6.4.2022

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022

בהתאם לנוהל מתן תמיכות של משרד הפנים (חוזר מנכ"ל 4/2006) מתכבדת הועדה המקצועית להגיש למליאת המועצה הצעה לאישור תבחינים, על פיהם יחולק תקציב התמיכות המשוער של המועצה לשנת 2022, אשר עומד על סך כולל של 150,000 ₪.


פרק א: נושאי התמיכה והתקציב

תקציב התמיכות בשנת 2022 יהיה מיועד למתן תמיכות לעמותות אשר עוסקות באחד מהנושאים הבאים:

  • תרבות –   עד % 86.6 מסך תקציב התמיכה, המהווה סך של  ₪130,000.
  • בריאות רווחה –    עד % 13.3 מסך תקציב התמיכה, המהווה סך של  20,000 ₪.

התמיכה בפועל תהיה מותנית בתקציב המועצה ובביצועו בפועל,  ובקבלת הבקשות לתמיכה ובאישורן אין משום התחייבות לתשלום התמיכה במהלך שנת 2022 או בכלל.

המועצה רשאית לקבוע מתן אישור תמיכה לאחד הנושאים בלבד ומבלי לאשר תמיכתה  לנושאים האחרים והכל ע"פ שיקולי דעתה הבלעדי .


פרק ב: התבחינים

תרבות

הפעילות –  עמותות אשר מפעילות בראש פנה מועדון סרטי קולנוע אשר כולל  פעילות במהלך מרבית ימי השבוע, ואשר מאפשרת כניסה בחינם לכל פעילותיה לחיילים או המשרתים בשרות לאומי תושבי ראש פנה, וזאת כנגד הצגת תעודת חוגר או תעודת שירות לאומי, ותעודת זהות המוכיחה תושבות בראש פנה.

בריאות ורווחה

הפעילות (רווחה)  – עמותות הפועלות בראש פנה והמסייעות לבעלי מוגבלויות ונכויות קשות או בעלי מחלות קשות, ובני משפחתם, כאשר הסיוע איננו רק בתמיכה כספית אלא גם באמצעות של ליווי וטיפול מתמשך.


פרק ג: הוראות כלליות

עמותה תהייה זכאית לתמיכה רק אם  שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות שלה מתוך מחזור הכנסותיו השנתי לפי המאזן אשר הוגש בצרוף לבקשת התמיכה, ולפי תקציבה המאושר לשנת התמיכה, איננו עולה על השיעורים המפורטים בהנחיות החשב הכללי של משרד האוצר לצורך מתן תמיכות ממשלתיות כפי המפורט בטבלה שלהלן:

הכנסות (במיליוני שקלים חדשים) השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כאחוז מסך המחזור
0   –   10 22%
10 –   25 18%
25 –   50 13%
50 –   100 11%
100 ומעלה 7%

שיעור התמיכה של המועצה בעמותה בכל מקרה לא יעלה על % 25 מעלות הפעילות הנתמכת שלה.

שעור התמיכה בעמותה ייקבע כך שסך התמיכה בצרוף יתר הכנסותיה של העמותה, לא יעלה על כלל הוצאותיו.

רק עמותה אשר פועלת בתחום הנתמך שנה לפחות לפני הגשת בקשת התמיכה ובתחום המועצה או עבור תושביה, תהיה זכאית לתמיכה, זולת אם מנימוקים שיירשמו תחליט מועצת הרשות, לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.

ענו מספר עמותות לתבחיני התמיכה בנושא משנה, יחולק התקציב ביניהן באופן שווה, זולת אם מנימוקים שיירשמו תחליט מועצת הרשות, לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.

התמיכה תשולם במספר מנות לפי שיקול דעת גזבר המועצה, ולפחות מחצית מן התמיכה תבוצע רק לאחר עריכת שתי ביקורות במהלך השנה במוסד הנתמך על מנת לודא כי המוסד הנתמך עושה שימוש בכספי התמיכה למטרה לשמה אושרו.

לתפקיד מבקר התמיכות מתמנה עו"ד יגאל שרגיל, מנהל מרכז הצעירים.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפחית את תקציב התמיכות או לשנותו בכל עת.

 

______________                       _______________                     _______________

נעה שרוני                                      אורי זלצר                                   אייל נון, עו"ד

    מ"מ  מנכ"ל                                       גזבר                                     יועץ משפטי

טופס בקשה לתמיכה בעמותה