‏24/10/21

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021

בהתאם לנוהל מתן תמיכות של משרד הפנים (חוזר מנכ"ל 4/2006) מתכבדת הועדה המקצועית להגיש למליאת המועצה הצעה לאישור תבחינים, על פיהם יחולק תקציב התמיכות של המועצה לשנת 2021, אשר עומד על סך כולל של 100.000 ₪.


פרק א: נושאי התמיכה

תקציב התמיכות בשנת 2021 יהיה מיועד למתן תמיכות לעמותות אשר עוסקות בתחום התרבות במושבה:

 

תרבות –                      % 100 מסך תקציב התמיכה, המהווה סך של  ₪100.000 .


פרק ב: חלוקת התמיכה תהיה על פי נושאי המשנה והתבחינים שלהלן

  1. תרבות

הפעילות – עמותות אשר מפעילות בראש פינה מועדון הסרט הטוב (סינמטק) אשר כולל  פעילות במהלך מרבית ימי השבוע, ואשר מאפשרת כניסה בחינם לכל פעילותיה לחיילים או המשרתים בשרות לאומי תושבי ראש פינה, וזאת כנגד הצגת תעודת חוגר או תעודת שירות לאומי, ותעודת זהות המוכיחה תושבות בראש פינה.

סכום התמיכה – סך של 100,000 ₪, המהווה % 100 מסך תקציב התמיכה לתרבות.


פרק ג: הוראות כלליות

  1. עמותה תהייה זכאית לתמיכה רק אם שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות שלה מתוך מחזור הכנסותיו השנתי לפי המאזן אשר הוגש בצרוף לבקשת התמיכה, ולפי תקציבה המאושר לשנת התמיכה, איננו עולה על השיעורים המפורטים בהנחיות החשב הכללי של משרד האוצר לצורך מתן תמיכות ממשלתיות כפי המפורט בטבלה שלהלן:
הכנסות (במיליוני שקלים חדשים) השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כאחוז מסך המחזור
0   –   10 22%
10 –   25 18%
25 –   50 13%
50 –   100 11%
100 ומעלה 7%

 

  1. שיעור התמיכה של המועצה בעמותה בכל מקרה לא יעלה על % 25 מעלות הפעילות הנתמכת שלה.
  1. שעור התמיכה בעמותה ייקבע כך שסך התמיכה בצרוף יתר הכנסותיה של העמותה, לא יעלה על כלל הוצאותיו.
  1. העמותה בעלת אישור ניהול תקין בתוקף מאת רשם העמותות ועומד בכל התנאים הקבועים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2.
  1. רק עמותה אשר פועלת בתחום הנתמך שנתיים לפחות לפני הגשת בקשת התמיכה ובתחום המועצה או עבור תושביה, תהיה זכאית לתמיכה, זולת אם מנימוקים שיירשמו תחליט מועצת הרשות, לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.
  1. ענו מספר עמותות לתבחיני התמיכה בנושא משנה, יחולק התקציב ביניהן באופן שווה, זולת אם מנימוקים שיירשמו תחליט מועצת הרשות, לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.
  1. צפי תקציב התמיכה המשוער לשנת 2021 יעמוד על כ – 100 אש"ח, מותנה ביכולותיה התקציביות של המועצה ובצרכים.

 

טופס בקשה לתמיכה בעמותה