2020

 1. שיטת המדידה  לצורך  חישוב  ארנונה

 

שיטת המדידה תהיה לפי מטר רבוע ו/או חלק ממנו.

 

 • שטח בניין המשמש למגורים

 

 • יכלול את כל השטח שבתוך הבנין ו/או שאינו צמוד לו לרבות חדרי שירותים, חדרי כביסה, חדרי אשפה, יציע, עליית גג, חניה מקורה, פרוזדורים, מרתף, מחסן, מבני עזר בין שאלה מהווים מפלס אחד       ובין מפלסים אחדים (חדר כביסה, הסקה, חשמל, מכונות, גז וכו'),     מקלט, מבנה בטחון, פיר מעלית, מרפסות סגורות וכיו"ב.

 

 • בבתים משותפים יכלל הרכוש המשותף (חדר מדרגות, חדר אשפה וכו') ויחשב כחלק יחסי משטח כל דירה ודירה.

 

 • שטח נכס שאינו משמש למגורים

 

 • יכלול את כל השטח שבתוך הנכס ו/או שאינו צמוד לו לרבות חדרי שירותים, חדרי כביסה, חדרי אשפה, יציע, עליית גג, חדרי מדרגות, חניה    מקורה, פרוזדורים, מרתף אחד ובין מפלסים אחדים (חדר      כביסה, הסקה, חשמל, מכונות, גז וכו'), מקלט, מבנה בטחון,     פיר מעלית, גזוזטראות, מרפסות מקורות, בריכות שחיה,           סככות,           גגות מקורים, שטחים מקורים וכיו"ב.

 

 • רכוש משותף בנכס יתווסף באופן יחסי לכל יחידת שטח.

 

 • רכוש משותף במרכזים מסחריים מקורים – יראו את המחזיק ביחידה גם כמחזיק בחלק יחסי בשטחים הציבוריים והוא יחוייב בחלק יחסי של השטח הציבורי.

 

 • הגדרות והוראות מדידה כלליות

 

 • השטח לצורך חישוב הארנונה נמדד בשטח ברוטו, היינו כולל שטח הרצפה, קירות פנים וחוץ וכל הבניות בכל קומה. יציע ו/או גלריה            ו/או עליית גג וכיו"ב יחשבו כקומה נוספת לצורך חישוב שטח          הנכס.

 

 • כל נכס בצו הארנונה לרבות כל שטח מקורה המהווה חלק מאותו נכס.

 

 • שטח המשמש בפועל לשני שימושים שונים יתחלק השטח הכללי למספר המ"ר לכל שימוש, באופן שכל מחזיק יחוייב על פי סוג השימוש בהתאמה לשטחו היחסי בנכס.

 

 1. ערר על  קביעת  ארנונה

  • מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפי מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
 • הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
 • נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו.
 • הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו – 269 לפקודת העיריות.
 • מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מקבלת ההשגה.
 • לא השיב מנהל הארנונה תוך 60 יום – ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה, זולת אם האריכה ועדת הערר, תוך תקופה זו, את מועד מתן התשובה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על 30 יום.
 • הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת ערר.
 • על החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפי בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.

הערעור יוגש תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.

 1. מועדים לתשלום  הארנונה

 • המועד לתשלום הארנונה לשנת הכספים הוא ה – 1.1.2020.

המועצה המקומית ראש פנה מאפשרת לתושבים לשלם את הארנונה בהסדר תשלומים של שישה תשלומים דו חודשיים וצמודים למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה, תש"ם – 1980), במועדים שנקבעו כדלקמן:

מועדי תשלום הארנונה לשנת 2020

תשלוםארנונה לחודשיםמועד אחרון לתשלום
ראשוןינואר - פברואר 202025.1.20
שנימרץ - אפריל 202025.3.20
שלישימאי - יוני 202025.5.20
רביעייולי - אוגוסט 202025.7.20
חמישיספטמבר - אוקטובר 202025.9.20
שישינובמבר - דצמבר 202025.11.20
 • תשלום בהוראת קבע:

 • המועצה המקומית ראש פנה תאפשר לתושבים בעלי הוראת קבע בלבד לשלם הארנונה ב 12 תשלומים חודשיים, צמודים למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה, תש"ם – 1980).
 • חייב שלא פרע שני תשלומים על פי הסדר התשלומים כאמור, יתבטל ההסדר והחייב יחוייב בתשלום מיידי של יתרת החוב, בתוספת תשלומי פיגורים והפרשי הצמדה על פי חוק הרשויות המקומיות  (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה, תש"ם – 1980).

