מנהלת המחלקה:

ענת פרץ שרון 

טלפון: 04-9059534

נייד: 054-2523524
דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il

שעות קבלת קהל

א׳-ג׳ בשעות 13:00-8:30
יום ד׳ בשעות 16:00-9:00

נא לתאם את הפגישות מראש.

הדף בבניה – יש קישורים ומסמכים שעדיין לא פעילים ו/או לא מונגשים כחוק. עמכם הסליחה


בעלי עסקים יקרים, אנחנו כאן לשירותכם!

מחלקת רישוי עסקים פועלת למען בתי העסק השונים בתחומי הרשות במטרה להסדיר את הפעילות התקינה של בתי העסק בתחומי המועצה המקומית ראש פינה במסגרת חוק רישוי עסקים שמבין מטרותיו העיקריות שמירה על בריאות הציבור, שמירה על בטחון הציבור, שמירה על בטיחות ואיכות החיים של התושבים והמבקרים.
הסיבה לכך אינה רק פורמלית וחוקית .

הרישיון שומר על כולנו – על בעל העסק וגם על האזרח!

גם לעסקים יש אחריות ציבורית – מעבר להשגת רווחים ולשם כך נועדו החוקים.

חשוב להדגיש שמעבר להיבטים המפורטים יש להדגיש את ההיבט המשפטי.

עסק “הטעון רישוי", הפועל ללא רישיון עלול למצוא עצמו עומד בפני כתב אישום, כמו גם כלי אכיפה מנהליים דוגמת צו סגירה ועיצומים כספיים כאלה ואחרים.

עזרו לנו ולכם לפעול כחוק ולשמור על כולנו!

לרשותכם מידע והנחייה להליך הוצאת רשיון עסק, במסגרת הרפורמה בחוק רישוי עסקים. מטרת הרפורמה היא לייעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל שניתן על בעלי העסקים קיימים ועל המעוניינים בהקמת עסקים חדשים בכפוף לחוק רישוי עסקים.

במסגרת הרפורמה, מפורסם בזאת מפרט המועצה, המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל עסק, לקבלת רשיון עסק או חידושו, לפי חוק רישוי עסקים התשכ”ח – 1968.

המפרט עוסק בסוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי) התשע”ג-2103 (להלן המפרט האחיד).

עובדי מחלקת רישוי עסקים במועצה עומדים לרשותכם להסברת עיקרי התהליך ומתן סיוע ככל שניתן.


הודעות לציבור ולבעלי עסקים

סגירת העסקים ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה


מידע כללי

הרפורמה ברישוי עסקים

עיקרי הרפורמה

 • יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור, אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים.
 • העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות) מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו.
 • תנאים נוספים שייקבעו לבעלי עסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מבינם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה על העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על-מנת להבטיח את מטרות הרישוי.
  אפשרות להגיש השגה לגורם הנוגע בעניין על תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק) או על סירוב לתת לו רישיון או שלילת רישיון.
 • הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים, ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.
  הצו הקובע את העסקים טעוני הרישוי עודכן, כך שלסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי (ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת), בוטל הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.
 • אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק. מטרות המפרט האחיד הן לאפשר, לבעלי עסקים קיימים ולמעוניינים בהקמת עסק חדש, לדעת מראש מה נדרש מהם ולהיערך בהתאם.*הרפורמה מאפשרת לבעלי עסקים, בעלי פוטנציאל סיכון נמוך, הליך רישוי מזורז שאורכו המלא יהיה עד 28 ימים, כמו כן הרפורמה ומאפשרת הגשת השגות בהתאם לקבוע בחוק. שימו לב – במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים (המכונים “הוראות לצד המפרט האחיד”). חשוב לציין ש”הוראות לצד המפרט האחיד” מחייבות גם אם לא פורטו, ולכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי.

הרפורמה ברישוי עסקים – משרד הפנים


מונחים לרישוי עסק

בעל עסק

לרבות בעל רישיון העסק, מבקש הרישיון, המחזיק בעסק או האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק, בין יחיד ובין תאגיד.

גורם מוסמך ארצי

כל אחד מאלה, לפי העניין:
(1) ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק או עובד בכיר אחר מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה;
(2) המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או עובד בכיר אחר מקרב עובדי משרדו שהוא הסמיך לעניין זה;
(3) נציב כבאות והצלה או קצין כבאות והצלה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה;
(4) המפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה.

 חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968, קובע את תהליך רישוי העסקים. כמו כן, מסמיך החוק את שר הפנים לקבוע צווים ותקנות לרישוי עסקים, על מנת להגן על טובת הציבור, תוך שמירה על המטרות המוגדרות בסעיף 1 לחוק:

 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
  4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים
  5. מניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות
  6. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים
  7. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות

דרישות רשות הרישוי

מסמכים ותנאים הנדרשים מטעם רשות הרישוי וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי החוק לעניין סוג מסוים של עסקים הכלולים במפרט האחיד, אשר פורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.

