תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020

המועצה המקומית ראש פנה מודיעה כי ניתן להגיש לה בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2020, בהתאם לתבחינים שקיבלו את אישור המועצה ביום 10.12.2019.

מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה על פי התבחינים, מוזמן להגיש בקשה.

את בקשות התמיכה בליווי כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה, יש להגיש בדוא"ל: mankal@rosh-pinna.muni.il, או במסירה ידנית לגב' אירית ברק במשרדי מנכ"לית המועצה.

המועד האחרון להגשת בקשת התמיכה 27.2.2020.

יש לשים לב להבהרות הבאות:

 • בקשות אשר לא ימולאו כראוי, או לא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל.
 • בקשות אשר יגיעו באיחור עלולות להידחות ללא דיון.
 • המועצה תקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד הפני כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד (4/2006), "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשות המקומית" אשר ניתן לראותו       באתר משרד הפנים.
 • בקשה לתמיכה תוגש רק על ידי מוסד ציבורי כמשמעו בחוק, הפועל שלא למטרת רווח ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן. תמיכות יינתנו, בכפוף לאישור התקציב ולפי תבחיני התמיכה.
 • המועצה אינה מתחייבת לתמוך במבקשים במלוא התקציב העומד לרשותה.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי מנכ"לית המועצה בטלפון: 04-6667179, או בדוא"ל: mankal@rosh-pinna.muni.il

בהתאם לנוהל מתן תמיכות של משרד הפנים (חוזר מנכ"ל 4/2006) מתכבדת הועדה המקצועית להגיש למליאת המועצה הצעה לאישור תבחינים, על פיהם יחולק תקציב התמיכות של המועצה לשנת 2020, אשר עומד על סך כולל של 478,000 ₪.

פרק א: נושאי התמיכה

תקציב התמיכות בשנת 2020 יהיה מיועד למתן תמיכות לעמותות אשר עוסקות באחד מהנושאים הבאים:

תרבות –                        % 87.5 מסך תקציב התמיכה, המהווה סך של  ₪418,000.

רווחה –                         % 12.5 מסך תקציב התמיכה, המהווה סך של  60,000 ₪.

 

פרק ב: חלוקת התמיכה תהיה על פי נושאי המשנה והתבחינים שלהלן

 1. תרבות

הפעילות – עמותות אשר מפעילות בראש פנה מועדון הסרט הטוב (סינמטק) אשר כולל  פעילות במהלך מרבית ימי השבוע, ואשר מאפשרת כניסה בחינם לכל פעילותיה לחיילים או המשרתים בשרות לאומי תושבי ראש פנה,וזאת כנגד הצגת תעודת חוגר או תעודת שירות לאומי,ותעודת זהות המוכיחה תושבות בראש פנה.

 סכום התמיכה – סך של 418,000 ₪, המהווה % 100 מסך תקציב התמיכה לתרבות.

2    רווחה

 הפעילות

 • עמותות אשר מסייעות לבעלי מוגבלויות ונכויות קשות או בעלי מחלות קשות, ובני משפחתם, כאשר הסיוע איננו רק בתמיכה כספית אלא בדרך של ליווי וטיפול מתמשך.
 • עמותות המפעילות בראש פנה מעונות או מגורים עם הדרכה וליווי צמודים לבעלי מוגבלויות נפשיות או פיזיות.

 סכום התמיכה – סך של 60,000 ₪, המהווה % 100 מסך תקציב התמיכה לרווחה.

פרק ג: הוראות כלליות

 1. עמותה תהייה זכאית לתמיכה רק אם שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות שלה מתוך מחזור הכנסותיו השנתי לפי המאזן אשר הוגש בצרוף לבקשת התמיכה, ולפי תקציבה המאושר לשנת התמיכה, איננו עולה על השיעורים המפורטים בהנחיות החשב הכללי של משרד האוצר לצורך מתן תמיכות ממשלתיות כפי המפורט בטבלה שלהלן:

הכנסות (במיליוני שקלים חדשים)  השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כאחוז מסך המחזור
0   -   10  22%
10 -   25  18%
25 -   50 13%
50 -   100 11%
100    ומעלה7%

 1. שיעור התמיכה של המועצה בעמותה בכל מקרה לא יעלה על % 25 מעלות הפעילות הנתמכת שלה.
 2. שעור התמיכה בעמותה ייקבע כך שסך התמיכה בצרוף יתר הכנסותיה של העמותה, לא יעלה על כלל הוצאותיו
 3. העמותה בעלת אישור ניהול תקין בתוקף מאת רשם העמותות ועומד בכל התנאים הקבועים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2
 4. רק עמותה אשר פועלת בתחום הנתמך שנתיים לפחות לפני הגשת בקשת התמיכה ובתחום המועצה או עבור תושביה, תהיה זכאית לתמיכה, זולת אם מנימוקים שיירשמו תחליט מועצת הרשות, לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.
 5. ענו מספר עמותות לתבחיני התמיכה בנושא משנה, יחולק התקציב ביניהן באופן שווה, זולת אם מנימוקים שיירשמו תחליט מועצת הרשות, לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.
 6. צפי תקציב התמיכה המשוער לשנת 2020 יעמוד על כ – 478,000 ש"ח, מותנה ביכולותיה התקציביות של המועצה ובצרכים.

______________                       _______________                     _______________

אירית ברק                                      אורי זלצר                                אייל נון, עו"ד

מנכ"לית                                         גזבר                                     יועץ משפטי