תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019

בהתאם לנוהל מתן תמיכות של משרד הפנים (חוזר מנכ"ל 4/2006) מתכבדת הועדה המקצועית להגיש למליאת המועצה הצעה לאישור תבחינים, על פיהם יחולק תקציב התמיכות של המועצה לשנת 2019, אשר עומד על סך כולל של 180,000 ₪.

פרק א: נושאי התמיכה

תקציב התמיכות בשנת 2019 יהיה מיועד למתן תמיכות לעמותות אשר עוסקות באחד מהנושאים הבאים:

 

תרבות – % 66.7 מסך תקציב התמיכה, המהווה סך של  ₪120,000.

שימור ושחזור – 16.6% מסך תקציב התמיכה , המהווה סך של 30,000 ₪ .

רווחה – % 16.6 מסך תקציב התמיכה, המהווה סך של  30,000 ₪.

פרק ב: חלוקת התמיכה תהיה על פי נושאי המשנה הבאים

  1. תרבות

    • סינמטק

הפעילות – עמותות אשר מפעילות בראש פינה מועדון הסרט הטוב (סינמטק) אשר כולל  פעילות במהלך מרבית ימי השבוע, ואשר מאפשרת כניסה בחינם לכל פעילותיה לחיילים או המשרתים בשרות לאומי תושבי ראש פנה,וזאת כנגד הצגת תעודת חוגר או תעודת שירות לאומי,ותעודת זהות המוכיחה תושבות בראש פנה.

סכום התמיכה – סך של 120,000 ₪, המהווה % 100מסך תקציב התמיכה לתרבות.

 

2    אתרים לשימור ושחזור

2.1 פעילות באתרי שימור ושחזור של בעלי נכסים בו.

הפעילות – עמותות בעלות נכס אחד לפחות באתר המיועד לפי תוכנית מתאר בתחום המוניציפאלי של ראש פינה לשימור ושחזור או שהמבנה עצמו מיועד לשימור ושחזור בתוכנית המתאר,אשר בין מטרותיהן לפעול לשימור ושיחזור המבנים המצויים באתר זה, ואשר מבצעות בתחום אתר זה, פעילות חינוכית, תרבותית ותיירותית, שיש בה כדי לקדם את האתר ולהגדיל את מספר המבקרים בו,ואינן פעילות בתחומי אתרי שימור ושחזור אחרים בארץ.

סכום התמיכה – סך של 30,000 ₪ המהווה % 100 מסך תקציב התמיכה לשימור ושחזור.

  1. רווחה

הפעילות – עמותות אשר מסייעות לבעלי מוגבלויות ונכויות קשות או בעלי מחלות קשות, ובני משפחתם, כאשר הסיוע איננו רק בתמיכה כספית אלא בדרך של ליווי וטיפול מתמשך.

סכום התמיכה – סך של 30,000 ₪, המהווה % 100 מסך תקציב התמיכה לרווחה.

פרק ג: הוראות כלליות

  1. עמותה תהייה זכאית לתמיכה רק אם שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות שלה מתוך מחזור הכנסותיו השנתי לפי המאזן אשר הוגש בצרוף לבקשת התמיכה, ולפי תקציבה המאושר לשנת התמיכה, איננו עולה על השיעורים המפורטים בהנחיות החשב הכללי של משרד האוצר לצורך מתן תמיכות ממשלתיות כפי המפורט בטבלה שלהלן:

 

הכנסות  (במיליוני שקלים חדשים)        השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כאחוז מסך המחזור

0   –   10                                                                        22%

10 –   25                                                                        18%

25 –   50                                                                        13%

50 –   100                                                                      11%

100    ומעלה                                                                  7%

 

  1. שיעור התמיכה של המועצה בעמותה בכל מקרה לא יעלה על % 25 מעלות הפעילות הנתמכת שלה.

 

  1. שעור התמיכה בעמותה ייקבע כך שסך התמיכה בצרוף יתר הכנסותיה של העמותה, לא יעלה על כלל הוצאותיו.

 

  1. רק עמותה אשר פועלת בתחום הנתמך שנה לפחות לפני הגשת בקשת התמיכה ובתחום המועצה או עבור תושביה, תהיה זכאית לתמיכה, זולת אם מנימוקים שיירשמו תחליט מועצת הרשות, לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.

 

  1. ענו מספר עמותות לתבחיני התמיכה בנושא משנה, יחולק התקציב ביניהן באופן שווה, זולת אם מנימוקים שיירשמו תחליט מועצת הרשות, לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.