רוצים לשנות משהו בסביבה? להשפיע? זו ההזדמנות שלכם!

תושבי ראש פנה מוזמנים להציע הצעות לפעילויות לקידום השמירה על הסביבה. 

מועצה מקומית ראש פנה והמשרד להגנת הסביבה מזמינים קבוצות תושבים להגיש קול קורא לפרויקטים קהילתיים סביבתיים.

אם אתם תושבי המועצה הרוצים לשפר את איכות החיים והמרחב הציבורי ברחבי המועצה ויש לכם רעיון למיזם סביבתי זו ההזדמנות לפנות אלינו ולהגיש הצעה לקול הקורא.

מטרת הקול הקורא

מטרת קול קורא זה היא  לעודד ולאפשר יוזמות של קבוצות תושבים לשיפור איכות החיים, שמירה על הסביבה תוך חיזוק החוסן הקהילתי, תחושת השייכות והמעורבות.

מי רשאי להגיש?

קבוצת פעילים תושבי ראש פינה, שמעוניינת לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי במושבה. הקבוצה היא קבוצה מוכרת ופעילה לפחות שנה כקבוצה עצמאית. הפעילות עליה מבקשת הקבוצה תמיכה עוסקת בקיימות וסביבה.

תנאי סף

 • המיזם הינו מיזם חדש ולא ממשיך מיזם קיים.
 • המיזם כולל היבט  פיזי  והיבט קהילתי חברתי.
 • בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה ,יש לציין כי הפרויקט נעשה בסיוע המועצה והמשרד להגנת הסביבה.
 • הגשה על פי ההנחיות בהמשך.

היקף התקציב

ניתן להגיש בקשה עד 27,870 ש"ח

מתן ההודעות על אישור התמיכה יהיה רק לאחר הצגת הבקשה מול ועדת שיפוט במועצה וסיום בדיקת הבקשות בוועדת היגוי בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.

התמיכה תינתן רק בעבור תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות וחומרים לצורך ביצוע הפעילות.

לא ניתן לממן הוצאות עבור כוח אדם. הצהרה על ביצוע עבודה עצמית אינה תחליף לחשבונית בשום מקרה.

בעת הגשת דרישת תשלום יש להגיש דיווח מקצועי ודיווח תקציבי, הדיווח המקצועי יכלול תיעוד של התהליך – לפני, במהלך ואחרי. 

כיצד להגיש

על הקבוצה המגישה לכלול בהצעה:

 1. שם הקבוצה – יש לפרט שמות, מיילים וטלפונים של שני חברים המובילים את המיזם.
 2. רקע קצר על הקבוצה ותיאור הפעילות שביצעה הקבוצה במהלך השנה האחרונה
 3. הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה.
 4. תיאור הפרויקט המוצע – התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים:
  1. ייחודיות הרעיון וחשיבותו
  2. תיאור המיזם כולל ההיבטים הפיזיים – תשתית וההיבטים הקהילתיים חברתיים.
  3. מעורבות קהילה ותושבים ביוזמה (בזמן התכנון, ההקמה והשימוש)
  4. תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן. מה התחזוקה הנדרשת, ממי, וכיצד ניתן לקיימה.
  5. אבני דרך לביצוע ולוח זמנים כולל שלבים לתכנון, ביצוע ולהפעלה
 5. פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע

אמות מידה לשיפוט:

ההצעות הזוכות יבחרו על ידי הועדה על פי אמות המידה לשיפוט:

 • ניסיון העבר של הקבוצה  וחבריה, זמן קיום הקבוצה – עד 20 נקודות.
 • מספר התושבים המעורבים במיזם והיקף מעגלי ההשפעה הקהילתיים (מס' תושבים, פעילות רב דורית, פעילות פנים יישובית, חיבורים בין יישובי, חיבורים חוצי סקטורים במועצה) – עד 20 נקודות.
 • נראות המיזם, נגישותו וזמינותו לקהל הרחב – עד 20 נקודות.
 • תוכנית לפעילות הקהילתית במיזם והמשכיותה – עד 20 נקודות
 • תוכנית לתחזוקת המיזם בהמשך – עד 20 נקודות.

את ההצעות יש להגיש עד 24/11/20 , למייל: nitsanluz@gmail.com

 הצעות  שימצאו ראויות יוצגו בפני ועדה שתורכב מנציגי הרשות ונציגי המשרד להגנת הסביבה .

לפרטים והבהרות בנוגע לקול קורא זה ניתן לפנות לניצן לוז לכתובת המייל הרשומה למעלה.