נותני אישור

גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה, שהשרים הנוגעים בדבר הסמיכו לתת אישור לרישיונות מטעמם:

הוראות לצד המפרט האחיד

מסמכים ותנאים כאמור בסעיף 7ג2(ג) לחוק, שנקבעו בחיקוק, הנדרשים מבעל עסק לפי החוק, לרבות לפי סעיפים 6ב, 6ג ו-8 עד 11ב לחוק, ואולם אין באי-פרסומם כדי לפטור מן הדרישה להגישם או למלאם:

" 7ג3. דרישות רשות הרישוי [תיקון: תשע"א]

(א)  המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי

סעיפים 2א, 8 ו-8א, וחוקי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.

(ב)   רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א) שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט. "

מדיניות ומפרט אחיד רשותי

מדיניות המועצה המקומית ראש פנה  הבאה להשלים את הוראות חוקי העזר ופרסום דרישות המחלקות השונות מסוגי עסקים טעוני רישוי

מפרט אחיד

מפרט, לפי סעיף 7ג1 לחוק רישוי עסקים, המאחד את התנאים לרישיון, הנדרשים מטעמם של נותני האישור לפי סעיף 7 לחוק והמסמכים הנדרשים לפי סעיף 6 ד לחוק, מעסק מהסוג האמור בתחילת המפרט והוראות לצד המפרט האחיד, המופיעות במפרט.

מידע מוקדם

מידע שמספקות היחידות לרישוי עסקים ברשויות המקומיות למבקשים להקים עסקים טעוני רישוי. במידע נכללים פרטים על:

 • סוג העסק כפי שהוא מוגדר בצו רישוי עסקים.
 • מדיניות הרישוי וההנחיות הייחודיות לסוג העסק.
 • בעיות רישוי צפויות.
 • חוקים ותקנות רלוונטיים.
 • צורך בהוצאת היתר בנייה או בשינוי ייעוד.
 • פרטים על נותני האישור הדרושים.
 • הנחיות להגשת הבקשה לרישוי העסק.

עסקים טעוני רישוי

סוגי עסקים המפורטים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג-2013 , אשר קבלת רישיון עסק מהווה תנאי להקמתם. סוגי העסקים מחולקים לעשר קבוצות, והצו מפרט גם את מטרות הרישוי עבור כל אחד מהם

רישיון עסק

רישיון העסק בא להבטיח את נקיטת כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלת עסק באופן תקין, על פי מטרות חוק רישוי עסקים ולטובת הציבור והסביבה. לא כל עסק חייב ברישיון, אלא רק עסקים המוגדרים בצו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי), התשע”ג-2013  כעסקים טעוני רישוי.

תנאי הרישיון 

רשות הרישוי ונותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, ההיתר הזמני או האישור, בשלושה סוגי תנאים – תנאי מוקדם, תנאי ברישיון ותנאי נוסף. תנאים אלה באים להבטיח את קיום מטרות הרישוי, ומהווים חלק מתהליך הרישוי. ככלל, התנאים של נותני האישור צריכים להופיע במפרט האחיד (ככל שפורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד) והתנאים של רשות הרישוי לגבי סוגי עסקים צריכים להופיע בדרישות רשות הרישוי באתר האינטרנט שלה. חריגים לכלל זה מופיעים בסעיף 7 לחוק רישוי עסקים.

היתר זמני

היתר להפעלת העסק, שמעניקה רשות הרישוי לרישיון עסק בעסק טעון רישוי, לתקופה מצטברת של שנה אחת לכל היותר. במהלך פרק זמן זה יכול מגיש הבקשה להפעיל את העסק, אך עליו להשלים את התנאים שמציבים בפניו נותני האישור על מנת לקבל בסיום פרק הזמן את רישיון העסק.

היתר מזורז

רישיון הניתן לבעל העסק, עוד בטרם קבלת אישור מנותני האישור. היתר מזורז ניתן לתת רק לעסקים הזכאים לכך על פי צו רישוי עסקים התשע”ג 2013 טור ד’ לגביהם פורסם מפרט אחיד.

שינוי בעלות

כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה  בחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968.

ביטול רישיון 

הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.

השגה

הגשת ערר על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז המוגש ע”י המבקש הרואה עצמו נפגע מדרישה או מסירוב הרשות.


במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים נדרשו משרדי הממשלה השונים, אשר באחריותם בחינת בקשה לרישיון עסק ומתן אישור/סירוב לרכז את כלל הדרישות לכדי מסמך “מפרט אחיד”.

