המועצה המקומית ראש פנה מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות שיפוץ, שימור ושחזור בבית הכנסת העתיק (הידוע גם בשם בית הכנסת הברון רוטשילד)  בראש פנה,  הכל כמפורט להלן.

 1. מבוא

המועצה המקומית ראש פינה הינה רשות מקומית על פי דין ומשכך, עוסקת במגוון תחומי פעילות בענף הבניה והביצוע, לרבות תכנון, תיאום וניהול ביצוע עבודות פיתוח תשתיות ועבודות הנדסיות שונות.

בבעלות המועצה המקומית מבנה עתיק,  אשר נבנה במאה התשע עשרה כבית כנסת,  והמשמש למטרה זו;  בית הכנסת ידוע בשם בית הכנסת העתיק ראש פנה או בית כנסת הברון רוטשילד בראש פנה.

בית הכנסת העתיק בשיחזור סבל במהלך השנים מנזקי מים ורטיבות.

המועצה המקומית ראש פנה מציע ת לערוך במקום עבודות שיפוץ, שימור ושחזור.

עבודות השיפוץ יתמקדו בקיר הדרומי, גג בית הכנסת ושימור ושיחזור ארון הקודש בפנים בית הכנסת.

העבודות יכללו עבודות אבן, כיחול בקיר הדרומי ובממשקי הריצוף במרפסת הצמודה לקיר הדרומי, איטום קשתות ופנים גומחת ארון הקודש (הנמצאת בקיר הדרומי), החלפת רעפים שבורים בגג בית הכנסת,  התקנת מרזבים ומזחלות למניעת טיפטוף הגשם על קירות המבנה.

שיפוץ ושיחזור ארון הקודש, בימת ארון הקודש וספסלי העץ המקוריים של בית הכנסת, (בדגש על עבודת רסטורציה וטיפול בעץ).

העבודות יערכו תעשה בליווי אדריכל שימור וצוות מייעץ המורכב מנציגי מועצה, עמותת השיחזור, ונציגות של מתפללי בית כנסת.

היקף העבודות המשוער מוערך בסכום 450,000 ש"ח כולל מע"מ,  מזה 8%  עמלת ניהול לגורם המבצע,  דהיינו 36,000 ש"ח כולל מע"מ, וסך שך  414,000 ש"ח כולל מע"מ לביצוע העבודות, מזה 165,000 ש"ח לרכישת ריהוט ולביצוע עבודות שימור עץ.

פירוט העבודות ואומדן לביצוע העבודות מצורף לקול קורא זה כנספח א'.

בידי המועצה המקומי ראש פנה הצעה של המועצה לשימור אתרים (ע.ר.)  לביצוע העבודות בתנאים האמורים לעיל,  כאשר מתוך העלויות שפורטו,  המועצה לשימור אתרים תשא בסכום של 150,000 ש"ח כולל מע"מ בכסף או בשווה כסף  (בביצוע עבודות באמצעות עובדיה או קבלני משנה מטעמה).

קול קורא זה מטרתו להזמין כל גורם אחר,  המוכן לבצע את העבודות בתנאים האמורים לעיל או טובים מהם,  להגיש את הצעתו למועצה,  לביצוע העבודות בתנאים שפורטו לעיל,  או בתנאים הטובים מהם –  ביצוע עבודות בהיקף העולה על 150,000 ש"ח ממקורותיו או עמלת ניהול נמוכה יותר או שניהם גם יחד.

 1. שאלות ובירורים

ניתן להעביר שאלות הבהרה ובירורים לדואר אלקטרוני eng@rosh-pinna.muni.il תוך ציון מס' הקול קורא, שם המציע , ופרטיו המלאים. כל פנייה תכלול את מספר הסעיף אליו מתייחסת השאלה או בקשת ההבהרה.

תשובות תינתנה בכתב. המועצה לא תהיה אחראית לכל תשובה שתינתן בעל פה ועל המציע להיכלל במאגר לוודא טלפונית קבלת שאלותיו וכן תשובות לשאלותיו.

מובהר,  כי כל העבודות וכל התשובות יועברו לכל הפונים.