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית

צו המיסים לשנת  2020

סעיףצו הארנונהקודסוג הנכסיםתעריף 2020
5.1מבנים המשמשים למגורים (לכל מ"ר או חלק ממנו)101מגורים40.97
102מגורים - שכונים 224-22940.09
5.2צימרים120מס' חדרים מ 1-3 לכל מ"ר או חלק ממנו39.98
121מ- 4 חדרים ומעלה49.01
5.2.1בתי מלון, אכסניות ומלוניות122לכל מ"ר או חלק ממנו58.37
5.3שירותים ומסחר לרבות מחסנים, שטחים ומבני עזר לכל מ"ר או חלק ממנו201תחנות דלק סיכה ורחיצה, לרבות כל השירותים הניתנים בשטח התחנה126.99
מרכולים, סופרמרקטים, בתי כל בו, בתי מרקחת ורשתות שיווק
מבנים המשמשים למתקני תקשורת חוטית ואלחוטית, קשר רדיו וטלקומוניקציה, תחנות ממסר, תחנת הגברה, מרכזיות טלפון או שימוש אחר הקשור לקוי טלפון או אלחוט. מבנים המשמשים למתקני חשמל ולמתקני ייצור חשמל, לרבות תחנות כח ותחנות כח סולריות, תחנות טרנספורמציה
משרדים
5.4שירותים ומסחר202קיוסקים, בתי קפה, מזנונים, מסעדה, מועדונים, רכב נייד או נגרר המשמש לממכר, שוק מקורה123.95
5.5שירותים ומסחר206עסקים צ.ח.ר.123.95
5.6בנקים, חברה וסוכנויות ביטוח (סניף מרכזי, סניף ראשי וסניפון)301לכל מ"ר או חלק ממנו761.88
5.7תעשייה לרבות מפעלי בניה, מחצבה וסככות ייצור401מבנים - לכל מ"ר או חלק ממנו62.12
402מבנים - תעשיה צח"ר (כולל משרדים)
5.8מתקני שאיבה ובריכות מים לאיגום410לכל מ"ר או חלק ממנו75.9
מלאכה לרבות מוסכים,סככות ייצור,סככות עבודה לכל מ"ר או חלק ממנומבנים-לרבות סככות ומחסנים(כולל משרדים)
5.9מלאכה לרבות מוסכים412מלאכה צח"ר69.69
5.10אדמה חקלאית (לדונם)601פלחה21.52
602מטעים36.79
603זיתים וכרם32.65
604שלחין32.65
605חממה125.37
606מרעה21.53
5.11מבנים חקלאיים לסוגיהם בשטחים החקלאיים בלבד ומבנים אחרים המשמשים לצרכי חקלאות באזור המגורים בלבד620לכל מ"ר או חלק ממנו2.18
5.12קרקע תפוסה - לתעשיה, מלאכה, עסקים, שרותים וכל צורך אחר, לכל מ"ר או חלק ממנו701קרקע המשמשת מתקני חשמל, תחנות כח, תחנות כח סולריות, תחנות טרנספורמציה, מפעלי מים, מתקני תקשורת ורדיו, תחנות ממסר, תחנות הגברה, מרכזיות טלפון או כל שימוש אחר הקשור בקוי חשמל, קוי טלפון או אלחוט17.81
5.13702קרקע תפוסה – תעשיה17.18
5.13.1703קרקע תפוסה (אחר)17.81
5.13.2704קרקע תפוסה צח"ר – עסקים17.7
5.13.3705קרקע תפוסה צח"ר – תעשיה לכל מ"ר עד 60,000 מ"ר17.18
5.13.4706קרקע תפוסה צח"ר – תעשיה לכל מ"ר מעל 60,000 מ"ר8.29
5.13.5מגרשי חניה וחניונים (לכל מ"ר או חלק ממנו)720קרקע לאחסנה מסחרית ולחניית רכב מסחרי או כבד חניון המשמש לחנית רכב פרטי בתשלום19
5.14בתי קירור ובתי אריזה (לכל מ"ר או חלק ממנו)80143.22
5.15בית אריזה צח"ר80243.22
5.16סככות לתעשיה902סככות תעשיה26.89
5.17סככות לתעשיה903סככות תעשיה צח"ר26.89
5.18שדות תעופה920לצרכי נמל תעופה – מסלולים וכל שטח תפוס אחר10.09
5.19גלריות באתר השחזור930גלריות באתר השחזור37.31
5.20סככות ומחסנים990סככות ומחסנים לצורכי בטחון53.2
5.21קרקע תפוסה991קרקע תפוסה לצורכי בטחון13.23