צו הארנונה לשנת 2022

 1. שיטת המדידה  לצורך  חישוב  ארנונה

שיטת המדידה תהיה לפי מטר רבוע או חלק ממנו (בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית).

 • שטח בניין המשמש למגורים

 • יכלול את כל השטח שבתוך הבנין או שאינו צמוד לו, יהא אשר יהא החומר ממנו הבנוי ותהא אשר תהא שיטת הבניה, לרבות חדרי שירותים, חדרי כביסה, חדרי אשפה, יציע, עליית גג, חניה מקורה, פרוזדורים, מרתף, מחסן, מכולה, מבני עזר וכיוצא באלה, בין שאלה מהווים מפלס אחד ובין מפלסים אחדים (חדר כביסה, הסקה, חשמל, מכונות, גז וכיוצא באלה), מקלט, מבנה בטחון, פיר מעלית, מרפסות סגורות וכיוצא באלה.
 • בבתים משותפים יכלל הרכוש המשותף (חדר מדרגות, חדר אשפה וכו') ויחשב כחלק יחסי משטח כל דירה ודירה.
 • מצללה (פרגולה) מחומרים קלים המוקמת בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, הצמודה למבנה המגורים, שתקרתה משטח הצללה שהמרווחים בין חלקיו האטומים מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו, ושנסמכת על עמודים בלבד או על עמודים ולא יותר משני קירות של מבנה המגורים שאליו היא צמודה, לא תכלל בשטח הבניין גם אם כוסתה בכיסוי קשיח ואטום, ובלבד שהכיסוי הוא מחומר פלסטי שקוף, ושהשימוש שייעשה בשטח המצללה הוא שימוש שניתן לעשות בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, ואינו לצרכי חניה או אחסנה.
 • שטח נכס שאינו משמש למגורים

 • יכלול את כל השטח שבתוך הנכס או שאינו צמוד לו, לרבות חדרי שירותים, חדרי כביסה, חדרי אשפה, יציע, עליית גג, חדרי מדרגות, חניה מקורה, פרוזדורים, מרתף, מחסן, מכולה, מבני עזר וכיוצא באלה, בין שאלה מהווים מפלס אחד ובין מפלסים אחדים (חדר כביסה, הסקה, חשמל, מכונות, גז וכיוצא באלה), מקלט, מבנה בטחון, פיר מעלית, גזוזטראות, מרפסות מקורות, בריכות שחיה, סככות, גגות מקורים, שטחים מקורים וכיוצא באלה.
 • שטח משותף או ציבורי או רכוש משותף בנכס יתווסף באופן יחסי לכל יחידת שטח.
 • שטחים ציבוריים או משותפים במרכזים מסחריים – יראו את המחזיק במרכז המסחרי כמחזיק גם בשטחים הציבוריים או המשותפים, הוא יחוייב במלוא הארנונה עבור השטחים הציבוריים או משותפים, ולא יראו את מחזיקי היחידות או שוכרי היחידות כמחזיקים בשטחים הציבוריים או המשותפים.
 • הגדרות והוראות מדידה כלליות

 • השטח לצורך חישוב הארנונה נמדד בשטח ברוטו, היינו כולל שטח הרצפה, קירות פנים וחוץ וכל הבניות בכל קומה. יציע, גלריה או עליית גג וכיו"ב יחשבו כקומה נוספת לצורך חישוב שטח הנכס.
 • כל נכס בצו הארנונה לרבות כל שטח מקורה המהווה חלק מאותו נכס.
 • שטח המשמש בפועל לשני שימושים שונים יתחלק השטח הכללי למספר המ"ר לכל שימוש, באופן שכל מחזיק יחוייב על פי סוג השימוש בהתאמה לשטחו היחסי בנכס.
 • הגדרות:

 • "סככה" – מבנה בעל קירוי קשיח, הניצב על עמודים או על קירות ועמודים, אשר פתוח (ללא קירות או חלונות הניתנים לסגירה) משני צדדים לפחות או ב-50% מהיקפו לפחות, למעט שטח כאמור בתחנת דלק; וכן מכולה לאחסנה.
 • "מכולה לאחסנה" – מכולה ללא חיבור לקרקע וללא חיבור לחשמל או לתשתיות אחרות, המשמשת לאחסנה בלבד.
 • "בית תוכנה" – עסק שעיסוקו העיקרי הוא ייצור תוכנה.
 • "תיירות חקלאית" – תיירות למטרה מסחרית העוסקת בנושאים חקלאיים וממוקמת בשטחים חקלאיים, כגון: סיורים חקלאיים, קטיף עצמי, חוות בעלי חיים תיירותיות, חוות רכיבה על בעלי חיים (לרבות בית ספר לרכיבה אף אם אינו למטרות תיירות), פינות חי, חוות פרפרים, קופים, זוחלים וכדומה, ולרבות פעילות כאמור הכוללת קמפינג, לינה בשטח, אוהלים, חניה לקרוואנים ממונעים וכיוצא באלה.
 • "חדר" – לענין יחידות אירוח (צימרים)  – תא בעל דלת אשר ניתן ללון בו, שהוא חלק ממבנה, בין אם הוא חלק מיחידת אירוח אחודה ובין אם לאו, בין אם צמודים אליו שירותים ומקלחת ובין אם לאו.
 1. ערר על  קביעת  ארנונה

 • מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפי מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
  • הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  • נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו.
  • הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו – 269 לפקודת העיריות.
  • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 – שהוא אינו בעל שליטה כהגדרתו בחוק האמור או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.
 • מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מקבלת ההשגה.
  • לא השיב מנהל הארנונה תוך 60 יום – ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה, זולת אם האריכה ועדת הערר, תוך תקופה זו, את מועד מתן התשובה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על 30 יום.
  • הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת ערר.
 • על החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.

הערעור יוגש תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.

 1. מועדים לתשלום  הארנונה

 • המועד לתשלום הארנונה לשנת הכספים הוא יום 1.1.2022.

המועצה המקומית ראש פנה מאפשרת לתושבים לשלם את הארנונה בהסדר תשלומים של שישה תשלומים דו חודשיים וצמודים למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980, במועדים שנקבעו כדלקמן:

מועדי תשלום הארנונה לשנת 2022

תשלוםארנונה לחודשיםמועד אחרון לתשלום
ראשוןינואר - פברואר 202225.1.22
שנימרץ - אפריל 202225.3.22
שלישימאי - יוני 202225.5.22
רביעייולי - אוגוסט 202225.7.22
חמישיספטמבר - אוקטובר 202225.9.22
שישינובמבר - דצמבר 202225.11.22
 • תשלום בהוראת קבע:

המועצה המקומית ראש פנה תאפשר לתושבים בעלי הוראת קבע בלבד לשלם הארנונה ב – 12 תשלומים חודשיים, צמודים למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם – 1980.

 • חייב שלא פרע שני תשלומים על פי הסדר התשלומים כאמור,  יתבטל ההסדר והחייב יחוייב בתשלום מיידי של יתרת החוב, בתוספת תשלומי פיגורים והפרשי הצמדה על פי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980.

