רישוי עסקים – מדיניות המועצה המקומית ראש פנה

מבוא

על מנת לסייע לפיתוח וקידום עסקים במדינת ישראל ולפתור חסמים בהליכי הרישוי  הוטמעה  רפורמה בתחום רישוי עסקים. משרד הפנים האחראי על חוק רישוי עסקים הוביל את המהלך במטרה לפשט וליעל את תהליכי הוצאת רישיונות עסק.

חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968( להלן: "חוק רישוי עסקים" )מחייב כל עסק המופיע בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי (התשנ"ה – 1995) להלן: "הצו" בקבלת רישיון עסק לפתיחתו ולניהולו.

מטרתו של החוק הינו לשמור ולהגן על ערכים שונים כגון איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור, בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים ועוד . רישיון לניהול עסק הינו האישור, הניתן על ידי הרשות המקומית לבעלים של העסק, לפתיחתו ולניהולו בהתאם לתנאים, חוקים ותקנות, הקיימים מכוח חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים אליו וכן הנהלים אותם קובעת רשות הרישוי.

חוק רישוי עסקים – עקרונות התיקון ופירוט השינויים

מטרה:  

מטרת נוהל זה הינה קביעת מדיניות ונהלים לעסקים בתחום שיפוטה של המועצה.

הרפורמה ברישוי עסקים נכנסה לתוקף בהדרגה עם פרסום המפרטים הראשונים על ידי משרדי הממשלה בסוף שנת 2013.

בבסיס הרפורמה עומדים מספר מדדים שבעזרתם משרד הפנים ,משרדי הממשלה נותני האישור והרשויות המקומיות מקווים לפשט ולייעל את תהליך הוצאת רישיון העסק.

המדדים הם:  יעילות, שקיפות, הוגנות וזמינות.

ערך היעילות -מדגיש את הצורך להתנהל ביעילות מול תהליך הרישוי, בפועל בוצעו שינויים בצו רישוי עסקים כדי לפשט את התהליך.

ערך השקיפות -מדגיש את מחויבות המערכת לפרסם את דרישותיה באופן ברור ואחיד לגבי כל פריטי הרישוי- לרכז  ככל הניתן את כל הדרישות מבעל העסק בתהליך קבלת רישיון או חידושו.

ערך ההוגנות -מאפשר ליזמים הרוצים לערער על סירוב / החלטה אחרת בגין בקשתם לקבל רישיון עסק לפנות לגורם השגה (ערר) המיוצג על ידי בעלי תפקידים בכירים במשרדי הממשלה או ברשויות לבחון את החלטות הסירוב (סעיף 7ג5 בחוק).

ערך הזמינות -מעניק גישה נוחה לקבלת מידע עכשווי בתחום הרישוי לכלל הציבור על ידי הנגשת מידע  מלא ומפורט באתר המועצה ובמחלקת רישוי עסקים במועצה – המטרה לאפשר גישה נוחה וישירה לקבלת מידע באופן נגיש וזמין לכולם.

הגדרות :

עסק: כל עסק החייב ברישיון, ע"פ צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

בעל העסק: בעלים, מנהל או מפעיל העסק.

המועצה, רשות הרישוי: המועצה מקומית ראש פנה , המשמשת גם כרשות הרישוי לעסקים בתחומה.

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי): התשע"ג-2013: בצו זה מנויים סוגי העיסוקים המחויבים ברישיון עסק, וכן נותני האישור לכל סוג עסק על פי אופיו.

נותני האישור: שרים מן המנויים בסעיף 1(ב)לחוק לעניין עסק שקביעתו טעון רישוי, אליהם מופנית הבקשה לרישיון עסק על פי סיווג העסק בצו רישוי עסקים. נותני האישור כוללים את מהנדס הועדה לתכנון ובניה, נציגי כיבוי אש, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, משרד הכלכלה (בטיחות בעבודה), משרד החקלאות ומשרד הבריאות.

אזור מגורים: אזור המיועד למגורים או למגורים ולשימושים נוספים, על פי ייעודו בתכנית מאושרת.