דרישות אלו מפורסמות באתר “ממשל זמין” לעיון הציבור והערכות בעלי העסקים מבעוד מועד.
פרסום הדרישות מתבצע ב”פעימות”, תחילה מתפרסם המפרט לעיון והערות הציבור(“טיוטא”) ולאחר מכן מתפרסם ברשומות והן הופכות למחייבות – הן לבעל העסק והן למשרד נותן האישור.
תוקף רישיון בצו רישוי עסקים החדש(2013) –  תוקפו החדש של רישיון כפי שפורסם בצו יופעל רק לאחר פרסום מפרט אחיד לעיסוק. במידה וטרם פורסם מפרט יהיה תוקפו של רשיון בהתאם לצו רישוי עסקים (2000).
תקופת הסתגלות –
עסקים חדשים שפורסם להם מפרט אחיד – תוקף המפרט ודרישותיו מידי.
עסקים קיימים שפורסם להם מפרט אחיד – תקופת הסתגלות והערכות בת 3 שנים מיום פרסום המפרט.

דרישות לעסקים שפורסמו להם דרישות מפרט אחיד או שקיימת טיוטת מפרט אחיד להתייחסות:

תרשים זרימה לקבלת רשיון עסק מועצה מקומית ראש פנה

מפרטים אחידים


הרשות הארצית לכבאות והצלה

במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רשיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.
רשימת סוגי העסקים שנכנסים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש, ומעוגנת בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע”ז 2017.
במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר חתום לרשות המקומית, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות. דרישות בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח’ של המפרטים האחידים/ במסמכי המפרטים שפרסמה הרשות

             עסקים טעוני רישוי
 1. העסקים המפורטים בתוספת הם עסקים טעוני רישוי.

(ג) עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.

 • אישור על יסוד תצהיר צו תשע"ז-2017
 • 2א. (א) היה עסק …..שרשות הרישוי תראה אותו כמאושר על יסוד תצהיר מאומת כדין, כאמור בסעיף 6(ג) לחוק, יבוא הסימון "ת" בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג' בתוספת, ואם צוינו לצד הסימון האמור סייגים – בכפוף להם.

(ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול לעניין מטרת הרישוי של קיום הדינים הנוגעים לכבאות ……….אם מתקיים בעסק או בחלק ממנו אחד מאלה:

 • (1) הוא נמצא מתחת לקרקע;
 • (2)           הוא נמצא בקניון כהגדרתו בתוספת;
 • (3)           הוא נמצא במרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על 2,000 מ"ר;
 • (4)           הוא נמצא במבנה המשמש לכמה שימושים שונים, אלא אם כן מתקיימים בעסק כל אלה:
  • (א) הוא נמצא בקומת הכניסה של המבנה;
  • (ב) שטחו המבונה אינו עולה על 300 מ"ר;
  • (ג) הוא אינו מכבסה.

                       אישור כבאות – מסלול רגיל

-מסלול תצהיר

                       מסלול תצהיר–  מגבלת גודל    גדלים לפי הצו – מעל 150,200,300,500  לפי הערות בצו

מגבלת מיקום   שאינו מתחת לקרקע

שאינו בקניון (הנחיות נפרדות)

מבנה מסחרי מתחת ל  2000 מ"ר

מבנה מעורב שימושים (שאינו מכבסה, מצוי בקומת הכניסה, חנות פחות מ – 300 מ"ר )

קישור לתצהיר:

https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission


תקנות למפעלים מסוכנים –דרישה לתיק מפעל

הטיפול בחומרים מסוכנים הינו נושא רגיש במיוחד לאור הסכנה הפוטנציאלית לכלל האוכלוסיה הנובעת מעיסוק בחומרים כאלו.

מאמר זה סוקר את החקיקה העיקרית הרלוונטית לצורך רישוי עסק העוסק בחומרים מסוכנים וכן כולל קישור לתבנית להכנת “תיק מפעל” אשר הומלץ על ידי הוועדה הבינמשרדית בשנת 2016, ותבנית להכנת “תיק מפעל” האחרונה אשר אושרה על ידי וועדת שרים לאיכות הסביבה בשנת 1997.

אנו מודים למר ראם לוט, מנהל היחידה והרשות לרישוי מפעלים ביטחוניים, על הערותיו למאמר זה.

עודכן ביום 22.6.2020 עם פירסום  8-2020 חוזר מנכל תיק מפעל

הגדרות

מפעל מסוכן מוגדר בתקנות רישוי עסקים ( מפעלים מסוכנים), תשנ”ג- 1993  ( להלן: “התקנות”) כעסק הטעון רישוי שבו מאחסנים, מוכרים,מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים או פסולת של חומרים כאלה, או שחומרים מסוכנים נוצרים בתהליך העיבוד או הייצור שבו.

פריט 10.10 לצו רישוי עסקים מחייב הוצאת רישיון עסק לעיסוקים שונים הקשורים בחומרים מסוכנים- ייצור, עיבוד, אריזה ומחזור ( 10.10א), אחסון (10.10ב), מכירה ( 10.10ג), איסוף ושינוע (10.10ד), טיפול באריזות משומשות (10.10ה), טיפול בפסולת (10.10ו), ו- תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים (10.10ז).

