ראש פינה, מכרז 13/20שאלות והבהרות

שאלה: האם יש למלא את נספח הביטוחים לצורך ההגשה או שיידרש רק מקבלן שיזכה במכרז?

תשובה: לצורך ההגשה אין צורך למלא את פרטי נספח הביטוחים. קבלן שיזכה במכרז יידרש להציג אישור קיום ביטוחים על פי הדרישות במכרז.


שאלה: האם נדרש למלא נספחים א' ו -ב' [או י"א ו- י"ב] כולל אישור עו"ד בעת ההגשה או רק במקרה של זכייה?

תשובה: יש למלא, בעת ההגשה, את כל הפרטים בנספחים כולל אישורי עו"ד בכל מקום שנדרש.


הבהרה: ערבות הגשה 5,000 ₪. ערבות ביצוע, רק לקבלן שיזכה, 10% מהיקף העבודה.


שאלה: האם ניתן להגיש המלצה מראש פינה?

תשובה: כן.


שאלה: האם מחיר האומדן לצורך חישוב ההנחה הוא 569,700 ₪?

תשובה: כן.


שאלה: לגבי תנאי הסף בסעיף 3.3, האם ניתן להציג עבודה מול אותה רשות במשך כמה שנים רצופות, כאשר בכל שנה הרשות האריכה את ההתקשרות לשנה נוספת, כעבודות נפרדות?

תשובה: כן . מקרה כנ"ל ייחשב כעבודה אחת.


הבהרה: המחירון לעבודות הוא מחירון משכ"ל 2018 בניכוי 25%. מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז אף שאינו מצורף.


שאלה: אומדן העירייה נמוך מאד ביחס לדרישות המכרז.

תשובה: המועצה לא מכריחה אף אחד להגיש הצעה…


שאלה: כמה ימי גיזום נדרשים בשנה?

תשובה: ככל שקבלן יהיה מקצועי יותר ויעיל יותר יוכל לצמצם את ימי הגיזום.


שאלה: האם ניתן לשמור על המדרכות נקיות מעשב באמצעות הדברה כימית?

תשובה: לא.. רק חרמש


שאלה: מתי צפויה התחלת עבודה?

תשובה: אם הכל ילך כצפוי באמצע פברואר 2021.


שאלה: מה הדרישה המקצועית ממנהל העבודה?

תשובה:

  • על מנהל העבודה להיות מקצועי ומנוסה בעבודות דומות.
  • הקבלן יצטרך לאשר את מנהל העבודה מול המועצה.
  • תעודות מקצועיות של עובדי הקבלן יוכלו לשפר את ניקוד האיכות של הצעתו כמפורט במסמכי המכרז.

שאלה: מה רמת הבקרה של מערכות ההשקיה במועצה?

תשובה: מערכות ההשקיה ניתנות לשליטה ותפעול מרחוק.


שאלה: מה יהיו הדרישות מהקבלן לעניין ניקיון.

תשובה: הקבלן יהיה אחראי על ניקיון כל הגנים שיימסרו לטיפולו. המועצה מעסיקה עובדי ניקיון בנפרד. (פינוי פחי האשפה יבוצעו עי המועצה אך ביום הגינון/גיזום בגן יהיה על הגנן לנקות נקודתית)


הבהרה: המועצה תעדיף מציע מקומי בתנאי שפער הניקוד הכללי [מחיר + איכות] בין הצעתו להצעה שצברה את הניקוד הגבוה ביותר אינו עולה על 20 נקודות. מפורט בהרחבה בסעיף 16.7 במכרז.


שאלה: האם 150 עצים שמצויינים באומדן הם עצי רחוב בלבד?

תשובה:

  • הטיפול בעצים שנמצאים בתוך גנים הוא חלק מהטיפול הכללי בגן והקבלן מחוייב לטפל בהם ללא תוספת תשלום.
  • הסעיף באומדן שמתייחס לעצי רחוב נוגע לעצי רחוב [במדרכות].
  • הכמות, 150 עצים, היא אומדן-

והתשלום יהיה לפי כמות העצים אשר יטופלו בפועל (כמובן שבסמכות המועצה להחליט כמה עצים ומתי).