חוות דעת מקדמית: חוות דעת הניתנת מאת רשות הרישוי ו/או נותן האישור בתחום סמכותם לעסק שטרם נפתח, לגבי התנאים שבהם הוא יידרש לעמד על מנת לקבל היתר/רישיון עסק.

נגישות: כל עסק המקבל קהל חייב על פי חוק להיות ניגש – ראה להלן.

השגה: הרפורמה ברישוי עסקים מאפשרת לבעלי עסקים להשיג/לערער על החלטת הרשות או נותני האישור. ראה להלן.

נוהל הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק

בקשה לקבלת רישיון עסק תוגש למחלקת רישוי עסקים במועצה. את הבקשה לרישיון, ביחס לעסקים טעוני רישוי, יש להגיש בעת פתיחת עסק חדש, שינוי מקום העסק, שינוי בבינוי (כגון הגדלה), שינוי בבעלות וכדומה.
הבקשה תוגש על גבי  טופס בקשה לרישיון עסק  אתר המועצה ותיחתם בידי המבקש. המגיש בקשה מטעם תאגיד או שותפות יצרף יפוי כח המסמיך אותו להגיש את בקשה בשם החברה או התאגיד.

לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:

 • תכנית עסק
 • היתר הבנייה שניתן למבנה (גרמושקה) כשהשימוש הקבוע בו תואם את מהות העסק המבוקש (לשים לב שהתכנית כוללת מידות).
 • תרשים סביבה יערך בקנה מידה 1:2500, בתרשים הסביבה יצוינו: הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגש בקו עבה, מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק, הדרכים והרחובות הגובלות עם העסק.
 • מפה מצבית עדכנית בקנה מידה 1:250.
 • תדפיס מרשם החברות אם המבקש הוא חברה.
 • תמונה חזותית (2 תמונות )

ניתן לתאם פגישה במחלקת רישוי עסקים  לקבלת הסבר ותדרוך במילוי טופס הבקשה.

דרך הטיפול בבקשה לקבלת רישיון עסק

 1. לאחר הגשת הבקשה וקבלת כל הנספחים הדרושים, תועבר הבקשה על ידי המועצה לנותני האישור הרלוונטיים לפי סוג העסק כמפורט  בצו רישוי עסקים .
 2. לאחר קבלת האישורים מכל נותני האישור יונפק רישיון עסק.

חובת רישוי ותוקף רישיון עסק

יש לציין שכל העסקים טעוני הרישוי חייבים ברישיון עסק תקף.

תוקף הרישיון נקבע בצו על פי סוג העסק ולתקופה שנעה בין שנה ועד 15 שנה (בעבר ניתנו רישיונות לצמיתות ובמסגרת הרפורמה מתקצר תוקפם על פי הפירוט בצו).

עסקים שאינם טעוני רישוי  יתנהלו על פי כלל חוקי העזר של המועצה והוראות כל דין במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע מפגעים ומטרדים לציבור.

1.      נוהל מתן היתר זמני לעסקים שאינם עומדים בדיני תכנון ובניה

רקע:

מטרת הנוהל להסדיר פעילותם של עסקים להם לא ניתן אישור מהועדה לתכנון ובניה, כאשר קיימת היתכנות תכנונית לקיומו של העסק במיקומו וכאשר מתבצעות על ידי בעליו או בעל הנכס פעולות להסדרת הליקויים התכנוניים. ההיתר הזמני יאפשר פיקוח על העסק ע"י נותני האישור והמועצה. מדובר בד"כ בעסקים הנמצאים במיקום בו מתבצע תהליך שינוי תב"ע לצורך התאמה לפעילותם, או בעסקים הנמצאים במבנים "ישנים" שהוקמו לפני תחילת פעילותה של הועדה המקומית במשגב ואין להם היתר בניה בנמצא

הגדרת אזורים (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) :

אזור מגורים – אזור המיועד למגורים בלבד

אזור מגורים עם חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות

אזור תעסוקה למיניהם (כמוגדר בתב"ע)

שימוש חורג – שימוש בניגוד לתב"ע הניתן לתקופה מוגבלת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

אזור לשימור – אתר שחזור –מושבת ראשונים

אזור תעשיה  – צח"ר

על העסק לעמוד בתנאים הבאים :