חומר מסוכן מוגדר בחוק חומרים מסוכנים– הגדרת חומרים מסוכנים

תיק מפעל- תקנה 4 לתקנות מחייבת בעל מפעל מסוכן להחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו  והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה.

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/154_001.htm


אתרי משרדי ממשלה נוספים:


מדיניות המועצהקבלת רשיון מותנה בעמידה בתנאים ובדרישות החוק לרבות תכנון ובנייה וכיבוי אש, ובאישורם של משרדי ממשלה, הרשות המקומית וגורמים נוספים. ברשות המקומית קיימות תוכניות בניין עיר שונות לאזורי המועצה השונים. כל תוכנית מגדירה אזור המיועד למגורים, למלאכה, לתעשייה, למינהל, למסחר או אזורים מעורבים.

אין לעלות על הדעת כי יפתחו וינוהלו בתי עסק שלא במסגרת ההנדסי המקיף, כפי שאושר על ידי גורמי התכנון המוסמכים, אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד מאד הגורמים המוסמכים. קיימים בתי עסק הקשורים בבריאות הציבור והחייבים מכוח החוק לעשות סידורים מוקדמים, לשמור על הניקיון ההיגיינה, תנאי תברואה נאותים ושמירה על שלום הציבור ובריאותו. קיימים בתי מלאכה ותעשיות המוצעים שפכים ופסולת, עשן וריחות לוואי, ועל מנת למנוע הוצאתם לשרות הרבים, יש לעשות סידורים מוקדמים הנדרשים לכך. קיימות תעשיות מזון שלשם הפעלת קווי היצור שלהן דרושים אמצעים למניעת זוהמה ולכלוך, על למנת להבטיח מוצר עפ”י האישור והתקן הניתן לייצרו. קיימים סוגי עסקים שלהפעלתם דורשות דרכי גישה ושינויים במבנה, התקנת סידורי ביטחון, מתקני נוחיות, מים וכו’. לשם שמירה על כל אלה מתמשך התהליך עד לאישור בית העסק והוצאת הרשיון לניהולו, בכפיפות להוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו. הרשיון מאשר, כי אכן נעשו סודרו והותקנו כל אותם דברים המתירים הפעלתו של בית העסק, וכי מולאו כל דרישות החוק.

 
לתשומת לבך:
הוצאת רשיון עסק הינו תהליך מורכב המחייב בדיקות ודרישות רבות העולות כסף רב. לא מומלץ לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית כולל שינויים בעסק הקיים לפני שבדקת כי ניתן יהיה להוציא רשיון עסק בכתובת בה מדובר.
בדוק:
במחלקת תכנון ובנייה האם ניתן להקים עסק כמבוקש בכתובת הנדרשת עפ”י התוכניות ומגמות התכנון הקיימות. כמו כן יש לבדוק בוועדה לתכנון ובניה אם קיימות חריגות בנייה במבנה.

תהליך הרישוי

שלב א’ – מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה
 1. חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאד שתבצע בירור מוקדם בטרם תחתום על חוזה.
  אל תשקיע ותסכן את כספך בעסק שלא ניתן לקבל בו רשיון!!!
 2. מומלץ על המבקש להקים עסק שהוא “טעון רישוי”, להגיע למחלקת רישוי עסקים שברשות המקומית על מנת לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה.
 3. לצורך קבלת במידע המוקדם נדרש להכין:
  1. כתובת מדויקת של העסק, וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.
  2. מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספר טלפון, וכדו’, פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק שטח ומבנה העסק.

במידע המוקדם ניתן לקבל:

 1. הגדרת סוג העסק עפ”י צו רישוי עסקים.
 2. מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו כגון: הנחיות להכנת תוכנית העסק, הסדרי חנייה, מדיניות התרי פעילות בלילה וכו’.
 3. בעיות רישוי צפויות, כגון: מיקום בעייתי באזור מגורים וכו’.
 4. חוקים ותקנות רלוונטיות שעל העסק יהיה חייב לעמוד בהם.
 5. הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינוי יעוד או ל – ” שימוש חורג” עפ”י חוק התכנון והבנייה.
 6. פרטים על גורמי ונתוני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 7. הנחיות להגשת הבקשה לרשיון במספר עותקים כגון תוכניות עסק, מפה מיצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 8. על מנת לבחון היטב את בתכנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ואו מנותני האישור. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשה טפסים ותוכניות בהתאם לחוק.
שלב ב’ – הגשת הבקשה ותשלום אגרה

על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רשיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו.
הבקשה תכלול: 
מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית העסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך, וכן אישור לתשלום אגרה. אם הבקשה מתייחסת ל – ” מפעל מסוכן”, על המגיש הבקשה לצרף תיק מפעל שבו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים ( מפעלים מסוכנים).
מחלקת רישוי עסקים גובה אגרה עבור השירותים הניתנים על ידה ומחושב בד”כ לפי כל פריט בנפרד ( כמופיע בצו רישוי עסקים).
האגרות הקיימות:

 1. אגרת בקשה לרשיון או היתר זמני לעסק.
 2. אגרת כפל רשיון.
 3. אגרת רשיון עסק ( בחידוש רשיון וברשיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרשיון).

