‏12 פברואר, 2023

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2023

בהתאם לנוהל מתן תמיכות של משרד הפנים (חוזר מנכ"ל 4/2006) מתכבדת הועדה המקצועית להגיש למליאת המועצה הצעה לאישור תבחינים, על פיהם יחולק תקציב התמיכות המשוער של המועצה לשנת 2023, אשר עומד על סך כולל של 150,000 ₪.

פרק א: נושאי התמיכה

תקציב התמיכות בשנת 2023 יהיה מיועד למתן תמיכות לעמותות אשר עוסקות באחד מהנושאים הבאים:

תרבות –                        עד % 86.66 מסך תקציב התמיכה, המהווה סך של  ₪130,000.

רווחה –                         עד % 13.33 מסך תקציב התמיכה, המהווה סך של  20,000 ₪.

פרק ב: חלוקת התמיכה תהיה על פי נושאי המשנה הבאים

  1. תרבות

סינמטק

הפעילות – עמותות אשר מפעילות בראש פינה מועדון הסרט הטוב (סינמטק) אשר כולל  פעילות במהלך מרבית ימי השבוע, ואשר מאפשרת כניסה בחינם לכל פעילותיה לחיילים או המשרתים בשרות לאומי תושבי ראש פינה,וזאת כנגד הצגת תעודת חוגר או תעודת שירות לאומי,ותעודת זהות המוכיחה תושבות בראש פינה.

 

  1. בריאות ורווחה

הפעילות (רווחה)  – עמותות הפועלות בראש פנה והמסייעות לבעלי מוגבלויות ונכויות קשות או בעלי מחלות קשות, ובני משפחתם, כאשר הסיוע איננו רק בתמיכה כספית אלא גם באמצעות של ליווי וטיפול מתמשך בביתו של המטופל.

פרק ג: הוראות כלליות

  1. עמותה תהייה זכאית לתמיכה רק אם שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות שלה מתוך מחזור הכנסותיו השנתי לפי המאזן אשר הוגש בצרוף לבקשת התמיכה, ולפי תקציבה המאושר לשנת התמיכה, איננו עולה על השיעורים המפורטים בהנחיות החשב הכללי של משרד האוצר לצורך מתן תמיכות ממשלתיות כפי המפורט בטבלה שלהלן:
הכנסות
(במיליוני שקלים חדשים)  
השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כאחוז מסך המחזור
0   –   10 22%
10 –   25 18%
25 –   50 13%
50 –   100 11%
100    ומעלה 7%

 

  1. שיעור התמיכה של המועצה בעמותה בכל מקרה לא יעלה על % 25 מעלות הפעילות הנתמכת שלה.
  1. שעור התמיכה בעמותה ייקבע כך שסך התמיכה בצרוף יתר הכנסותיה של העמותה, לא יעלה על כלל הוצאותיו.
  1. רק עמותה אשר פועלת בתחום הנתמך שנה לפחות לפני הגשת בקשת התמיכה ובתחום המועצה או עבור תושביה, תהיה זכאית לתמיכה, זולת אם מנימוקים שיירשמו תחליט מועצת הרשות, לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.
  1. ענו מספר עמותות לתבחיני התמיכה בנושא משנה, יחולק התקציב ביניהן באופן שווה, זולת אם מנימוקים שיירשמו תחליט מועצת הרשות, לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.
  1. המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפחית את תקציב התמיכות

 

______________                       _______________                     _______________

הדס קטעי                                        אורי זלצר                              אייל נון, עו"ד

מ.מ   מנכ"לית                                    גזבר                                    יועץ משפטי