 • לא מתקיים ולא מתוכנן הליך אכיפה מנהלי או פלילי ע"י הועדה המקומית כנגד פעילות העסק במקום, וקיימת היתכנות תכנונית לקיומו במקום.
 • העסק מחזיק באישורים תקפים מכל גורמי האישור הרלוונטיים ע"פ סוג הפריט בצו רישוי עסקים.
 • ע"פ הצורך ולפי דרישת המועצה בהתייעצות עם הועדה לתכנון ובניה, יציג בעל העסק אישור מהנדס קונסטרוקציה או יועץ בטיחות.
 • מתן היתר זמני לניהול עסק אינו מהווה אישור או היתר ע"פ חוק התכנון והבניה ולא יתן חסינות מפני הליכים עתידיים לפי חוק זה.

דרישות פרטניות של המועצה

אלו הקטגוריות וראשי הפרקים של העסקים טעוני רישוי

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.

קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.

קבוצה 4 – מזון

קבוצה 5 – מים ופסולת

קבוצה 6 – מסחר ושונות

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.

קבוצה 8 – רכב ותעבורה.

קבוצה 9 – שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

קבוצה 10 – תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

פריטתיאור העסק הטעון רישוידרישות המועצההערות
1.1.בית מרקחתאין הגבלה למעט במבנה מגורים
כל אזור בו מותר מסחר על פי התב"ע
בעל העסק יפנה פסולת חומר מסוכן, פסולת רפואית ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי כל דין באמצעות מוביל מורשה על פי כל דין.
יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך 3 שנים ולהציגם לאגף איכות הסביבה על פי דרישתו
פורסם מפרט אחיד
1.4אטיפול יופי וקוסמטיקהטיפול בגוף האדם הוא עיסוק המחייב לימוד וידע מעמיק, החייב להיעשות תוך שמירה על בריאות המטופל והמטפל.

טיפול שאינו כהלכה עלול לגרום להעברת מחלות בין מטופל למטופל או בין מטפל ומטופל. אי הקפדה על כללי ההיגיינה עלולה לגרום העברת נגיפים קטלניים וחיידקים הגורמים מחלות קשות, כגון איידס, צהבת, מחלות עור וזיהומים.

מאחר שלעיתים משך הזמן מההדבקה להתפרצות המחלה הוא ארוך, הלקוחות ובעלי העסק לא מקשרים בין הסיבה לתוצאה.

מטרת הוראות אלה להגביר את המודעות, להרחיב את הידע של העוסקים במלאכה ולשמש מדריך בסיסי למבקשים להקים ולנהל עסק לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם
פורסם מפרט אחיד
2.1התיקון מיכלי גזעל מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.
מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.
2.2.אתחנות דלק ותדלוקעל מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות החלות על מבנה העסק והשימוש בו בתב"ע ובהיתר הבנייה החל עליו.
מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.
אין דרישות נוספות מעבר לדרישות נותני האישור.
בעל העסק יציב מיתקנים נפרדים לאיסוף כל סוג פסולת הנוצר בתחנה וניתן למיחזור ויפנה את הפסולת לקבלנים מורשים למטרות מיחזור, שימוש חוזר או השבה
ההקמה תהיה בכפוף לתכנית המתאר הארצית – תמ"א 18/4, בהתייחס לסוג התחנה ולמדיניות העירייה כפי שתתפרסם מעת לעת
3.2אגידול בעלי חיים
4.2אמסעדהבעל עסק, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר ולמניעת פליטת ריחות מהעסק ויכול להיעזר לצורך כך בעקרונות המופיעים במסמך "דרישות והנחיות עיקריות מקדמיות של המחלקה שפע ברשות המקומית ראש פינה
לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר" (קישור)
במידה וההתקנה שלעיל דורשת הקמת ארובה או מתקן אחר – הנדרשים בהיתר בנייה על פי חוק, יש לקבל היתר בנייה כאמור מאת הרשות.
כל עסק שנוצר בו שמן מאכל משומש, יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף השמן המשומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי דין, יישמרו בעסק למשך 3 שנים ויוצגו למחלקת איכות סביבה, על פי דרישה.
כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים המכילים שמנים מינרלים ושומנים יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 (קישור), אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, מרשות הרישוי.
בעל העסק יתחזק את מפריד השמן/דלק על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור קבלות ואישורי פינוי, קליטה והובלה כאמור למשך 3 שנים בעסקו ויציגם לביקורת לפי דרישת רשות הרישוי.
מפריד שומן יותקן בתחום העסק בלבד. בעל עסק המבקש להתקין מפריד שלא בתחום העסק, חייב לקבל אישור מראש ממהנדס הרשות .
חל איסור על השמעת מוזיקה והצבת רמקולים מחוץ לעסק למעט מקרים מיוחדים באישור הרשות.

