אחראית על בקשות לרשיון עסק וחידוש רשיונות עסק: נעה שרוני
לקבלת פרטים ניתן להגיע / לדבר עם יגאל שרגיל בטלפון שמספרו: 052-3855742
נא לתאם את הפגישות מראש.

הרפורמה ברישוי עסקים

בתאריך 5.11.2013 יצאה לדרך הרפורמה ברישוי עסקים.
מטרת הרפורמה היא להקל על בעלי העסקים לקבל רשיון עסק ולייצר שקיפות בנוגע לדרישות הגורמים השונים כגון: כיבוי אש, משרד הבריאות, משטרה וכד'…
מחלקת רישוי העסקים במועצה פועלת בהתאמה מלאה לרפורמה.

צו רישוי עסקים – 2013
חוברת עזר צו רישוי עסקים- 2013
נוהל רישוי עסקים 2014

קישורים:

ממשל זמין

משרד הפנים – רישוי עסקים ממשל זמין

כבאות והצלה

משרד הבריאות

משטרה

המשרד להגנת הסביבה

מטרות חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 הוא אחד מהחוקים החשובים לאזרחי המדינה שנועד להביא למימוש המטרות הבאות:
הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים – בטיפול המשרד לאיכות הסביבה.
מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצויות – בטיפול משטרת ישראל.
בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו – בטיפול משרד התמ"ת.
מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות – בטיפול משרד החקלאות.
הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים – בטיפול משרד הבריאות/ וטרינר.
קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות – באחריות הרשות המוניציפאלית.

מהו רישיון לניהול עסק?

רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.
רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 1995, חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו
רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.
רשימה מפורטת של עסקים טעוני רישוי ניתן לקבל ביחידה לרישוי עסקים.
לא כל עסק מחויב ברישיון. מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון וכו'. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'. ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים.
כל חנות/ עסק ששטחו מעל 500 מ"ר ומחסן מעל 50 מ"ר מחויבים ברישיון.
עדיף לבדוק במחלקת הרישוי את החובה בדבר רישוי עסק.
שימוש חורג: עפ"י חוק רישוי עסקים לא ניתן לאשר רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבנייה. במקרים מיוחדים ניתן לאשר "שימוש חורג", שבהגדרתו בחוק התכנון והבנייה הנו שימוש בנכס או במקום שלא בהתאם לשימוש שאושר בהיתר הבנייה או המותר בתוכנית בניין עיר (תב"ע) התקפה למקום העסק.

תהליך הרישוי

על מנת שהעסק יפעל כראוי – ולא יגרום, חלילה, לפגיעה באיכות החיים והסביבה ויסכן בכך את שלומם, ביטחונם, בטיחותם ובריאותם של האזרחים – קיימים מספר שלבים ותנאים של גורמי ונותני הרישוי. תהליך רישוי תקין תוך עמידה בדרישות החוק והתנאים של גורמי ונותני האישור עשוי לקצר בהרבה את זמני התהליך.

תהליך הגשת הבקשה

זיכרו ! – " סוף מעשה במחשבה תחילה " ולכן אל תשקיעו ותסכנו את כספכם בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!!!

חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כוללת ולכן רצוי מאד לבצע בירור מוקדם בטרם ייחתם חוזה שכירות.
לצורך הגשת הבקשה יש להכין:
כתובת מדויקת של העסק, מ' ארנונה וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.
מידע מלא לגבי המבקש, כגון: מספר חברה, מספר טלפון, פקס וכדומה, פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק.

הגשת הבקשה ותשלום אגרה

על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו.
הבקשה תכלול מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית עסק (הנדסית) חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך. בנוסף, רצוי לצרף לבקשה צילום של היתר הבניה:

 1. תרשים סביבה:
  בתרשים הסביבה יצוינו –
  1. הגוש והחלקה בו מצוי העסק.
  2. החלקות הסמוכות לנכס בו מצוי העסק ומספריהן.
  3. הדרכים הגובלות עם העסק.
  רשות הרישוי ונותן האישור רשאים לדרוש ממגיש הבקשה לכלול פרטים נוספים הדרושים לצורך בדיקת הבקשה.
 2. מפה מצבית:
  מפה מצבית תיערך בקנה מידה 1:250.
  רשות הרישוי או נותן האישור רשאים לקבוע קנה מידה אחר לפי העניין. במפה המצבית יצוינו:
  1. השטח בו ינוהל העסק וגבולותיו, ובכלל זה גדרות וקירות המצויות בתחום העסק.
  2. מיקומו של העסק בתוך המגרש והבניין בהם הוא מצוי.
  3. קווי הצנרת של אספקת המים ומערכת הביוב, הניקוז ובורות רקב או ספיגה.
  4. מתקנים לסילוק אשפה.
  5. מיכלי גז, דלק, או חומרים מסוכנים השייכים לעסק או משרתים אותו.
  6. ברזי שריפה ומכשירי כיבוי אש המצויים מחוץ לתחום העסק ומשרתים אותו.
  7. חדרים השייכים לעסק אך אינם צמודים אליו, כגון; שירותים, מחסן וכיו"ב.
  8. מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות חניה תפעולית הנמצאת בשימוש העסק.
  גבולות העסק יסומנו בקו עבה.
  רשות הרישוי ונותן האישור רשאים לדרוש ממגיש הבקשה לכלול במפה המצבית פרטים נוספים.
 3. תכנית העסק:
  תכנית העסק תיערך בקנה מידה 1:100, רשות הרישוי ונותן האישור רשאים לקבוע קנה מידה אחר. תכנית התנוחה של העסק כוללת:
  1. חלוקתו הפנימית של העסק והשימושים המיועדים לכל חלק.
  2. מתקני תברואה, לרבות מתקנים סניטריים.
  3. מידותיהם של החלקים הפנימיים של העסק ומידותיו של העסק בכללותו.
  4. פתחים, חלונות ומידותיהם.
  5. מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים, מפרידי שומן וכיו"ב. מערכות אוורור, מיזוג אויר, מתקנים לקליטת ריח, עשן ומזהמי אויר אחרים, לרבות מתקנים המצויים על גג המבנה או חורגים מקירותיו החיצוניים. רשות הרישוי או נותן האישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על המערכות שיותקנו ע"פ הצורך.
  6. מתקנים לאצירת אשפה ופינויה.
  7. ארובות.
  8. מערכות כיבוי אש וברזי שריפה.
  9. פתחי העסק ויציאות חירום.
  10. סידורי גישה ומתקנים מיוחדים לנכים, ע"פ הנדרש בחוק התכנון והבניה ותקנותיו.
  11. מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים.
  12. מיקום 2 חתכים אנכיים ניצבים זה לזה.

חתך אנכי לאורך העסק העובר דרך חדרי שירות וחדרי העסק ומראה את גובהם ודרך אוורורם. חתך אנכי נוסף הניצב לחתך כאמור בסעיף הקודם. טבלת פירוט השטחים של העסק ע"פ שימושיהם, חלוקתם לקומות וסיכום כולל של שטח העסק. רשות הרישוי ונותן האישור רשאים לדרוש ממגיש הבקשה לכלול בתוכנית העסק פרטים נוספים הדרושים לצורך בדיקת הבקשה.

אם הבקשה מתייחסת ל- "מפעל מסוכן", על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל שבו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם, כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) תשנ"ג, 1963.
היחידה לרישוי עסקים גובה אגרה עבור השירותים הניתנים על ידה והמחושבת בד"כ לפי כל פריט בנפרד (כמופיע בצו רישוי עסקים).
האגרה הקיימת היא אגרת רישיון עסק.
רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.

העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני השירות

הבקשה מועברת ע"י היחידה לרישוי עסקים במקביל, לבדיקה הנדסית של מח' ההנדסה/ הועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבניה, למחלקות המועצה הנוגעות בדבר, לגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, משרד החקלאות), וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.
הערה: כל גורם מאשר/נותן אישור – יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר. בכך יישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.
רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק ללא קבלת אישורם של נותני האישור והגורמים הנוספים.
אין תוקף לרישיון העסק כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה אגרה.

חשוב לזכור !!!

 1. רישיון העסק – בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב וטובת בעל העסק, הכוללים, בין השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבניה, סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיו"ב.
 2. עסק טעון רישוי – עפ"י החוק מחויב ברישיון עסק מטעם הרשות המקומית.
 3. עסקים טעוני רישוי – משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיו"ב). פרטים ניתן לקבל ברשות המקומית.
 4. הרישיון – הוא אישי וייחודי למקום ולסוג העסק.
 5. הצגת רישיון – החוק מחייב להציג את רישיון העסק במקום בולט בעסק.
 6. תנאים לרישיון – קבלת הרישיון מותנת בעמידה בתנאים ובאישורם של מספר גורמי ונותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים ואחרים). עמידה מהירה בתנאים תקצר את הליך הרישוי.
  הנפקת רישיון עסק הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רישיון עסק ללא עמידה בתנאים ואישורם של כל גורמי ונותני האישור המפורטים בצו רישוי עסקים, לרבות עמידה בחוקי תכנון ובניה ובדרישות הכבאות.
 7. ביטול רישיון – הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.
 8. חידוש רישיון – יש לחדש רישיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.
 9. זכות כניסה – החוק מאפשר לכל גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק ועל בעל העסק להתיר כניסה זו.
 10. איסור התקשרות – חל איסור על משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות, להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין להם רישיון עסק תקף.
 11. עונשין – ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית. העסק צפוי לצו סגירה מנהלית ובעליו צפוי להיתבע לדין.

כל סתירה בין האמור לעיל לבין החוק – נוסח החוק הוא הקובע !