כמו כן קיימות אגרות נוספות כגון אגרת ” היתר לילה” לפתיחת העסק לאחר השעה הקבוע בחוק עזר העירוני, אגרה להצבת שולחנות וכסאות על המדרכה בסמוך לעסק, אגרת שילוט ועוד.
הערה: 
רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרשיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.

שלב ג’ – בחינת הבקשה
הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על ידי היחידה לרישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה אושרה.
שלב ד’ – העברת הבקשה לגורמי ונותני האישור
הבקשה מועברת ע”י מחלקת רישוי עסקים במקביל לבדיקה הנדסית של מחלקת בניין ערים בוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, ולגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרה, משרד הבריאות, התמ”ת ומשרד החקלאות) וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.
הערה: 
כל גורם מאשר / נותן אישור יבחן את הבקשה במתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק, ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר. בכך יישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.
שלב ה’ – בחינת הזכאות לרשיון / היתר זמני

המחלקה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.

 • תשובה חיובית – הרשות המקומית עורכת את הרשיון / היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרשיון.
 • תשובה שלילית של נותן האישור – הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרשיון.
 • מתן תנאים מוקדמים – הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.
שלב ו’ – הנפקת רשיון עסק / היתר זמני

הנפקת רשיון עסק / היתר זמני על ידי זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינוים בעסק ומתן רשיון ביד.

הערה:

 • רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רשיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורם של נותני וגורמי האישור.
 • אין תוקף לרשיון עסק / היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה האגרה.

טפסים ואגרות רישוי עסקים

בקשה לרשיון עסק

בקשה לרשיון עסק – רוכלות אחרת

טופס בדיקת נגישות לעסקים קטנים

הנחיות בדבר התוכניות והמסמכים הנדרשים בעת הגשת בקשה לרישיון עסק

תנאים ברישיון עסק רוכלות מזון

טופס בקשה לקיום אירוע במושבה

טופס בקשה להפעלת דוכן מזון (כחלק מאירוע חד פעמי, כולל יריד מזון)


להקמת עסק יש משמעויות כלכליות כבדות. לכן כדאי שתבדוק ברשות המקומית, בטרם התקשרת בקשר חוזי האם העסק טעון רישוי, עומד בדרישות חוקי התכנון והבנייה, מהם התנאים לקבלת הרשיון ומהן ההנחיות לאופן הגשת הבקשה.

ערעורניתנת לך אפשרות להגיש ערעור לבית המשפט מחוזי / בית דין לעניינים מנהליים, על סירוב למתן רשיון ביטול רשיון, או לגבי תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים

השגה: ניתנת לך אפשרות להגיש ערעור לנציב הכבאות לגבי קביעת תנאים חריגים שניתנו לדעתך ע”י שורתי הכבאות

ביטול רשיוןביטול רשיון עסקך יכול להתבצע רק לאחר שיתאפשר לך לשטוח את טענותיך בפני הרשות המקומית.

דע את חובותיך

הצגת רשיון: החוק מחייב ואתך להציג את הרשיון העסק במקום בולט.

עמידה בדרישות הרישוי: ראוי שתדע כי ביצוע חלקי של התנאים והדרישות של גורמי האישור לא יאפשרו לך לקבל רשיון עסק, השקעתך עלולה לרדת לטמיון והינך צפי לעונשים קבועים בחוק.

חידוש רשיון: עליך לחדש רשיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרשיון.

זכות כניסה: כל ההוראות החוק מאפשר לכל גורמי האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו החוק.

מחובתך להתיר כניסה זו!
מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או מזורז ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו.

הגדרות:

“דרישה” – תנאי או מסמך שדרשו רשות הרישוי או נותן אישור לפי החוק, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק.

“השגה” – לפי סעף 7ג5 לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968 (להלן – החוק), על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

“משיג” – מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בעל רישיון או היתר כאמור, הרואה עצמו נפגע מדרישה או מסירוב לתת רישיון או היתר כאמור.

שאלות ותשובות:

באילו תנאים לא ניתן להגיש השגה?
אין אפשרות להגיש השגה על תנאים, חוקי עזר, חיקוק אחר או תקנה.

מי יכול להגיש השגה?
מבקש רישיון או בעל עסק.

באילו תנאים ניתן להגיש השגה?
ניתן להגיש השגה רק על פרטים שפורסם להם מפרט אחיד. כמו כן, ניתן להגיש השגה רק בגין תנאי או מסמך שנקבע לפי החוק (גם אם הוא נקבע במפרט האחיד) או בגין סירוב למתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

מהו אופן הגשת ההשגה?