4.2בבית קפהחובת תשאול לקוחות בנושא אלרגיות
4.6ההסעדה
4.7אקיוסק
4.7במרכול
4.7גאטליז
4.8אלכוהולבטרם חתימת חוזה שכירות למועדון או בר, חשוב לדעת שישנם מאפיינים מיוחדים המחייבים הערכות מיוחדת כבר בשלב בחירת מקום העסק:
האם המקום אינו מהווה מטרד רעש לשכנים?
האם הכתובת שמצאת מתאימה לשימוש ייעוד תכנון העיר למועדון או בר?
עד איזו שעה ניתן לקבל היתר לילה במקום?
הוראות כיבוי אש למועדונים
6.9ארוכלות מזוןע"פי הנחיות מיוחדות של הרשות הקיימות באתר הרשות רוכלות מזון
7.1ביחידות אירוח
8.9אמוסך מכונאות כלליתמוסכים חדשים אך ורק באזור תעשייה צח"ר ובכפוף לקיומם של חניות מוסדרות בהיקף הנדרש על פי תקן חנייהפריט אחיד ממשלתי למוסך
אירוע המוניבקשה לאירוע המוני יש להגיש עד 21 יום לפני האירוע .
הגשה של המסמכים הבאים :
1. טופס בקשה לרישיון עסק
2. תכנית עסק משולבת בתכנית בטיחות חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך
3. נספח בטיחות לאירוע
4. אישור בעל הקרקע/נכס בו מתרחש האירוע
10..9תעשייה ומלאכהעסקים חדשים אך ורק באזור התעשייה צח"ר
10.1חומרים מסוכנים

דרישות כלליות מעסקים:

היתר סגירת חורף:

היתר לסגירת חורף הינו באישור מחלקת הנדסה במועצה  והנחיות להצבתו יינתנו בנפרד, על ידי מחלקת ההנדסה.

דרישות פרטניות מעסקים

נגישות :

2.      ניקיון בחזית בית העסק

בעל העסק ישמור על ניקיון המדרכה בחזית בית העסק, בכל עת.

בעל העסק ישמור על מצב תקין ועל חזות תקינה של בית העסק לרבות החזית שלו.

בעל העסק יאסוף את האשפה בעסקו ויכניסה לכלי אצירה לפסולת, במהלך שעות פעילותו של בית העסק.

בעל העסק יקפיד על :

 • איכות סביבה נאותים
 • ניקיון חצרות בית העסק
 • שימור הרחובות
 • שימור חזיתות מבנים
 • מפגעי תברואה
 • שמירת ניקיון
 • הוצאה ופינוי האשפה

3.     הוצאה, או אחסון סחורה מחוץ לבית העסק :

3.1.              חל איסור על הוצאת סחורה, או אחסונה אל מחוץ לבית העסק

3.2.              נוהל הוצאת פריטים מחוץ לבית העסק (כסאות, שולחנות שמשיות):