 1. תנאי סף

מציעים העונים לכל דרישות הסף המפורטות להלן, במצטבר, מוזמנים בזאת להגיש בקשתם לבצע את העבודות בתנאים שפורטו לעיל (יש לצרף מסמכים מאמתים לכל אחד מתנאי הסף):

 1. המציע הינו עוסק מורשה, יחיד או תאגיד, שהינו חברה או שותפות הרשומים כדין בישראל; לחלופין,  המציע הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור.
 2. למציע ניסיון בביצוע עבודות שימור ושחזור של חמש שנים לפחות, שבמהלכן בצע לפחו שלוש עבודות שימור ושחזור בהיקף של 500,000 ש"ח כל אחת.
 3. המציע הגיש מטעמו מנהל פרויקטים אחד או יותר העומדים בתנאי הסף שלהלן:
  1. מנהל הפרויקט הינו מהנדס, הנדסאי, אדריכל או בעל תואר אקדמי בתחום הרלוונטי ממוסד מוכר ומאושר בארץ.
  2. מנהל הפרויקט רשום במרשם המתנהל על פי דין בתחום המבוקש, ככל ומרשם כאמור קיים, או בפנקס רלוונטי אחר, אם קיים.
  3. מנהל הפרויקט בעל רישיון תקף לעיסוק באותם מקצועות בהם נדרש רישיון על פי דין.
  4. מנהל הפרויקט בעל הניסיון והמיומנות לעבודה עם תוכנות מחשוב ייעודיות ורלוונטיות לתחום, ואשר בידיו רישיונות כדין לשימוש בתוכנה.
  5. מנהל הפרויקט בעל יכולת מוכחת בניהול, תיאום ופיקוח בלפחות שניפרויקטים של שימור ושחזור, אשר הסתימו בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת בקשה להיכלל במאגר, בהם ניהל, תיאם ופיקח על ביצוע עבודות מסוג זה בהיקף כספי מצטבר של  1,500,000 ₪ (במילים: מליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ).
 4. לא נפתחה כנגד המציע (או כל אחד ממנהליו במקרה של תאגיד) חקירה פלילית ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון והמציע לא הורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון הנוגעת לתחום עיסוקו לפני כניסתו למאגר.
  על המציע לצרף לבקשתו הצהרה בנוסח המובא בטופס הגשת ההצעה המצורף לקול קורא.
 5. המציע מקיים ניהול ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976 וכן במהלך כל התקופה בה יבוצעו העבודות.
 6. אם המציע הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור – למציע אישור ניהול תקין במועד הגשת ההצעה ויהיה בידו אישור ניהול בכל מהלך ביצוע העבודות.
 1. התחייבויות המציע

 • המציע מתחייב לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף ‎3 לעיל, במצטבר, כתנאי להתקשרות לביצוע העבודות, ולמשך כל תקופת ביצוע העבודות.
 • המציע מתחייב לפעול בהתאם להוראות המועצה או מי מטעמה.
 • המציע מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים בהתאם להנחיות המועצה וכפי שיינתנו לו מעת לעת וזאת כתנאי לחתימת המועצה על הסכם התקשרות עמו בכל מקרה בו ייבחר המציע ליתן שירותים כאמור עבור המועצה. 
 • המציע מתחייב כי מקום מושבו הקבוע לא יהיה במשרדי המועצה וכי לא יעשה שימוש בנייר רשמי או כל מסמך רשמי אחר שלה.
 • המציע יעדכן את המועצה בכל שינוי בפרטים אשר רלוונטיים לקול קורא זה.
 • המציע מתחייב כי יקפיד על שמירת זכויות יוצרים על פי דין.
 • המציע מתחייב כי לא ימחה או יעביר לכל גורם אחר את זכויותיו או את חובותיו, כולן או חלקן.
 1. בחינת הצעות המציעים הנכללים במאגר ועיקרי ההתקשרות

 • פתיחה ודיון בהצעות המציעים תתבצע בתוך שבעה (7) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות וזאת באמצעות ועדת בראשות המנהלת הכללית של המועצה, ובהשתתפות גזבר המועצה והיועץ המשפטי למועצה.
 • הועדה תבחן ותעביר את הצעות היועצים מהבחינה הכלכלית והמקצועית. בכל מקרה בו בחינת הועדה כאמור תצביע על כשלים או חוסרים או טעויות בהצעה, תהא רשאית הועדה להעביר הערות לתיקון.
 • מציע שלא תיקן הצעתו בהתאם להוראות הועדה, הצעתו תיפסל.
 1. היקף ההתקשרות עם המציע

 

המועצה איננה מתחיבת להתקשר עם המציע הזול ביותר או עם מציע כלשהו בכלל.