 • ההשגה תוגש לפי טופס 9 בתקנות
 • יצורף אישור על תשלום אגרה
 • ההשגה תוגש בשני עותקים
 • לכל עותק של ההשגה יצורפו הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה.
 • יצורף כל מסמך נוסף הנוגע לעניין.
 • בהשגה יפורטו הגורם שהושגה לו ההשגה, הדרישה או ההחלטה נושא ההשגה, מועד קבלתה, העילות להשגה והצעות המשיג שיהוו חלופה לדרישה, במידה ויש כאלו.
 • משיג המעוניין בהתליית תוקפה של הדרישה או ההחלטה עד להחלטה בהשגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

 למי תוגש ההשגה?
השגה תוגש בשלושה עותקים:

 • שני עותקים לגורם מוסמך ארצי, אשר הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה נקבעה מטעמו או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק.
 • המשיג יגיש עותק נוסף מן ההשגה לרשות הרישוי (אם ההשגה אינה מוגשת לרשות הרישוי). אם יש בהשגה טענה לאי התאמה עם דרישה שנקבעה מטעם נותן אישור אחר או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה, יש להגיש עותק נוסף מההשגה לגורם המוסמך הארצי מטעם נותן האישור האחר. רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או החלטות של נותני האישור. יש להפנות את המשיגים להגיש את ההשגה לנותן האישור הרלוונטי. דרכי הגשת ההשגה לנותני האישור השונים יפורטו באתרי האינטרנט של נותני האישור ובאתר ממשל זמין (הפורטל הממשלתי).

 עד מתי ניתן להגיש את ההשגה?
יש להגיש השגה בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה או הדרישה לאחר תשלום אגרה הזהה בגובהה לאגרת הרישוי.

האם גורם ארצי מוסמך רשאי להאריך את המועמד להגשת ההשגה?
גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת מנסיבות מיוחדות, להאריך את המועד להגשת השגה ובלבד שלא יעלה על 15 ימים נוספים. משיג המעוניין בהארכת המועד להגשת השגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

המועד להכרעה בהשגה
על הגורם המוסמך הארצי להכריע בבקשה בתוך 30 ימים מהגשתה.

גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת להאריך את המועד להחלטה בבקשה בעד 30 ימים נוספים.

במקרה של השגה על דרישה או החלטה של נותן אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי (מטעם נותן האישור), להאריך את המועד למתן החלטה ב- 90 ימים, אם סבר שהיא מצדיקה שינוי במפרט האחיד. הוא יודיע על כך למשיג ולרשות הרישוי.

אם מדובר בהשגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישות של שני נותני אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד להכרעה ב- 120 ימים.

השגה הנוגעת לאי התאמה בין דרישות רשות הרישוי ונותן האישור

השגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישת נותן אישור לדרישת רשות הרישוי, תוכרע על ידי גורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור, לאחר ששמע את טענות רשות הרישוי לגבי העניין שבמחלוקת. בנימוקי החלטתו יתייחס הגורם המוסמך הארצי לטענות רשות הרישוי.

מה דינה של ההחלטה שנתקבלה ועליה הושגה השגה?
הגשת השגה אינה מבטלת או “מקפיאה” את החלטות רשות הרישוי, אלא אם קבע הגורם הדן בהשגה אחרת. על המשיג להגיש בקשה מתאימה להתליית ההחלטה או הדרישה שהושגה עליה השגה. החלטה על התליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי, ויפורטו בה נימוקי ההחלטה ותקופת ההתליה.

המועד להכרעה בהשגה
על הגורם המוסמך הארצי להכריע בבקשה בתוך 30 ימים מהגשתה.

גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת להאריך את המועד להחלטה בבקשה בעד 30 ימים נוספים.

במקרה של השגה על דרישה או החלטה של נותן אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי (מטעם נותן האישור), להאריך את המועד למתן החלטה ב- 90 ימים, אם סבר שהיא מצדיקה שינוי במפרט האחיד. הוא יודיע על כך למשיג ולרשות הרישוי.

אם מדובר בהשגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישות של שני נותני אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד להכרעה ב- 120 ימים.

השגה הנוגעת לאי התאמה בין דרישות רשות הרישוי ונותן האישור

השגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישת נותן אישור לדרישת רשות הרישוי, תוכרע על ידי גורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור, לאחר ששמע את טענות רשות הרישוי לגבי העניין שבמחלוקת. בנימוקי החלטתו יתייחס הגורם המוסמך הארצי לטענות רשות הרישוי.

מה דינה של ההחלטה שנתקבלה ועליה הושגה השגה?

הגשת השגה אינה מבטלת או “מקפיאה” את החלטות רשות הרישוי, אלא אם קבע הגורם הדן בהשגה אחרת. על המשיג להגיש בקשה מתאימה להתליית ההחלטה או הדרישה שהושגה עליה השגה. החלטה על התליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי, ויפורטו בה נימוקי ההחלטה ותקופת ההתליה.

מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או מזורז ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו.

הגדרות:

“דרישה” – תנאי או מסמך שדרשו רשות הרישוי או נותן אישור לפי החוק, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק.

“השגה” – לפי סעף 7ג5 לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968 (להלן – החוק), על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

“משיג” – מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בעל רישיון או היתר כאמור, הרואה עצמו נפגע מדרישה או מסירוב לתת רישיון או היתר כאמור.

הליך שימוע לרישיון עסק

חוק רישוי עסקים בסעיף 7ג רבתי קובע את הדרך לביטול רישיון.

מהחוק:

(א) רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון עסק או היתר זמני מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור.
(ג) לא יבוטל רישיון או היתר זמני אלא לאחר שניתנה לבעל הרישיון או ההיתר הזמני הזדמנות להשמיע את טענותיו.
(ד) בוטל הרישיון או ההיתר הזמני לפי סעיף זה, תשלח רשות הרישוי הודעה על כך לבעל הרישיון או ההיתר הזמני, והביטול יכנס לתוקפו בתום 60 יום מיום הודעת הביטול.

הנוהל המחלקתי בהתאם להוראת החוק:

 • הודעה על הכוונה לביטול הרישיון תשלח בדואר רשום או על ידי שליח כשהיא חתומה על ידי מנהל המחלקה.
 • ההודעה קובעת כי תוקפו של הרישיון יפוג בתום 60 יום מקבלת ההודעה אם לא יתבקש שימוע. במקרה ויתבקש שימוע, ביטול הרישיון יכנס לתוקפו לאחר 90 יום אלא אם בשימוע יוחלט אחרת.
 • בהודעה אודות הכוונה לביטול הרישיון יצוין בפני מי יערך השימוע, כאשר ברוב המקרים השימוע יתקיים בפני הגורם שביקש לבטל את הרישיון.
 • השימוע ייערך בפני גורם מוסמך שיקבע במסמך הכוונה לביטול הרישיון, ובשימוע תינתן לבעל העסק האפשרות להשמיע את טענותיו כנגד הביטול.
 • ההשתתפות בהליך השימוע אינה מחייבת ייצוג של עורך דין או עורך בקשה והדבר נתון להחלטת בעל העסק.
 • אם לא התקבלה בקשה של בעל העסק לקיים שימוע בתוך 60 ימים ממועד ההודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון, תודיע רשות הרישוי, בתוך 60 הימים, על ביטול תוקפו של הרישיון .
 • במידה ונערך שימוע , תפעל רשות הרישוי על פי ההחלטה שתתקבל במהלך השימוע.

חשוב לדעת!
לא יונפק רישיון חדש לעסק לאחר שבוטל רישיונו ללא אישור עדכני של הגורם שביטל את הרישיון.

קבלת הרישיון מותנה בעמידה בתנאים ובדרישות החוק לרבות תכנון ובנייה וכיבוי אש, ובאישורם של משרדי ממשלה, הרשות המקומית וגורמים נוספים.

ברשות המקומית קיימות תכניות בניין עיר שונות לאזורי המועצה השונים. כל תכנית מגדירה אזור המיועד למגורים, למלאכה, לתעשייה, למנהל, למסחר או אזורים מעורבים.

אין לעלות על הדעת כי יפתחו וינוהלו בתי עסק שלא במסגרת ההנדסי המקיף, כפי שאושר על ידי גורמי התכנון המוסמכים, אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד מאת הגורמים המוסמכים.

קיימים בתי עסק הקשורים בבריאות הציבור והחייבים מכוח החוק לעשות סידורים מוקדמים, לשמור על הניקיון ההיגיינה, תנאי תברואה נאותים ושמירה על שלום הציבור ובריאותו.

קיימים בתי מלאכה ותעשיות המוציאים שפכים ופסולת, עשן וריחות לוואי, ועל מנת למנוע הוצאתם לשרות הרבים, יש לעשות סידורים מוקדמים הנדרשים לכך.

קיימות תעשיות מזון שלשם הפעלת קווי היצור שלהן דרושים אמצעים למניעת זוהמה ולכלוך, על למנת להבטיח מוצר עפ"י האישור והתקן הניתן לייצרו.

קיימים סוגי עסקים\ שהפעלתם דורשת דרכי גישה ושינויים במבנה, התקנת סידורי ביטחון, מתקני נוחיות, מים וכו'. לשם שמירה על כל אלה מתמשך התהליך עד לאישור בית העסק והוצאת הרישיון לניהולו, בכפיפות להוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו.

הרישיון מאשר, כי אכן נעשו סודרו והותקנו כל אותם דברים המתירים הפעלתו של בית העסק, וכי מולאו כל דרישות החוק.

חוות דעת הניתנת ע"י רשות הרישוי ו/או נותן האישור לעסק שטרם נפתח לגבי התנאים שבהם הוא יידרש לעמוד על מנת לקבל היתר/רישיון עסק.