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית


צו המסים לשנת 2022

סעיףצו הארנונהקודסוג הנכסיםתעריף 2021תעריף 2022
1מבנים המשמשים למגורים (לכל מ"ר או חלק ממנו)101מגורים41.4242.22
102מגורים - שכונים 224-22940.5341.31
2בתי אבות 111לכל מ"ר או חלק ממנו41.4242.22
3יחידות אירוח (צימרים)120מס' חדרים 1-3 לכל מ"ר או חלק ממנו40.4241.2
121מ-4 חדרים ומעלה לכל מ"ר או חלק ממנו49.5550.5
4בתי מלון, אכסניות ומלוניות122לכל מ"ר או חלק ממנו59.0160.14
5שירותים ומסחר לרבות מחסנים, שטחים ומבני עזר לכל מ"ר או חלק ממנו201כללי - שאינו עונה לאחת מן ההגדרות הבאות128.39130.86
201תחנות דלק סיכה ורחיצה, לרבות כל השירותים הניתנים בשטח התחנה128.39130.86
201עסק לשטיפת כלי רכב128.39130.86
201מרכולים, סופרמרקטים, בתי כל בו, בתי מרקחת ורשתות שיווק128.39130.86
201מבנים המשמשים למתקני תקשורת חוטית, תקשורת אלחוטית, קשר רדיו וטלקומוניקציה, תחנות ממסר, תחנת הגברה, מרכזיות טלפון או שימוש אחר הקשור לקוי טלפון או אלחוט. מבנים המשמשים למתקני חשמל ולמתקני ייצור חשמל, לרבות תחנות כח ותחנות כח סולריות, תחנות טרנספורמציה128.39130.86
201משרדים128.39130.86
6שירותים ומסחר202קיוסקים, בתי קפה, מזנונים, מסעדה, מועדונים, רכב נייד או נגרר המשמש לממכר, שוק מקורה125.31127.72
7מבנים לתיירות חקלאית205מבנים לתיירות חקלאית71.0472.4
8שירותים ומסחר206עסקים צ.ח.ר.125.31127.72
9בנקים, חברה וסוכנויות ביטוח (סניף מרכזי, סניף ראשי וסניפון)301לכל מ"ר או חלק ממנו770.26785.05
10תעשייה לרבות מפעלי בניה, מחצבה וסככות ייצור ולרבות בתי תוכנה401מבנים - לכל מ"ר או חלק ממנו62.864.01
402מבנים - תעשיה צח"ר (כולל משרדים)62.864.01
11מתקני שאיבה ובריכות מים לאיגום410לכל מ"ר או חלק ממנו76.7378.2
מלאכה לרבות מוסכים,סככות ייצור,סככות עבודה לכל מ"ר או חלק ממנו410מבנים-לרבות סככות ומחסנים (כולל משרדים)76.7378.2
12מלאכה לרבות מוסכים412מלאכה צח"ר70.4671.81
13מוסדות תרבות 500בית קולנוע, סינמטק, בריכת שחיה, וכן מבנים שאינם למטרות רווח לשימושים הבאים: תיאטראות, אולמות מופעים, אולמות ספורט ואצטדיונים, אולמות או חדרי חוגים, מוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג71.0472.4
14מוסדות רפואיים וטיפוליים 501בתי חולים, מוסדות שיקומיים או סיעודיים, הוספיס, מוסדות טיפול בפגועי נפש, מוסדות טיפוליים, שיקומיים וחינוכיים לאוכלוסיה הלוקה באוטיזם, וכיו"ב, ובלבד שאינם למטרות רווח (מובהר כי הנ"ל אינו כולל מרפאות ושימושים רפואיים אחרים שאינם בבתי חולים או במוסדות כאמור)71.0472.4
15אדמה חקלאית (למ"ר)601פלחה0.021760.02217
602מטעים0.037190.0379
603זיתים וכרם0.033010.03364
604שלחין0.033010.03364
605חממה0.126750.12918
606מרעה0.021770.02218
16מבנים חקלאיים לסוגיהם בשטחים החקלאיים בלבד ומבנים אחרים המשמשים לצרכי חקלאות באזור המגורים בלבד620לכל מ"ר או חלק ממנו2.22.24
17קרקע תפוסה - לתעשיה, מלאכה, עסקים, שרותים וכל צורך אחר, לכל מ"ר או חלק ממנו701קרקע המשמשת מתקני חשמל, תחנות כח, תחנות כח סולריות, תחנות טרנספורמציה, מפעלי מים, מתקני תקשורת ורדיו, תחנות ממסר, תחנות הגברה, מרכזיות טלפון או כל שימוש אחר הקשור בקוי חשמל, קוי טלפון או אלחוט18.0118.36
18קרקע תפוסה - לתעשיה, מלאכה, עסקים, שרותים וכל צורך אחר, לכל מ"ר או חלק ממנו702קרקע תפוסה – תעשיה17.3717.7
703קרקע תפוסה (אחר)18.0118.36
704קרקע תפוסה צח"ר – עסקים17.8918.23
705קרקע תפוסה צח"ר – תעשיה לכל מ"ר עד 60,000 מ"ר17.3717.7
706קרקע תפוסה צח"ר – תעשיה לכל מ"ר מעל 60,000 מ"ר8.388.54
19קרקע תפוסה לתיירות חקלאית710קרקע תפוסה לתיירות חקלאית, לרבות בעונות שבהן מושהית הפעילות התיירותית66.12
20מגרשי חניה וחניונים (לכל מ"ר או חלק ממנו)720קרקע לאחסנה מסחרית ולחניית רכב מסחרי או כבד חניון המשמש לחנית רכב פרטי בתשלום19.2119.58
21בתי קירור ובתי אריזה (לכל מ"ר או חלק ממנו)80143.744.54
22בית אריזה צח"ר80243.744.54
23סככות לתעשיה902סככות תעשיה (לרבות מכולות לאחסנה)27.1927.71
24סככות לתעשיה903סככות תעשיה צח"ר (לרבות מכולות לאחסנה)27.1927.71
25שדות תעופה920לצרכי נמל תעופה – מסלולים וכל שטח תפוס אחר10.210.4
26גלריות באתר השחזור930גלריות באתר השחזור37.7238.44
27סככות ומחסנים990סככות ומחסנים לצורכי בטחון 53.7954.82
28קרקע תפוסה991קרקע תפוסה לצורכי בטחון13.3813.64
29מערכת סולארית מערכת סולארית על גג נכס:
719לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם0.660.67
721לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם0.30.31
722לכל מ"ר שמעל 2 דונם0.160.163
מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס:
723בשטח של עד 10 דונם2.632.68
724לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם  1.311.34
725לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם0.660.67
726לכל מ"ר שמעל 750 דונם     0.30.31
קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית:
727בשטח של עד 10 דונם2.632.68
728לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם  1.311.34
729לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם0.660.67
730לכל מ"ר שמעל 750 דונם     0.30.31
30*מאגר מי קולחין או מים מושבים 707מאגר מים מושבים המשרת, במלואו או בחלקו, מערכת טיהור שפכים והפקת קולחין או מתקן טיהור שפכים הפועלים בשטח המועצה-8.54

* הטלה ראשונה