 1. זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים על התכניות, הספרות, התוכנות, היישומים הממוחשבים, וכל חומר אחר אשר יפותחו, ירכשו או יותאמו עלל ידי המציע לצורך מביצוע העבודות, יהיו רכוש המועצה, והמציע מתחייב לפעול כדלקמן:

 • המציע לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו ו/או על ידי המועצה לצרכי ביצוע העבודות, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבל אישור בכתב ומראש.
 • המציע לא יהיה זכאי לכל זכות יוצרים בביצוע העבודות, לרבות לא זכויות מבצעים.
 • המציע מצהיר כי לא הפר ולא יפר כל זכות יוצרים, או פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי או מידע כלשהו במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי קול קורא זה.
 • הוגשה תביעה נגד המועצה לפיה חומר מסוים כלשהו, אשר ייעשה בו שימוש לפי קול קורא זה, מפר זכויות יוצרים, מתחייב המציע לשפות את המועצה, עם דרישה ראשונה, בגין כל הסכומים שתחויב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר.
 • במידה והמציע משתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך ביצוע העבודות על פי קול קורא זה ותוכניות העבודה שלו, עליו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלה.
 • אם ההיתר כרוך בתשלום, יבצע זאת המציע על חשבונו.
 • בתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה בכתב, יעביר המציע את כל התוכניות, התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר שבידו וכל קבלן משנה אחר, המועסקים במסגרת ביצוע העבודות על ידי המציע, לידי המועצה.
 1. מבנה ותכולת ההצעה

 • לקול קורא זה מצורף טופס הצעה מפורט כנספח ב'.
 • חובה למלא את טופס ההצעה במלואו, לרבות הנספחים (למעט במקום בו נאמר במפורש אחרת), ולצרף את כל המסמכים הנדרשים והרלוונטיים.
 • כל המסמכים שיוגשו יהיו בשפה העברית.
 • כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים, תעודות וכל פרט נדרש אחר יהיו אך ורק בשפה העברית.
 1. הגשת ההצעה

 

 • הגשת הצעות תתאפשר עד לתאריך 6.21 בשעה 12:00 למייל של מהנדסת המועצה הגברת רחל ליבוביץ' כהן eng@rosh-pinna.muni.il .
 • המועצה תהא רשאית לפנות למציעים לקבלת מסמכים / פרטים נוספים / השלמות וכו' וכן לצדדים שלישיים לקבלת חוות דעת על המציע.
 • מובהר ומודגש בזה מפורשות, כי המועצה אינה מתחייבת לבחור במציע כלשהו או בכלל ואין בקול קורא זה כדי ליצור התחייבות כלשהי בין המועצה לבין המציע.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת על זכותה לקבוע תנאים מקדמיים ו/או אמות מידה ו/או הוראות אחרות לצורך התקשרות עם המציע בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי.

 

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פנה


 נספח א' לקול הקורא עבודות שיפוץ, שימור ושחזור בית הכנסת העתיק ראש פנה

 פירוט העבודות ואומדן לביצוע


נספח ב' לקול הקורא הצעה לביצוע עבודות שיפוץ, שימור ושחזור בית הכנסת העתיק ראש פנה

(יש למלא הטופס במלואו כלרבות נספחיו אלא אם נאמר במפורש אחרת)

תאריך:_______________

 

לכבוד                                      

מועצה מקומית ראש פינה

ראש פינה

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: הצעה לביצוע עבודות שיפוץ, שימור ושחזור בבית הכנסת העתיק ראש פנה

הריני להגיש הצעה לביצוע עבודות שיפוץ, שימור ושחזור בבית הכנסת העתיק ראש פנה

 1. פרטי מגיש הבקשה:

 

 

שם היועץ:

 

מספר זיהוי:

 

כתובת רשומה:

 

כתובת הפעילות:

 

מספר טלפון:

 

מספר פקס:

 

דוא"ל:

 

התמחות עיקרית:

 

הסמכות ורישיונות מקצועיים:

 

הסמכות בתקני איכות:

 

מנכ"ל היועץ (במידה ותאגיד):

 

בעלי תפקידי מפתח:

 

 1. שם ________________ תחום התמחות _______________ ותק _______

 

 1. שם ________________ תחום התמחות _______________ ותק _______

 