 • לקבל את אישור המחלקה לרישוי עסקים ובתאום עם מהנדס/ת המועצה.
 • לפרוס את השולחנות והכיסאות על פי תרשים שיוגש מראש למחלקה לרישוי עסקים ואושר
 • על ידה.
 • מילוי טופס בקשה להצבת שולחנות וכסאות
 • שמשיות: בשטח ההיתר יותר להציב שמשיות להצללת מקום הישיבה. אין לקבע את השמשיות בתוך המדרכה אלא לדאוג שיהיה אפשר לקפלן ולפרקן בכל יום. גודל מירבי של השמשייה יהיה 1.5 מטר
 • להשאיר מעבר חופשי לתנועה הולכי רגל ברוחב של 1.5 מטר לפחות.
 • לשמור על ניקיון המקום בו הציב שולחנות וכיסאות וסביבתו.
 • לא לקבע שולחנות וכיסאות או מכשול אחר כגון מעקה, למדרכה.
 • לא לאחסן את השולחנות והכיסאות ברחוב, בתום פעילות העסק.
 • לחדש את הבקשה אחת לשנה.
 • לבקשה להיתר יש לצרף:
 • תרשים – תכנית השטח המבוקש על פי הדוגמה המצ"ב
 • צילום השטח שבעבורו מבוקש ההיתר
 • תרשים גדר מתוכננת במידה ויגודר.

4.     נוהל שמירה על איכות הסביבה

 • על העסק יפעיל את העסק באופן בו לא ייגרמו מפגעים במישרין או בעקיפין.
  מפגע קיים בתחום העסק או שנגרם ע"י העסק יטופל ע"י בעל העסק. המועצה נדרשת בסמכויותיה להורות על סילוק המפגע. במידה ומפגע לא יסולק המועצה רשאית לסלקו בעצמה ולחייב את בעל העסק בהוצאותיה.
 • בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא יגרם מפגע ריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
 • בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא יגרם רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
 • בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא יגרם מפגע אבק או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
 • בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום מי נגר וקרקע, גלישת שפכים וידאג לחיבור שפכי העסק כדין למערכת הציבורית.
 • מומלץ לפנות לאגף קיימות וסביבה לקבלת הנחיות בכל נושא שקשור לשמירת הסביבה.

5.   נוהל  רוכלות – פריט 9.6 .(לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי, תשנ"ה – 1995

המועצה תתנה את מתן רישיון העסק לרוכלות – פריט 9.6 לצו, בהתאם לסמכותה בסעיף 2(א) לחוק רישוי עסקים.

 • הרשות תפעל לצמצם מתן רישיונות לרוכלות וזאת מתוך חשיבה על אינטרסים ציבוריים כגון: שמירה על חזות המועצה, שמירה על המרחב הציבורי הן באזורי התעשייה והן במגורים . לשימוש כלל הציבור ומניעת רעש ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבני הקבע.
 • רוכלות תותר לכלל האוכלוסייה.
 • תותר רוכלות אחרת-לא תוגש בקשה לרישיון עסק, המבקש יגיש מסמך המפרט את סוג הרוכלות.
 • רוכלות מזון- תוגש בקשה לרישיון עסק .
 • תאושר רוכלות במקומות הבאים: באזור אתר השחזור, באזור מתחמי העסקים הקיימים, באזור התעשייה

6.     נוהל בנושא מים וביוב

 • כל עסק שיש בו מערכות מים וביוב נדרש לאשר תכנית אינסטלציה ע"י מח' ההנדסה.
 • כל עסק שיש בו צורך בביוב חייב להיות מחובר למערכת ביוב תקנית ומאושרת.
 • כל עסק שיש בו שומנים (מסעדות, מפעלים, מוסכים-בהתאם לתקנות רישוי עסקים ) תנאי תברואה ניאותים לבתי אוכל  חייב להקים על קו הביוב מיתקן מפריד שומנים אותו יש לתחזק בקביעות על ידי חברה מתמחה בהתאם
 • עסק בו הותקן מפריד שומנים ישמור את שוברי הפינוי של השומנים למפעל מחזור שומנים למשך שנתיים.

שפכים תעשייתיים :

 • כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, המגיעים למערכת הביוב של המועצה, ימלא אחר כל דרישות כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב תשע"ד – 2014.)
 • כל עסק שמפעיל מתקן קדם לטיפול שפכים, יתקין בנקודה שלפני החיבור של המתקן למערכת הביוב של המועצה, שוחה לביצוע דיגומים של שפכיו.
 • כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב  ראש פנה

7.     תברואה ופינוי אשפה

הגדרות:

פסולת אורגנית (רטובה)– פסולת מוצקה, מכל מקור שהוא, המכילה מרכיבים אורגניים ואינה מכילה פסולת  מחזור ופסולת מסוכנת.