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_033.htm

אגרות רישוי

אגרה בגין בקשה לרישיון – תשולם עם הגשת הבקשה.

אגרה בגין חידוש רישיון – תשולם עם מסירת החידוש לבעל העסק.

בתקנה 34 לתקנות רישוי עסקים  נקבע כי:

(א) בעד בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז תשולם לרשות הרישוי אגרה, בגין כל עסק טעון רישוי לפי המפורט בצו. עוד נקבע בתקנה 34(ג) כי לאחר שנגבתה אגרה בדין הבקשה לרישיון או היתר זמני לא תיגבה אגרה נוספת בגין מתן הרישיון.

(ב) בעד חידוש רישיון תשולם אגרה לרשות הרישוי.

אגרות נוספות שישולמו על פי תקנות רישוי עסקים-

 • בגין בקשה לחוות דעת מקדמית
 • בגין הגשת השגה
 • בגין קבלת העתק רישיון מרשות הרישוי לאחר שהרישיון המקורי אבד, הושחת או טושטש (מחצית האגרה המשולמת עבור קבלת רישיון).

חקיקה:

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס”א- 2000   https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_033.htm


נגישות מהי?

"נגישות"- אפשרות הגעה למקום , תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתוכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי ."

(חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשנ"ח- 1998, סעיף 19 א' )

" מטרתו  להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, לעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."

ובמילים אחרות – נגישות היא התאמה של הסביבה הפיזית והאנושית ליכולותיהם הפיזיות, החושיות, הרגשיות והשכליות של אנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לתפקד בה באופן מלא.

ב – 25 באוקטובר, 2013 נכנסו לתוקף תקנות נגישות השירות – תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג – 2013 בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור, צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק. על-מנת להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות, גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות.

על בעל העסק להעביר אישור על ידי מורשה נגישות מטעמה, שהעסק עומד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק. התאמות הנגישות. בהסתמך על אישור זה רשאית הרשות המקומית להעניק לעסק רישיון עסק או לחדשו, לפי העניין.

לינק רישוי עסקים החייבים בהתאמת נגישות  https://www.gov.il/he/departments/guides/accessibility_inspection_business_licensing

הליך הרישוי חל על העסקים שלהלן:

 • מקומות שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל (כגון קניון, חנות, חניון ציבורי או מסעדה).
 • במפעל, בית מלאכה או מקום עבודה אחר (בבניין קיים או חדש), חל הליך זה רק על האזור אליו מגיעים לקוחות.
 • עסק בבניין חדש בנין שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009 יש לבדוק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש [תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדש].
 • עסק בבניין קיים בנין שההיתר להקמתו ניתן לפני 1.8.2009 יש לבדוק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים [תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011].
 • אם מדובר בעסק קטן (עסק ששטחו עד 100 מ"ר. אם העסק הוא בית אוכל, כדי להיחשב לעסק קטן – שטח ההסעדה שבו לא יעלה על 25 מ"ר), אפשר להסתפק בדרך כלל בבדיקת העסק לפי חוברת הנחיות הנגשת עסק קטן שהוציאה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חתום על ידי מורשה נגישות.

הנחיות לרשות המקומית:

הרשות נדרשת לוודא את קיום דרישות הנגישות במסגרת ההליך הרגיל של מתן רישיון עסק או חידושו.

החלטת הרשות:

כאשר חוות דעת המורשה חיובית, כלומר, המורשה מאשר עמידה בדרישות התקנות – הרשות רשאית לתת את רישיון העסק.

כאשר חוות דעת המורשה שלילית עבור עסק בבניין חדש – לא ניתן לתת רישיון לעסק וגם לא ניתן לתת היתר זמני, עד שיושלמו התאמות הנגישות הנדרשות (ותתקבל חוות דעת חיובית).

עבור עסק בבניין קיים – ניתן לתת רישיון זמני בכפוף ללוחות הזמנים שניתן על ידי מורשה הנגישות לסיום התאמות הנגישות.

עסק הנמצא בבניין קיים שאינו נגיש:

מקרה הדורש תשומת לב מיוחדת הוא מקרה שבו: עסק טעון רישוי מצוי בבנין קיים שבו אין נגישות רציפה מפתח הבניין ועד לפתח העסק, כאשר האחריות לביצוע התאמות אלה אינה חלה עליו אלא על בעל הבניין.

במקרה זה לא יימנע מתן רישיון לעסק או חידושו, אם מתקיימים התנאים הבאים:

לפי חוות דעת המורשה, העסק עמד בכל הוראות הנגישות החלות עליו.

טבלה מס' 3 בטופס ביקורת נגישות בעסקים הועברה לבעל הבניין, ובעל העסק חתם על האישור שבסעיף 2ג פרטים נוספים ומידע עדכני בנושאי נגישות      '.

http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/Pages/default.aspx    במרכז המידע לנגישות של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נ