 1. שם ________________ תחום התמחות _______________ ותק _______

 

 1. כח אדם ואמצעים

 

להלן פרטים בדבר האמצעים וכח האדם, אותו מייעד המציע לביצוע העבודות:

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

 1. ניסיון מקצועי

 

ניסיון מוכח בביצוע עבודות שיפוץ, שימור ושחזור בבית הכנסת העתיק במועצה המקומית ראש פנה:

  פרויקט 1 פרויקט 2 פרויקט 3 פרויקט 4 פרויקט 5
שם הלקוח  
מיקום  
תיאור הפרויקט  
תאריך תחילת עבודה  
שלב נוכחי  
תאריך סיום (ככל שרלבנטי)  
היקף כספי כולל של הפרויקט  
סוג וכמות העבודות  בפרויקט  
השותפים לפרויקט          
 1.  המציע הינו עוסק מורשה, יחיד או תאגיד, שהינו חברה או שותפות הרשומים כדין בישראל; לחלופין,  המציע הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור.
 2. למציע נסיון בביצוע עבודות שימור ושחזור של חמש שנים לפחות, שבמהלכן בצע לפחו שלוש עבודות שימור ושחזור בהיקף של 500,000 ש"ח כל אחת.
 3. המציע הגיש מטעמו מנהל פרויקטים העומד בתנאי הסף שלהלן:
 • מנהל הפרויקט הינו מהנדס, הנדסאי, אדריכל או בעל תואר אקדמי בתחום הרלוונטי ממוסד מוכר ומאושר בארץ.
 • מנהל הפרויקט רשום במרשם המתנהל על פי דין בתחום המבוקש, ככל ומרשם כאמור קיים, או בפנקס רלוונטי אחר, אם קיים.
 • מנהל הפרויקט בעל רישיון תקף לעיסוק באותם מקצועות בהם נדרש רישיון על פי דין.
 • מנהל הפרויקט בעל הניסיון והמיומנות לעבודה עם תוכנות מחשוב ייעודיות ורלוונטיות לתחום, ואשר בידיו רישיונות כדין לשימוש בתוכנה.
 • מנהל הפרויקט בעל יכולת מוכחת בניהול, תיאום ופיקוח בלפחות שניפרויקטים של שימור ושחזור, אשר הסתימו בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת בקשה להיכלל במאגר, בהם ניהל, תיאם ופיקח על ביצוע עבודות מסוג זה בהיקף כספי מצטבר של  1,500,000 ₪ (במילים: מליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ).
 • לא נפתחה כנגד המציע (או כל אחד ממנהליו במקרה של תאגיד) חקירה פלילית ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון והמציע לא הורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון הנוגעת לתחום עיסוקו לפני כניסתו למאגר.
 • המציע מקיים ניהול ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976 וכן במהלך כל התקופה בה יבוצעו העבודות.
 • אם המציע הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור – למציע אישור ניהול תקין במועד הגשת ההצעה ויהיה בידו אישור ניהול בכל מהלך ביצוע העבודות.

חתימת המציע: ___________________

 

אישור עו"ד

 

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד____________, במשרדי ברחוב____________, ה"ה_________________ ו-_______________, שזיהו עצמם על ידי תעודות זהות מספר____________ ו-_____________/המוכרים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות ההצהרה דלעיל וחתמו עליה בפני.

 

כן הנני לאשר, במקרה שהמציע הוא תאגיד, כי הנ"ל החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות רישום במאגר בהתאם להחלטה בת תוקף על-פי מסמכי התאגדותו ועל-פי דין.

 

_________________

__________עו"ד


נספח א' להצעה – הצהרה העדר בדבר הרשעות קודמות

(נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ- 50% ממניות המציע )

אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן:

 • אנו __________________________________________ (להשלים את הקשר עם המציע ).
 • במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו לפרסום קול קורא זה, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית.

"עבירה פלילית" – כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה / הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה).

 • הח"מ מאשר ומסכים כי המציע ו/או המועצה ו/או כל הפועלים מטעמם יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.
 • במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשת המועצה, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת המועצה.
 • צרופות
  • לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.
  • לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים במעל 50% ממניות התאגיד) בגוף החתום על מסמך זה.
  • לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור לעיל.