פסולת תעשייתית – פסולת מוצקה הנוצרת במפעלים ואינה מכילה מרכיבים אורגניים, פסולת מחזור ופסולת מסוכנת.

פסולת מחזור – פסולת שמרכיביה ניתנים למחזור במתקנים מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.

פסולת מסוכנת – כהגדרתה בחוקים ובתקנות של המשרד להגנת הסביבה כפי שקיימים או יעודכנו מעת לעת.

כל בעל עסק היוצר אשפה במהלך פעילותו, יחויב להפריד את סוגי האשפה המפורטים להלן, במידה ונוצרים בעסקו ולאצרם במכלים ייעודיים בהתאם לכללי המיחזור החלים על סוגי הפסולת והמפורטים להלן:

פסולת אורגנית (ביתית) – שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית, ללא אריזות, כגון: פירות, ירקות, מוצרי חלב ומאפים – מיכל ירוק, או דחסנית או מיכל טמון קרקע

פסולת יבשה – מרכיבי פסולת בעלי תכולת רטיבות נמוכה, למעט פסולת אריזות – מיכל ירוק או דחסנית או מיכל טמון קרקע.

פסולת אריזות – חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 – במתקן ייעודי שתגדיר הרשות בהמשך.(מיכל כתום)

בקבוקי פלסטיק – יש להשליך למתקן ייעודי, (כלוב) לבקבוקים, המפוזר בתחום הרשות/ מרכז מסחרי.

נייר – יש להשליך למתקן ייעודי המפוזר בתחום הרשות/ מרכז מסחרי.

סוללות – בתוך קופסת קרטון משולטת לגבי תכולתה, ואחת לתקופה להשליך למכלי מחזור מיועדים לכך המפוזרים בתחום הרשות.

ברזל – ריכוז ופינוי ברזל באופן עצמאי ופינוי עצמאי לאתר או קבלן מורשה.

פסולת אלקטרונית – במתקן ייעודי שתגדיר הרשות בהמשך.

פסולת קרטון – עסקים עתירי קרטון ירכזו , יציבו מתקן איסוף , ידחסו ויפנו את הקרטונים לאתר מאושר על המשרד להגנת הסביבה ולפי הנחיות היחידה הסביבתית העירונית.

פסולת רפואית – בעל העסק יפנה פסולת רפואית , פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי כל דין באמצעות מוביל מורשה לפי כל דין יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך 3 שנים ולהציגם ליחידה הסביבתית על פי דרישתה. בעל העסק יפתח את עסקו על פי השעות והמועדים המצוינים בחוק עזר ללוד (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ"ז 1966


 שיקול דעת הרשות- המועצה המקומית ראש פנה:

 1. לרשות הרישוי קיים שיקול דעת לגבי התאמתם של עסקים לפעילות בתחומה גם אם אושרו ע"י נותני האישור האחרים.
 2. בעת מסירת החלטה של רשות הרישוי כאמור , יפורטו גם הנימוקים להחלטה.

השגה :

 • בעל עסק הרואה את עצמו נפגע מהחלטה או תנאים וכד' שניתנו לו על ידי רשות הרישוי או על ידי נותני האישור, רשאי להגיש השגה בתוך 30 יום. לא ניתן להגיש השגה על דרישה או החלטה שמקורה בחיקוק.
 • את ההשגה מגישים ל"גורם השגה ארצי" ברשות הרישוי או אצל נותן האישור, על פי נסיבות העניין ועל גבי טופס השגה .(חוק רישוי עסקים –טופס 9)
 • הגשת ההשגה כרוכה בתשלום אגרה בגובה השווה לאגרת רישיון עסק.
 • תשובה להשגה תתקבל בתוך 30 יום ממועד קבלתה.

 ענת שרון פרץ

מנהלת מחלת רישוי עסקים

מועצה מקומית ראש פנה

 

04-9059534

Rp1@rosh-punna.muni.il