 

_________________        _____________            _____________________________

שם חתימה וחותמת                 תאריך                              חתימה וחותמת עו"ד                       

של המציע/ מנהל

במציע/ חבר במציע

 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע / חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע לבקשה זו. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על נספח זה. 

 

אם המציע אינו תאגיד, הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר את האמת  וכי יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.

 

_________________     _____________              _____________________________

     שם + חתימה                        תאריך                                            חתימה וחותמת עו"ד                             


נספח ב' להצעה – תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

 אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 1. אני משמש כ- _________________________________________ אצל המציע ____________________________ (להלן – המציע ) ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 

 1. בתצהיר זה:

 

"בעל זיקה" –    מי שנשלט על ידי המציע . אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע , או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע , או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

"שליטה"    –      כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981.

 

 1. הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן X במשבצת המתאימה]:

 

 • לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002) לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

 

 • הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002) לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 

 1. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

__________
חתימה    

 

אישור

 

הריני לאשר, כי ביום ___________ הופיע/ה בפניי, עו"ד _____________, ה"ה _____________________, נושא ת.ז. ____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

_______________
חתימה וחותמת עו"ד


נספח ג' להצעה – הצעת המחיר

אני החתום מטה,  המציע _______________,  מציע לבצע את העבודות נשוא הקול הקורא:

 

 • כנגד עמלת ניהול בהיקף של %__ (במלים: _________אחוזים).
 • ולתרום ממקורותי, בכסף או בשווה כסף, __________ ש"ח (במלים: _________ שקלים חדשים)  במסגרת ביצוע העבודות.

נספח ד' להצעה –  אישור על קיום ביטוחים

אישור קיום ביטוחים

(אין צורך להמציא אישור הביטוח חתום  לצורך הגשת ההצעה

נוסח האישור מוצג לצורך בדיקת המציע אל מול הגורם המבטח מטעמו)

 

 לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני 7

ראש פנה

א.ג.נ.,

אנו הח"מ ________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור ________________ ת.ז/ח.פ/ע.מ _________________________ (להלן: "המציע") פוליסות ביטוח לביצוע עבודות, וכן, עבור עובדיו ומנהל הפרויקט מטעמו אחריות מקצועית, צד שלישי וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם, ואנו מתחייבים בזאת להמציא לכם, באמצעות המבוטח, מיד עם הפקתם ולא יאוחר מאשר תוך 30 יום מתאריך חידושם, את עותקי הפוליסות הנאמנים למקור וכן עותקים נאמנים למקור של כל פוליסה אחרת המוצאת על ידינו למפקח והמתייחסת לעבודות נשוא הקול הקורא (להלן: "העבודות").

 תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ______________.

הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:

פוליסת ביטוח לביצוע עבודות בניה, לרבות עבודות שימור ושחזור.

תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

 1. שם המבוטח יכלול את שם המועצה ו/או חברות חברות בנות בכל דרגה שהיא וכן את עובדיהן ו/או מנהליהן.
 1. הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת המציע כנגד המועצה בגין ההתקשרות נשואת אישור זה.
 1. הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את המועצה כנגד אותה חבות.
 1. הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של המציע ו/או כל מי שבא מטעמו בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, לא יפגע בזכותה של המועצה להיפרע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זו ובלבד שנעשו בתום לב, בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, ולא מחמת אי תשלום פרמיה.
 1. הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר 180 יום, לאחר סיומה אם המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת למבוטח.
 1. הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות 60 יום בגין ביטול או אי חידוש הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה.

 

ביטוח אחריות מקצועית:           

מס' פוליסה: _______________

 

תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

 

ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ___________ ₪ למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח בהיותו עוסק במקצוע המוגדר בהסכם ההתקשרות שבין המועצה והמבוטח בפוליסה, בגין פגיעה ברכוש או בגוף של אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטית שהיא, לרבות המועצה והנובעת מרשלנות מקצועית.

הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

 1. שם המבוטח יכלול את שם המועצה ו/או חברות חברות בנות בכל דרגה שהיא וכן את עובדיהן ו/או מנהליהן.
 1. הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת המציע כנגד המועצה בגין ההתקשרות נשואת אישור זה.
 1. הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את המועצה כנגד אותה חבות.
 1. הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של המציע ו/או כל מי שבא מטעמו בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, לא יפגע בזכותה של המועצה להיפרע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זו ובלבד שנעשו בתום לב, בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, ולא מחמת אי תשלום פרמיה.
 1. הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר 180 יום, לאחר סיומה אם המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת למבוטח.
 1. הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות 60 יום בגין ביטול או אי חידוש הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה.

 

ביטוח צד שלישי:                     

מס' פוליסה: _______________

 

תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לא יפחת מסך של __________ ₪ לאירוע ו-__________ ₪ לתקופה (12 חודשים).

 

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 

 1. יצוין במפורש בפוליסה כי המועצה, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.
 1. כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' ובתנאי כי יש חבות של המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.
 1. הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המועצה.
 1. הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון, בגין ההתקשרות נשואת אישור זה.

 

ביטוח חבות מעבידים:

מס' פוליסה: _________________

 

תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של _____________ ₪ לאירוע אחד ולתקופת ביטוח של 12 (שנים עשר) חודשים.

 

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

3.1.                   לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.

3.2.       הפוליסה תורחב לכסות את המועצה כמבוטחת נוספת בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי המציע ו/או הבאים מטעמו.

3.3.       הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח

 • כל הכיסויים הביטוחיים המצוינים לעיל, נרכשו ע"י המציע אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).
 • המבוטח בכל הביטוחים שערך המציע בהתאם להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את המועצה, עובדיה, נבחריה, המפקח, קבלנים וקבלני משנה של המציע בגין אחריותם השילוחית והשיורית למעשי או מחדלי המציע ו/או מי מעובדיו.
 • במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הודעה מהמציע ו/או המועצה אלא אם כן נודיע למועצה על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 60 (שישים) יום לפני כניסת הביטול לתוקף. הודיעה המועצה על בקשתה להארכת הביטוחים, תחוב היא בגין הפרמיות אלא אם שילם המבוטח את הפרמיות בגין ההארכה.
 • הביטוחים שערך המציע כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, אלא אם כן מסר המבטח למועצה הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 60 (שישים) יום מראש.
 • בכל הביטוחים שערך המציע בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד המציע לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, אבדן מסמכים ומידע אך לא מסמכים כספיים.
 • כל הביטוחים שערך המציע בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף (SUBROGATION) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמועצה זיקה אליו, או הקשור לעבודות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 • כל הביטוחים שערך המציע בקשר עם החוזה, כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המועצה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למועצה, לעניין זה מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה או האחראי על הביטוחים במועצה.
 • כל הוראה בביטוחים שערך המציע בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המועצה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למועצה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את המועצה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המועצה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 • המציע מתחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה.
 • מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור באישור זה הינו בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המצויינות לעיל, עד כמה שלא תוקנו על פי האמור באישור זה. 
 • כמו כן יחולו חובות "המבוטח" על המציע בלבד, על פי תנאי והתניות הפוליסה. 

 

ולראייה באנו על החתום:

 

_______________      _________     ______________         ______________

חתימה וחותמת               תאריך             שם החותם                       שם המבטח

 

הערה:

יתקבלו אישורים עם חותמת וחתימה מקוריים בלבד


נספח ג'

אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה המקומית ראש פינה לבין _____________

(אין לבצע בנספח הזה שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה),

אישור קיום ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
כיסויים
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור

מועצה מקומית ראש פינה

המבוטח

 

 

 

נוסח הפוליסה

עבודות קבלניות

שיפוצים

מעמד מבקש האישור

מועצה מקומית, , תאגידים ועמותות בבעלות המועצה

פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה השתתפות עצמית כיסויים נוספים בתוקף
סכום מטבע סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
כל הסיכונים עבודות קבלניות

 

200,000 שח     302  309  311

 312   313  328 

332 ( 6 חודשים)

גניבה ופריצה 50,000    
רכוש עליו עובדים 100,000    
רכוש סמוך 100,000    
רכוש בהעברה 50,000    
פינוי הריסות 150,000    
צד ג' 3,000,000 למקרה ולתקופה שח     302  309  312

315  321  322  329  

אחריות מעבידים 6,000,000 למקרה

17,000,000 לתקופה

 

שח    

319

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
המועצה המקומית ראש פנה

קול קורא מספר 01/2021 לביצוע עבודות שיפוץ, שימור ושחזור בבית הכנסת העתיק בראש פנה  074

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 

חתימת האישור: _____________

המבטח: __________________